Inovativna shema okolju prijazne dostave v mestnih središčih

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor:  CIKEL, Prometno inženirstvo, Aleš Boškoski s.p.,  Aleš Boškoski

Pedagoški mentor:  v. p. mag. Sebastian Toplak

 Projekt »Inovativna shema okolju prijazne dostave v mestnih središčih« je bil sestavljen iz treh tematskih področij: dostava s kolesi, parkiraj in pelji se (P+R) in skupni prostor (Shared Space). Vsa tri področja so bila usmerjena v razreševanje problematike motoriziranega prometa v mestnih središčih.

 Dostava s kolesi je zajemala preučevanje novih shem okolju prijazne in energetsko učinkovite dostave tovora manjših dimenzij. Pri tem je bil v ospredju organizacijski, tehnično-tehnološki in prometno-urbanistični vidik dostave. Izdelana je bila idejna rešitev dostave s kolesi v mestu Maribor, zasnovana kot nadgradnja obstoječi dostavi z motornimi vozili.

 Tematika »Parkiraj in pelji se« je vključevala področje dnevnih migracij z osebnimi avtomobili in možnost njihove preusmeritve na okolju prijaznejše načine prevoza, kot so javni potniški promet, kolo ali hojo. Poudarek je bil posvečen integraciji in povezavi že obstoječih prevoznih storitev in obstoječe prometne infrastrukture. Izdelana je bila idejna rešitev vzpostavitve takšnega sistema v mestu Celje s tremi parkirišči P+R in njihovo navezavo na okolju prijazne načine prevozna.

 Skupni prostor je obravnaval novo strategijo oblikovanja javnega prostora v mestih, kjer ceste, poti in trgi postanejo življenjski prostor, ki ga delijo in uporabljajo vsi člani družbe. Na ta način so se skušale ublažiti negativne posledice neuravnoteženega planiranja v korist motoriziranemu prometu iz preteklosti. Izdelana je bila idejna rešitev za Slovensko ulico v Murski Soboti in sicer v dveh variantah, vključno s predlogom ureditve v času sejemskih prireditev.

 Znotraj posameznih tematskih področij je bilo doseženih tudi več vmesnih rezultatov projekta, ki so ponazorjeni v obliki pisnih poročil. V okviru vseh treh tematskih področij je bilo izdelano poročilo DS 2 – Analiza obstoječega stanja, ki vsebuje pregled in analizo domače ter tuje literature in obstoječih praks. Za potrebe izdelave idejnih rešitev so v okviru tematskih področij dostave s kolesi in parkiraj in pelji se, s pomočjo anket in intervjujev bili pridobljeni podatki iz terena, katerih analiza za območji mest Maribora in Murske Sobote je zajeta v poročilu DS 3 – Analiza anket. V okviru vseh treh tematskih področij so bile izdelane idejne rešitve v dveh variantah, ki so zajete v skupnem poročilu DS 4 – Idejna zasnova in DS 5 – Pilotna izvedba v realnem mestnem okolju. Na podlagi spoznanj in ugotovitev tekom celotnega projekta so za vsako tematsko področje bili izdelani končni napotki in smernice projekta, ki so zajete v poročilu DS 6.

​ 

​​​​

​​​​

​​