Kohezijska politika 2014-2020

Kohezijska politika si je v obdobju 2014-2020 zadala dva glavna cilja:
 • vlaganje v rast in delovna mesta,
 • evropsko teritorialno sodelovanje.
Za uresničevanje teh ciljev se zagotavljajo finančna sredstva dveh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter sredstva kohezijskega sklada.
 
Proračun: 336 milijard EUR. Za Slovenijo: 3,2 milijarde EUR. Od tega bo vzhodni Sloveniji namenjenih 1,27 milijarde EUR, zahodni Sloveniji 873 milijonov EUR, za projekte prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije pa bo Sloveniji kot celoti na razpolago okoli 1,06 milijarde EUR.

Izvajanje

Slovenija bo z Evropsko komisijo podpisala partnerski sporazum, ki bo predstavljal pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Vsebovati mora jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet ter zaveze Evropski komisiji in vključenim deležnikom. Predhodni pogoj je pripravljena strategija pametne specializacije.
 
 
Evropski sklad za regionalni razvoj
 
Cilj Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je okrepitev gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije v Evropski uniji z odpravljanjem neravnovesij med regijami. ESRR podpira regionalni in lokalni razvoj, da bi prispeval k vsem tematskim ciljem, in sicer z določitvijo podrobnih prednostnih nalog za večje osredotočenje na:
 • raziskovanje, razvoj in inovativnost,
 • izboljšanje dostopa do informacijske in komunikacijske tehnologije ter njune kakovosti,
 • podnebne spremembe in prehod na nizkoogljično gospodarstvo,
 • poslovno podporo za MSP,
 • storitve splošnega gospodarskega interesa,
 • telekomunikacijske, energijske in prometne infrastrukture,
 • izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave,
 • zdravstvene, izobraževalne in socialne infrastrukture ter
 • trajnostni razvoj mest.
 
 
Evropski socialni sklad
 
Evropski socialni sklad (ESS), ki prispeva na področjih gospodarske, socialne in teritorialne kohezije, je glavni finančni instrument Evropske unije za vlaganje na področju ljudi. Zagotavlja večje možnosti zaposlovanja za evropske državljane, spodbuja boljše izobraževanje in izboljšuje položaj oseb, ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine.
 
Izpostavljeni so štirje tematski cilji:
 • spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile,
 • spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini,
 • vlaganje v izobraževanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje ter
 • povečanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave.
 
 
Kohezijski sklad
 
Kohezijski sklad financira ključne projekte na področju prometne infrastrukture in uveljavljanja okoljskih standardov ter s tem najmanj razvitim državam članicam pomaga pri vključevanju na enotni trg EU. Do podpore Kohezijskega sklada so upravičene države EU, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca ne dosega 90 % povprečja Unije.
 
Kohezijski sklad podpira naložbe za izpolnjevanje okoljevarstvenih standardov, energetske projekte, ki prispevajo k varstvu okolja, ter naložbe v vseevropska prometna omrežja, sisteme mestnega prevoza in nizkoogljične prometne sisteme. Kohezijski sklad bo prvič namenil sredstva tudi instrumentu za povezovanje Evrope – za konkurenčen in trajnosten prometni sistem v Evropi.
 
 
Evropsko teritorialno sodelovanje
 
Evropsko teritorialno sodelovanje je cilj kohezijske politike in zagotavlja okvir za izmenjave izkušenj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav članic ter skupen ukrep za iskanje novih rešitev za skupne težave. Izzivi, s katerimi se soočajo države članice in regije, vedno bolj presegajo nacionalne/regionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje na ustrezni teritorialni ravni.
 
Več informacij je dostopnih pod povezavo Programi teritorialnega sodelovanja.
 
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava