Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (21.-22. 9. 2020 do 12. ure)

​​

Od 21. do 22. septembra 2020 do 12. ure bo v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021 na Univerzi v Mariboru potekal drugi oz. posebni prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

 

Kandidati se v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, za tretjo stopnjo pa na: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx.

 

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij in kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko oddajo prijavo tudi tisti kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, za katerega po zaključenem prvem prijavnem roku izvedba še ni zagotovljena.

 

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

 

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=sl.

 

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun).

  • Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.
  • Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 22. septembra 2020 do 12. ure. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ, natisnjenega obrazca ni treba pošiljati po pošti. Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.
  • Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

Kot pravočasna se upošteva:

  1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure.
  2. Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.
  3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure.

​OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

 

Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list). O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

OPOZORILA

2. PRIJAVA bo odprta:

a) za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU: od 21. septembra 2020 do 22. septembra 2020 do 12. ure.

 

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 22. september 2020 do 12. ure, v kolikor bodo fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ta mesta tudi razpisale.

Po 22. septembru 2020 (po 12. uri) sprememba prijave in njeno brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest pošljejo zgolj eno prijavo.

 

Fakultete morajo študente, sprejete v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2020. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o kateri odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra 2020.

 

Če se študentje, prvič vpisani v prvi letnik podiplomskega študijskega programa, izpišejo najkasneje do 15. oktobra 2020, se šteje, da se v ta študijski program niso vpisali.

 

 

 

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH BO UNIVERZA V MARIBORU PONUDILA V DRUGEM OZ. POSEBNEM PRIJAVNEM ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST, BO 17. SEPTEMBRA 2020 (konec delovnega dne) DOSEGLJIV NA NASLEDNJIH DVEH POVEZAVAH:

 

 


Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava