Mednarodni in EU projekti

​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru v največji meri sodeluje v projektih, sofinanciranih s strani spodaj navedenih mednarodnih in EU programov.


​​​​​​​​​Obzorje 2020

Okvirni program za raziskave in inovacije v obdobju 2014-2020


Program Obzorje 2020 je osrednji mehanizem za uresničevanje strategije Evropa 2020, Unije inovacij in evropskega raziskovalnega prostora. Je odziv na gospodarsko krizo z vlaganjem v zaposlovanje in rast v prihodnosti ter krepitev globalne vloge EU na področju raziskav, inovacij in tehnologije.


Prednostne naloge:

  • Odlična znanost (Evropski raziskovalni svet, prihodnje in nastajajoče tehnologije, ukrepi Marie Skłodowske-Curie in raziskovalna infrastruktura).
  • Vodilna vloga industrije (vodilni položaj v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah, dostop do rizičnega financiranja, inovacije v malih in srednjevelikih podjetjih).
  • Družbeni izzivi (vključenih je sedem aktualnih izzivov).

Proračun: 80 milijard EUR.

Več informacij: spletna stran Obzorja 2020, informacije o Obzorju 2020 na spletni strani MIZŠ, Horizon Results Platform.


Prihodnji okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 je Obzorje Evropa.


Prednostne naloge:

Dodatni horizontalni del bo uvedel ukrepe za širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora.


Proračun: 80,9 milijard EUR.

Več informacij: spletna stran Obzorja Evropa.Erasmus+

 

Erasmus+ je enotni program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Glavni namen je izboljšanje usposobljenosti ljudi in njihove zaposljivosti ter podpora modernizaciji sistema izobraževanja in usposabljanja.

 

Proračun: 14,7 milijard EUR.

Več informacij: spletna stran Erasmus+, nacionalna spletna stran o Erasmus+, spletna stran CMEPIUS.


Erasmus+ bo tudi nadalje, v programskem obdobju 2021-2027 podpiral projekte na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Evropska komisija predlaga povečanje proračuna na 30 milijard EUR.Kohezijska politika 2014-2020


Kohezijska politika si je v obdobju 2014-2020 zadala dva glavna cilja:

  • vlaganje v rast in delovna mesta,
  • evropsko teritorialno sodelovanje.

Za uresničevanje teh ciljev se zagotavljajo finančna sredstva dveh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter sredstva kohezijskega sklada.

 

Proračun: 336 milijard EUR. Za Slovenijo: 3,2 milijarde EUR, ki se črpajo na nacionalni ravni. Od tega bo vzhodni Sloveniji namenjenih 1,27 milijarde EUR, zahodni Sloveniji 873 milijonov EUR, za projekte prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije pa bo Sloveniji kot celoti na razpolago okoli 1,06 milijarde EUR.

Več informacij: spletna stran Kohezijske politike 2014-2020.


Posodobljeni okvir kohezijske politike v obdobju 2021–2027 Sloveniji namenja 2,9 milijarde EUR na področju kohezijske politike, 1,5 milijarde EUR v okviru skupne kmetijske politike in 100 milijonov EUR iz Sklada za pravičen prehod. V veljavi ostaja delitev na dve kohezijski regiji - Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo.Evropsko teritorialno sodelovanje

 

Programi čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Italija). Proračun: 5,6 milijard EUR.

Programi transnacionalnega sodelovanja - Interreg (Program Območje Alp, Program Srednja Evropa, Program ADRION, Program Podonavje, Program Mediteran). Proračun: 1,8 milijard EUR.

Programi medregionalnega sodelovanja (INTERREG EUROPE, INTERACT II, ESPON, URBACT). Možnosti prijavljanja projektov s strani univerz so omejene. Proračun: 445 milijonov EUR.


Navedeni programi teritorialnega sodelovanja bodo s posodobljenimi cilji in novim proračunom delovali tudi v programskem obdobju 2021-2027.Drugi programi

Navedeni programi bodo s posodobljenimi cilji in novim proračunom delovali tudi po letu 2020. Na področju zdravja bo deloval program EU4Health za programsko obdobje 2021-2027 z največjim proračunom doslej, tj. 9,4 milijarde EUR, kot odgovor na COVID-19 in njegov vpliv na zdravstvene sisteme v Evropi. Obstoječa programa Evropa za državljane in Program za pravice, enakost in državljanstvo bosta v programskem obdobju 2021-2027 delovala pod enotnim programom ‘Justice, Rights and Values Fund’.Sodelovanje Univerze v Mariboru v mednarodnih in EU projektih

Projekti UM v izvajanju - oktober 2020​​​​​​​​​​​​​​​
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava