Splošno

expand Akreditacija inštitucij, študijskih programov, dislociranih enot in sprememb
Kako pripraviti vlogo za akreditacijo ter vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa?

Vloga za akreditacijo novega oz. vloga za ponovno akreditacijo študijskega programa se pripravi v skladu z navodili iz Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, in sicer ob upoštevanju Meril za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev, Meril za prehode med študijskimi programi, Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS.

Skladno z istimi merili se pripravi tudi vloga za akreditacijo novega visokošolskega zavoda ali dislocirane enote.

expand Status študenta
Ali ima študent pravico do ponavljanja letnika študija ali do spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu tako na prvi kot tudi na drugi stopnji študija?

​Študent ima pravico do ponavljanja letnika študija ali do spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu tako na prvi kot tudi na drugi stopnji študija.

Katere so bistvene spremembe glede statusa študenta, ki jih je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve)?

​Zakon za uravnoteženje javnih financ spreminja 70. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14), ki določa prenehanje statusa študenta.

Spremembe in dopolnitve 70. člena Zakona o visokem šolstvu stopijo v veljavo s študijskim letom 2012/2013.Upoštevajoč Zakon za uravnoteženje javnih financ status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu preneha, če študent:

 • diplomira,
 •  
 • ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 •  
 • se izpiše,
 •  
 • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 •  
 • je bil izključen,
 •  
 • dokonča podiplomski študij,
 •  
 • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 •  
 • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 •  
 • ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.
 
Še posebej pomembno določilo je, da ne glede na drugo in sedmo alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V tem primeru študent ne more koristiti statusa absolventa. Ker so se začele spremembe in dopolnitve 70. člena Zakona o visokem šolstvu uporabljati s študijskim letom 2012/2013, se to določilo ne uporablja za študente, ki so možnost ponavljanja letnika študija ali spremembe študijskega programa ali smeri izkoristili do izteka študijskega leta 2011/2012.

 

expand Študij
Ali se od študentov, ki želijo zamenjati študijski program, ob vpisu lahko zahteva izpisnica iz starega študijskega programa?

​Od kandidatov, ki so že študenti na določenem študijskem programu, se ob vpisu v prvi letnik novega študijskega programa na isti stopnji zahteva izpisnica, in sicer na osnovi 66. člena Zakona o visokem šolstvu. Navedeno se upošteva tako ob menjavi študijskega programa iz rednega na izredni način študij, kot tudi iz izrednega na redni način študija, in sicer za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode.

Ali je študij na študijskih programih druge stopnje plačljiv?

​V skladu z 2. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 64/12, 12/13) država nameni sredstva za drugo stopnjo rednega študija, pri čemer pa so iz tega financiranja izvzeti študenti druge stopnje z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji.

Navedeno pomeni, da študenti druge stopnje z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji, plačajo šolnino. Tudi tisti študenti druge stopnje, ki so diplomirali na starih univerzitetnih študijskih programih (sprejetih pred 11.06.2004) in se lahko na osnovi priznanih obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk vpišejo v drugi letnik druge stopnje študija, morajo plačati šolnino. Slednje izhaja iz določil prehodnih in končnih določb Zakona o visokem šolstvu, na osnovi katerih se tem diplomantom prizna izobrazba, ki ustreza drugi stopnji študija.

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava