Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17, 4/18 in 3/19), sklepa Senata Univerze v Mariboru in pridobljenega soglasja Vlade Republike Slovenije

 

objavlja

 

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

 

 

Kandidati se v študijskem letu 2020/2021 lahko na Univerzo v Mariboru prijavijo v študijske programe druge in tretje stopnje, ki jih razpisujejo članice – fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju fakultete). Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na naslednji povezavi: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, o študijskih programih tretje stopnje pa na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx.  

 

1.            PRIJAVA ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

 

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Prijavljeni kandidati morajo fakulteti do roka, ki ga ta določi interno, posredovati dokazila o zaključeni predhodni izobrazbi (fakultete bodo interne roke objavile na svojih spletnih straneh, informacije o teh pa lahko kandidati dobijo tudi v pristojnih referatih za študentske zadeve). Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo, če pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili pred vpisom na študijski program v posameznem prijavnem roku. Prijava po rokih, določenih s tem razpisom, ni mogoča. Oddaja prijav na podiplomski študij Univerze v Mariboru je neodvisna od prijav na podiplomske študijske programe po razpisih ostalih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov.

 

Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo na fakultete Univerze v Mariboru, in sicer Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci v dveh rokih za prijavo, pri čemer bodo fakultete v drugem roku za prijavo ponudile le tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku ostala prosta vpisna mesta. Fakultete lahko same odločijo, da drugega prijavnega roka za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ne bodo razpisale, tudi če po zaključenem prvem prijavnem roku niso bila zapolnjena vsa vpisna mesta.

 

Slovencem in državljanom držav članic EU je na voljo le en prijavni rok. V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko te ponudijo kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

 

Zaključen prijavni rok pomeni, da je prijava preko spletne aplikacije eVŠ zaprta, da so študenti v primeru omejitve vpisa o tem obveščeni, da je bil v primeru omejitve vpisa izpeljan izbirni postopek in da so študenti vpisani do roka, določenega s tem razpisom.


 

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

 

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020).

2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 6. julija 2020 do najkasneje 6. septembra 2020. Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.

 

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

 

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 6. septembra 2020.

2. prijava: v kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko te ponudijo kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 21. septembra 2020 do najkasneje 22. septembra 2020 do 12. ure.

 

 

Isti roki veljajo tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode in po postopku za hitrejše napredovanje, ter za kandidate, ki se želijo prijaviti za vzporedni študij.

 

Podatek o tem, katere izmed fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v drugem roku, bo za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce objavljen 1. julija 2020. V kolikor bodo za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije po zaključenem prijavnem roku fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest razpisale preostala prosta vpisna mesta, bo podatek o tem objavljen 17. septembra 2020 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

Če bodo po zaključenem prijavnem roku za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij, se lahko v prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest nanje prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

1. 1 PRVA PRIJAVA

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/21 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava. Ministrstvo bo razpis za vpis objavilo tudi na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si, na katerem bodo objavljena tudi (pisna in video) navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

 

Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskimi programi ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: poststudy@um.si ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete).

 

V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na način, opisan v nadaljevanju. Vsak kandidat lahko ob prijavi na razpis na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava zanj ne bo več mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidati z vsako prijavo na razpis kandidirajo enakovredno. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun).

 

1. 1. 1 DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 6. septembra 2020., nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), in sicer do 10. septembra 2020. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.​ Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.

 

Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Kot pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020.
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 6. septembra 2020., natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 10. septembra 2020.​ Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.

 3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene na prijavnem obrazcu.

 

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavljajo. ​Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list). O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

1. 1. 2 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020). Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020)., nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), in sicer do 5. junija 2020. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.

 

Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020). Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Kot pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020).
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020)., natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 5. junija 2020Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. 
 3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020).

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene na prijavnem obrazcu.

 

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavljajo. ​Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list). O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

 

OPOZORILA

1. PRIJAVA bo odprta:

a) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020).

b) za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU: od objave razpisnega besedila do najkasneje 6. septembra 2020.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 31. maj 2020 (podaljšano do 9. junija 2020) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 6. september 2020 za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU.

Po tem roku spremembe prijav in njihovo brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v prvem roku pošljejo največ tri prijave.

Fakultete morajo študente, sprejete v prvem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar ne kasneje kot:

a) do 30. junija 2020 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter

b) do 17. septembra 2020 za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU.

 

 

 

1. 2 DRUGA PRIJAVA

 

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem roku niso bili sprejeti na želeni študiji in kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

 

Podatek o tem, katere izmed fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v drugem roku, bo za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce objavljen 1. julija 2020 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

V kolikor bodo za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije po zaključenem prijavnem roku fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest razpisale preostala prosta vpisna mesta, bo podatek o tem objavljen 17. septembra 2020 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/21 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava. Ministrstvo bo razpis za vpis objavilo tudi na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si, na katerem bodo objavljena tudi (pisna in video) navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

 

Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: poststudy@um.si ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete).

 

V drugem roku za prijavo se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem. Vsak kandidat lahko v drugem roku ob prijavi na razpis na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava zanj ne bo več mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun).

 

1. 2. 1 DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

 

Državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic EU je na voljo le en prijavni rok. V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko te kandidatom ponudijo v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 22. septembra 2020 do 12. ure., nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu prijave). Fakulteta mora podpisan obrazec prejeti najkasneje 22. septembra 2020 do 18. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.

 

Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Kot pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure.
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. , natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 22. septembra 2020 do 18. ure. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. 
 3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

 

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavljajo. ​Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list). O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.


1. 2. 2 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 6. septembra 2020. , nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu prijave), in sicer do 10. septembra 2020. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.

 

Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Kot pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020.
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 6. septembra 2020. , natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. priporočena poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 10. septembra 2020. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. 
 3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

 

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavljajo. ​Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list). O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

 

OPOZORILA

2. PRIJAVA bo odprta:

a) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: od 6. julija 2020 do najkasneje 6. septembra 2020.

 

V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU, jih lahko te ponudijo kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal: od 21. septembra do 22. septembra 2020 do 12. ure.

 

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 6. september 2020 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 22. september 2020 do 12. ure za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU, v kolikor bodo fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ta mesta tudi razpisale.

Po 6. oz. 22. septembru 2020 (do 12. ure) sprememba prijave in njeno brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v drugem roku pošljejo zgolj eno prijavo.

Fakultete morajo študente, sprejete v drugem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2020.

 

 

 

2.            INFORMATIVNI DNEVI

 

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na Univerzi v Mariboru bodo potekali na fakultetah skladno z datumi, ki jih bodo te objavile na svojih spletnih straneh, podatek pa bo objavljen tudi na spletni strani www.um.si. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni pa tudi individualne informativne pogovore.

 

Na informativnih dnevih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z zaposlitvenimi možnostmi in možnostmi nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne pri odločitvi za izbiro podiplomskega študija.

 

 

3.            VPISNI POGOJI IN DIFERENCIALNI IZPITI

 

V podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z akreditiranimi študijskimi programi. Vpisni pogoji so za vsak študijski program navedeni v podrobnih razpisnih besedilih fakultet, ki so priloga tega razpisa.

 

Za vpis v nekatere študijske programe morajo kandidati, ki prihajajo z drugih strokovnih področij, kot je bil njihov predhodni študij, opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih morajo opraviti pred vpisom v študijski program.

 

Kandidatom priporočamo, da se o diferencialnih izpitih pravočasno pozanimajo v pristojnih referatih za študentske zadeve fakultet, kjer bodo dobili informacije o tem, katere diferencialne izpite morajo opraviti ter na kakšen način. Diferencialni izpiti se plačujejo skladno s tarifnim delom cenika Univerze v Mariboru, ki ga vsako leto pred objavo potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru.

 

 

4.            VPISNA MESTA

 

Kandidati se prijavijo na razpisana prosta vpisna mesta, ki so za vsak študijski program določena v razpredelnici z vpisnimi mesti, ki je sestavni del razpisnega besedila, in sicer posebej za redni in izredni študij, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi državljani nečlanic Evropske unije (tujci), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

 

Vpisna mesta so namenjena tudi osebam s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo).

 

Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic Evropske unije - tujce.

 

Na vpisna mesta za vpis v višji letnik in vzporedni študij se lahko prijavljajo vsi kandidati ne glede na državljanstvo.

 

Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju so v nadaljevanju zapisane v točkah 9 in 10.

 

VPISNA MESTA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE:

–  državljani Republike Slovenije;

–  državljani držav članic EU;

– državljani Republike Slovenije, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini;

–  državljani držav članic EU, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini;

–  državljani drugih tujih držav, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezident Republike Slovenije za davčne namene in imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini;

–  osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti.

 

VPISNA MESTA ZA TUJCE:

–             Slovenci brez slovenskega državljanstva in

–             državljani držav nečlanic Evropske unije.

 

OPOZORILO:

Rok za izdajo odločbe o priznanju predhodnega izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.

 

 

 

5.            OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK

 

Kandidati, ki bodo v svoji prijavi izbrali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali pogoje za vpis, navedene v akreditiranih študijskih programih.

 

Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih vpisnih mest, se šteje, da je na študijskem programu sprejeta omejitev vpisa na število razpisanih vpisnih mest. V takem primeru bodo kandidati, prijavljeni na študijske programe v omejitvi, izbrani z izbirnim postopkom. Kriteriji za izbiro v primeru izbirnega postopka so določeni z akreditiranimi študijskimi programi.

 

 

Informacije o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa po prvi prijavi, bodo dosegljive na spletnih straneh Univerze v Mariboru, in sicer po zaključeni prvi prijavi:

 

a) 8. junija 2020 (12. junija 2020) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter

b) 11. septembra 2020 za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU.

 

Po zaključeni drugi prijavi bodo informacije o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa, dosegljive na spletnih straneh Univerze v Mariboru 11. septembra 2020 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

 

V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko te ponudijo kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. V primeru prijavnega roka za zapolnitev še prostih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU bodo informacije o študijskih programih, na katerih je sprejeta omejitev vpisa, objavljene 23. septembra 2020 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

 

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni s strani fakultet Univerze v Mariboru.

 

Kandidati, ki bodo sprejeti na študijski program, za katerega bo po zaključenem prvem roku sprejeta odločitev, da se zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, bodo o neizvajanju obveščeni ob vpisu ali najkasneje po zaključku prvega roka na spletnih straneh Univerze v Mariboru. O možnosti neizvajanja študijskega programa bodo ob vpisu obveščeni tudi kandidati, ki so bili sprejeti na študijske programe, za katere se po prvem roku ne bo natančno vedelo, ali se bodo v študijskem letu 2020/21 izvajali ali ne. Na osnovi tega bodo imeli tudi taki kandidati možnost oddaje prijave na podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v drugem roku oz. bodo prijavo na podiplomske študijske programe lahko oddali tudi na ostale visokošolske zavode.

 

Na seznam sprejetih kandidatov se lahko naknadno uvrstijo:

 1. Kandidati, državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva, državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, prav tako pa tudi drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, za katere postopek priznavanja predhodnega izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja še ni bil končan. Taki kandidati se na seznam uvrstijo skladno z odločbo o vpisu po roku na podlagi njihove prošnje. Več o postopku je zapisano v poglavju 9 in 10.
 2. Kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
 3. Kandidati s posebnim statusom na študijskih programih druge stopnje (POS). Več o postopku je zapisano v poglavju 6.

​ 

6.            KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM – POS

 

Kandidati lahko v prijavno-vpisnem postopku na študijskih programih 2. stopnje zaprosijo za posebni status, s katerim se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih kandidatov, pri čemer morajo izpolnjevati pogoje za vpis, navedene v akreditiranem študijskem programu, in doseči najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru.

 

Status kandidata s posebnim statusom se lahko dodeli kandidatom, ki prošnji priložijo listine, ki dokazujejo:

 • invalidnost oziroma posebne potrebe,
 • kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem,
 • izjemne socialne razmere,
 • status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem.

 

 

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo pošljejo fakultetam Univerze v Mariboru, na katere se prijavljajo za vpis, priporočeno po pošti najkasneje do 15. septembra 2020,  kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Na kuverti je potrebno jasno označiti »Za Komisijo za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru«.

 

 

Kandidati za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom zaprosijo samo enkrat, tudi če se na razpis za vpis prijavljajo z več kot eno prijavo. Morebitna odločba o dodelitvi statusa velja za vse oddane prijave, tudi če jih kandidati oddajo na različne fakultete.

 

O dodelitvi statusa in o sprejemu v študijski program odloči Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru ter o tem pisno obvesti kandidata in fakulteto.

 

Odločitve Komisije za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru o kandidatih s posebnim statusom veljajo za vse fakultete Univerze v Mariboru, vendar samo za prijavno-sprejemni postopek po tem razpisu. Dodelitev posebnega statusa se lahko upošteva tudi v drugem prijavnem roku.

 

 

7.            VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA SKLADNO S POSTOPKOM ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)

 

Kandidati se za vpis v višji letnik prijavijo na način in v rokih, opredeljenih v točkah 1.1 in 1.2 tega razpisa.

 

Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov:

 • ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za študente, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. 6. 2004 (t.i. bolonjski študijski programi), ali
 • v skladu s postopkom za hitrejše napredovanje za kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem študijskem programu, vendar ne v prvi letnik.

 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, na katerega se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

 

 

8.            DOKAZILA


Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih dokumentov, overjenih pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskih zavodov (fakultet).

 

Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v fizični obliki posredovati na fakulteto, ki je nosilka študijskega programa, na katerega se prijavljajo. V primeru, da kandidat dokazil ne dostavi, bo o tem in o roku, do katerega mora dokazila dostaviti, obveščen s fakultete.

 

Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in drugih dokumentov. Te morajo predložiti na vpogled ob vpisu.

 

Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list).​ Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja.


Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije in drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo, če tega še niso, prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Več o postopku priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja je navedeno v poglavjih 9 – vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in državljanov držav nečlanic Evropske unije ter 10 – vpis državljanov Evropske unije in državljanov Republike Slovenije, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini.

 

 

9.            VPIS SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE – TUJCI

 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije se lahko v podiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16 in 25/19). Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic Evropske unije (glej točko 4 – vpisna mesta).

 

9. 1 PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA IZOBRAŽEVANJA

 

Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslove fakultet, na katere se prijavljajo. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po navadni in elektronski pošti.


Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list).

 

Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja, so:


1. Izvirnik listine o izobraževanju, s katerim se kandidat prijavlja na študij in za katerega želi priznavanje pravice dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja – neobvezno oziroma na zahtevo pooblaščene osebe. Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:

- haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.


2. Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke.


3. Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prve točke – na zahtevo pooblaščene osebe.


4. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem.


5. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.

​ 

Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi na Univerzi v Mariboru (kontakt: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 23 55 263, elektronska pošta: recognition@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje, uradne ure: od ponedeljka do petka 9.00−11.00 in 13.00−14.00).

 

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. septembra 2020 prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.

 

 

10.         VPIS DRŽAVLJANOV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO PREDHODNO IZOBRAŽEVANJE ZAKLJUČILI V TUJINI, DRUGIH TUJIH DRŽAVLJANOV, KI IMAJO STALNO BIVALIŠČE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN SO SAMI ALI NJIHOVI STARŠI REZIDENTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DAVČNE NAMENE, TER VPIS OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO

 

Državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, prav tako pa tudi drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) in ki so predhodno izobraževanje končale v tujini, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (glej točko 4 – vpisna mesta).

 

10. 1 PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA IZOBRAŽEVANJA

 

Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, se ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslove fakultet, na katere se prijavljajo. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij  v eVŠ na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po navadni in elektronski pošti.


​​Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list).


Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja, so:


1. Izvirnik listine o izobraževanju, s katerim se kandidat prijavlja na študij in za katerega želi priznavanje pravice dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja – neobvezno oziroma na zahtevo pooblaščene osebe. Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:

- haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.


2. Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke.


3. Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prve točke – na zahtevo pooblaščene osebe.


4. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem.


5. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.


​Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi na Univerzi v Mariboru (kontakt: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 23 55 263, elektronska pošta: recognition@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje, uradne ure: od ponedeljka do petka 9.00−11.00 in 13.00−14.00).

 

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. septembra 2020 prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.

 

 

11.         ŠTUDENTJE Z ŽE PRIDOBLJENO IZOBRAZBO, KI PO KLASIFIKACIJSKEM SISTEMU KLASIUS USTREZA DRUGI BOLONJSKI STOPNJI

 

Kandidatom, ki so že pridobili stopnjo izobrazbe, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius ustreza najmanj 2. bolonjski stopnji, se študij na študijskih programih 2. stopnje ne financira iz javnih sredstev. Taki kandidati se lahko prijavijo na vpisna mesta za vpis v prvi letnik tako za redni kot tudi za izredni študij (odvisno od želenega načina študija), vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

 

 

12.         DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Skladno z 12. členom Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 s spremembami in dopolnitvami je priporočljivo, da ima kandidat pred vpisom praviloma izbranega delovnega mentorja, definirano ožje področje, v okviru katerega namerava raziskovati, in izdelan okvirni program doktorskega študija (priloga 14 Pravilnika o doktorskem študiju na UM).

 

Doktorski kandidat ob vpisu na doktorski študij sklene s članico, ki izvaja doktorski študijski program (oz. s članicami v primeru medfakultetnih študijskih programov), pogodbo o študiju in superviziji na študijskem programu tretje stopnje. V pogodbi se navede ime delovnega mentorja in opredeli okvirni vsebinski in terminski plan doktorskega študija ter odgovornosti in dolžnosti podpisnikov. S podpisom pogodbe se podpisnika zavežeta, da bosta sodelovala pri izvedbi doktorskega študijskega programa skladno z akreditiranim študijskim programom ter vsebinskim in terminskim planom doktorskega študija. V pogodbi je prav tako opredeljen tudi način plačila stroškov, povezanih z doktorskim študijem.

 

 

13.         ŽE VPISANI ŠTUDENTI, VZPOREDNI ŠTUDIJ

 

Že vpisani študenti so študenti, vpisani v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih zavodov.

 

Če že vpisani študenti želijo zaradi različnih razlogov zamenjati študijski program, v katerega so vpisani, se lahko v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo kot:

–             kandidati, ki želijo zamenjati obstoječi študijski program (vpis v prvi letnik),

–             kandidati, ki se želijo prijaviti na drug soroden študijski program po merilih za prehode (glej točko 7 splošnih določil – vpis v višji letnik).

 

Kandidati iz prve alineje se prijavijo na vpisna mesta za vpis v prvi letnik, kandidati iz druge alineje pa na vpisna mesta za vpis v višji letnik.

 

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja na rednem študiju študijskih programov druge stopnje še niso izkoristili, se morajo prijaviti na enak način kot vsi ostali kandidati.

 

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, ve​ndar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

 

Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8), lahko Komisija za študijske zadeve senata fakultete omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več fakultet Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je navedeno kot pogoj za vpis. Kandidati se morajo prijaviti na vpisna mesta za vzporedni študij, ki so v razpredelnici z vpisnimi mesti določena posebej.

 

 

14.         ROK ZA VPIS

 

 

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka, in sicer za prvi prijavni rok:

 

a) najkasneje do 30. junija 2020 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter

b) najkasneje do 17. septembra 2020 za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

 

V drugem prijavnem roku se bo vpis v podiplomske študijske programe opravil najkasneje do 30. septembra 2020. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra 2020.

 

 

Če se študentje, prvič vpisani v prvi letnik podiplomskega študijskega programa, izpišejo najkasneje do 15. oktobra 2020, se šteje, da se v ta študijski program niso vpisali.

 

 

15.          ŠOLNINE IN PLAČEVANJE STROŠKOV, POVEZANIH S ŠTUDIJEM NA UNIVERZI V MARIBORU

 

UM na podiplomskem študiju zaračunava šolnino za:


- izredni študij po študijskih programih 2. stopnje;

- redni študij po študijskih programih 2. stopnje za kandidate, ki imajo ob vpisu že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in študentom, ki še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, če so že izkoristili možnost brezplačnega študija;

- redni študij po študijskih programih 2. stopnje za del izvajanja, ki presega z nacionalnim programom visokega šolstva določene standarde;

- študij po študijskih programih 3. stopnje.


​​Fakulteta s študentom, ki plačuje šolnino, ob prvem vpisu na študij sklene pogodbo o izobraževanju, ob vpisu v višje letnike pa aneks k tej pogodbi. Fakulteta glede na specifiko svojih študijskih programov določi natančno vsebino pogodbe, v njej pa med drugim opredeli način plačila šolnine (enkratni znesek ali obročno plačevanje), znižanje oziroma oprostitev plačila šolnine, način izterjave, zaračunavanje zamudnih obresti in vračilo šolnine v primeru izpisa.


V primeru, da se doktorski kandidat odloči za opravljanje eksperimentalnega raziskovalnega dela na način, pri katerem materialni stroški presegajo določene standarde in jih ni mogoče financirati iz šolnine posameznega študijskega programa, se za opravljanje tega dela IRD sklene poseben aneks k  pogodbi o študiju in superviziji na študijskem programu 3. stopnje.

Študent na študijskem programu 2. stopnje je dolžen plačati del šolnine tudi, če se izpiše iz študijskega programa, in sicer:

- 20 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta,

- 50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. tekočega študijskega leta,

- 100 % šolnine, če se izpiše po 1. 1. tekočega študijskega leta.

Doktorski študent je v primeru izpisa iz študijskega programa 3. stopnje dolžan plačati del šolnine, in sicer:

- 5​0 % pogodbene šolnine, če se izpiše po 31. 10., vendar najkasneje do 31. 1. tekočega študijskega leta,

- v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1. 2. v tekočem študijskem letu.

Študent je dolžan poravnati vse obveznosti, nastale v zvezi z njegovim študijem, do dneva zaključka študija ali do prejema izpisnice z Univerze v Mariboru.

Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije. Do enakega financiranja so upravičeni tudi državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju. Republika Slovenija je bilateralni sporazum podpisala z naslednjimi državami, ki niso članice Evropske Unije: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo, Severna Makedonija in Srbija.

Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih. Višina šolnine za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je določena z višino šolnine za državljane Republike Slovenije za posamezen študijski program za izredni študij.

 
Več o financiranju podiplomskega študija: http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx.

 

16.         PODROBNEJŠE INFORMACIJE O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU

 

Podrobnejše informacije o razpisanih študijskih programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija dobijo kandidati na spletnih straneh Univerze v Mariboru: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx, v pristojnih referatih fakultet Univerze v Mariboru in na spletnih straneh, kjer so objavljena najpogosteje zastavljena vprašanja: http://www.um.si/studij/splosno/Strani/FAQ.aspx.

 

Kontakt: poststudy@um.si

                +386 (2) 23 55 258

                +386 (2) 23 55 223

 

 

 

 

Maribor,  27. 3. 2020                                                                  Rektor Univerze v Mariboru:

                                                                                            Prof. dr. Zdravko Kačič​PODROBNA RAZPISNA BESEDILA PO FAKULTETAH UNIVERZE V MARIBORU:​


Znanje slovenskega oz. angleškega jezika kot pogoj za vpis

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS
NEIZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021
OMEJITEV VPISA PO ROKU ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST
ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST (21.-22. 9. 2020 DO 12. URE)
OMEJITEV VPISA 1. PRIJAVNI ROK (SLO IN EU) IN 2. PRIJAVNI ROK (TUJCI)
DRUGI PRIJAVNI ROK ZA TUJCE (6. 7. - 6. 9. 2020)
OMEJITEV VPISA PO PRVEM PRIJAVNEM ROKU ZA TUJCE
PRVI PRIJAVNI ROK ZA TUJCE - POSODOBLJENA ČASOVNICA ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN (COVID-19)
INFORMATIVNI DNEVI 2020/21
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava