Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2013-2014

Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur l. RS, št. 32/2012), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, sklepa Senata Univerze v Mariboru in pridobljenega soglasja Vlade Republike Slovenije

objavlja

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

Kandidati se v študijskem letu 2013/2014 lahko na Univerzo v Mariboru prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih so dosegljive na www.um.si.

ROK ZA PRIJAVO

Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo na članice od ponedeljka, 10. junija 2013 do najkasneje ponedeljka, 2. septembra 2013.

V kolikor za razpisane študijske programe ne bo sprejeta omejitev vpisa, se lahko kandidati prijavijo tudi po roku, vendar najdlje do datuma, ki ga v informacijskem sistemu eVŠ določijo članice Univerze v Mariboru (v nadaljevanju članice), da še lahko izpeljejo prijavno-izbirni postopek. Podatek o tem, na kateri članici bo podaljšan rok za prijavo s seznamom študijskih programov, bo po 5. septembru objavljen tudi na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

Isti rok za prijavo velja tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode ter tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

PRIJAVNI POSTOPEK

Prijava za vpis mora vsebovati prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program 2. ali 3. stopnje, ki so v razpisnem besedilu navedena pri posameznem študijskem programu.

Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na spletni povezavi​: (SLO) http://portal.evs.gov.si/prijava; ​prijava v angleškem jeziku je kandidatom na voljo na naslednji povezavi: (EN) http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Za dodatne informacije je kandidatom na voljo pomoč na naslovu elektronske pošte: evs-prijava.mvzt@gov.si​.

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, ki je določen s tem razpisom.

Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do roka na naslov članice, kjer se izvaja študijski program. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na članico do roka, določenega z razpisom.

Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali osebno v skladu z razpisom na članico, ki izvaja študijski program.

VPISNA MESTA

Kandidati se prijavijo na razpisana vpisna mesta, ki so za vsak študijski program določena z razpisnim besedilom. Kandidatom, ki želijo na študijskih programih 2. stopnje študirati vzporedno, so namenjena posebna vpisna mesta. Na posebna vpisna mesta se prijavijo tudi tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva.

Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se šteje, da je sprejeta omejitev vpisa na število razpisanih mest. Kandidati bodo izbrani v izbirnem postopku. Informacije o študijskih programih, na katerih bo vpis omejen, bodo dosegljive na spletnih straneh članic.

Kandidati, ki bodo prijavljeni na študijski program, za katerega bo sprejeta odločitev, da se zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, bodo o tem obveščeni najkasneje do ponedeljka, 9. septembra 2013. Na osnovi tega bodo imeli kandidati možnost oddaje prijave na drugi študijski program Univerze v Mariboru do roka, ki ga je za podaljšanje prijave določila posamezna članica UM. ​Prijava bo dosegljiva preko portala eVŠ.


ROK ZA VPIS

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil najkasneje do ponedeljka, 30. septembra 2013, iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o katerih odloči pristojni organ članice, pa najpozneje do 30. oktobra 2013.

VPIS PO MERILIH ZA PREHODE

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, pri čemer se mu nekatere obveznosti lahko priznajo, določijo pa se mu nove obveznosti, ki jih mora opraviti, da lahko konča študij po novem programu. Za prehod se ne šteje sprememba študijske­ga programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

Po merilih za prehode lahko študentje v višji letnik razpisanih študijskih programov prehajajo v primeru, ko nov študijski program ob zaključku študija zagotavlja primerljive kompetence in ko se po kriterijih za priznavanje lahko študentu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Vpis po merilih za prehode je možen skladno z akreditiranimi in razpisanimi študijskim programi. Prehod na študijski program 2. ali 3. stopnje je možen z drugih študijskih programov 2. ali 3. stopnje z ustreznih strokovnih področij, ki so določena s študijskim programom, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na novem študijskem programu in če je na razpolago zadostno število vpisnih mest.

Število vpisnih mest po merilih za prehode za redni študij v posameznem letniku je omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik posamezne generacije študentov.

VPIS TUJCEV IN SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko v podiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008). Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic Evropske unije. Kandidati morajo poleg dokazil, navedenih zgoraj, prijavi priložiti še odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Če odločbe še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) na Univerzo v Mariboru, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve (pripis: za priznavanje tujega izobraževanja), Slomškov trg 15, 2000 Maribor. Tujcem oz. Slovencem brez slovenskega državljanstva priporočamo, da postopek priznavanja začnejo pravočasno. Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI, Uradni list RS, št. 87/2011, 97/2011 popr., 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge.

ŠTUDENTJE Z ŽE PRIDOBLJENO IZOBRAZBO, KI PO KLASIFIKACIJSKEM SISTEMU KLASIUS USTREZA 2. BOLONJSKI STOPNJI

Skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov se kandidatom, ki so že pridobili stopnjo izobrazbe, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius ustreza najmanj 2. bolonjski stopnji, študij na 2. stopnji ne financira iz javnih sredstev. Taki kandidati se lahko prijavijo na vpisna mesta tako za redni kot tudi za izredni študij (odvisno od želenega načina študija), vendar bodo morali študij v celoti plačati.

DOKTORSKI ŠTUDIJ

Skladno s 136. a členom Statuta Univerze v Mariboru je priporočljivo, da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim mentorjem in ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali izbrano ožje področje, iz katerega namerava doktorirati.

ŽE VPISANI ŠTUDENTJE

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja na rednem študiju še niso izkoristili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.

VZPOREDNI ŠTUDIJ

Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8), lahko Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru.
Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.
​​​
PODROBNEJŠE INFORMACIJE O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU

Podrobnejše informacije o razpisanih študijskih programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija dobijo kandidati na spletnih straneh Univerze v Mariboru http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx in v referatih za študentske zadeve na članicah Univerze v Mariboru.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava