Drugi programi

Program za konkurenčnost podjetij (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME)
 
Predhodnik: Program za konkurenčnost in inovacije (CIP).
Namen: povečati konkurenčnost in trajnost podjetij EU, vključno s sektorjem turizma, in spodbuditi kulturo podjetništva ter podpreti ustanavljanje in rast MSP.
Proračun: 2,3 milijardi EUR.
 
 
Program EU za socialne spremembe in inovacije (Employment and Social Innovation - EaSI)
 
Predhodniki: Progress, EURES, European Progress Microfinance Facility.
Namen: oblikovanje in izvajanje socialnih reform in reform zaposlovanja na evropski, nacionalni in regionalni ravni s podporo usklajevanju politik ter analizi in prenosu dobrih praks.
Proračun: 815 milijonov EUR.

 
Life
 
Predhodnik: Life+.
Namen: razvoj in izvajanje politik preko zagotavljanja in razširjanja rešitev in najboljših praks za uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev.
Proračun: 3,4 milijard EUR.
 
 
Zdravje za rast (Health for Growth)
 
Predhodnik: Zdravstveni program EU.
Namen: razvoj inovativnih in trajnostnih zdravstvenih sistemov, izboljšanje dostopa do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva, krepitev zdravja in preprečevanje bolezni, zaščita državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi za zdravje.
Proračun: 446 milijonov EUR.
 
 
Evropa za državljane (Europe for Citizens)
 
Predhodnik: Evropa za državljane, za obdobje 2007-2013.
Namen: povečanje zmožnosti za demokratično in državljansko udeležbo na ravni EU in boljše poznavanje in razumevanje EU.
Proračun: 186 milijonov EUR.
 
 
Program za pravice in državljanstvo (Rights and Citizenship Programme)
 
Predhodniki: Program za temeljne pravice in državljanstvo, Daphne III, Progress.
Namen: spodbujanje spoštovanja pravic, ki izhajajo iz evropskega državljanstva, načel nediskriminacije in enakosti med spoloma, pravice do varstva osebnih podatkov, pravic otroka, pravic iz zakonodaje EU o varstvu potrošnikov in iz svobode gospodarske pobude na notranjem trgu.
Proračun: 439 milijonov EUR.
Več informacij


EU program sodelovanja na področju izobraževanja ICI (EU-ICI Education Cooperation Programme)

Predhodnik: gre za program finančnega okvira 2007-2013, ki objavlja razpise tudi v 2014.
Namen: Program se nanaša na sodelovanje EU z Avstralijo, Novo Zelandijo, Japonsko in Republiko Korejo na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Omogoča regionalne in bilateralne projekte sodelovanja na podlagi skupnega financiranja EU in partnerskih držav ter medsebojnega sporazuma o izboru visokošolskih partnerstev.
Proračun: 172 milijonov EUR.
Več informacij


Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014

Namen: Prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP Islandija, Liechtenstein in Norveška prispevajo k zmanjšanju razlik v Evropi in krepitvi bilateralnih odnosov s 15 državami. Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za Slovenijo vključuje dve programski področji: (1) pobude na področju javnega zdravja in (2) integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Program Finančnega mehanizma EGP opredeljuje tri programska področja: (1) biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve, (2) ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine, (3) spremljanje okolja in celostno načrtovanje in nadzor.
Proračun (za Slovenijo): 24,8 milijonov EUR.
Več informacij

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava