Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2014/15

​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

                                                          UNIVERZA V MARIBORU

na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/2012 – UPB 7 s spremembami in dopolnitvami 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D in 109/2012), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/2010 s spremembami in dopolnitvami 3/2011, 6/2012 in 7/2013), sklepa Senata Univerze v Mariboru in pridobljenega soglasja Vlade Republike Slovenije

 

objavlja


RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 

 

Kandidati se v študijskem letu 2014/2015 lahko na Univerzo v Mariboru prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, za tretjo stopnjo pa na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx.    

 

 

1.             ROKA ZA PRIJAVO

 

Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo na članice v dveh prijavnih rokih, pri čemer bodo članice vpisna mesta v drugem prijavnem roku ponudile le za tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta mesta.

 

Zaključen prijavni rok pomeni, da je prijava preko spletne aplikacije eVŠ zaprta, da je v primeru omejitve vpisa izpeljan izbirni postopek in da so študenti vpisani do roka, določenega s tem razpisom.

 

1. prijavni rok: od 2. junija 2014 do najkasneje 25. avgusta 2014.

2. prijavni rok: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo članice razpisale, se lahko kandidati prijavijo v drugem prijavnem roku, in sicer od 17. septembra 2014 do najkasneje 21. septembra 2014.

 

Podatek o tem, katere izmed članic bodo študijske programe ponudile tudi v drugem prijavnem roku, bo 16. septembra 2014 objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

Ista roka za prijavo veljata tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, za kandidate, ki se želijo prijaviti za vzporedni študij, ter za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

 

  

2.             INFORMATIVNI DNEVI

 

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na Univerzi v Mariboru ne bodo organizirani enotno. Ti bodo potekali na članicah skladno z datumi, ki so jih članice objavile na svojih spletnih straneh, objavljamo pa jih tudi na spletni strani Univerze v Mariboru (podiplomski študij).

 

Na informativnih dnevih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z zaposlitvenimi možnostmi in možnostmi nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

 

 

3.             VPISNI POGOJI IN DIFERENCIALNI IZPITI

 

V podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z akreditiranimi študijskimi programi. Vpisni pogoji so za vsak študijski program navedeni v podrobnih razpisnih besedilih članic Univerze v Mariboru.

 

Za vpis v nekatere študijske programe morajo kandidati, ki prihajajo z drugih strokovnih področij, kot je bil njihov predhodni študij, opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih morajo opraviti pred vpisom v študijski program.

 

Kandidatom priporočamo, da se o diferencialni izpitih čim prej pozanimajo v pristojnih referatih članic Univerze v Mariboru, kjer bodo dobili informacije o tem, katere diferencialne izpite ter na kakšen način jih lahko opravijo. Diferencialni izpiti se plačujejo skladno s tarifnim delom cenika Univerze v Mariboru.

  

 

4.             PRIJAVA ZA VPIS

 

Na razpis za vpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Prijavljeni kandidati morajo članici do roka, ki ga le-ta določi interno, posredovati dokazilo o zaključeni predhodni izobrazbi. Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da oddajo prijavo za vpis, če  pričakujejo, da bodo diplomirali pred rokom za vpis v posameznem prijavnem roku. Prijava po rokih, določenih s tem razpisom, ni mogoča.

  

 4.1 PRVI PRIJAVNI ROK   

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/15 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: ​eVŠ​Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani. Za tehnično pomoč je kandidatom na voljo kontaktna služba eVŠ, za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa se kandidati lahko obrnejo na poststudy@um.si ali na pristojne referate članic Univerze v Mariboru. 

 

V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na način, opisan v nadaljevanju. Vsak kandidat lahko v prvem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 25. avgusta 2014.

 

Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov članice, ki razpisuje študijski program. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali priporočeno poslana na članico do 25. avgusta 2014.

 

OPOZORILO:

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna s sklepom zavržena. Kandidatom predlagamo, da preden zaključijo s postopkom prijave, preverijo, ali so le-to dejansko poslali.

  

Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih dostaviti osebno v skladu z razpisom na članico, ki izvaja študijski program, na katerega se kandidat prijavlja.

 

1. PRIJAVNI ROK bo odprt: od 2. junija do najkasneje 25. avgusta 2014.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru pošljejo največ tri prijave.

Po 25. avgustu 2014 spremembe in brisanje prijav ni več mogoče.

Članice morajo študente, sprejete v prvem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka članica določi interno, študenti pa morajo biti vpisani najkasneje do 15. septembra 2014.

 

 

 4.2 DRUGI PRIJAVNI ROK  

 

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem prijavnem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: eVŠ​.

 

V drugem prijavnem roku se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda največ 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 21. septembra 2014.

 

Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov članice, ki razpisuje študijski program. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali priporočeno poslana na članico do 21. septembra 2014.

 

2. PRIJAVNI ROK bo odprt: od 17. septembra do najkasneje 21. septembra 2014.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru pošljejo največ eno prijavo.

Po 21. septembru 2014 sprememba in brisanje prijave ni več mogoče.

Članice morajo študente, sprejete v drugem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka članica določi interno, študenti pa morajo biti vpisani najkasneje do 30. septembra 2014.

  

 

5.             VPISNA MESTA

 

Kandidati se prijavijo na razpisana prosta vpisna mesta, ki so za vsak študijski program določena z razpisnim besedilom, in sicer posebej za redni in izredni študij, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi državljani nečlanic Evropske unije, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezident Republike Slovenije za davčne namene in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

 

Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic Evropske unije.

 


6.             OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK

 

Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih vpisnih mest, se šteje, da je sprejeta omejitev vpisa na število razpisanih mest. V tem primeru bodo kandidati izbrani v izbirnem postopku. Kriteriji za izbiro v primeru izbirnega postopka so določeni z akreditiranimi študijskimi programi. Informacije o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa, bodo dosegljive na spletnih straneh Univerze v Mariboru, in sicer za prijavo po prvem roku 26. avgusta 2014, za prijavo po drugem roku pa 22. septembra 2014. Kandidati bodo o izbiri obveščeni po pošti.

 

Kandidati, ki bodo prijavljeni na študijski program, za katerega bo po zaključenem prvem prijavnem roku sprejeta odločitev, da se zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, bodo o tem obveščeni v roku treh dni po zaključeni prvi prijavi na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Na osnovi tega bodo imeli ti kandidati možnost oddaje prijave v drugem prijavnem roku.

  

 

7.             VPIS PO MERILIH ZA PREHODE

 

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, pri čemer se mu nekatere obveznosti lahko priznajo, določijo pa se mu nove obveznosti, ki jih mora opraviti, da lahko konča študij po novem programu. V skladu z merili za prehode lahko prehajajo le študenti in ne diplomanti, izjema so le diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, sprejetih pred 11. 6. 2004, katerih prehodi so urejeni v 16. členu ZVIS-E.

 

Po merilih za prehode lahko študentje v isti ali višji letnik razpisanih študijskih programov prehajajo v primeru, ko nov študijski program ob zaključku študija zagotavlja primerljive kompetence in ko se po kriterijih za priznavanje lahko študentu prizna  vsaj  polovica  obveznosti  po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

 

Vpis po merilih za prehode je možen skladno z akreditiranimi in razpisanimi študijskim programi. Prehod na študijski program 2. ali 3. stopnje je možen z drugih študijskih programov 2. ali 3. stopnje z ustreznih strokovnih področij, ki so določena s študijskim programom, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na novem študijskem programu in če je na razpolago zadostno število vpisnih mest.

 

Število vpisnih mest po merilih za prehode za redni študij v posameznem letniku je omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik posamezne generacije študentov.

  

 

8.             DOKAZILA

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih dokumentov, overjenih pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskih zavodov (članic).

 

Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev posredovati v fizični obliki na članico, ki je nosilka študijskega programa, na katerega se prijavljajo. V primeru, da kandidat dokazil ne dostavi, bo o tem in o roku, do katerega mora dostaviti dokazila, obveščen s članice.

 

Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in drugih dokumentov. Le-te morajo predložiti na vpogled ob vpisu na članici.

 

Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo prijavi priložiti še  odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Več v nadaljevanju v poglavju o tujcih.

  

 

9.             VPIS DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE TER SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 

Državljani držav nečlanic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko v podiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008). Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic Evropske unije.

 

Kandidati morajo poleg ostalih dokazil prijavi priložiti še  odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Če odločbe še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) na Univerzo v Mariboru, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve (pripis: za priznavanje tujega izobraževanja), Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

 

Kandidatom priporočamo, da postopek priznavanja začnejo pravočasno. Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. V primeru, kadar je kandidat vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. prejel odločbo o priznavanju, le-temu svetujemo, da na članico naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov. Več informacij o postopku je kandidatom na voljo na Univerzi v Mariboru (Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, e-mail: priznavanjeizobrazevanja@um.si) ter v pristojnih referatih članic Univerze v Mariboru.

  

 

10.           VPIS DRŽAVLJANOV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO PREDHODNO IZOBRAŽEVANJE ZAKLJUČILI V TUJINI

 

Državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, prav tako pa tudi državljani drugih tujih držav, ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče in ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

 

Kandidati morajo poleg ostalih dokazil prijavi priložiti še  odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Če odločbe še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) na Univerzo v Mariboru, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve (pripis: za priznavanje tujega izobraževanja), Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

 

Kandidatom priporočamo, da postopek priznavanja začnejo pravočasno. Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. In 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. V primeru, kadar je kandidat vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. prejel odločbo o priznavanju, le-temu svetujemo, da na članico naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov. Več informacij o postopku je kandidatom na voljo v referatih članic.

 

Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU:

–              državljani Republike Slovenije,

–              državljani držav članic EU,

–              državljani Republike Slovenije, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini,

–              državljani držav članic EU, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini,

–              državljani drugih tujih držav, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezident Republike Slovenije za davčne namene in imajo v  Republiki Sloveniji stalno bivališče, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini

 

Vpisna mesta za tujce:

–              državljani držav nečlanic Evropske unije,

–              Slovenci brez slovenskega državljanstva

 

OPOZORILO:

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. In 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.

 

  

11.           ŠTUDENTJE Z ŽE PRIDOBLJENO IZOBRAZBO, KI PO KLASIFIKACIJSKEM SISTEMU KLASIUS USTREZA DRUGI BOLONJSKI STOPNJI

 

Skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov se kandidatom, ki so že pridobili stopnjo izobrazbe, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius ustreza najmanj 2. bolonjski stopnji, študij na 2. stopnji ne financira iz javnih sredstev. Taki kandidati se lahko prijavijo na vpisna mesta tako za redni kot tudi za izredni študij (odvisno od želenega načina študija), vendar bodo morali študij v celoti plačati. 

 

12.           DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Skladno s 136. a členom Statuta Univerze v Mariboru je priporočljivo, da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim mentorjem in ima  izdelan  osnutek  teme  doktorske  disertacije  ali  izbrano  ožje  področje, na katerem namerava doktorirati.

​​​​​​​​  

 

13.           ŽE VPISANI ŠTUDENTI, VZPOREDNI ŠTUDIJ

 

Že vpisani študenti so študenti, vpisani v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih zavodov, ki želijo zaradi različnih razlogov zamenjati študijski program, v katerega so vpisani.

 

Ti se lahko v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo kot:

–              kandidati, ki želijo zamenjati obstoječi študijski program,

–              kandidati, ki se želijo prijaviti na drug soroden študijski program po merilih za prehode (glej točko 6 splošnih določil).

Kandidati iz prve alineje se prijavijo na vpisna mesta za vpis v prvi letnik, kandidati iz druge alineje pa na vpisna mesta po merilih za prehode.

 

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja na rednem študiju študijskih programov druge stopnje še niso izkoristili, se morajo prijaviti na enak način kot vsi ostali kandidati.

 

Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8), lahko Komisija za študijske zadeve senata članice omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis. Kandidati se morajo prijaviti na vpisna mesta za vzporedni študij, ki so v razpredelnici z vpisnimi mesti določena posebej.

  

 

14.           ROK ZA VPIS

 

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega prijavnega roka (roki so določeni v točki 4 – prijava za vpis), vendar najkasneje do 30. septembra 2014, iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o katerih odloči pristojni organ članice, pa najpozneje do 30. oktobra 2014.

  

 

15.           PODROBNEJŠE INFORMACIJE O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU

 

Podrobnejše informacije o razpisanih študijskih programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija dobijo kandidati na spletnih straneh Univerze v Mariboru: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, v pristojnih referatih članic Univerze v Mariboru ter na spletnih straneh, kjer so objavljena najpogosteje zastavljena vprašanja: http://www.um.si/studij/splosno/Strani/FAQ.aspx.

 

Kontakt: poststudy@um.si

+386 2 23 55 258, +386 2 23  55 262, +386 2 23 55 284

 

 

V nadaljevanju objavljamo razpisna besedila po članicah Univerze v Mariboru:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 TEHNIČNA POMOČ

​Za tehnično pomoč pri prijavi na razpis se obrnite na: evs-prijava.mvzt@gov.si​
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava