Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2016

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: univerza) na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 50/16; v nadaljnjem besedilu: uredba), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 6/15 in 46/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Javnega razpisa za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016 (Ur. l. RS št. 53/16 z dne 5. 8. 2016) ter sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) št. 4300-135/2016/79 z dne 11. 10. 2016, objavlja
 
Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2016
 
1           Predmet javnega razpisa
 
Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru za generacijo 2016.
 
Moška oblika v razpisu in prilogah se uporablja nevtralno za žensko in moško obliko.

2           Pogoji za sofinanciranje doktorskega študija
 
Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se lahko odobrijo sredstva za vse letnike do konca doktorskega študija, v katerega je vpisan, in sicer za celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR za posamezni letnik.
 
Vzporedni študij se ne sofinancira.
 
Študent (v nadaljevanju: prijavitelj), ki se mu sofinancira doktorski študij po tem javnem razpisu, mora:
 • v času doktorskega študija, ne glede na začetek sofinanciranja, redno napredovati v višji letnik doktorskega študija, za katerega je pridobil sofinanciranje po tem javnem razpisu; izjema so razlogi zaradi podaljšanja statusa študenta, kot jih določa zakon, ki ureja visoko šolstvo, vendar največ za 12 mesecev;
 • v času trajanja doktorskega študija uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti ali v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, pripraviti:
   1.       znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03), ki bo objavljen ali sprejet v objavo,
   2.       znanstveno monografsko publikacijo (Cobiss tip 1.16, 2.01, 2.18), ki bo objavljena ali sprejeta v objavo, ali
   3.       patent, sprejet v postopek na mednarodni ravni.
 
Izbrani prijavitelj bo moral ne glede na letnik, v katerem bo vstopil v sofinanciranje, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev iz druge alineje prejšnjega odstavka.
 
Če prijavitelj navedenega pogoja ne izpolni, mora najpozneje v 24 mesecih po koncu zadnjega semestra doktorskega študija brez sofinanciranja uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti.
 
Če prijavitelj ne izpolni pogojev iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, mora visokošolskemu zavodu vrniti vsa prejeta sredstva zaradi vračila v Proračun RS v skladu s pogodbenimi obveznostmi Univerze v Mariboru.

3           Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge

3.1          Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
 
Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju če poleg pogoja iz prve alineje tretjega odstavka 2. točke tega razpisa izpolnjuje naslednje pogoje:
 • ​V študijskem letu 2016/2017 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija, ki ga je MIZŠ izbral za sofinanciranje po javnem razpisu (seznam študijskih programov in letnikov je v prilogi);
 • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje; 
 • iz javnih sredstev še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali je doktorski študij končal ali ne;
 • ima izbranega mentorja, ki je član raziskovalne skupine, raziskovalnega programa ali raziskovalno-razvojnega projekta in ima v zadnjih petih letih znanstvene objave, ki se v skladu z metodologijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije uvrščajo v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 (pogoji v skladu s tretjo in četrto alinejo 3. točke Javnega razpisa za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016; Ur. l. RS št. 53/16; obdobje petih let se upošteva od objave razpisa, ki je bila 5. 8. 2016).
Mentor oziroma morebitni mentor je lahko visokošolski učitelj, izvoljen v naziv docent, izredni profesor ali redni profesor in mora izpolnjevati tudi pogoje za mentorja v skladu z internimi akti Univerze v Mariboru.
 
Kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali morebitni mentor ali sklep o potrjeni temi doktorske disertacije. Sklep o potrjeni temi doktorske disertacije morajo priložiti študenti, ki stopajo v financiranje v višjih letnikih, če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik na študijskem programu, na katerega so vpisani.
 
Visokošolski učitelj je lahko hkrati mentor največ dvema študentoma, ki jima je odobreno sofinanciranje doktorskega študija po uredbi, in sicer ne glede na visokošolski zavod, na katerem sta prijavitelja vpisana na doktorski študij.

3.2          Vsebina in priprava vloge
 
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik.
 
Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
Obrazec: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami:
 • Potrdilo o povprečni oceni zaključenega študija (priložijo prijavitelji, ki predhodne izobrazbe (stari univerzitetni dodiplomski študij, magistrski ali enovit magistrski program 2. stopnje), niso pridobili na UM);
 • Priloga 1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali morebitnega mentorja ali sklep o potrjeni temi doktorske disertacije. 
Navedbe v vlogi na javni razpis, ki jih prijavitelj želi uveljavljati, se upoštevajo le ob predložitvi dokazil:

 • ​Dokazilo o doseženih univerzitetnih nagradah.
 • Dokazilo o objavljenih izvirnih znanstveni člankih (1.01, 1.02, 1.03), znanstveni monografiji (2.01), patentu ali samostojnem znanstvenem sestavku v monografiji (1.16), raziskovalnem ali dokumentarnem filmu, zvočnem ali video posnetku (2.18) s podatki o avtorstvu ali soavtorstvu, če objava ni vnesena v sistem COBISS.
 • Potrdilo odgovorne osebe institucije o dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu, iz katerega so razvidni obdobje sodelovanja, raziskovalni projekti ali programi, njihov vodja ter raziskovalno delo, ki ga je opravljal prijavitelj.
Idejna zasnova doktorske disertacije mora vključevati vse zahtevane elemente in ne sme presegati predpisane dolžine.
 
Vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom javnega razpisa.

4           Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

4.1          Merila za ocenjevanje vlog
 

Zap. št.

MERILO

Število možnih točk

1

Ustreznost doktorskega kandidata:

40

1.1

Povprečna ocena zaključenega univerzitetnega dodiplomskega študija (stari študijski program) ali magistrskega oz. enovitega magistrskega študija 2. stopnje. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena na dve decimalki natančno pomnoži s 3 (npr. 8,32 x 3).

30

1.2

Je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje.

2

1.3

Je prejel (a) univerzitetno nagrado UM[1] ali primerljivo nagrado druge matične univerze.

1

1.4

Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.02, 1.03), znanstveno monografijo (2.01), patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16), raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (2.18). Kandidat dobi za vsako od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo ali za soavtorstvo).

3[2]

1.5

Sodeluje oziroma je sodeloval pri raziskovalnem delu npr. na članici, na inštitutu ipd.[3]

4

Skupaj

40[1] Kot univerzitetna nagrada se šteje nagrada, podeljena skladno s Statutom Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB11, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015) in Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 (Obvestila UM XXXIII-1-2015) ali primerljiva nagrada druge matične univerze.

[2] Kandidat lahko po merilu 1.4 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek pri merilu 1. Ustreznost doktorskega kandidata ne more preseči 40 točk.

[3] Potrdilo izda odgovorna oseba članice oz. inštituta. Vsebina potrdila je podrobneje določena v točki 4.4. v obrazcu Vloga na javni razpis. 

 
Število točk, dodeljenih po merilu pod zaporedno št. 1.5, je v pristojnosti ocenjevalne komisije.
 
Največje možno število točk je 40. Prijavitelj mora zbrati najmanj 24 točk, da se uvrsti v nadaljnji izbor.

4.2          Postopek ocenjevanja vlog in način izbora vlog
 
Postopek za izbor kandidatov za dodelitev sredstev bo vodila posebna petčlanska komisija, sestavljena iz visokošolskih učiteljev, ki jo s sklepom imenuje rektor Univerze v Mariboru. Komisija ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje, in vloge prijaviteljev, za katere ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, oceni v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz 4.1 točke tega razpisa. Komisija vlogo, kateri v prilogi 1 manjka celotna vsebina idejne zasnove doktorske disertacije ali manjkajo posamezni vsebinski sklopi idejne zasnove doktorske disertacije, zavrže brez poziva za dopolnitev.
 
V sofinanciranje se lahko predlagajo vloge, katerih skupna ocena dosega ali presega 24 točk.
 
Med vlogami, ki bodo dosegle ali presegle 24 točk, se preveri število prijaviteljev na posameznega mentorja oziroma morebitnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim jim je mentor oziroma morebitni mentor potrdil Idejno zasnovo doktorske disertacije ali bil s sklepom sklepa Senata Univerze v Mariboru imenovan za mentorja, po tem razpisu ne presega dva študenta.
 
Če ima en mentor več prijavljenih kandidatov na Univerzi v Mariboru, jih komisija rangira glede na doseženo število točk in po potrebi po dodatnih kriterijih, določenih v tem členu ter na seznam uvrsti dva prijavitelja z najvišjim številom točk.
 
Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na doseženo skupno oceno do porabljenih razpoložljivih sredstev.
 
Enako cenjene vloge bodo rangirane glede na število točk, zbranih glede na merilo pod zaporedno številko 1.4 iz Meril za ocenjevanje vlog,  nato glede na oceno po merilu pod zaporedno številko 1.1. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče rangirati vseh vlog, o vrstnem redu izenačenih vlog kandidatov odloči žreb.
 
Če izbrani prijavitelj pisno odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se v predpisanem roku ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se v sofinanciranje uvrsti naslednja vloga glede na doseženo število točk in razpoložljiva sredstva.

5           Okvirna višina razpisanih sredstev
 
Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 652.800,00 EUR, od tega v letu 2016 204.000,00 EUR, v letu 2017 231.200,00 EUR in v letu 2018 217.600,00 EUR.
 
Sofinanciranje izbranega prijavitelja javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem razpisu šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik.

6           Upravičeni stroški in izdatki
 
Sredstva, dodeljena na tem javnem razpisu za sofinanciranje šolnin v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19, se lahko porabijo za stroške, ki jih vključuje kalkulacija šolnine v obdobju, ko ti stroški nastanejo. Podlaga za izračun šolnine je cenik Univerze v Mariboru, ki ga potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in je objavljen na http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx
 
Sofinancirajo se lahko le upravičeni stroški, ki so nastali v določenem študijskem letu in ki niso in ne bodo povrnjeni iz drugih virov oz. ne bodo (so)financirani iz javnih razpisov, ki jih razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, ali iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso upravičeni.
 
Sredstva za upravičene stroške bodo izbranim oz. za izbrane prijavitelje nakazana za posamezno študijsko leto po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, in sicer na način, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju, podpisani med prijaviteljem in Univerzo v Mariboru.

7           Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja
 
V primeru ugotovitve dvojnega financiranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov, mora izbrani prijavitelj univerzi vrniti vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju, pogodba o sofinanciranju pa se razdre.

8           Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
 
Sofinanciranje za izbrane prijavitelje po javnem razpisu bo zagotovljeno za čas študija in ne več kot 3 leta (od 1. 10. 2016 naprej). Pri tem časovni okvir 3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo sofinanciranje na javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3. stopnje. Univerza določi dobo sofinanciranja za število letnikov študija sofinanciranih po javnem razpisu, od vključno študijskega leta 2016/2017.
 
Čas za dosego rezultata iz tretjega odstavka 2. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega prijavitelja.
 
Zgoraj navedeni časovni okvir določa tudi čas za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
 
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogojev iz 2. člena tega razpisa ali bo naknadno ugotovljeno, da je prišlo do neupravičene pridobitve sredstev na podlagi neresničnih podatkov, bo moral v roku 30 dni od prejema zahteve za vračilo s strani Univerze v Mariboru vrniti vsa prejeta sredstva zaradi vračila sredstev v Proračun RS v skladu s pogodbenimi obveznostmi Univerze v Mariboru.

9           Varovanje osebnih podatkov
 
Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen izvedbe javnega razpisa in spremljanje realizacije pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
 
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.

10       Način prijave in rok za oddajo vlog
 
Obdobje za oddajo vloge je ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 20. 10. 2016 do 12.00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
 
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – generacija 2016« ter s polnim naslovom prijavitelja.
 
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
 
Nepravočasne in nepravilno označene vloge in vloge, ki ne bodo vsebovale dokumentov, navedenih v drugem odstavku točke 3.2 tega javnega razpisa, se bodo s sklepom zavrgle.

11       Odpiranje vlog
 
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo s sklepom imenuje rektor Univerze v Mariboru za izvedbo celotnega postopka za izbor kandidatov. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih univerze najkasneje v roku pet delovnih dni po izteku roka za oddajo vlog.
 
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku, v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.

12       Obveščanje o izboru
 
Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
 
Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

13       Ugovor
 
Morebitne ugovore zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri univerzi v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 15 dneh s sklepom odloči rektor Univerze v Mariboru. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. Univerza v Mariboru po prejemu ugovora preveri, ali ugovor izpolnjuje vse formalne pogoje, in sicer ali je vložen pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je dovoljen. Če kateri od formalnih pogojev ni podan, se ugovor zavrže s sklepom.

14       Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa

14.1      Zagotavljanje enakih možnosti
 
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 
 
14.2      Hranjenje in dostopnost dokumentacije
 
Univerza v Mariboru bo dokumentacijo, povezano z izvajanjem tega razpisa, hranila v skladu z veljavno zakonodajo in pristojnemu ministrstvu za spremljanje in nadziranje izvajanja javnega razpisa omogočila dostop do celotne dokumentacije, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju.

15       Razpisna dokumentacija
 
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu univerze na http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-DR-studij-2016.aspx

16       Dodatne informacije in obveščanje
 
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 19. 10. 2016 dobijo na elektronskem naslovu: poststudy@um.si.


 
Maribor, 12. 10. 2016                                                 prof. dr. Igor Tičar,
                                                                                       rektor Univerze v Mariboru                                                                                                                   

Za vprašanja o javnem razpisu: +386 2 23 55 258, +386 2 23 55 262

Priloge k javnemu razpisu:

Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava