Mednarodni in EU projekti

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru v največji meri sodeluje v projektih, sofinanciranih s strani spodaj navedenih mednarodnih in EU programov.


​​​​​​​​​Obzorje Evropa

Okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 je Obzorje Evropa.


Prednostne naloge:

Dodatni horizontalni del bo uvedel ukrepe za širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora.


Proračun: 80,9 milijard EUR.

Več informacij: spletna stran Obzorja Evropa.Še zmeraj pa se izvajajo programi znotraj Obzorja 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije v obdobju 2014-2020.


Program Obzorje 2020 je osrednji mehanizem za uresničevanje strategije Evropa 2020, Unije inovacij in evropskega raziskovalnega prostora. Je odziv na gospodarsko krizo z vlaganjem v zaposlovanje in rast v prihodnosti ter krepitev globalne vloge EU na področju raziskav, inovacij in tehnologije.


Prednostne naloge:

 • Odlična znanost (Evropski raziskovalni svet, prihodnje in nastajajoče tehnologije, ukrepi Marie Skłodowske-Curie in raziskovalna infrastruktura).
 • Vodilna vloga industrije (vodilni položaj v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah, dostop do rizičnega financiranja, inovacije v malih in srednjevelikih podjetjih).
 • Družbeni izzivi (vključenih je sedem aktualnih izzivov).

Proračun: 80 milijard EUR.

Več informacij: spletna stran Obzorja 2020, informacije o Obzorju 2020 na spletni strani MIZŠ.​

Erasmus+


Erasmus+ je enotni program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. V programskem obdobju 2021-2027 tudi naprej podpira projekte na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Evropska komisija predlaga povečanje proračuna na 30 milijard EUR. 


Glavni cilji programa so:

 • Usposabljanje, strokovni in osebni razvoj posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa (v EU in po svetu);
 • Prispevati k trajnostni rasti, zaposlovanju, socialni koheziji in krepitvi evropske identitete.​

 
Več informacij: Spletna stran Erasmus+,​  nacionalna spletna stran o Erasmus+, spletna stran CMEPIUS.

Kohezijska politika 2021-2027


Posodobljeni okvir kohezijske politike v obdobju 2021–2027 Sloveniji namenja 2,9 milijarde EUR na področju kohezijske politike, 1,5 milijarde EUR v okviru skupne kmetijske politike in 100 milijonov EUR iz Sklada za pravičen prehod. V veljavi ostaja delitev na dve kohezijski regiji - Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Načrtovana je podpora naslednjim petim prednostnim področjem, ki bodo gonilna sila naložb:

 • pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje);
 • bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim  gospodarstvom, prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj);
 • bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT);
 • bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo);
 • Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).

Več informacij o kohezijski politiki po letu 2020 najdete tukaj.Še zmeraj se pa se izvajajo nekateri programi v okviru Kohezijske politike 2014-2020, kjer sta dva glavna cilja:

 • vlaganje v rast in delovna mesta,
 • evropsko teritorialno sodelovanje.

Za uresničevanje teh ciljev se zagotavljajo finančna sredstva dveh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter sredstva kohezijskega sklada.

 

Proračun: 336 milijard EUR. Za Slovenijo: 3,2 milijarde EUR, ki se črpajo na nacionalni ravni. Od tega bo vzhodni Sloveniji namenjenih 1,27 milijarde EUR, zahodni Sloveniji 873 milijonov EUR, za projekte prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije pa bo Sloveniji kot celoti na razpolago okoli 1,06 milijarde EUR.

Več informacij: spletna stran Kohezijske politike 2014-2020.

Evropsko teritorialno sodelovanje

 

Navedeni programi teritorialnega sodelovanja s posodobljenimi cilji in novim proračunom delujejo tudi v programskem obdobju 2021-2027.


Programi čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Italija). 

Programi transnacionalnega sodelovanja - Interreg (Program Območje Alp, Program Srednja Evropa, Program ADRION, Program Podonavje, Program Mediteran). Proračun: 9,9 milijard EUR.

Programi medregionalnega sodelovanja (INTERREG EUROPE, INTERACT II, ESPON, URBACT). Možnosti prijavljanja projektov s strani univerz so omejene. 

Drugi programi​


Sodelovanje Univerze v Mariboru v mednarodnih in EU projektih

Projekti UM v iz​vajanju​ - september 2021​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava