Razpis za vpis 2012-2013

Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur l. RS, št. 119/2006, 64/2008, 86/2009, 78/2011), sklepa Senata Univerze v Mariboru in pridobljenega soglasja Vlade Republike Slovenije
 
UNIVERZA V MARIBORU
objavlja
RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013
 
POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN IZVEDBO VPISA:
 
Kandidati se v študijskem letu 2012/2013 lahko prijavijo v študijske programe druge in tretje stopnje.
 
ROK ZA PRIJAVO IN VPIS KANDIDATOV
 
Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe prijavijo na članice Univerze v Mariboru najkasneje do ponedeljka, 3. septembra 2012. Prijava za vpis mora vsebovati pisno vlogo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program 2. ali 3. stopnje, ki so v razpisnem besedilu navedeni pri posameznem študijskem programu. Isti rok velja tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode ter tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva. Kandidati se lahko na razpis prijavijo tudi z elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na spletnih straneh Univerze v Mariboru.
Kandidati se prijavijo na razpisana vpisna mesta, ki so posebej določena za vsak študijski program. Kandidatom, ki želijo na študijskih programih 2. stopnje študirati vzporedno, so namenjena posebna vpisna mesta.
Kandidati, ki bodo prijavljeni na študijski program, za katerega bo sprejeta odločitev, da se ne bo izvajal zaradi premajhnega števila prijav, bodo o tem obveščeni najkasneje do 8. septembra 2012. Na osnovi tega bodo imeli kandidati možnost oddaje prijave na drug študijski program Univerze v Mariboru.
Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil najkasneje  do sobote, 29. septembra 2012.
 
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE je možen v skladu z akreditiranim in razpisanim študijskim programom.
 
Pri študijskih programih, kjer članice UM niso posebej razpisale prostih mest za vpis po merilih za prehode, je število vpisnih mest po merilih za prehode omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2011/2012.
 
VPIS TUJCEV IN SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
 
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko v podiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008). Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic Evropske unije (vpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva so določena posebej). Kandidati morajo poleg dokazil, navedenih zgoraj, prijavi priložiti še  odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Če odločbe še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) na Univerzo v Mariboru, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve (pripis: za priznavanje tujega izobraževanja), Slomškov trg 15, 2000 Maribor. Tujcem oz. Slovencem brez slovenskega državljanstva priporočamo, da postopek priznavanja začnejo pravočasno. Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011 in Ur. l. RS, št. 97/2011 – popr.) je dva meseca od prejema popolne vloge.
 
ŽE VPISANI ŠTUDENTJE
 
Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja na rednem študiju še niso izkoristili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
 
PODROBNEJŠE INFORMACIJE O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU
 
Podrobnejše informacije o razpisanih študijskih programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija dobijo kandidati na spletnih straneh Univerze v Mariboru http://www.um.si in na članicah Univerze v Mariboru.
Urednik strani: Služba za izobraževanje: Stojan Primožič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava