Upravljanje večprojektnih organizacij s podporo spletnega informacijskega sistema v oblaku

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: ARCTUR d.o.o., Tomi Ilijaš, Vesna Kobal

Pedagoški mentor: doc. dr. Mirjana Kljajič Borštnar, doc. dr. Marko Holbl

Informacijska podpora vodenja projektov predstavlja izziv tako za mala kot velika podjetja. Tega se je zavedalo tudi partnersko podjetje Arctur, d.o.o., ki je dalo pobudo za izvedbo študije. Glavni cilj je bilo raziskati kako različne organizacije pristopajo k vodenju projektov, kako vodenje več-projektnih organizacij učinkovito informacijsko podpreti ter kako izboljšati učinkovitost in hitrost implementacije orodja za podporo vodenju projektov v organizacijah različnega tipa. Obenem nas je zanimala splošna kultura projektnega vodenja v slovenskih podjetjih. V ta namen smo v treh organizacijah izvedli študijo primera, ki je vsebovala opis problemskega stanja po mehki sistemski metodologiji (bogata slika problemskega stanja, popis procesov, analiza uporabe informacijske tehnologije v podjetju ter diagram vzrokov in posledic). Na podlagi analize smo predloge za izboljšave procesov, uporabe orodja 4PM in samega projektnega vodenja ter predlagali sistem ključnih indikatorjev poslovanja. Poleg tega smo razvili anketni vprašalnik, s katerim raziskujemo projektno klimo v organizacijah. Pred izvedbo ankete je bilo opravljenih tudi nekaj intervjujev.

Raziskovana problematika zahteva različna znanja in kompetence, zato so v projektu sodelovali študentje Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, obe članici Univerze v Mariboru. Preučevani organizaciji, poleg Fakultete za organizacijske vede, sta bili še Zavarovalnica Triglav, d.d. ter Eudace, d.o.o.

​​​​

​​​​

​​