Privzem težkih kovin v kulturo različnih vodnih rastlin in njihova uporaba v strupenostnih testih

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: ERICO d.o.o., asist. dr. Zdenka Mazej Grudnik

Pedagoški mentor: doc. dr. Jana Ambrožič-Dolinšek, doc, dr. Sonja Škornik, doc. dr. Špela Mechora

Vsebina projekta je vezana deloma na varstvo okolja in deloma na varstvo narave. Onesnaženost vodnega okolja se ne meri samo s fi-kemijskimi analizami vode, temveč tudi z ugotavljanjem učinkov na organizme na različnih nivojih (biokemijski, morfološki, fiziološki itd.) npr. meritev nekaterih encimov (npr. glutation) meritve rasti, ugotavljanja stresa, vse bolj pa so priznani strupenostni testi t.j. testiranje toksičnosti voda z organizmi. Nekatere vode rastline (npr. Lemna minor) so se že izkazale kot zelo primeren organizem za ugotavljanje toksičnosti voda. Projekt obsega vzpostavitev sterilnih kultur izbranih rastlinskih vrst, raziskave rastlin in ugotavljanje njihovega potenciala za odstranjevanje elementov (fitoremediacijski potencial) ter izvedbo strupenostnilI testov. Monitoring potencialno primernih vrst na terenu. Aktivnosti v okviru projekta bodo potekale na različnih lokacijah in pod vodstvom različnih mentorjev. Namen predlaganega projekta je (1) preučevanje fitoremediacijskega potenciala različnih vodnih rastlin (Lernno minor, Apium repens in Berula erecta, morebitna vključitev sernpertinita Asplenium adulterinum) v kulturi za privzem različnih težkih kovin in drugih elementov v sledovih ter odziv kultur na različne koncentracije prisotnih elementov in preučitev vpliva Se na rastline v kulturi in možnost zaščite rastlin s tem elementom pred kopičenjem in negativnimi učinki težkih kovin in drugih elementov v sledovih, (2) uporaba vodnih rastlin (Lernna minor) v testih za ugotavljanje strupenosti vode; ter (3) raziskava potencialnih rastišč redke serpentinitne vrste praproti v Sloveniji Asplenium adulterinum in monitoringa populacije te vrste na terenu na njenih že znanih rastiščih. 

​​​​

​​​​

​​