Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/17

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

logotip-UM.png


na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/2012 – UPB 7 s spremembami in dopolnitvami 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 109/2012 in 85/2014), na Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/2010 s spremembami in dopolnitvami 3/2011, 6/2012, 7/2013, 6/2014, 5/2015 in 4/2016), na podlagi sklepa Senata Univerze v Mariboru in pridobljenega soglasja Vlade Republike Slovenije

 

objavlja

 

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

 

 

Kandidati se v študijskem letu 2016/2017 lahko na Univerzo v Mariboru prijavijo v študijske programe druge in tretje stopnje, ki jih razpisujejo članice – fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju fakultete). Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na naslednji povezavi: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, o študijskih programih tretje stopnje pa na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx.


 

1.            PRIJAVA ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

 

Na razpis za vpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Prijavljeni kandidati morajo fakulteti do roka, ki ga ta določi interno, posredovati dokazila o zaključeni predhodni izobrazbi. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo, če  pričakujejo, da bodo zaključili predhodni študij pred vpisom na študijski program v posameznem prijavnem roku. Prijava po rokih, določenih s tem razpisom, ni mogoča. Oddaja prijav na podiplomski študij Univerze v Mariboru je neodvisna od prijav na podiplomske študijske programe po razpisih ostalih visokošolskih zavodov.

 

Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo na fakultete Univerze v Mariboru, in sicer v dveh rokih za prijavo, pri čemer bodo fakultete v drugem roku za prijavo ponudile le tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku ostala prosta vpisna mesta. Fakultete se lahko same odločijo, da drugega prijavnega roka ne bodo razpisale, tudi če po zaključenem prvem prijavnem roku niso bila zapolnjena vsa vpisna mesta.

 

Zaključen prijavni rok pomeni, da je prijava preko spletne aplikacije eVŠ zaprta, da so študenti v primeru omejitve vpisa o tem obveščeni, da je bil v primeru omejitve vpisa izpeljan izbirni postopek ter da so študenti vpisani do roka, določenega s tem razpisom.

 

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 18. avgusta 2016.

2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 14. septembra 2016 do najkasneje 16. septembra 2016.

 

Podatek o tem, katere izmed fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v drugem roku, bo 13. septembra 2016 objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

Isti roki veljajo tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, za kandidate, ki se želijo prijaviti za vzporedni študij, ter za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

 

Če bodo po prvem roku za prijavo ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij, se lahko v drugem prijavnem roku nanje prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani R Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

PRVA PRIJA​VA 


Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/17 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani. Za tehnično pomoč je kandidatom na voljo kontaktna služba eVŠ (evs-prijava.mizs@gov.si), za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa se kandidati lahko obrnejo na poststudy@um.si ali na pristojne referate fakultet Univerze v Mariboru. 

 

V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na način, opisan v nadaljevanju. Vsak kandidat lahko na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidati z vsako prijavo na razpis kandidirajo enakovredno. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez, tj. z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 18. avgusta 2016. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 18. avgusta 2016, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena. 

 

Kot pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. avgusta 2016.
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 18. avgusta 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 23. avgusta 2016.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene na prijavnem obrazcu.

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavlja. O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

 

OPOZORILA

1. PRIJAVA bo odprta: od objave razpisnega besedila do najkasneje 18. avgusta 2016.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 18. avgust 2016.

Po 18. avgustu 2016 spremembe prijav in njihovo brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v prvem roku pošljejo največ tri prijave.

Fakultete morajo študente, sprejete v prvem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar ne kasneje kot do 12. septembra 2016.

 

DRUGA PRIJAVA


V drugem roku za prijavo se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

 

Podatki o študijskih programih ter vpisnih mestih, ki jih bodo fakultete ponudile v drugem roku za prijavo, bodo na spletnih straneh Univerze v Mariboru objavljeni 13. septembra 2016.

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo ponovno razpisani v drugem roku za prijavo, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi:  http://portal.evs.gov.si/prijava/.  Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani. Za tehnično pomoč je kandidatom na voljo kontaktna služba eVŠ (evs-prijava.mizs@gov.si), za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa se kandidati lahko obrnejo na poststudy@um.si ali na pristojne referate fakultet Univerze v Mariboru. 

 

V drugem roku za prijavo se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem. Vsak kandidat lahko v drugem roku na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali brez, tj. z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 16. septembra 2016.  Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 16. septembra 2016, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu prijave), največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.

 

Kor pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. septembra 2016.
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 16. septembra 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. priporočena poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 21. septembra 2016.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavlja. O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

OPOZORILA

2. PRIJAVA bo odprta: od 14. septembra do 16. septembra 2016.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 16. september 2016.

Po 16. septembru 2016 sprememba prijave in njeno brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v drugem roku pošljejo zgolj eno prijavo.

Fakultete morajo študente, sprejete v drugem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2016.

 

 

2.            INFORMATIVNI DNEVI

 

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na Univerzi v Mariboru ne bodo organizirani enotno. Potekali bodo na fakultetah skladno z datumi, ki jih bodo te objavile na svojih spletnih straneh, podatek pa bo objavljen tudi na spletni strani www.um.si. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni pa tudi individualne informativne pogovore.

 

Na informativnih dnevih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z zaposlitvenimi možnostmi in možnostmi nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne pri odločitvi za izbiro podiplomskega študija. 

 

 

3.            VPISNI POGOJI IN DIFERENCIALNI IZPITI

 

V podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z akreditiranimi študijskimi programi. Vpisni pogoji so za vsak študijski program navedeni v podrobnih razpisnih besedilih fakultet, ki so priloga tega razpisa.

 

Za vpis v nekatere študijske programe morajo kandidati, ki prihajajo z drugih strokovnih področij, kot je bil njihov predhodni študij, opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih morajo opraviti pred vpisom v študijski program.

 

Kandidatom priporočamo, da se o diferencialni izpitih pozanimajo v pristojnih referatih fakultet, kjer bodo dobili informacije o tem, katere diferencialne izpite morajo opraviti ter na kakšen način. Diferencialni izpiti se plačujejo skladno s tarifnim delom cenika Univerze v Mariboru, ki ga vsako leto pred objavo potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru.

 

 

4.            VPISNA MESTA

 

Kandidati se prijavijo na razpisana prosta vpisna mesta, ki so za vsak študijski program določena v razpredelnici z vpisnimi mesti, ki je sestavni del razpisnega besedila, in sicer posebej za redni in izredni študij, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi državljani nečlanic Evropske unije (tujci), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

 

Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic Evropske unije.

 

VPISNA MESTA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANE DRŽAV FAKULTET EVROPSKE UNIJE:

–             državljani Republike Slovenije,

–             državljani držav članic EU,

–             državljani Republike Slovenije, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini,

–             državljani držav članic EU, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini,

–             državljani drugih tujih držav, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezident Republike Slovenije za davčne namene in imajo v  Republiki Sloveniji stalno bivališče, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini

–             osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti

 

VPISNA MESTA ZA TUJCE:

–             državljani držav nečlanic Evropske unije,

–             Slovenci brez slovenskega državljanstva

 

OPOZORILO:

Rok za izdajo odločbe o priznanju predhodnega izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. In 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.

 

 

5.            OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK

 

Kandidati, ki bodo v svoji prijavi izbrali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali pogoje za vpis, navedene v akreditiranih študijskih programih.

 

Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih vpisnih mest, se šteje, da je na študijskem programu sprejeta omejitev vpisa na število razpisanih vpisnih mest. V takem primeru bodo kandidati, prijavljeni na študijske programe v omejitvi, izbrani z izbirnim postopkom. Kriteriji za izbiro v primeru izbirnega postopka so določeni z akreditiranimi študijskimi programi. Informacije o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa, bodo dosegljive na spletnih straneh Univerze v Mariboru, in sicer po zaključeni prvi prijavi 24. avgusta 2016, po zaključeni drugi prijavi pa 22. septembra 2016. Kandidati bodo o izbiri obveščeni s strani fakultet Univerze v Mariboru.

 

Kandidati, ki bodo sprejeti na študijski program, za katerega bo po zaključenem prvem roku sprejeta odločitev, da se zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, bodo o neizvajanju obveščeni ob vpisu ali najkasneje po zaključku prvega roka na spletnih straneh Univerze v Mariboru. O možnosti neizvajanja študijskega programa bodo ob vpisu obveščeni tudi kandidati, ki so bili sprejeti na študijske programe, za katere se po prvem roku ne bo natančno vedelo, ali se bodo v študijskem letu 2016/17 izvajali ali ne. Na osnovi tega bodo imeli tudi taki kandidati možnost oddaje prijave na podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v drugem roku oz. bodo prijavo na podiplomske študijske programe lahko oddali tudi na ostale visokošolske zavode.

 

Na seznam sprejetih kandidatov se lahko naknadno uvrstijo:

 1. Kandidati, državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva, državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, prav tako pa tudi drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, za katere postopek priznavanja predhodnega izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja še ni bil končan. Taki kandidati se na seznam uvrstijo skladno z odločbo o vpisu po roku na podlagi njihove prošnje. Več o postopku je zapisano v poglavju 9 in 10.
 2. Kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
 3. Kandidati s posebnim statusom na študijskih programih druge stopnje (POS). Več o postopku je zapisano v poglavju 6. 

 

6.            KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM – POS

 

Kandidati lahko v prijavno-vpisnem postopku na študijskih programih druge stopnje zaprosijo za posebni status, s katerim se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih kandidatov, pri čemer morajo izpolnjevati pogoje za vpis, navedene v akreditiranem študijskem programu, in doseči najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru.

 

Status kandidata s posebnim statusom se lahko dodeli kandidatom, ki prošnji priložijo listine, ki dokazujejo:

 • invalidnost oziroma posebne potrebe,
 • kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem,
 • izjemne socialne razmere,
 • status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem.

 

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo pošljejo fakultetam Univerze v Mariboru, na katere se prijavljajo za vpis, priporočeno po pošti najkasneje do 23. avgusta 2016,  kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Na kuverti je potrebno jasno označiti »Za Komisijo za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru«.

 

Kandidati za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom zaprosijo samo enkrat, tudi če se na razpis za vpis prijavljajo z več kot eno prijavo. Morebitna odločba o dodelitvi statusa velja za vse oddane prijave, tudi če jih kandidati oddajo na različne fakultete.

 

O dodelitvi statusa in o sprejemu v študijski program odloči Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru in o tem pisno obvesti kandidata ter fakulteto.

 

Odločitve Komisije za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru o kandidatih s posebnim statusom veljajo za vse fakultete Univerze v Mariboru, vendar samo za prijavno-sprejemni postopek po tem razpisu. Dodelitev posebnega statusa se lahko upošteva tudi v drugem prijavnem roku. 

 

 

7.            VPIS PO MERILIH ZA PREHODE

 

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, pri čemer se mu nekatere obveznosti lahko priznajo, določijo pa se mu nove obveznosti, ki jih mora opraviti, da lahko konča študij po novem programu.

 

V skladu z merili za prehode lahko prehajajo le študenti in ne diplomanti; izjema so le diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, sprejetih pred 11. 6. 2004, katerih prehodi so urejeni v 16. členu ZVIS-E, ter specialističnih študijskih programov po zaključenem univerzitetnem študijskem programu, sprejetem po 11. 6. 2004.

 

Vpis po merilih za prehode je možen skladno z akreditiranimi in razpisanimi študijskim programi. Prehod na študijski program 2. ali 3. stopnje je možen z drugih študijskih programov 2. ali 3. stopnje z ustreznih strokovnih področij, ki so določena s študijskim programom, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na novem študijskem programu in če je na razpolago zadostno število vpisnih mest.

 

Po merilih za prehode lahko študentje v isti ali višji letnik razpisanih študijskih programov prehajajo v primeru, ko nov študijski program ob zaključku študija zagotavlja primerljive kompetence in ko se po kriterijih za priznavanje lahko študentu prizna  vsaj  polovica  obveznosti  po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

 

8.            DOKAZILA

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih dokumentov, overjenih pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskih zavodov (fakultet).

 

Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v fizični obliki posredovati na fakulteto, ki je nosilka študijskega programa, na katerega se prijavljajo. V primeru, da kandidat dokazil ne dostavi, bo o tem in o roku, do katerega mora dokazila dostaviti, obveščen s fakultete.

 

Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in drugih dokumentov. Te morajo predložiti na vpogled ob vpisu.

 

Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo, če tega še niso, prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Več o postopku priznavanja v tujini pridobljene izobraževanja je navedeno v poglavjih 9 – vpis državljanov držav nečlanic Evropske unije ter Slovencev brez slovenskega državljanstva ter 10 – vpis državljanov Evropske unije in državljanov Republike Slovenije, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini. 

 

 

9.            VPIS DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE TER SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 

Državljani držav nečlanic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko v podiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008). Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic Evropske unije (glej točko 4 – vpisna mesta).

 

Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslove fakultet, na katere se prijavljajo. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij  v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po navadni in elektronski pošti.

 

Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja, so:


1. Izvirnik listine (oz. dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino) o opravljenem predhodnem izobraževanju, s katerim se kandidat prijavlja na študij in za katerega želi priznavanje pravice dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. 


Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:

 • haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer  mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

2. Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke.

3. Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prve točke – na zahtevo pooblaščene osebe.

4. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem.

5. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja. 


Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi na Univerzi v Mariboru (kontakt: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 23 55 263, elektronska pošta: priznavanjeizobrazevanja@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje, skype naslov: HE Application and Information Service University of Maribor, uradne ure: od ponedeljka do petka 9.00−11.00 in 13.00−14.00). 

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2016 prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.  

 

10.          VPIS DRŽAVLJANOV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO PREDHODNO IZOBRAŽEVANJE ZAKLJUČILI V TUJINI, DRUGIH TUJIH DRŽAVLJANOV, KI IMAJO STALNO BIVALIŠČE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN SO SAMI ALI NJIHOVI STARŠI REZIDENTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DAVČNE NAMENE,  TER VPIS OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO

 

Državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, prav tako pa tudi drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13,114/13 – odl. US in 82/15 – odl. US) in ki so predhodno izobraževanje končale v tujini, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (glej točko 4 – vpisna mesta).

 

Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, se ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslove fakultet, na katere se prijavljajo. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij  v eVŠ na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava/ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po navadni in elektronski pošti.

 

Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja, so:


1. Izvirnik listine (oz. dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino) o opravljenem predhodnem izobraževanju, s katerim se kandidat prijavlja na študij in za katerega želi priznavanje pravice dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. 


Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:

 • haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer  mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

2. Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke.

3. Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prve točke – na zahtevo pooblaščene osebe.

4. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem.

5. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja.  


Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi na Univerzi v Mariboru (kontakt: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 23 55 263, elektronska pošta: priznavanjeizobrazevanja@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje, skype naslov: HE Application and Information Service University of Maribor, uradne ure: od ponedeljka do petka 9.00−11.00 in 13.00−14.00). 

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2016 prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov. 

 

11.          ŠTUDENTJE Z ŽE PRIDOBLJENO IZOBRAZBO, KI PO KLASIFIKACIJSKEM SISTEMU KLASIUS USTREZA DRUGI BOLONJSKI STOPNJI

 

Skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov se kandidatom, ki so že pridobili stopnjo izobrazbe, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius ustreza najmanj 2. bolonjski stopnji, študij na študijskih programih 2. stopnje ne financira iz javnih sredstev. Taki kandidati se lahko prijavijo na vpisna mesta za vpis v prvi letnik tako za redni kot tudi za izredni študij (odvisno od želenega načina študija), vendar bodo morali študij v celoti plačati sami. 

 

 

12.          DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Skladno s 136. a členom Statuta Univerze v Mariboru je priporočljivo, da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim mentorjem in ima  izdelan  osnutek  teme  doktorske  disertacije  ali  izbrano  ožje  področje, na katerem namerava doktorirati.

 

Z doktorskimi kandidati se ob vpisu sklene pogodba o študiju in superviziji na doktorskem študijskem programu. Pogodba predstavlja krovni dokument, s katerim se doktorski kandidat, mentor (supervizor) ter dekan fakultete kot zastopnik fakultete zavežejo, da bodo sodelovali pri izvedbi doktorskega študijskega programa skladno z akreditiranim študijskim programom, vsebinskim načrtom in terminskim planom doktorskega študija. V pogodbi je opredeljen tudi način plačila stroškov, povezanih z doktorskim študijem. 

 

 

13.          ŽE VPISANI ŠTUDENTI, VZPOREDNI ŠTUDIJ

 

Že vpisani študenti so študenti, vpisani v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih zavodov.

 

Če že vpisani študenti želijo zaradi različnih razlogov zamenjati študijski program, v katerega so vpisani, se lahko v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo kot:

–             kandidati, ki želijo zamenjati obstoječi študijski program (vpis v prvi letnik),

–             kandidati, ki se želijo prijaviti na drug soroden študijski program po merilih za prehode (glej točko 7 splošnih določil).

Kandidati iz prve alineje se prijavijo na vpisna mesta za vpis v prvi letnik, kandidati iz druge alineje pa na vpisna mesta po merilih za prehode.

 

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja na rednem študiju študijskih programov druge stopnje še niso izkoristili, se morajo prijaviti na enak način kot vsi ostali kandidati.

 

Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8), lahko Komisija za študijske zadeve senata fakultete omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več fakultet Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je navedeno kot pogoj za vpis. Kandidati se morajo prijaviti na vpisna mesta za vzporedni študij, ki so v razpredelnici z vpisnimi mesti določena posebej. 

 

 

14.          ROK ZA VPIS

 

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka, in sicer najkasneje do 12. 9. 2016 v prvem prijavnem roku in najkasneje do 30. 9. 2016 v drugem. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. 10. 2016.

 

Če se študentje, prvič vpisani v prvi letnik podiplomskega študijskega programa, izpišejo najkasneje do 15. oktobra 2016, se šteje, da v ta študijski program niso bili vpisani. 

 

 

15.          ŠOLNINE IN PLAČEVANJE STROŠKOV, POVEZANIH S ŠTUDIJEM NA UNIVERZI V MARIBORU

 

UM na podiplomskem študiju zaračunava šolnino za:

 • izredni študij po študijskih programih 2. stopnje,
 • redni študij po študijskih programih 2. stopnje za kandidate, ki imajo ob vpisu že pridobljeno izobrazbo, ki po ZVIS ustreza ravni 2. stopnje,
 • študij po študijskih programih 3. stopnje,
 • redni študij po študijskih programih 2. stopnje za del izvajanja, ki presega z nacionalnim programom visokega šolstva določene standarde.

Fakulteta s študentom, ki plačuje šolnino, sklene letno pogodbo o izobraževanju. Fakulteta glede na specifiko svojih študijskih programov določi natančno vsebino pogodbe, v njej pa med drugim opredeli način plačila šolnine (enkratni znesek ali obročno plačevanje), znižanje oziroma oprostitev plačila šolnine, način izterjave skladno s temi navodili, zaračunavanje zamudnih obresti in vračilo šolnine v primeru izpisa.


V primeru, da se doktorski kandidat odloči za opravljanje eksperimentalnega raziskovalnega dela na način, pri katerem materialni stroški presegajo določene standarde in jih ni mogoče financirati iz šolnine posameznega študijskega programa, se za opravljanje tega dela IRD sklene poseben aneks k tej pogodbi. 

Študent je dolžen plačati del šolnine tudi, če se nepreklicno izpiše z univerze, in sicer:

 • 20 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta,
 • 50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. tekočega študijskega leta,
 • 100 % šolnine, če se izpiše po 1.1. tekočega študijskega leta.

Študent je dolžan poravnati vse obveznosti, nastale v zvezi z njegovim študijem, do dneva zaključka študija ali do prejema izpisnice z Univerze v Mariboru. 

Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije. Do enakega financiranja so upravičeni tudi državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju. Republika Slovenija je bilateralni sporazum podpisala z naslednjimi državami, ki niso članice Evropske Unije: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo, Makedonija in Srbija.


Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih.  Višina šolnine za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je določena z višino šolnine za državljane Republike Slovenije za posamezen študijski program za izredni študij. 

Več o financiranju podiplomskega študija: http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx


 

16.          PODROBNEJŠE INFORMACIJE O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU

 

Podrobnejše informacije o razpisanih študijskih programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija dobijo kandidati na spletnih straneh Univerze v Mariboru: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, v pristojnih referatih fakultet Univerze v Mariboru ter na spletnih straneh, kjer so objavljena najpogosteje zastavljena vprašanja: http://www.um.si/studij/splosno/Strani/FAQ.aspx.

 

Kontakt: 

E: poststudy@um.si

T: +386 (2) 23  55 262, +386 (2) 23 55 258

 

 

 

Maribor, 9. 5. 2016                                                                        Rektor Univerze v Mariboru:

                                                                                                                      prof. dr. Igor Tičar​, l. r. 


 

V NADALJEVANJU OBJAVLJAMO RAZPISNA BESEDILA Z VPISNIMI POGOJI PO FAKULTETAH UNIVERZE V MARIBORU:


Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Fakulteta za energetiko UM

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemsko inženirstvo UM

Fakulteta za logistiko UM

Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM

Fakulteta za strojništvo UM

Fakulteta za organizacijske vede UM

Fakulteta za turizem UM

Fakulteta za varnostne vede UM

Fakulteta za zdravstvene vede UM

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava