V marcu 2018 izšlo 8 novih publikacij
Datum objave: 3. 04. 2018

um-zaloz-logo-slo.png

ROSUS 2018: Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2018


ROSUS 2018 – Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2018 je strokovna računalniška konferenca, ki jo od leta 2006 naprej vsako leto organizira Inštitut za računalništvo iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Konferenca povezuje strokovnjake in raziskovalce s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida z uporabniki tega znanja, pri čemer uporabniki prihajajo iz raznovrstnih industrijskih okolij, biomedicine, športa, zabavništva in sorodnih področij. Zbornik konference ROSUS 2018 združuje 13 strokovnih prispevkov šestindvajsetih avtorjev, od tega 2 vabljeni predavanji ter 5 demonstracijskih prispevkov. Prispevki podajajo najnovejše dosežke slovenskih strokovnjakov s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida, osvetljujejo pa tudi trende in novosti na omenjenih strokovnih področjih. Velik poudarek prispevkov je na promoviranju ekonomske koristnosti aplikacij računalniške obdelave slik in vida v slovenskem prostoru. Takšne računalniške aplikacije zaradi visoke natančnosti, robustnosti in izjemnih hitrosti pri obdelovanju informacij nudijo namreč nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij.​


Izdajateljica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Urednik: izr. prof. dr. Božidar Potočnik​

Publikacija je izšla v e-izdaji in tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


rosus2018_postavitev_1l (Small).jpg 


Inženirske računalniške simulacije v konstrukterstvu: Univerzitetni učbenik


Učbenik s področja inženirskih računalniških simulacij je namenjen kot študijski pripomoček pri izvedbi predavanj predmetov Inženirske računalniške simulacije in Računalniške simulacije v konstrukterstvu ter posredno pri predmetih Inženirska orodja 2 in Numerična mehanika trdnin. Vsebuje razlago celotne snovi, ki jo morajo študentje pri teh predmetih osvojiti, in je skladen z učnimi načrtom omenjenih predmetov.​


Izdajateljica: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

Avtorji: red. prof. dr. Zoran Ren, izr. prof. dr. Miran Ulbin in izr. prof. dr. Matej Vesenjak

Publikacija je izšla v e-izdaji in tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Psotavitev_vesnejka (Small).jpgSlovenska podjetja in krožno gospodarstvo: Slovenski podjetniški observatorij 2017


V monografiji so avtorji analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji za leto 2016 ter primerjali ključne podatke za leto 2015 oziroma 2014 med Slovenijo in EU-28 oziroma posameznimi članicami v nefinančnem sektorju gospodarstva (to so dejavnosti industrije, trgovine in storitev). V Sloveniji je bilo leta 2016 v celotnem gospodarstvu 124.058 podjetij, ki so zaposlovala 543.371 ljudi. Največ podjetij (skoraj petina) je v Sloveniji leta 2016 delovalo v dejavnosti trgovine; vzdrževanja in popravil motornih vozil. Tudi v EU-28 je leta 2015 več kot četrtina podjetij (26,4 % ali 6,2 milijona) poslovala v dejavnosti trgovine; vzdrževanja in popravil motornih vozil. Ta dejavnost je zaposlovala največ ljudi, skoraj četrtino (33,1 milijona). V EU-28 in Sloveniji so največ dodane vrednosti ustvarila podjetja predelovalnih dejavnosti. Povprečna dodana vrednost na zaposleno osebo za agregirane dejavnosti v EU-28 v letu 2015 je znašala 51.086 evrov, v Sloveniji pa 32.694 evrov (skoraj 40 % manj). V drugem delu proučujemo kontekst krožnega gospodarstva z vidika izzivov in priložnosti za slovenska MSP. Opredeljujemo koncept krožnega gospodarstva, strateška izhodišča za prehod v krožno gospodarstvo na nacionalni ravni, problematiko merjenja krožnega gospodarstva in prikaz stanja in možnosti uporabe ekodizajna v slovenskih MSP na področju gradbeništva in z njim povezanih dejavnosti.​


​Izdajateljica: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Urednika: red. prof. dr. Miroslav Rebernik in izr. prof. dr. Karin Širec​

Publikacija je izšla v e-izdaji in tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​


Ovitek_sierc_1 (Small).jpgIzgradnja podjetniške družbe: 25 let podjetništva na EPF UM

Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM​


Pričujoča znanstvena monografija je nastala ob jubileju, ki ga aktualni in nekdanji člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja ter člani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij praznujemo v študijskem letu 2017/2018. 25 let – četrt stoletja je obdobje, ko se je vredno zazreti v preteklost in strniti spomine ob dosežkih in mejnikih, ki so ga zaznamovali. Monografija predstavlja tudi zahvalo in poklon pobudniku in ustanovitelju prve študijske usmeritve namenjene podjetniškemu izobraževanju, ter predstojniku Katedre in Inštituta, profesorju doktorju Miroslavu Reberniku. Nabor zbranih znanstvenih prispevkov je zato sestavljen na način, da je prav on soavtor vsakega izmed njih s posameznimi člani katedre. Tako je nastala zbirka, ki v kronološkem zaporedju predstavlja nekatere najodmevnejše prispevke 25 letnega obdobja. Zahvaljujem se vsem založniškim hišam, ki so nam odobrile ponatise prispevkov.


​Izdajateljica: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Urednica: izr. prof. dr. Karin Širec​

Publikacija je izšla v e-izdaji in tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Sirec_postavitev_1 (Small).jpgMikrobna biotehnologija: Skripta z navodili za vaje za študijski program Biologija​


Mikrobna biotehnologija ‒ skripta z navodili za vaje je namenjena študentom 1. stopnje študijskega programa Biologija. Skripta je sestavljena iz teoretičnih osnov z opisom osnovnih orodij in metod dela na področju mikrobne biotehnologije in osmih praktičnih vaj. Vaje so sestavljene iz dveh delov: v prvem delu so primeri laboratorijskih procesov, pri katerih se študenti spoznajo z različnimi mikroorganizmi za produkcijo uporabnih produktov, v drugem delu pa so vaje s področja genskega inženiringa, pri katerih se študenti naučijo osnov bioinformatike in nekaterih metod dela v procesu kloniranja genov pri bakterijah. Študenti si z razumevanjem teh vaj pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja s področja mikrobna biotehnologija.


Izdajateljica: Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Avtorica:  izr. prof. dr. Janja Trček

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Postavitev_2-3 (Small).jpgTehnološka navodila za izvedbo nekaterih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj​


Priročnik za izvedbo nekaterih tehnoloških ukrepov v pridelavi hrušk in češenj je nastal v sklopu projekta CRP 1409 – Tehnologije pridelave hrušk in češenj, ki sta ga iz državnega proračuna sofinancirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in  Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. Sodelujoči v projetku so bili Univerza v Mariboru - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor – Sadjarski center Maribor in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – Sadjarski center Bilje. Vsebina priročnika obsega navodila za pridelavo dveh sadnih vrst, hruške in češnje, ki sta bili v preteklosti umaknjeni iz širše pridelave predvsem zaradi nerešenih vprašanj glede varstva hrušk pred hruševo bolšico, reševanju problematike gnilobe pri češnji, vprašanj glede namakanja in prehrane, možnosti povečevanja zavezanosti plodičev pri obeh sadnih vrstah ter ukrepov, povezanih z ravnanjem s pridelkom po obiranju. Priročnik ponuja ekonomsko ovrednotene tehnološke rešitve za izvedbo ključnih tehnoloških ukrepov za pridelavo hrušk in češenj, ki bodo omogočile ponovno širjenje pridelave omenjenih sadnih vrst.​


Izdajateljica: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Avtorji: izr. prof. dr. Tatjana Unuk (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), izr. prof. dr. Mario Lešnik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), red. prof. dr. Črtomir Rozman (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), red. prof. dr. Metka Hudina (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), dr. Matej Stopar (Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Emil Zlatić (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), Biserka Donik Purgaj (Kmetijsko gozdarski zavod - Zavod Maribor) in Davor Mrzlić (Kmetijsko gozdarski zavod – Zavod Nova Gorica), red. prof. dr. Stanislav Tojnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede).

Publikacija je izšla v e-izdaji in tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Ovitek2-2 (Small).jpg37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Organizacija in negotovosti v digitalni dobi


37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti nosi naslov Organizacija in negotovosti v digitalni dobi. Središčna nit konference bo položaj organizacij v današnjem času, ki je močno povezan z elementi digitalizacije ter obenem z dejstvom, da je pogosto edina gotovost današnjega časa ravno negotovost. Sledenje trendom je neizogibno ravnanje organizacij in družbe, če si želimo pozitivnega napredka ter rezultatov, ki bodo doprinesli k boljši in bolj gotovi prihodnosti. Čas, ki ga živimo, je čas hitrega digitalnega napredka, pa tudi nemirov in kriznih situacij, ki dostikrat posežejo v normalen vsakdan posameznika, družbe in organizacij. S povezovanjem ključnih elementov organizacije, tj. ljudi, procesov in informatike, želimo s konferenco izpostaviti najbolj ključna vprašanja in postaviti odgovore za napredek organizacijskih znanosti. Učimo se iz preteklih izkušenj in nacionalne ter globalne nevarnosti ali slabosti usmerjamo v pozitivni predznak prihodnosti. S konferenco želimo graditi predvsem priložnosti – priložnosti za vse nas, za družbo in za generacijo organizacij in posameznikov, ki se bodo vzpenjali po lestvici uspeha naprej. Z idejo tematske zasnove organizacije, bo moč ter smer naših razmišljanj, dognanj in znanstveno-raziskovalnih rezultatov prvenstveno prepoznavanje, obvladovanje in sanacija negotovosti v organizaciji in širši družbi ter glavnina razvojnih tendenc povezanih s temeljnim procesom današnjega časa – digitalizacijo.​


Izdajateljica: Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Uredniki:  izr. prof. dr. Olja Arsenijević (University UNION – Nikola Tesla, Faculty of Business Study and Law, Serbia), red. prof. dr. Iztok Podbregar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija), izr. prof. dr. Polona Šprajc (Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija), izr. prof. dr. Dragan Trivan (University UNION – Nikola Tesla, Faculty of Business Study and Law, Serbia) in prof. dr. Yvonne Ziegler (Frankfurt University of Applied Sciences, Germany).

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


postavitev_arsenijevic_2-3 (Small).jpg27. posvetovanje Medicina, pravo in družba: Sodobni izzivi in dileme


27. posvetovanje Medicina, pravo in družba z željo in ciljem obravnave, analize in razprave o odprtih vprašanjih, ki povezujejo medicino in pravo ter širšo družbo, vključuje teme, posvečene sodobnim izzivom in dilemam, na katere bodo iskali odgovore mnogi domači in tuji predavatelji skupaj z drugimi udeleženci posvetovanja. Cepljenje pri tem predstavlja posebej perečo temo, kar je povezano z nedavnimi izbruhi ošpic v večih evropskih državah, s težavami glede izvajanja obveznega cepljenja v Sloveniji ter novostmi, ki jih prinaša novela ZNB, in nenazadnje tudi s pomenom cepljenja v pozni starosti in na delovnem mestu. Vprašanja, povezana s terminalno fazo bolezni in samim umiranjem pacienta, so večplastna, zato bo pristop k tej temi multidisciplinaren, vključujoč medicinske, pravne, religiozne in etične vidike. S ciljem zagotavljanja kakovostnega zdravstvenega sistema in zdravstvenih storitev, predstavlja vprašanje odgovornosti eno izmed ključnih dilem, saj je treba zagotoviti varnost ne samo pacientom, ampak tudi zdravnikom. Posebna teža bo pri tem dana izzivu o možnosti umestitve t. i. »no-fault« sistema v slovenski pravni red ter pomenu sodnega izvedenstva v sodnih postopkih, kjer se presoja o odgovornosti, predvsem zdravnikov. Opredelitev razmerje med konvencionalno in nekonvencionalno medicino je izziv, na katerega se bodo iskali odgovori v sklopu okrogle mize. 


Izdajateljica: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Urednice: izr. prof. dr. Suzana Kraljić, prim. Jelka Reberšek Gorišek in red. prof. dr. Vesna Rijavec 

Publikacija je izšla v tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Postavitev_kraljic_1-4 (Small).jpg

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava