Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: ŽIPO d.o.o., mag. Milan Repič

Pedagoški mentor: doc. dr. Anastazija Gselman, doc. dr. Sonja Škornik

V kmetijstvu se vedno pogosteje soočamo z gospodarskimi, okoljskimi in teritorialnimi izzivi. Med gospodarske izzive uvrščamo varnost preskrbe s hrano in sprejemljivost cen hrane. Okoljski izziv predstavljajo toplogredni plini, izčrpanost prsti, kakovost vode in zraka, ohranjanje habitatov ter njihove biotske pestrosti. Vitalnost podeželskih območij in pestrost kmetijstva sta pomembnejša teritorialna izziva. Cilji kmetijske politike do leta 2020 so vzpostaviti vitalno proizvodnjo hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in podnebne dejavnosti ter uravnotežen prostorski razvoj. Med prednostne naloge Programa razvoja podeželja (PRP) 2014 - 2020 sodijo pospeševanje prenosa znanja v kmetijstvu; povečanje konkurenčnosti kmetijstva in vitalnosti kmetij; spodbujanje organizacije prehranskih verig in obvladovanje tveganja v kmetijstvu; ohranjanje, obnavljanje in krepitev ekosistemov odvisnih od kmetijstva; spodbujanje učinkovite uporabe virov in prehod v nizkoogljično gospodarstvo ter izkoriščanje potenciala delovnih mest in razvoja podeželskih območij.

Dejstvo je, da je živinoreja ena bolj razvitih kmetijskih gospodarskih panog v Sloveniji, ki so tesno povezane s cilji PRP. Kmetije in kmetijska gospodarstva namreč povečujejo stalež živine, a so omejene s površinami na katerih teče pridelava krme. Omejitve niso le teritorialne, temveč tudi okoljske. Mnoge površine so ali pa še bodo razvrščene v ekološko pomembna območja, kjer pridelava poteka v skladu z načeli ekološkega kmetovanja. Zato mora biti racionalno in trajnostno gospodarjenja na omenjenih območjih usklajeno z rastiščem in potrebami v živinoreji. Aktualno je tudi ohranjanje rastlinske pestrosti na traviščih.

​​​​

​​​​

​​