Napoved objave javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019

​​​​​​​

Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca julija 2018 na svoji spletni strani www.um.si objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«. Javni razpis ne bo vseboval večjih sprememb pogojev in meril pri ocenjevanju vlog kot jih je določal Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017. Senat UM je na svoji redni seji dne 22. 5. 2018 tudi že potrdil Merila za ocenjevanje vlog na Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«.

 

Razpis bo namenjen študentom, ki:

 • bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik;
 • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
 • iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, na kateri instituciji so študirali in ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne;
 • imajo izbranega mentorja in
 • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zberejo skupaj najmanj 24 točk.

 

Pogoj »še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti« ne velja za študente, ki so imeli v študijskem letu 2017/2018 doktorski študij sofinanciran skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

 

Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis, svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naši spletni stran. O razpisu bodo študenti obveščeni tudi preko referatov članic UM.

 

 

Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

 1. Merila za ocenjevanje vlog
Zap. št. M​​ERILO Število možnih točk
1 Ustreznost doktorskega kandidata: 42
1.1 Povp​​rečna ocena zaključenega univerzitetnega dodiplomskega študija (stari študijski program) ali magistrskega oz. enovitega magistrskega študija 2. stopnje. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena na dve decimalki natančno pomnoži s 3 (npr. 8,32 x 3). do 30
1.2 Kandidat je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje. 2
1.3 Kandidat že ima potrjeno temo doktorske disertacije.([1]) 2
1.4 Je prejel(a) univerzitetno nagrado UM ([2]) ali primerljivo nagrado druge matične univerze. 1
1.5 Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.02, 1.03), znanstveno monografijo (2.01), patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16), raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (2.18). Kandidat dobi za vsako od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo ali za soavtorstvo). 3 ([3])
1.6 Sodeluje oziroma je sodeloval pri znanstvenoraziskovalnem delu.([4]) do 4
Skupaj​​​
42

 

Največje možno število točk je 42. Prijavitelj mora z zgoraj navedenimi merili zbrati najmanj 24 točk.[1] Kandidat kot dokazilo priloži sklep rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije.

[2] Kot univerzitetna nagrada se šteje nagrada podeljena skladno s Statutom Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) in Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 (Obvestila UM XXXIII-1-2015), kot so Rektorjeva nagrada, nagrada Andreja Perlacha ali primerljive nagrade iz drugih univerz (npr. Prešernova nagrada UL ipd.), ne upoštevajo pa se Dekanova nagrada in druge nagrade podeljene na ravni fakultete.

Upoštevajo se tudi nagrade podeljene na državni ravni (kot npr. Krkina nagrada, nagrada Banke Slovenije, nagrada Urada RS za informiranje ipd.).

[3] Kandidat lahko po merilu 1.5​ zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek pri merilu 1. Ustreznost doktorskega kandidata ne more preseči 42 točk.

[4] Potrdilo izda odgovorna oseba fakultete oz. inštituta (dekan ali odgovorna oseba inštituta-predstojnik; v kolikor bo podpisnik potrdila vodja projekta, se le to ne bo upoštevalo). Iz potrdila morajo biti razvidni:

 • ime raziskovalnega projekta/programa,
 • obdobje sodelovanja na raziskovalnem projektu (od – do),
 • nosilec/vodja raziskovalnega dela, ter
 • opis in vsebina del, ki jih je prijavitelj opravil/opravlja v okviru znanstvenoraziskovalnega dela.

  Ustrezni projekti so: projekti ARRS, bilaterale, ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti,večmesečni obiski v tujini na raziskovalnih inštitutih ali univerzah ipd..

  Sodelovanje pri strokovnih projektih (kot npr. Po kreativni poti do znanja ipd.) ni ustrezno in se ne bo upoštevalo.​
Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve
PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava