Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: univerza) na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14 in 75/16), Uredb​e o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17; v nadaljevanju: uredba), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12), sklepa o določitvi sredstev za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2017/2018 številka 410-25/2017/1 z dne 30. 5. 2017 in pogodbe številka C3330-17-500132 o sofinanciranju doktorskega študija z dne 3. 8. 2017 objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017

 

​ 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru za generacijo 2017.

 

Moška oblika v razpisu in prilogah se uporablja nevtralno za ženski in moški spol.


2. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za letnik študija, v katerega je vpisan v študijskem letu 2017/2018.  

 

Posameznim doktorskim študentom, ki bodo po kriterijih za izbiro na tem razpisu ocenjeni kot skupno najboljši, se bodo sredstva za kritje stroškov šolnine odobrila za vse letnike do konca doktorskega študija, in sicer ob pogoju, da bodo v naslednjih letih izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in bodo za sofinanciranje zagotovljena namenska finančna sredstva proračuna Republike Slovenije.

 

Vzporedni študij se ne sofinancira.


3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE


3. 1 POGOJI ZA KANDIDIRANJE ZA PRIJAVITELJE

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • v študijskem letu 2017/2018 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
 • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
 • nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
 • ima izbranega mentorja in
 • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.

Kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali morebitni mentor ali številka in datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije. Sklep o potrjeni temi doktorske disertacije potrebujejo študenti, ki stopajo v financiranje v višjih letnikih, in sicer če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik na študijskem programu, na katerega so vpisani.

 

Mentor oz. predvideni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti univerze. Visokošolski učitelj je lahko hkrati mentor skupaj največ petim študentom (upoštevajo se študenti, ki že imajo potrjeno temo doktorske disertacije in prijavitelji na ta javni razpis).

 

​3. 2 VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija, in sicer za celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na letnik.

 

Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:


Obrazec Vloga na javni razpis z obveznimi prilogami:

 • ​Potrdilo o povprečni oceni zaključenega študija morajo priložiti prijavitelji, ki predhodne izobrazbe (stari univerzitetni dodiplomski študij, magistrski ali enovit magistrski program 2. stopnje), niso pridobili na UM
 • Priloga 1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali morebitnega mentorja ali številka in datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije

Navedbe v vlogi na javni razpis, ki jih prijavitelj želi uveljavljati, se upoštevajo le ob predložitvi dokazil:

 • Dokazilo o doseženih nagradah
 • Dokazilo o objavljenih izvirnih znanstveni člankih (1.01, 1.02, 1.03), znanstveni monografiji (2.01), patentu ali samostojnem znanstvenem sestavku v monografiji (1.16), raziskovalnem ali dokumentarnem filmu, zvočnem ali video posnetku (2.18) s podatki o avtorstvu ali soavtorstvu, če objava ni vnesena v sistem COBISS
 • Potrdilo odgovorne osebe članice oz. inštituta (dekan ali odgovorna oseba inštituta-predstojnik) o dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu, iz katerega so razvidni ime raziskovalnega projekta/programa, obdobje sodelovanja na raziskovalnem projektu (od – do), nosilec/vodja raziskovalnega dela, opis in vsebina del, ki jih je prijavitelj opravil/opravlja v okviru raziskovalnega dela

 

Idejna zasnova doktorske disertacije mora vključevati vse zahtevane elemente in ne sme presegati predpisane dolžine.


Vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom javnega razpisa.


4 MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE


4. 1 MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

 

Zap. št.

MERILO​

Število možnih točk

1

Ustreznost doktorskega kandidata:

40

1.1

Povprečna ocena zaključenega univerzitetnega dodiplomskega študija (stari študijski program) ali magistrskega oz. enovitega magistrskega študija 2. stopnje. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena na dve decimalki natančno pomnoži s 3 (npr. 8,32 x 3).

30

1.2

Kandidat je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje.

2

1.3

Je prejel (a) univerzitetno nagrado UM ([1]) ali primerljivo nagrado druge matične univerze.

1

1.4

Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.02, 1.03), znanstveno monografijo (2.01), patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16), raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (2.18). Kandidat dobi za vsako od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo ali za soavtorstvo).

3 ([2])

1.5

Sodeluje oziroma je sodeloval pri raziskovalnem delu npr. na članici, na inštitutu ipd. ([3])

4

Skupaj

40

 

Število točk, dodeljenih po merilu pod zaporedno št. 1.5, je v pristojnosti ocenjevalne komisije.

 

Največje možno število točk je 40. Prijavitelj mora zbrati najmanj 24 točk, da se uvrsti v nadaljnji izbor.


4. 2 POSTOPEK OCENJEVANJA IN NAČIN IZBORA VLOG

Postopek za izbor kandidatov za dodelitev sredstev bo vodila posebna komisija, sestavljena iz visokošolskih učiteljev, ki jo s sklepom imenuje rektor Univerze v Mariboru. Komisija ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje, in vloge prijaviteljev, za katere ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, oceni v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz 4.1 točke tega razpisa.

 

Komisija vlogo, kateri v prilogi 1 manjka celotna vsebina idejne zasnove doktorske disertacije ali manjkajo posamezni vsebinski sklopi idejne zasnove doktorske disertacije, zavrže brez poziva za dopolnitev.

 

V sofinanciranje se lahko predlagajo vloge, katerih skupna ocena dosega ali presega 24 točk.

 

Med vlogami, ki bodo dosegle ali presegle 24 točk, se preveri število prijaviteljev na posameznega mentorja oziroma morebitnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma morebitni mentor potrdil Idejno zasnovo doktorske disertacije ali bil s sklepom Senata Univerze v Mariboru imenovan za mentorja, po tem razpisu ne presega pet študentov.

 

Če ima en mentor skupaj s prijavitelji več kot pet kandidatov, komisija prijavitelje rangira glede na doseženo število točk, in sicer po dodatnih kriterijih za rangiranje enako ocenjenih vlog, določenih v naslednjih odstavkih tega člena,  pri čemer na seznam uvrsti prijavitelje z najvišjim številom točk.

 

Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na doseženo skupno oceno do porabe razpoložljivih sredstev.

 

Enako ocenjene vloge bodo rangirane glede na število točk, zbranih glede na merilo, zapisano pod zaporedno številko 1.4 iz Meril za ocenjevanje vlog, nato pa glede na oceno po merilu pod zaporedno številko 1.1. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče rangirati vseh vlog, o vrstnem redu izenačenih vlog kandidatov odloči žreb.

 

Med prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje,  njihove vloge pa so bile ocenjene, se 30 % najvišje rangiranim prijaviteljem glede na skupno doseženo oceno odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za vse letnike do konca doktorskega študija, in sicer ob pogoju, da bodo v naslednjih letih izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in bodo za sofinanciranje doktorskega študija Univerzi v Mariboru zagotovljena namenska finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Tem kandidatom se v naslednjih letih ne bo potrebno ponovno prijavljati na razpis.

 

Če izbrani prijavitelj pisno odstopi od vloge ali se v predpisanem roku ne odzove na poziv za podpis aneksa k pogodbi o izobraževanju, ki jo je sklenil s fakulteto izvajalko doktorskega študija, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil, v sofinanciranje pa se uvrsti naslednja vloga glede na doseženo število točk in razpoložljiva sredstva. Mesta se sprostijo in na zapisan način zapolnijo tudi v primeru, kadar se ob dodatnem preverjanju ugotovi, da prijavitelj ima ali je imel v preteklih letih že sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev.

 

5. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev javnega razpisa je 528.924,00 EUR.


6. UPRAVIČENI STROŠKI IN IZDATKI  

Podlaga za izračun šolnine je cenik Univerze v Mariboru, ki ga potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in je objavljen na http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx

 

Dvojno financiranje ni dovoljeno. Sofinancirajo se lahko le šolnine, ki niso in ne bodo povrnjene iz drugih virov oz. ne bodo (so)financirane iz javnih razpisov, ki jih razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ali iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.

 

Sredstva za upravičene stroške bodo za izbrane prijavitelje nakazana na račun članice Univerze v Mariboru, ki izvaja doktorski študij.


​7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen izvedbe javnega razpisa.  Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo predhodno podpisale izjavo o zaupnosti.


8. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Prijavitelji morajo vlogo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 22. 9. 2017 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

 

Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – generacija 2017« s polnim naslovom prijavitelja.

 

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene vloge in vloge, ki ne bodo vsebovale dokumentov, navedenih v drugem odstavku točke 3.2 tega razpisa, se bodo s sklepom zavrgle.


9. ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo za izvedbo celotnega postopka za izbor kandidatov s sklepom imenuje rektor Univerze v Mariboru. zaradi pričakovanega večjega števila vlog Odpiranje le-teh ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih univerze, in sicer najkasneje v roku pet delovnih dni po izteku roka za oddajo vlog.

 

V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.

 

10. OBVEŠČANJE O IZBORU

Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni z odločbo v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

 

Izbrani prijavitelji bodo hkrati z odločbo o izboru pozvani k podpisu aneksa k pogodbi o doktorskem študiju, ki je sklenjena s fakulteto izvajalko doktorskega študija. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil.

 

11. UGOVOR

Morebitne ugovore zoper odločbo iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri univerzi v roku 8 dni od vročitve odločbe. O ugovoru v 15 dneh z odločbo odloči rektor Univerze v Mariboru. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. Univerza v Mariboru po prejemu ugovora preveri, ali ta izpolnjuje vse formalne pogoje, in sicer ali je vložen pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je dovoljen. Če kateri od formalnih pogojev ni izpolnjen, se ugovor zavrže s sklepom.

 

12. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu univerze na https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-DR-studij-2017.aspx.

 

13. DODATNE INF​ORMACIJE IN OBVEŠČANJE

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 20. 9. 2017 dobijo na elektronskem naslovu: poststudy@um.si.

 

Maribor, 25. 8. 2017

 

 

                                                                                                                                              prof. dr. Igor Tičar,

                                                                                                                                                        rektor Univerze v Mariboru

 

​​Priloge k javnemu razpisu (dokumenti so dosegljivi DESNO):

 • Obrazec: Vloga na javni razpis,
 • Priloga 1: Idejna zasnova doktorske disertacije,
 • Navodila za pripravo vloge.


[1] Kot univerzitetna nagrada se šteje nagrada podeljena skladno s Statutom Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) in Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 (Obvestila UM XXXIII-1-2015), kot so Rektorjeva nagrada, nagrada Andreja Perlacha ali primerljive nagrade iz drugih univerz (npr. Prešernova nagrada UL ipd.), ne upoštevajo pa se Dekanova nagrada in druge nagrade podeljene na ravni fakultete.

Upoštevajo se tudi nagrade podeljene na državni ravni (kot npr. Krkina nagrada, nagrada Banke Slovenije, nagrada Urada RS za informiranje ipd.).

[2] Kandidat lahko po merilu 1.4 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek pri merilu 1. Ustreznost doktorskega kandidata ne more preseči 40 točk.

[3] Potrdilo izda odgovorna oseba članice oz. inštituta (dekan ali odgovorna oseba inštituta-predstojnik; v kolikor bo podpisnik potrdila vodja projekta, se le to ne bo upoštevalo). Iz potrdila morajo biti razvidni:

 • ime raziskovalnega projekta/programa,
 • obdobje sodelovanja na raziskovalnem projektu (od – do),
 • nosilec/vodja raziskovalnega dela, ter
 • opis in vsebina del, ki jih je prijavitelj opravil/opravlja v okviru raziskovalnega dela.

  Ustrezni projekti so: projekti ARRS, bilaterale, ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti, večmesečni obiski v tujini na raziskovalnih inštitutih ali univerzah ipd.

  Sodelovanje pri strokovnih projektih (kot npr. Po kreativni poti do znanja ipd.) se ne bo upoštevalo.
Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava