Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021

​​​

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: univerza) na podlagi Zakona o visokem šol​stvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17; v nadaljnjem besedilu: uredba), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Sklepa o določitvi sredstev za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2020/2021, št. 410-9/2020/2 z dne 26. 2. 2020, Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi sredstev za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2020/2021, št. 410-9/2020/15 z dne 4. 5. 2020 ter pogodbe št. C3330-20-453016 o sofinanciranju doktorskega študija z dne 5. 6. 2020 objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021

 

1           Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021« je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021.

 

Moška oblika v razpisu in prilogah se uporablja nevtralno za ženski in moški spol.


2           Pogoji za sofinanciranje doktorskega študija

 

Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za letnik študija, v katerega je vpisan v študijskem letu 2020/2021.  

 

Posameznim doktorskim študentom, ki bodo po kriterijih za izbiro na tem razpisu ocenjeni kot skupno najboljši, se bodo sredstva za kritje stroškov šolnine odobrila za vse letnike do konca doktorskega študija, in sicer ob pogoju, da bodo v času svojega študija izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in bodo za sofinanciranje zagotovljena namenska finančna sredstva proračuna Republike Slovenije.

 

Vzporedni študij se ne sofinancira.


3           Pogoji kandidiranja na javnem razpisu ter vsebina in priprava prijave na javni razpis

3.1          Pogoji kandidiranja za prijavitelje

 

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • v študijskem letu 2020/2021 je vpisan v 1., 2., 3. ali 4. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
 • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih 3. stopnje;
 • nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
 • ima izbranega mentorja oz. predvidenega mentorja in
 • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.
​Pogoj »nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev« ne velja za študente, ki so imeli v študijskem letu 2018/2019 in 2019/2020 doktorski študij sofinanciran skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019 in Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/2020. Ti študenti se lahko ponovno prijavijo na javni razpis in sicer ob izpolnjevanju pogoja, da so redno napredovali v višji letnik.

Študenti, ki so bili v študijskih letih 2018/2019 in 2019/2020 skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019 in Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/2020 rangirani med 10 % najvišje ocenjenih prijaviteljev, se po tem razpisu ne prijavljajo več za sofinanciranje doktorskega študija, saj so jim bila odobrena sredstva za kritje stroškov šolnine za vse letnike do konca doktorskega študija. Univerza bo za te študente preverila pogoj »redno napredovanje v višji letnik«.

Kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor oz. predvideni mentor ali številka ter datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije. Pri tem mora mentor oz. predvideni mentor izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti univerze. Sklep o potrjeni temi doktorske disertacije potrebujejo študenti, ki stopajo v financiranje v višjih letnikih in sicer, če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik na študijskem programu, v katerega so vpisani.

3.2          Vsebina in priprava prijave na javni razpis

 

V okviru razpisa lahko prijavitelj odda prijavo za sofinanciranje doktorskega študija, in sicer za šolnino za študijsko leto 2020/2021.

 

Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti prijavo, ki vsebuje:

 

Obrazec »Prijava na javni razpis« z obveznima prilogama:

 • ​Priloga 1 »Idejna zasnova doktorske disertacije«, potrjena s podpisom mentorja oz. predvidenega mentorja ali številka in datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije.
 • Priloga 2 »Potrdilo o povprečju ocen«, ki jo izpolni Referat za študentske in študijske zadeve fakultete, na kateri je kandidat zaključil predhodni študij.

 

Navedbe v obrazcu »Prijava na javni razpis«, ki jih prijavitelj želi uveljavljati, se upoštevajo samo ob predložitvi dokazil:

 • Dokazilo o doseženih nagradah.
 • Dokazilo o objavljenih ali v objavo sprejetih izvirnih znanstvenih člankih (1.01, 1.02, 1.03), znanstvenih monografijah (2.01), samostojnih znanstvenih sestavkih v monografiji (1.16), raziskovalnih ali dokumentarnih filmih, zvočnih ali video posnetkih (2.18) ter patentih, s podatki o avtorstvu ali soavtorstvu, če objava ni vnesena v sistem COBISS.
 • Potrdilo o znanstvenoraziskovalnem delu, ki ga izda odgovorna oseba fakultete ali inštituta (dekan ali predstojnik), iz katerega je razvidno ime znanstvenoraziskovalnega projekta, obdobje sodelovanja na projektu (od–do), nosilec oz. vodja znanstvenoraziskovalnega dela ter opis in rezultati znanstvenoraziskovalnih del, ki jih je kandidat opravil v okviru projekta.

 

Prijava prijavitelja mora biti skladna s predmetom javnega razpisa.


4           Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

4.1          Merila za ocenjevanje prijav

 

Zap. št.

MERILO

Število točk

1

Relativna uspešnost kandidata na predhodno zaključenem študijskem programu.[1]

do 30

2

Kandidat je vpisan v višji (2. ali 3.) letnik študijskega programa 3. stopnje.

2

3

Kandidat ima potrjeno temo doktorske disertacije.[2]

2

4

Kandidat je prejel univerzitetno nagrado UM ali primerljivo nagrado druge univerze.[3]

1 ali več[4]

5

Kandidat je objavil ali​ ima v objavo sprejete rezultate svojega raziskovalnega dela.[5]

3 ali več[6]

6

Kandidat sodeluje oz. je sodeloval pri znanstvenoraziskovalnem delu.[7]

do 4

Skupaj

42

 

Število točk, dodeljenih po merilu pod zaporedno št. 6, je v pristojnosti Komisije za ocenjevanje prispelih vlog.

 

Največje možno število točk je 42. Prijavitelj mora zbrati najmanj 24 točk, da se uvrsti v nadaljnji izbor.

 

4.2          Izračun relativne uspešnosti kandidata na predhodno zaključenem študijskem programu

 

Kot predhodno zaključeni študijski programi se upoštevajo bolonjski študijski programi, in sicer študijski programi 2. stopnje in enoviti študijski programi 2. stopnje ter nebolonjski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004, to so univerzitetni študijski programi v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS in visokošolski strokovni študijski programi z zaključeno specializacijo v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS.

 

Število točk po merilu 1 se določi kot:
V formuli je: 


S – povprečna ocena študija kandidata, ki se izračuna kot aritmetična sredina vseh številčno ocenjenih opravljenih študijskih obveznosti kandidata, brez upoštevanja ocene zaključnega dela; pri kandidatih, ki se vpisujejo s predhodno zaključenim visokošolskim strokovnim študijskim programom (VS) in opravljeno specializacijo (SPEC), se upošteva utežna povprečna ocena S = S(VS) x 0,75 + S(SPEC) x 0,25;


P – povprečje povprečnih ocen vseh diplomantov na študijskem programu kandidata v zadnjih 5 (petih) študijskih letih, šteto do dneva diplomiranja kandidata; tekoče študijsko leto se ne šteje; pri študijskih programih, na katerih še ni diplomantov za celotno obdobje 5 (petih) let, se upošteva povprečje povprečne ocene vseh dosedanjih diplomantov na študijskem programu; pri novih študijskih programih, na katerih še ni diplomantov, se upošteva povprečje ocen vseh diplomantov vseh študijskih programov iste stopnje (tj. vsi magistrski programi 2. stopnje) na članici brez zaključnega dela v zadnjih 5 (petih) študijskih letih.


Pri kandidatih, ki s potrdilom fakultete, kjer so zaključili predhodni študij, izkažejo, da izračuna za P ne morejo pridobiti, se pri merilu 1 za ocenjevanje prijav upošteva vrednost S, množena s faktorjem 3.


4.3          Postopek ocenjevanja prijav in način izbora prijav

 

Postopek za izbor kandidatov za dodelitev sredstev bo vodila Komisija za ocenjevanje prispelih vlog (v nadaljevanju: Komisija), sestavljena iz visokošolskih učiteljev, ki jo s sklepom imenuje rektor Univerze v Mariboru. Komisija ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. Prijave prijaviteljev, za katere Komisija ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, oceni v skladu z merili za ocenjevanje prijav iz 4.1 točke tega razpisa.

 

Komisija prijavo, ki ni oddana na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis«, zavrže s sklepom brez poziva za dopolnitev.

 

Komisija prijavo, kateri ni priložena predpisana Priloga 1 »Idejna zasnova doktorske disertacije«, zavrže s sklepom brez poziva za dopolnitev.

 

Komisija prijavo, kateri v Prilogi 1 »Idejna zasnova doktorske disertacije« manjka celotna vsebina idejne zasnove doktorske disertacije ali v primeru, da katera izmed predpisanih točk idejne zasnove doktorske disertacije ni izpolnjena, zavrže s sklepom brez poziva za dopolnitev.

 

Med prijavami, ki bodo dosegle ali presegle 24 točk, se preveri število prijaviteljev na posameznega mentorja oz. predvidenega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oz. predvideni mentor potrdil predpisano Prilogo 1: Idejna zasnova doktorske disertacije ali bil s sklepom Senata Univerze v Mariboru imenovan za mentorja, po tem razpisu ne presega pet študentov.

 

Če ima en mentor skupaj s prijavitelji več kot pet (5) kandidatov, komisija prijavitelje rangira glede na doseženo število točk, in sicer po dodatnih kriterijih za rangiranje enako ocenjenih prijav, določenih v naslednjih odstavkih tega člena,  pri čemer na seznam uvrsti prijavitelje z najvišjim številom točk.

 

Če bo prag doseglo ali preseglo več prijaviteljev, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na njihovo skupno oceno, doseženo na osnovi meril tega razpisa, do porabe razpoložljivih sredstev. Posameznemu kandidatu bo sofinanciran letnik študija največ do zneska 4.000,00 EUR.

 

Enako ocenjene prijave bodo rangirane po številu doseženih točk, zbranih glede na merilo, zapisano pod zaporedno številko 5 iz Meril za ocenjevanje prijav, nato po zapisanem zaporedju glede na oceno po merilu pod zaporedno številko 1, nato glede na prejete točke po merilu 3 in nato po merilu 2. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in če še vedno ni mogoče rangirati vseh prijav, o vrstnem redu izenačenih prijav kandidatov odloči žreb.

 

Med prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje po tem javnem razpisu, se do 10% najvišje rangiranim prijaviteljem glede na skupno doseženo oceno odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za vse letnike do konca doktorskega študija, in sicer ob pogoju, da bodo v naslednjih letih izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in bodo za sofinanciranje študijskih programov 3. stopnje Univerzi v Mariboru zagotovljena namenska finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Tem kandidatom se v naslednjih letih ne bo potrebno ponovno prijavljati na razpis.

 

Če izbrani prijavitelj pisno odstopi od prijave ali se v predpisanem roku ne odzove na poziv za podpis aneksa k pogodbi o izobraževanju, ki jo je sklenil s fakulteto izvajalko doktorskega študija, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil, v sofinanciranje pa se uvrsti naslednja prijava glede na doseženo število točk in razpoložljiva sredstva. Mesta se sprostijo in na zapisani način zapolnijo tudi v primeru, kadar se ob dodatnem preverjanju ugotovi, da prijavitelj ima ali je imel v preteklih letih že sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev.


5           Višina razpisanih sredstev

 

Višina razpoložljivih sredstev javnega razpisa za študijsko leto 2020/2021 je največ do 651.840,00 EUR.


6           Upravičeni stroški in izdatki

 

Podlaga za izračun šolnine je cenik Univerze v Mariboru, ki ga potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in je objavljen na spletni strani: http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx

 

Dvojno financiranje ni dovoljeno. Sofinancirajo se lahko le šolnine, ki niso in ne bodo povrnjene iz drugih virov oz. ne bodo (so)financirane iz javnih razpisov, ki jih razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ali iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.

 

Sredstva za upravičene stroške bodo za izbrane prijavitelje nakazana na račun članice Univerze v Mariboru, ki izvaja študijski program 3. stopnje.

​ 

7           Varovanje osebnih podatkov

 

Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen izvedbe javnega razpisa. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju prijav, bodo predhodno podpisale izjavo o zaupnosti.


8           Način prijave in rok za oddajo prijav

 

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke najkasneje do vključno 25. 9. 2020 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

 

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2020/2021« ter na ovojnico zapisati ime, priimek in naslov prijavitelja (glejte Navodila za pripravo prijave).

 

Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor prispele do izteka navedenega roka, in sicer ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo vsebovale dokumentov, navedenih v drugem odstavku točke 3.2 tega razpisa, bodo s sklepom zavržene.


9           Odpiranje prijav

 

Odpiranje prijav bo izvedla Komisija. Zaradi pričakovanega večjega števila prijav odpiranje le-teh ne bo javno. Odpiranje prijav bo potekalo v prostorih Univerze v Mariboru, in sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni po izteku roka za oddajo prijav.

 

V primeru nepopolnih prijav bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvani k dopolnitvi prijave. Prijavitelji bodo lahko prijavo dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Prijava, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.

 

Kot nepopolne prijave se upoštevajo samo prijave, katerim:

 • ne bo priložena Priloga 2 »Potrdilo o povprečju ocen«;
 • ne bo priloženo dokazilo o objavi pri merilu 5 točke 4.1 tega razpisa oz. le-to ne bo ustrezno;
 • ne bo priloženo dokazilo o znanstvenoraziskovalnem delu pri merilu 6 točke 4.1 tega razpisa oz. le-to ne bo ustrezno;
 • ter v primeru, če predpisan obrazec »Prijava na javni razpis« ali predpisana Priloga 1 »Idejna zasnova doktorske disertacije« ni podpisana.  

Komisija bo v teh primerih prijavitelja pozvala k dopolnitvi prijave.

V vseh ostalih primerih pa komisija prijaviteljev k dopolnitvi prijav ne bo pozivala.


10       Obveščanje o izboru

 

Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni z odločbo v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Izbrani prijavitelji bodo hkrati z odločbo o izboru pozvani k podpisu aneksa k pogodbi o doktorskem študiju, ki je sklenjena s fakulteto izvajalko doktorskega študija. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil.


11       Pritožba

 

Morebitne pritožbe zoper odločbo iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri Univerzi v Mariboru v roku 8 dni od vročitve odločbe. O pritožbi v 15 dneh z odločbo odloči rektor Univerze v Mariboru. Vložena pritožba ne zadrži podpisa aneksov k pogodbi o študijskem programu 3. stopnje z izbranimi prijavitelji. V pritožbi morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev, postavljena merila za ocenjevanje prijav, prijava, ki ni oddana na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis, Priloga 1 »Idejna zasnova doktorske disertacije«, ki ni priložena, Priloga 1 »Idejna zasnova doktorske disertacije«, ki ji manjka celotna vsebina ali posamezne predpisane točke ter nepravočasno in nepravilno označene prijave. Univerza v Mariboru po prejemu pritožbe preveri, ali ta izpolnjuje vse formalne pogoje, in sicer, ali je vložena pravočasno, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je dovoljena. Če kateri od formalnih pogojev ni izpolnjen, se pritožba zavrže s sklepom.


12       Razpisna dokumentacija

 

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu univerze na https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/sofinanciranje-doktorskega-studija-2020.aspx.


13       Dodatne informacije in obveščanje

 

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 21. 9. 2020 dobijo s posredovanjem svojih vprašanj na elektronski naslov: poststudy@um.si.

 

Maribor, 7. julij 2020

 

                                                                                                                                          prof. dr. Zdravko Kačič

                                                                                                     Rektor Univerze v Mariboru

 

Obrazci k javnemu razpisu:[1] Izračun za merilo 1 je podrobneje podan v točki 4.2 tega razpisa. Za izračun merila 1 kandidat k obrazcu »Prijava na javni razpis« priloži Prilogo 2 »Potrdilo o povprečju ocen«, ki jo izpolni Referat za študentske in študijske zadeve fakultete, na kateri je kandidat zaključil predhodni študij.

[2] Kandidat kot dokazilo priloži sklep rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije.

[3] Kot univerzitetna nagrada šteje nagrada, podeljena skladno s Statutom Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12​, 32/2019 in 14/2020) in Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 (Obvestila UM XXXIII-1-2015), kot so Rektorjeva nagrada, nagrada Andreja Perlacha ali primerljive nagrade z drugih univerz (npr. Prešernova nagrada UL ipd.), ne upoštevajo pa se Dekanova nagrada in druge nagrade podeljene na ravni fakultete. Upoštevajo se tudi nagrade podeljene na državni ravni (npr. Krkina nagrada, nagrada Banke Slovenije, nagrada Urada Vlade RS za komuniciranje ipd.).

[4] Vsaka prejeta nagrada se ovrednoti z 1 točko. Kandidat lahko po merilu 4 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek točk kandidata ne more preseči 42 točk.

[5] Upošteva se objavljen ali v objavo sprejet izvirni znanstveni članek (1.01, 1.02, 1.03), znanstvena monografija (2.01), samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16), raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (2.18) in patent.

[6] Vsaka objava se ovrednoti s 3 točkami. Kandidat lahko po merilu 5 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek točk ne more preseči 42 točk.

[7] Upoštevajo se naslednje oblike sodelovanj: mednarodni raziskovalni projekti, raziskovalni programi in projekti ARRS, ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti; upoštevajo se tudi najmanj enomesečni ali daljši raziskovalni obiski na raziskovalnih inštitutih ali univerzah v tujini. Sodelovanje pri strokovnih projektih (kot npr. Po kreativni poti do znanja ipd.) se ne upošteva.

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava