Mikrobiota v industrijski proizvodnji kisa in njen vpliv na črevesne epitelijske celice

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Šampionka d.o.o., Mateja Leban

Pedagoški mentor: doc. dr. Janja Trček, doc. dr. Tomaž Langerholc

Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, proizvedena v dvostopenjskem mikrobiološkem procesu: v prvi stopnji kvasovke opravijo fermentacijo sladkorjev, v drugi stopnji pa proizvedeni alkohol ocetnokislinske bakterije oksidirajo v ocetno kislino. Kljub dolgi tradiciji, velikim količinam letno proizvedenega kisa in razviti proizvodni tehnologiji je naše znanje o mikroorganizmih, nosilcih teh bioprocesov še vedno skromno. Vsak tehnolog v proizvodnji (tudi v kisarni) si želi popolnoma nadzorovati proizvodni proces. To pa brez natančnega poznavanja in karakterizacije proizvodne kulture ni mogoče. Zato je za karakterizacijo in klasifikacijo mikroorganizmov, ki proizvajajo kis, še kako potrebno znanje. V zadnjem desetletju je napredek na področju molekularno bioloških tehnik omogočil nove pristope h karakterizaciji mikroorganizmov. Tako so se tudi za ocetnokislinske bakterije odprle možnosti novih pristopov h karakterizaciji industrijsko pomembnih sevov. V naši raziskavi smo si za cilj zastavili pridobiti čiste seve ocetnokislinskih bakterij iz industrijskih bioreaktorjev za proizvodnjo različnih vrst kisa ter jih v nadaljevanju okarakterizirati z molekularno-biološkimi pristopi. K temu smo dodali povsem nove raziskave o vplivu izolatov na evkariontske celice na modelni liniji črevesnih epitelijskih celic H4.

​​​​

​​​​

​​