Katalog informacij javnega značaja

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA UNIVERZE V MARIBORU

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

UNIVERZA V MARIBORU

Slomškov trg 15

2000 Maribor

Telefon:  00386 2 23 55 280

​Faks: 00386 2 23 55 211

IBAN: SI56 0110 0603 0709 059

BIC: BSLJSI2X

Odgovorna uradna oseba:

Red. prof. dr. Zdravko Kačič​
 

Datum prve objave kataloga:

4. 4. 2005 (osnutek)

12. 2. 2007

Datum zadnje spremembe:

29. 5. 2020   

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/katalog-informacij/Strani/default.aspx

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki na voljo na sedežu Univerze v Mariboru, na naslovu Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

 

Univerza v Mariboru je avtonomna, znanstvenoraziskovalna in najvišja izobraževalna ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na določenih znanstvenih oz. strokovnih področij zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in strok in s posredovanjem znanja na teh področjih omogoča pridobitev javno veljavne visoko-strokovne, univerzitetne in podiplomske izobrazbe.

 

Univerza v Mariboru zagotavlja kvalitetno post­sekundarno izobraževanje v izbranih disciplinah v okviru svojih zmožnosti vsem kvalificiranim posameznikom in ga neločljivo povezuje z znanstvenim, predvsem temeljnim raziskovalnim delom. Izobraževanje poteka v študijskih programih, ki so ali del »Nacionalnega programa visokega šolstva« in jih financira Republika Slovenija iz svojega proračuna, ali so ponujeni na trgu blaga in storitev in se financirajo iz neproračunskih virov in šolnine. Univerza v Mariboru izvaja dodiplomske in podiplomske univerzitetne študijske programe in podeljuje ustrezne strokovne, univerzitetne in akademske nazive. V interesu javnosti in izhajajoč iz svojih študijskih programov izvaja dopolnilne programe permanentnega in funkcionalnega izobraževanja. Do nadaljnjega izvaja tudi visokošolske strokovne študijske programe in podeljuje ustrezne nazive.

 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

             

http://www.um.si/studij/dodiplomski-studij/Strani/Dodiplomski-programi.aspx

http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

REKTORAT:

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Tel.: 00386 2 23 55 280 Fax: 00386 2 23 55 211

                   

ČLANICE:

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Razlagova ulica 14, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 22 90 000 Fax: 00386 2 22 90 217

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.epf.um.si/o-fakulteti/predstavitev-fakultete/kontaktne-informacije/

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Koroška cesta 46, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 22 07 000 Fax: 00386 2 22 07 272

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://feri.um.si/o-nas/dokumentno-sredisce/katalog-informacij-javnega-znacaja/

 

Fakulteta za energetiko

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel. 00 386 7 62 02 210 (Krško) in 00 386 3 89 86 420 (Velenje)

Fax: 00 386 7 62 02 222

Katalog IJZ dostopen na naslovu:

http://www.fe.um.si/sl/informacije-o-fakulteti/podatki-o-fakulteti/katalog-informacij-javnega-znacaja.html

 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 22 94 300 Fax: 00386 2 25 24 179

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fg.um.si/o-fakulteti/katalog-informacij/Strani/default.aspx

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 22 94 401 Fax: 00386 2 25 27 774

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://atom.uni-mb.si/sl/node/1

 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Pivola 10, 2311 Hoče,

Tel.: 00386 2 23 90 000 Fax: 00386 2 61 61 158

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://fkbv.um.si/o-fakulteti/splosni-podatki

 

Fakulteta za logistiko

Mariborska cesta 7, 3000 Celje,

Tel.: 00386 3 42 85 300 Fax: 00386 3 42 85 338

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://fl.um.si/o-nas/javne-informacije/katalog-ijz/

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Tel.: 00386 2 22 93 844 Fax: 00386 2 25 18 180

Katalog IJZ dostopen na naslovu:

http://fnm.um.si/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=sl

 

Fakulteta za organizacijske vede

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj,

Tel.: 00386 4 23 74 200 Fax: 00386 4 23 74 299

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fov.uni-mb.si/sl/o-fakulteti/informacije-javnega-znacaja

 

Fakulteta za strojništvo 

​Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 22 07 500 Fax: 00386 2 22 07 990

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fs.um.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/

 

Fakulteta za turizem

Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice

Tel.: 00386 8 20 54 010 Fax: 00386 8 20 54 012

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://ft.um.si/fakulteta/katalog-informacij-javnega-znacaja

 

Fakulteta za varnostne vede

Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana,

Tel.: 00386 1 30 08 300 Fax: 00386 1 23 02 687

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fvv.um.si/o-fakulteti/akti-in-dokumenti.aspx

 

Filozofska fakulteta

Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Tel.: 00386 2 22 93 840 Fax: 00386 2 22 93 625

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.ff.um.si/o-fakulteti/statut-in-pravilniki.dot

 

Medicinska fakulteta

Taborska ulica 8, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 23 45 821 Fax: 00386 2 23 45 820

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.mf.uni-mb.si/index.php/sl/o-medicinski-fakulteti/60-informacije-javnega-znaaja

 

Pedagoška fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 22 93 600 Fax: 00386 2 22 93 760

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://pef.um.si/342/katalog+informacij+javnega+znacaja

 

Pravna fakulteta

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 25 04 200 Fax: 00386 2 25 23 245

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.pf.um.si/sl/katalog-informacij-javnega-znacaja

 

Fakulteta za zdravstvene vede

Žitna ulica 15, 2000 Maribor,

Tel.: 00386 2 30 04 700 Fax: 00386 2 30 04 747

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=145

                   

DRUGE ČLANICE:

 

Univerzitetna knjižnica Maribor

Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Tel.: 00386 2 25 07 400 Fax: 00386 2 25 26 087

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.ukm.um.si/katalog-informacij-javnega-zna-aja

 

Študentski domovi

Gosposvetska 87, 2000 Maribor ​

Tel.: 00386 2 22 84 200 Fax: 00386 2 22 84 23

Katalog IJZ dostopen na naslovu:

http://www.studentskidomovi.um.si/portal/index.php/katalog-informacij-javnega-znacaja

Organigram organa

http://pisjboss.um.si:8080/hrm/planizo/objavljenaSistemizacijaDm.xhtml

2.b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Seznam vseh drugih enot s področja dela organa

REKTOR

Kontaktna oseba: Jože Furman, vodja kabineta rektorja

Tel.: 00386 2 23 55 210

E-pošta:  joze.furman@um.si​

SENAT UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Glavni tajnik UM​ 

Tel.: 00386 2 23 55 200

E-pošta: glavni.tajnik@um.si

Informacije in zapisniki sej dostopni na naslovu: http://www.um.si/univerza/organiziranost/senat/Strani/Senat.aspx

UPRAVNI ODBOR UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Glavni tajnik UM 

Tel.: 00386 2 23 55 200

E-pošta: glavni.tajnik@um.si

Informacije in zapisniki sej dostopni na naslovu: http://www.um.si/univerza/organiziranost/Strani/Upravni-odbor.aspx

ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Teja Štrukelj, prorektorica za študentska vprašanja

Informacije in zapisniki sej dostopni na naslovu: http://ssum.um.si/

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

REKTOR

Ime in priimek: prof. dr. Zdravko Kačič

Tel: 00386 2 23 55 210

E-pošta: rektor@um.si; rector@um.si

VODJA KABINETA REKTORJA

Ime in priimek: Jože Furman

Tel: 00386 2 23 55 210​

E-pošta: joze.furman@um.si​

                   

GLAVNI TAJNIK

Ime in priimek:  mag. Mojca Tancer Verboten

Tel.: 00386 2 23 55 200

E-pošta: glavni.tajnik@um.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 - UPB 12, 32/2019 in 14/2020) 

 

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXX-5-2012) in Zahtevnejši kriteriji posameznih članic. V prehodnem obdobju veljajo stara Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXIII-1-2005) ter spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXIV – 9 – 2006, XXV-8-2007). Dostopno na naslovu: http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx.

 

Drugi interni akti Univerze v Mariboru so dostopni na naslovu:

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx

Državni predpisi

Ustava Republike Slovenije . ​

 

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) (Uradni list RS, št. 41/11 ).

 

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

 

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 , 85/14 in 75/16​ ).​

 

Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00 , 98/03 , 79/04 , 36/06 , 137/06 , 58/07 , 67/08 , 96/09 17/15  in 26/17)

 

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 , 65/08 , 8/10 in 82/13 ).

 

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1, Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI).

 

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 , 97/11 – popr. in 109/12 ).

 

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1, Uradni list RS, št. 87/2001 , 96/2002 - ZUJIK, 92/2015 ).

 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. , 101/13 , 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617).

 

Zakon o računovodstvu ( 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE).

 

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17).

 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

 

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 , 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF).

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/1059/1085/10107/1035/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/1325/14 – ZFU, 50/1495/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv)

 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94 , 49/95 , 34/96 , 45/96 – popr. , 51/98 , 28/99 , 39/99 – ZMPUPR, 39/00 , 56/01 , 64/01 , 78/01 – popr. , 56/02 , 43/06 – ZKolP, 60/08 , 79/11 , 40/12 , 46/13 , 106/15 in 8/16 – popr. ).

 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 18/91-I , 53/92 , 13/93 – ZNOIP, 34/93 , 12/94 , 18/94 – ZRPJZ, 27/94 , 59/94 , 80/94 , 64/95 , 19/97 , 37/97 , 87/97 – ZPSDP, 3/98 , 3/98 , 39/99 – ZMPUPR, 39/99 , 40/99 – popr. , 99/01 , 73/03 , 77/04 , 115/05 , 43/06 – ZKolP, 71/06 , 138/06 , 65/07 , 67/07 , 57/08 – KPJS, 67/08 , 1/09 , 2/10 , 52/10 , 2/11 , 3/12 , 40/12 , 1/13 , 46/13 , 95/14 in 91/15 ,  88/16).

 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15).

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 , 50/14 , 19/15 – odl. US in 102/15 ).

 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVoP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)​.

 

Druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa – dostopna na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v postopku obravnave, so dostopni na naslovu:

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-obravnavi.aspx

 

Državni predpisi, ki so v postopku obravnave, so dostopni:

Na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije.

Na spletnih straneh Državnega zbora Republike Slovenije.

                   

Opozorilo : Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Poslanstvo Univerze v Mariboru

http://www.um.si/univerza/predstavitev/Strani/Poslanstvo-in-vizija.aspx

 

Programi dela in poslovna poročila

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx

 

Kakovost na UM

http://www.um.si/kakovost/splosno/Strani/default.aspx

 

E-Izobraževanje na UM

http://www.um.si/studij/splosno/Strani/default.aspx

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru

http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx

 

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija

http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx

 

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

http://www.um.si/studij/priznavanje/Strani/default.aspx

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

 

Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

 

Evidenca osebnih kartonov, ki se vodijo za vsakega študenta od vključitve v študij končanja študija oziroma izpisa (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

 

Evidence zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

 

Evidenca o zaposlenih delavcih (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

 

Evidenca o stroških dela (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

 

Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

 

Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom (pravna podlaga: Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom).

 

Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu)

 

Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Seznam prejemnikov častnih naslovov, priznanj in nagrad UM .

 

Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

 

Evidenca o izvolitvah v nazive.

 

Popis nepremičnin Univerze v Mariboru.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Notranji pravni akti Univerze v Mariboru .

               

Programi dela in poslovna poročila .

               

Študijski koledar za tekoče študijsko leto .

               

Cenik storitev za tekoče študijsko leto .

               

Bivanje na Univerzi v Mariboru .

               

Mednarodno sodelovanje in izmenjave .

               

Kakovost na Univerzi v Mariboru .

               

Raziskave, razvoj in inovacije (podatki o raziskovalnih programih in projektih v katere je vključena Univerza v Mariboru).

               

Karierni center Univerze v Mariboru .

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.

 

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ter med 13.00 in 14.00 uro, oziroma v prostorih posameznih članic Univerze v Mariboru (lokacije posameznih članic so navedene pod točko 2.a tega kataloga).

               

Opis delnega dostopa :

v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

               

Stroški posredovanja informacij javnega značaja :

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16). Enotni stroškovnik se uporablja od 8. 5. 2016 dalje.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1. Podatki o številu študentov – informacije dostopne na naslovu: http://www.um.si/vpis/analize/Strani/default.aspx

               

2. Analize in poročila – informacije dostopne na naslovu: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx                    

 

3. Zapisniki sej organov – dostopni na naslovu:

http://www.um.si/univerza/organiziranost/Strani/default.aspx

               

4. Posredovanje podatkov o istovetnosti diplom – gre za posamične konkretne primere v katerih prosilci preverjajo istovetnost diplom, katerih izdajatelj je Univerza v Mariboru. V takšnih primerih gre za občutljive podatke, ki se lahko posredujejo le v kolikor za to obstaja zakonska podlaga oziroma na podlagi privolitve posameznika.

               

5. Podatki o porabi javnih sredstev – izplačila iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb, plačila potnih stroškov in službenih poti, študijskih potovanj, idr.

               

6. Posredovanje podatkov in dokumentov v zvezi s postopki oddaje javnih naročil.

podpis odgovorne osebe

Rektor UM

 

___________________________________________ ​​

Urednik strani: Služba za pravne in splošne zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava