Zaključeni projekti

​ ​​​​​​​​​​​​

Naložba.jpgNaslov projekta
Internacionalizacija - steber razvoja Univerze v Mariboru
Akronim projekta
/
Trajanje
26. 07. 2013 - 30. 06. 2015
Program
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
prof. dr. Karin Stana Kleinschek (vodja projekta), Andreja Nekrep (koordinatorica aktivnosti)
Opis (več informacij)
Univerza v Mariboru bo v okviru projekta »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru« prispevala k hitrejšemu razvoju in večjemu obsegu aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva, zlasti z večjim vključevanjem  tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter izvajanjem aktivnosti, ki krepijo njeno prepoznavnost v mednarodnem okolju. Univerza v Mariboru bo v okviru projekta zaposlila 5 tujih visokošolskih učiteljev za najmanj 1 semester, sprejela 94 tujih strokovnjakov na krajših gostovanjih v okviru študijskih programov, organizirala 31 mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi predavatelji ter izvedla več aktivnosti za krepitev prepoznavnosti in promocijo v mednarodnem okolju.
Spletna stran:


​​Logo ESS.JPG

Naslov projekta
Po kreativni poti do praktičnega znanja
Akronim projekta
/
Trajanje
17. 03. 2014 - 30. 09. 2014
Program
Javni razpis za sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
prof. dr. Karin Stana Kleinschek
Opis (več informacij)

Univerza v Mariboru je na razpisu pridobila 51 projektov, v katere je vključenih 12 članic. Namen projektov, ki se izvajajo v partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov.​

Spletna stran:
​​ Logo_MIZS.jpg

Naslov projekta
Center za Odprte inovacije in RaziskavE UM
Akronim projekta
CORE@UM
Trajanje
15. 01. 2013 - 30. 01. 2015
Program
Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
Prof. dr. Karin Stana Kleinschek
Opis (več informacij)

CORE@UM (Center za Odprte inovacije in RaziskavE UM) predstavlja skupno inovacijsko in raziskovalno platformo v Podravju, ki bo jedro inovacijskega ekosistema Podravja, nujnega za gospodarski preboj, ohranitev talentov in trajnostni razvoj regije.

 
Vsebina CORE@UM je razdeljena v tri inter- in transdisciplinarno povezane raziskovalno-razvojne projekte (RRP), ki bodo ponudili sodobne rešitve na področju materialov, tehnologij in metodologij za povečano integracijo in varnost starostnikov v hitro razvijajoči se družbi:
  • RRP1 - Napredni materiali in tehnologije,
  • RRP2 - Napredno računalništvo,
  • RRP3 - Uporabne študije kompleksnih sistemov.
 
​Raziskave povezuje prednostna naloga bodočih Obzorij 2020: Družbeni izzivi – Zdravje, demografske spremembe in blaginja.
Logo_MIZS.jpg​​​

Naložba.jpg


Naslov projekta
Nadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru
Akronim projekta
Karierni center UM
Trajanje
1. 07. 2013 - 30. 06. 2015
Program
Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
Andreja Nekrep
Opis (več informacij)

​V okviru dveletnega projekta se bo zagotovilo nadaljnje delovanje Kariernega centra UM in s tem študentom ter diplomantom UM omogočilo, da bodo deležni naslednjih vsebin in aktivnosti, vezanih na lažji vstop diplomantov na trg dela: osebno in skupinsko svetovanje na sedežu Kariernega centra UM in na članicah, predstavitve delodajalcev na fakultetah, izvedba hitrih razgovorov z delodajalci, organizacija zaposlitvenega sejma, organizacija okroglih miz z delodajalci, vključevanje v aktivnosti Alumni, ter seveda tudi skrbi za študente s posebnimi potrebami. Na ta način si bodo študenti in diplomanti izboljševali svoje zaposlitvene možnosti.

Vizija je vzpostavitev in delovanje učinkovitega centra, ki deluje kot trajnostna in ena izmed ključnih dejavnosti univerze in vseh članic, ter predstavlja za študente, diplomante, post diplomante, mlade raziskovalce in mlade doktorje znanosti poleg študija spremljevalno, vendar izredno pomembno in nepogrešljivo aktivnost ter podporo z vseh vidikov razvoja kariere in iskanja zaposlitve, s poudarkom na nenehnem razvoju in krepitvi sodelovanja, povezovanja s ključnimi deležniki (različnimi institucijami regije, RS in širše), predvsem pa delodajalci, pri čemer tudi aktivno spodbujanje k samozaposlovanju predstavlja pomemben sklop aktivnosti centra.

Spletna stran:www.kc.uni-mb.siNaslov projekta
ERGO WORK - Povezovanje visokošolskih institucij in podjetij za nove priložnosti kreiranja ergonomičnih delovnim mest
Akronim projekta
ERGO WO
Trajanje
1. 10. 2013 - 30. 09. 2015
Program
Lifelong Learning Programme 2007-2013, Erasmus multilateralni projekti
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
Andreja Čurin
Opis (več informacij)

Projekt temelji na preliminarni analizi konzorcija o sodelovanju med visokošolskimi institucijami in podjetji na področju ergonomije in vpetosti ergonomije v študijske programe, s poudarkom na poenostavitvah in prilagoditvah za osebe z omejitvami, ter zagotavljanju enakih možnosti za osebe z omejitvami.

Aktivnosti v projektu so namenjene iskanju možnosti, priložnosti in rešitev za odpravo predhodno omenjenih neskladij, dolgoročno pa zagotoviti temelje za sistematično in trajnostno sodelovanje med visokošolskimi institucijami in podjetji ter ostalimi deležniki na področju ergonomije, predvsem z zagotavljanjem ustreznih delovnih prostorov, ki so smiselno prilagojeni osebam z omejitvami.

Prednostna naloga projekta je tako vključiti in izboljšati vpetost področja ergonomije v študijske programe, omogočiti študentom razvoj novih veščin za delo ter zagotoviti enake možnosti na podlagi ergonomsko prilagojenih delovnih mest.​
Spletna stran:kmaluNaslov projekta
AQUA.TS – Avtomatiziran sistem kakovosti
Akronim projekta
AQUA.TS
Trajanje
1. 10. 2013 - 30. 09. 2015
Program
​Lifelong Learning Programme 2007-2013, Leonardo da Vinci
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
Andreja Čurin
Opis (več informacij)

Namen projekta je razvoj in testiranje procesa kontrole izobraževanja s pomočjo indikatorjev, ki so določeni v Common European Framework EQAVET.

S pomočjo raziskave bodo indikatorji zastavljeni na način, ki bo omogočal objektivno kvantificiranje in merjenje, določene vrednosti pa bodo omogočale povezovanje z drugimi elementi specifičnih QA in skladno z indikatorji EQUAVET.
Na ta način bo partnerstvo razvilo sistem, ki bo še posebej uporaben za ocenjevanje kakovosti učnih orodij, ne glede na temo učnega materiala.​
Spletna stran:kmalu

​​

Naslov projekta
Winner
Akronim projekta
/
Trajanje
1. 10. 2013 - 30. 09. 2016
Program
Lifelong Learning Programme 2007-2013, Erasmus multilateralni projekti
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
Aleš Strmečki
Opis (več informacij)

​Osnovna ideja projekta je pomagati vrhunskim športnikom v procesu pridobivanja formalne izobrazbe na visokošolskih zavodih. Ključna ciljna skupina projekta so mladi vrhunski športniki, ki se profesionalno ukvarjajo s športom in imajo le temu prilagojen trening ter program mednarodnih tekmovanj in hkrati študirajo na visokošolskem zavodu. Naš cilj je tej skupini mladih športnikov nuditi podporo tako pri izobraževalnem, kot športnem procesu ter jim omogočiti “dvojno kariero”, saj se le-ti zaradi obveznosti v športu  srečujejo z raznimi ovirami (treningi na najvišji ravni, udeležba na mednarodnih tekmovanjih itd.) za nemoteno sodelovanje v študijskem procesu.​

Spletna stran:kmalu
Logo_MIZS.jpg​​
Naslov projekta
Capitalization Initiative for the Innovation and Internationalization of the MED economic and knowledge system
Akronim projekta
CITEK
Trajanje
1. 07. 2013 - 31. 12. 2014
Program
Transnational Cooperation Programme 2007-2013; Mediterranean Programme
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
Andreja Čurin
Opis (več informacij)

V okviru projekta CITEK sodeluje 6 partnerjev iz držav zajetih v programih MED in IPA (Italija, Španija, Francija, Portugalska, Slovenija, Hrvaška) ter zunanji partnerji. Cilji projekta so: promocija in izboljšanje sistema upravljanja s strategijami pametnih specializaciji na območju držav programa MED, promocija analize, izmenjave in prenosa dobre prakse pametne specializacije med državami območja MED in IPA, promocija ustanovitve formaliziranega sistema prenosa znanja in inovaciji ter izmenjave le-tega v okviru držav MED, prispevanje h krepitvi mednarodne dimenzije malih in srednjih podjetji iz območja MED, podpora implementacije pilotskega odprtega povezanega sistema podatkov.​

Spletna stran:kmalu

​​ 

Naslov projekta
Co-operation  of  SEE  science  parks  for  the  promotion  of transnational  market uptake of R&D results and technologies by SMEs
Akronim projekta
SEETECH
Trajanje
28. 09. 2012 - 27. 09. 2014
Program
Transnational Cooperation Programme 2007-2013, South East Europe Programme
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
prof. dr. Dean Korošak
Opis (več informacij)

Glavni cilj projekta je nadgradnja in razvoj podpornih storitev za inovativna mala in srednja podjetja s strani podpornega centra, ustanovljenega na univerzi ter v znanstvenih parkih. Podporne aktivnosti imajo namen olajšati pretok raziskovalnih idej in izdelkov skozi boljši pristop k znanju, virom in trgom na lokalni ter transnacionalni ravni. Projekt stremi k oblikovanju novih in trajnih transnacionalnih storitev, orodij in okvirov in bo implementiral razvite in nadgrajene metode ter raziskane dobre prakse. V okviru projekta sodeluje 16 partnerjev iz 8 držav.​

 

​​

Naslov projekta
Regions benefiting from returning migrants
Akronim projekta
Re-Turn
Trajanje
1. 05. 2011 - 31. 07. 2014
Program
Transnational Cooperation Programme 2007-2013; Central Europe Programme
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
The Leibniz Institute for Regional Geography
Opis (več informacij)

Glavni cilj projekta je ustvariti okvirne pogoje za ohranjanje človeškega kapitala in preprečevanje bega možganov. Projekt Re-Turn si prizadeva, da bi problematiko vračanja migrantov ponovno uvrstili na politično agendo v srednjeevropskih regijah. Projekt opisuje obseg vračanja migrantov, kompetence in potrebe povratnikov ter konkretne ukrepe za spodbujanje povratne migracije z namenom pospeševanja razvoja znanja. Projekt razvija, testira in izvaja skupne strategije, nove podporne politike, orodja in storitve v sodelujočih regijah za dosego tega cilja na trajnostni način. Ekonomsko motivirana migracija oseb iz novih držav članic Evropske unije v države z visokim dohodkom trenutno obvladuje mednarodne migracijske tokove v Evropi. Projekt Re-Turn določa agendo z namenom podpiranja vračanja migrantov v korist regionalnemu razvoju znanja. V okviru projekta sodeluje 12 partnerjev iz 7 držav EU.

Spletna stran:www.re-migrants.eu


Naslov projekta
Implementacija naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje na prostem
Akronim projekta
OCR
Trajanje
1. 10. 2011 - 30. 04. 2014
Program
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Madžarska (SI-HU) 2007 – 2013
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
Energetska agencija za Podravje (ENERGAP)
Opis (več informacij)

Projekt »OCR« je triletni projekt programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013. V projektu sodeluje 5 projektnih partnerjev iz dveh držav: Energetska agencija za Podravje, Univerza v Mariboru, Občina Starše, mesto Zalakaros in Prostovoljno Gasilsko Društvo mesta Vasvar.

V okviru projekta se bo zgradilo multifunkcijsko omrežje, ki bo poleg izobraževanja na prostem omogočalo tudi izobraževanje na daljavo. S projektom bomo lokalne skupnosti spremenili v raziskovalno okolje, kar bo v izbranih območjih bistveno povečalo pretok raziskovalcev tako v čezmejnem smislu, kot tudi v smislu dotoka raziskovalcev iz ostalih držav.

 

Naslov projekta
Laboratorij zaposlitvenih priložnosti
Akronim projekta
/
Trajanje
6. 08. 2013 - 31. 12. 2013
Program
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2013 v letu Evropske prestolnice mladih 2013
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
Andreja Nekrep 

Naslov projekta
Na poti od ideje do uresničitve in zaposlitve
Akronim projekta
/
Trajanje
1. 12. 2012 - 31. 12. 2013
Program
Javni razpis za sofinanciranje priprave novih programov v mladinskem sektorju za Evropsko prestolnico mladih 2013
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
Andreja Nekrep
Naslov projekta
University support for research and development in industry
Akronim projekta
R&D Industry
Trajanje
1. 09. 2010 - 31. 08. 2013
Program
Transnational Cooperation Programme 2007-2013; Mediterranean Programme
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
Andreja Čurin
Opis (več informacij)

Projekt gradi na smernicah Lizbonske deklaracije in se osredotoča na krepitev inovacijskih kapacitet na mediteranskem področju. Partnerstvo vključuje 5 partnerjev iz 5 držav. Poglavitne predvidene aktivnosti in naloge projekta so naslednje:

  • Vzpostavitev transnacionalne virtualne platforme, ki bo omogočala management raziskovanja in podpirala mreženje, inovacijsko kulturo in diseminacijo ustreznih informacij.
  • Vzpostavitev povezave s podjetji: vsak izmed partnerjev bo letno identificiral 50 podjetij iz različnih gospodarskih področij, 20 od teh podjetij pa bo natančneje analizirano z vidika obstoječih R&D sredstev, znanja ter R&D aktivnosti in potreb, z namenom iskanja kompatibilnosti in skupnih interesov z javnimi raziskovalnimi institucijami. Izvajanje skupnih projektov, ob podpori transnacionalne platforme bo pomenilo širši vpliv na gospodarstvo. S predstavljanjem dobrih praks ter uspešno mediacijo med industrijo in raziskovalno sfero bo dosežena večja konkurenčnost udeleženih podjetij ter hitrejši R&D razvoj gospodarstva.
  • ​Organizacija podpornih mrežnih aktivnosti:

1. Organizacija »raziskovalnih zajtrkov« bo omogočala raziskovalcem iz javnih raziskovalnih organizacij in gospodarstva, da izmenjajo najnovejše informacije o raziskovalnih dosežkih, tehnologijah in znanju.

2.Sestajanja raziskovalcev in podjetnikov bodo potekala enkrat letno z namenom predstavljanja dobrih praks in rezultatov projektov.

3.Tekmovanje »Naj raziskovalec po mnenju gospodarstva« bo omogočalo, da partnerji raziskovalnih organizacij iz gospodarstva glasujejo za najboljšega raziskovalca.

Logo KC UM.jpg
Ministrstvo.jpg
Naložba.jpg
 
Naslov projekta
Vzpostavitev, razvoj in zagotovitev pogojev dolgoročnega delovanja mreže kariernih centrov na Univerzi v Mariboru
Akronim projekta
Karierni center UM
Trajanje
1. 10. 2010 - 30. 06. 2013
Program
Javni razpis za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
Andreja Nekrep
Opis (več informacij)

​V okviru triletnega projekta se bo zagotovilo delovanje mreže kariernih centrov UM in s tem študentom ter diplomantom UM omogočilo, da bodo deležni naslednjih vsebin in aktivnosti, vezanih na karierno orientacijo: osebno in skupinsko svetovanje na sedežu Kariernega centra UM in na članicah, organizacija tematskih delavnic (kako sestaviti prepričljiv življenjepis ali delovno ponudbo, trening konkretnega zaposlitvenega razgovora, motivacijske delavnice, vloga in pomen mreženja…), informiranje in usmerjanje v zvezi s kariernim razvojem, vključevanjem v aktivnosti Alumni, ter seveda tudi skrbi za študente s posebnimi potrebami. Na ta način si bodo študenti in diplomanti izboljševali svoje zaposlitvene možnosti.

Vizija je vzpostavitev najuspešnejšega kariernega centra, ki deluje kot stalnica in ključna dejavnost univerze in vseh članic ter predstavlja spremljevalno in neobvezujočo, a s strani študentov nepogrešljivo aktivnost in odporo vsem vidikom razvoja kariere in iskanje zaposlitve, hkrati pa pomeni nadgradnjo ter razvoj aktivnosti v obliki študije primerov, ko študenti rešujejo realne težave bodočih delodajalcev in na ta način krepijo stik z njimi, s tem pa tudi prenašajo znanje v prakso.

Naslov projekta
How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area (Kako izboljšati varnost in logistiko prevoza kemikalij in goriv po Sloveniji?)
Akronim projekta
LOSAMEDCHEM
Trajanje
1. 06. 2010 - 31. 05. 2013
Program
Transnational Cooperation Programme 2007-2013, Mediterranean Programme
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
Province of NavarraNaslov projekta
City Volunteers
Akronim projekta
CV
Trajanje
1. 04. 2011 - 31. 03. 2013
Program
Program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
Mestna občina MariborNaslov projekta
Zimska šola davčnega prava
Akronim projekta
/
Trajanje
1. 05. 2012 - 5. 03. 2013
Program
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 v okviru 3. razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja. Evropski socialni sklad, Operativni program razvoja človeških virov
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
Aleš StrmečkiNaslov projekta
Poletna šola "Od ideje do inovacije: kompleksnost ustvarjalnega procesa"
Akronim projekta
/
Trajanje
1. 06. 2012 - 30. 11. 2012
Program
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 v okviru 3. razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja. Evropski socialni sklad
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
prof. dr. Dean Korošak
 
 
 
 
 
Naslov projekta
Corporate Sustainability Information and Training in Europe (Trajnostni razvoj podjetij v Evropi - seznanjanje in usposabljanje
Akronim projekta
CSI-EU
Trajanje
1. 11. 2010 - 31. 10. 2012
Program
Lifelong Learning Programme 2007-2013;  Leonardo da Vinci
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
dr. Miloš Bogataj
 
Naslov projekta
Cross-Disciplinary Doctoral Programme in  Contempory Russian and Chinese Economic Law in Global Economy 
Akronim projekta
RUCHIN
Trajanje
1. 10. 2010 - 30. 09. 2012
Program
Lifelong Learning Programme 2007-2013; Erasmus
Vloga UM
Partner
Vodja projekta
University of Lapland

​​
 

Naslov projekta
Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanja stresa povezanega z delom in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic
Akronim projekta
PPDZ-S
Trajanje
10. 03. 2010 - 9. 06. 2012
Program
Evropski socialni sklad
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
dr. Aleš Kobal
 
 
 
 

​​

Naslov projekta
Noč raziskovalcev 2012
Akronim projekta
JOIN RS
Trajanje
1. 04. 2011 - 30. 10. 2011
Program
7. okvirni program, Marie Curie
Vloga UM
Koordinator
Vodja projekta
Brigita Krsnik Horvat
Urednik strani: Karolina Bucka Kustec
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava