Razpis za vpis 2016/17 - drugi prijavni rok (14.-16. 9. 2016)

​​​​​​​​​​​​​​

14. 9. 2016 se na Univerzi v Mariboru pričenja drugi prijavni rok na Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/2017.


Kandidati se v drugem prijavnem roku lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, za tretjo stopnjo pa nahttp://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx


V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. V drugem roku lahko oddajo prijavo tudi tisti kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, za katerega po zaključenem prvem prijavnem roku izvedba še ni zagotovljena.  


Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. 

   

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: eVŠ​.

 

V drugem prijavnem roku se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavopri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi. ​

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali brez, tj. z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 16. septembra 2016.  Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 16. septembra 2016, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu prijave), največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.

 

Kor pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. septembra 2016.
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 16. septembra 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. priporočena poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 21. septembra 2016.​

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavlja. O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

OPOZORILA

2. PRIJAVA bo odprta: od 14. septembra do 16. septembra 2016.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 16. september 2016.

Po 16. septembru 2016 sprememba prijave in njeno brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v drugem roku pošljejo zgolj eno prijavo.

Fakultete morajo študente, sprejete v drugem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2016.

  

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH UNIVERZA V MARIBORU PONUJA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU, JE DOSEGLJIV NA NASLEDNJI POVEZAVI: ŠTUDIJSKI PROGRAMI, KI JIH FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU RAZPISUJEJO V DRUGEM PRIJAVNEM RO​KU.


Podatke o prostih vpisnih mestih lahko kandidati dobijo na članicah Univerze v Mariboru. 

​​ ​

Študijski programi, ki se zaradi pre​majhnega interesa za študij v študijskem letu 2016/17 ne bodo izvajali:

 1. Študijski program druge stopnje Ekonomske in poslovne vede EPF UM – smer Management podjetij v javni lasti
 2. Študijski program druge stopnje Ekonomske in poslovne vede EPF UM – smer Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu
 3. Študijski program druge stopnje Energetika FE UM  – izredni način študija
 4. Študijski program druge stopnje Agrarna ekonomika FKBV UM – izredni način študija
 5. Študijski program druge stopnje Kmetijstvo FKBV UM – izredni način študija
 6. Študijski program druge stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov FOV UM – izredni način študija
 7. Študijski program druge stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov FOV UM – izredni način študija
 8. Študijski program druge stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov FOV UM – izredni način študija
 9. Študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu FOV UM in FZV UM – izredni način študija
 10. Študijski program druge stopnje Turizem FT UM – izredni način študija
 11. Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega FZV UM – smer Gerontološka zdravstvena nega – izredni način študija
 12. Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega FZV UM – smer Preventivna prehrana in klinična dietetika – izredni način študija

Študijski programi, za katere se po prvem prijavnem roku še ne ve, ali bo njihova izvedba v študijskem letu 2016/17 zagotovljena:

 1. Študijski program druge stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi FKBV UM – izredni način študija
 2. Enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Izobraževalna tehnika FNM UM
 3. Študijski program druge stopnje Strojništvo FS UM – izredni način študija
 4. Študijski program druge stopnje Filozofija (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija
 5. Študijski program druge stopnje Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija
 6. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija
 7. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija
 8. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški) FF UM – izredni način študija
 9. Študijski program druge stopnje Sociologija (enopredmetni nepedagoški) FF UM – izredni način študija
 10. Študijski program druge stopnje Sociologija (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija
 11. Študijski program druge stopnje Zgodovina (enopredmetni nepedagoški) FF UM – izredni način študija
 12. Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija
 13. Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški) FF UM – izredni način študija
 14. Študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja PEF UM – izredni način študija
 15. Študijski program druge stopnje Pravo PF UM – izredni način študija

O izvedbi teh študijskih programov bodo kandidati obveščeni po zaključenem drugem prijavnem roku. 

Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
CELOTNO BESEDILO RAZPISA
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava