Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: univerza) na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17; v nadaljevanju: uredba), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017, 13/2018 - ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12), Sklepa o določitvi sredstev za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2018/2019 št. 410-19/2018/1 z dne 15. 3. 2018 in pogodbe številka C3330-18-453002 o sofinanciranju doktorskega študija z dne 16. 4. 2018 objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019

 

1           Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019.

 

Moška oblika v razpisu in prilogah se uporablja nevtralno za ženski in moški spol.

2           Pogoji za sofinanciranje doktorskega študija

 

Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za letnik študija, v katerega je vpisan v študijskem letu 2018/2019.  

 

Posameznim doktorskim študentom, ki bodo po kriterijih za izbiro na tem razpisu ocenjeni kot skupno najboljši, se bodo sredstva za kritje stroškov šolnine odobrila za vse letnike do konca doktorskega študija, in sicer ob pogoju, da bodo v času svojega študija izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in bodo za sofinanciranje zagotovljena namenska finančna sredstva proračuna Republike Slovenije.

 

Vzporedni študij se ne sofinancira.

3           Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava prijave na javni razpis

3.1          Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

 

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • v študijskem letu 2018/2019 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
 • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
 • ​nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
 • ima izbranega mentorja in
 • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.
Pogoj »še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti« ne velja za študente, ki so imeli v študijskem letu 2017/2018 doktorski študij sofinanciran skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017. Ti študenti se lahko ponovno prijavijo na javni razpis, in sicer ob izpolnjevanju pogoja, da so redno napredovali v višji letnik.
 
Študenti, ki so bili v študijskem letu 2017/2018 skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017 rangirani med 30 % najvišje ocenjenih prijaviteljev, se po tem razpisu ne prijavljajo za sofinanciranje doktorskega študija, saj so jim bila odobrena sredstva za kritje stroškov šolnine za vse letnike do konca doktorskega študija. Univerza bo za te študente preverila pogoj redno »napredovanje v višji letnik«.​

Kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali predvideni mentor ali številka in datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije. Pri tem mora mentor oz. predvideni mentor izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti univerze. Sklep o potrjeni temi doktorske disertacije potrebujejo študenti, ki stopajo v financiranje v višjih letnikih, in sicer če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik na študijskem programu, v katerega so vpisani.

 

 

3.2          Vsebina in priprava prijave na javni razpis

 

V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj odda prijavo za sofinanciranje doktorskega študija, in sicer za šolnino za študijsko leto 2018/2019.

 

Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno prijavo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • Obrazec Prijava na javni razpis z obveznimi prilogami:
 • Potrdilo o povprečni oceni zaključenega študija morajo priložiti prijavitelji, ki predhodne izobrazbe (stari univerzitetni dodiplomski študij, magistrski študijski program 2. stopnje ali enovit magistrski študijski program 2. stopnje), niso pridobili na UM;
 • Priloga 1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja ali številka in datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije.

​Navedbe v prijavi na javni razpis, ki jih prijavitelj želi uveljavljati, se upoštevajo le ob predložitvi dokazil:

 • Dokazilo o doseženih nagradah.
 • Dokazilo o objavljenih izvirnih znanstvenih člankih (1.01, 1.02, 1.03), znanstveni monografiji (2.01), patentu ali samostojnem znanstvenem sestavku v monografiji (1.16), raziskovalnem ali dokumentarnem filmu, zvočnem ali video posnetku (2.18) s podatki o avtorstvu ali soavtorstvu, če objava ni vnesena v sistem COBISS.
 • Potrdilo odgovorne osebe članice oz. inštituta (dekan ali odgovorna oseba inštituta-predstojnik) o dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu, iz katerega so razvidni ime raziskovalnega projekta/programa, obdobje sodelovanja na raziskovalnem projektu (od – do), nosilec/vodja raziskovalnega dela, opis in vsebina del, ki jih je prijavitelj opravil/opravlja v okviru raziskovalnega dela.

Idejna zasnova doktorske disertacije mora vključevati vse zahtevane elemente, kot je opredeljeno v Prilogi 1.

 

Prijava prijavitelja mora biti skladna s predmetom javnega razpisa.

4           Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

4.1          Merila za ocenjevanje prijav

 

Zap. št.

MERILO

Število možnih točk

1

Ustreznost doktorskega kandidata:

42

1.1

Povprečna ocena zaključenega univerzitetnega dodiplomskega študija (stari študijski program) ali magistrskega oz. enovitega magistrskega študija 2. stopnje. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena na dve decimalki natančno pomnoži s 3 (npr. 8,32 x 3).

do 30

1.2

Kandidat je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje.

2

1.3

Kandidat že ima potrjeno temo doktorske disertacije.([1])

2

1.4

Je prejel(a) univerzitetno nagrado UM ([2]) ali primerljivo nagrado druge univerze.

1

1.5

Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.02, 1.03), znanstveno monografijo (2.01), patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16), raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (2.18). Kandidat dobi za vsako od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo ali za soavtorstvo).

3 ([3])

1.6

Sodeluje oziroma je sodeloval pri znanstvenoraziskovalnem delu.([4])

do 4

Skupaj

42

 

Število točk, dodeljenih po merilu pod zaporedno št. 1.6, je v pristojnosti ocenjevalne komisije.

 

Največje možno število točk je 42. Prijavitelj mora zbrati najmanj 24 točk, da se uvrsti v nadaljnji izbor.

 

4.2          Postopek ocenjevanja prijav in način izbora prijav

 

Postopek za izbor kandidatov za dodelitev sredstev bo vodila posebna komisija, sestavljena iz visokošolskih učiteljev, ki jo s sklepom imenuje rektor Univerze v Mariboru. Komisija ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje, in prijave prijaviteljev, za katere ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, oceni v skladu z merili za ocenjevanje prijav iz 4.1 točke tega razpisa.

 

Komisija prijavo, ki ni oddana na predpisanem obrazcu Prijava na javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019 (priloga tega javnega razpisa), zavrže brez poziva za dopolnitev.

 

Komisija prijavo, kateri v prilogi 1 manjka celotna vsebina idejne zasnove doktorske disertacije ali manjkajo posamezni vsebinski sklopi idejne zasnove doktorske disertacije, zavrže brez poziva za dopolnitev.

 

V sofinanciranje se lahko predlagajo prijave, katerih skupna ocena dosega ali presega 24 točk.

 

Med prijavami, ki bodo dosegle ali presegle 24 točk, se preveri število prijaviteljev na posameznega mentorja oziroma predvidenega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma predvideni mentor potrdil Idejno zasnovo doktorske disertacije ali bil s sklepom Senata Univerze v Mariboru imenovan za mentorja, po tem razpisu ne presega pet študentov.

 

Če ima en mentor skupaj s prijavitelji več kot pet kandidatov, komisija prijavitelje rangira glede na doseženo število točk, in sicer po dodatnih kriterijih za rangiranje enako ocenjenih prijav, določenih v naslednjih odstavkih tega člena,  pri čemer na seznam uvrsti prijavitelje z najvišjim številom točk.

 

Če bo prag doseglo ali preseglo več prijaviteljev, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na doseženo skupno oceno do porabe razpoložljivih sredstev, pri čemer bo posameznemu kandidatu sofinanciran letnik študija največ do zneska 4.000,00 EUR.

 

Enako ocenjene prijave bodo rangirane glede na število točk, zbranih glede na merilo, zapisano pod zaporedno številko 1.5 iz Meril za ocenjevanje prijav, nato pa glede na oceno po merilu pod zaporedno številko 1.1, nato glede na prejete točke pri merilu 1.3 in nato pri merilu 1.2. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče rangirati vseh prijav, o vrstnem redu izenačenih prijav kandidatov odloči žreb.

 

Med prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, njihove prijave pa so bile ocenjene, se do 10 % najvišje rangiranim prijaviteljem glede na skupno doseženo oceno odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za vse letnike do konca doktorskega študija, in sicer ob pogoju, da bodo v naslednjih letih izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in bodo za sofinanciranje doktorskega študija Univerzi v Mariboru zagotovljena namenska finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Tem kandidatom se v naslednjih letih ne bo potrebno ponovno prijavljati na razpis.

 

Če izbrani prijavitelj pisno odstopi od prijave ali se v predpisanem roku ne odzove na poziv za podpis aneksa k pogodbi o izobraževanju, ki jo je sklenil s fakulteto izvajalko doktorskega študija, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil, v sofinanciranje pa se uvrsti naslednja prijava glede na doseženo število točk in razpoložljiva sredstva. Mesta se sprostijo in na zapisan način zapolnijo tudi v primeru, kadar se ob dodatnem preverjanju ugotovi, da prijavitelj ima ali je imel v preteklih letih že sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev.

5           Višina razpisanih sredstev

 

Višina razpoložljivih sredstev javnega razpisa je 538.645,67 EUR.

 

6           Upravičeni stroški in izdatki

 

Podlaga za izračun šolnine je cenik Univerze v Mariboru, ki ga potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in je objavljen na http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx

 

Dvojno financiranje ni dovoljeno. Sofinancirajo se lahko le šolnine, ki niso in ne bodo povrnjene iz drugih virov oz. ne bodo (so)financirane iz javnih razpisov, ki jih razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ali iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.

 

Sredstva za upravičene stroške bodo za izbrane prijavitelje nakazana na račun članice Univerze v Mariboru, ki izvaja doktorski študij.

7           Varovanje osebnih podatkov

 

Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen izvedbe javnega razpisa.  Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju prijav, bodo predhodno podpisale izjavo o zaupnosti.

8           Način prijave in rok za oddajo prijav

 

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 28. 9. 2018 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

 

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2018/2019« s polnim naslovom prijavitelja.

 

Kot pravočasne štejejo prijave, ki prispejo v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene prijave in prijave, ki ne bodo vsebovale dokumentov, navedenih v drugem odstavku točke 3.2 tega razpisa, bodo s sklepom zavržene.

9           Odpiranje prijav

 

Odpiranje prijav bo izvedla komisija, ki jo za izvedbo celotnega postopka za izbor kandidatov s sklepom imenuje rektor Univerze v Mariboru. Zaradi pričakovanega večjega števila prijav odpiranje le-teh ne bo javno. Odpiranje prijav bo potekalo v prostorih univerze, in sicer najkasneje v roku pet delovnih dni po izteku roka za oddajo prijav.

 

V primeru nepopolnih prijav bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvani k dopolnitvi prijave. Prijavitelji bodo lahko prijavo dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Prijava, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.

 

Kot nepopolne prijave se upoštevajo samo prijave, katerim bodo priložena neustrezna dokazila o povprečni oceni zaključenega študija, neustrezna dokazila o objavi izvirnih znanstvenih člankov ter v primeru, če prijava na javni razpis (predpisan obrazec) ali idejna zasnova ni podpisana.

10       Obveščanje o izboru

 

Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni z odločbo v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Izbrani prijavitelji bodo hkrati z odločbo o izboru pozvani k podpisu aneksa k pogodbi o doktorskem študiju, ki je sklenjena s fakulteto izvajalko doktorskega študija. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil.

11       Ugovor

 

Morebitne ugovore zoper odločbo iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri univerzi v roku 8 dni od vročitve odločbe. O ugovoru v 15 dneh z odločbo odloči rektor Univerze v Mariboru. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa aneksov k pogodbi o doktorskem študiju z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje prijav. Univerza v Mariboru po prejemu ugovora preveri, ali ta izpolnjuje vse formalne pogoje, in sicer ali je vložen pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je dovoljen. Če kateri od formalnih pogojev ni izpolnjen, se ugovor zavrže s sklepom.

12       Razpisna dokumentacija

 

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu univerze na https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-študija-2018.aspx.

 

13       Dodatne informacije in obveščanje

 

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 20. 9. 2018 dobijo s posredovanjem svojih vprašanj na elektronskem naslovu: poststudy@um.si.

 

Maribor, 17. 7. 2018

 

 

                                                                                                                                         

prof. dr. Zdravko Kačič

                                                                                      REKTOR UNIVERZE V MARIBORU

 

Priloge k javnemu razpisu:

[1] Kandidat kot dokazilo priloži sklep rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije.

[2] Kot univerzitetna nagrada šteje nagrada podeljena skladno s Statutom Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) in Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 (Obvestila UM XXXIII-1-2015), kot so Rektorjeva nagrada, nagrada Andreja Perlacha ali primerljive nagrade z drugih univerz (npr. Prešernova nagrada UL ipd.), ne upoštevajo pa se Dekanova nagrada in druge nagrade podeljene na ravni fakultete.

Upoštevajo se tudi nagrade podeljene na državni ravni (kot npr. Krkina nagrada, nagrada Banke Slovenije, nagrada Urada RS za informiranje ipd.).

[3] Kandidat lahko po merilu 1.5 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek pri merilu 1. Ustreznost doktorskega kandidata ne more preseči 42 točk.

[4] Potrdilo izda odgovorna oseba fakultete oz. inštituta (dekan ali odgovorna oseba inštituta-predstojnik; v kolikor bo podpisnik potrdila vodja projekta, se le to ne bo upoštevalo). Iz potrdila morajo biti razvidni:

 • ime raziskovalnega projekta/programa,
 • obdobje sodelovanja na raziskovalnem projektu (od – do),
 • nosilec/vodja raziskovalnega dela, ter
 • opis in vsebina del, ki jih je prijavitelj opravil/opravlja v okviru znanstvenoraziskovalnega dela.
  Ustrezni projekti so: projekti ARRS, bilaterale, ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti, večmesečni obiski v tujini na raziskovalnih inštitutih ali univerzah ipd..
  Sodelovanje pri strokovnih projektih (kot npr. Po kreativni poti do znanja ipd.) ni ustrezno in se ne bo upoštevalo.


Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava