Sofinanciranje poletnih šol UM 2017

​​​​​​​​​RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE POLETNIH ŠOL V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17


 

1.       NAMEN RAZPISA


Univerza v Mariboru želi v okviru tega razpisa spodbuditi organizacijo poletnih šol in dvigniti kakovosti le-teh na UM, ki bodo organizirane v študijskem letu 2016/17.


V okviru tega razpisa bo UM med članice (izvajalce poletnih šol) razdelila sredstva v višini 5.000,00. Sredstva so lastna sredstva UM (80%) in sredstva iz projektov programa Erasmus+ (20%).


UM lahko v primeru velikega interesa poveča finančna sredstva tega razpisa.


Cilji tega razpisa so naslednji:

 • povečati prepoznavnost poletnih šol UM v mednarodnem visokošolskem prostoru,
 • med članicami spodbuditi organizacijo poletnih šol,
 • povečati kvaliteto in dodano vrednost poletnih šol,
 • povečanje zanimanja študentov UM za udeležbo na poletnih šolah UM,
 • razvoj lastne znamke UM Summer School.

 

2.       PRIJAVA NA RAZPIS

Za sredstva tega razpisa lahko zaprosijo vse članice UM na predpisanem obrazcu, ki je del tega razpisa – Priloga 1.


Rok za prijavo je 16.6.2017 do 12.00.


Vsaka članica odda ločeno prijavo za posamezno poletno šolo.


Poletna šola se mora izvajati na območju Slovenije.


 

3.       UPRAVIČENI STROŠKI


Razpis krije stroške, ki so/bodo nastali med 1.10.2016 in 30.9.2017.


Prijavitelj lahko zaprosi samo za kritje posameznih aktivnosti (stroškov) poletne šole, kot so na primer:

 • oblikovanje in tiskanje promocijskega materiala,
 • stroški promocije,
 • oblikovanje in tisk gradiva poletne šole
 • avtorsko in pogodbeno delo gostujočih profesorjev in strokovnjakov,
 • namestitev in prehrana študentov in gostujočih predavateljev,
 • javni prevoz udeležencev poletne šole,
 • strokovne ekskurzije (avtobusni prevoz, najem kombija, vstopnine, prehrana). 

 

Stroški, ki jih ta razpis v noben primeru ne sofinancira so:

 • avtorsko delo in pogodbeno delo zaposlenih na UM,
 • redno delo, povečan obseg ali nadurno delo zaposlenih na UM,
 • kotizacije udeležencev za udeležbo na poletni šoli,
 • najemi osebnih avtomobilov,
 • potni nalogi zaposlenih na UM,
 • stroški, ki jih krijejo drugi projekti ali programi mobilnosti (ERASMUS+, CEEPUS…).

Za zaposlenega na UM se v okviru tega razpisa šteje oseba v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali pa je oseba delala na UM na podlagi podjemne oz. avtorske pogodbe v obdobju med 1.10.2016 in datumom objave tega razpisa.


Članice, ki organizirajo poletne šole, na katerih udeleženci plačajo kotizacijo, lahko zaprosijo za so-financiranje samo tiskih stroškov, ki jih kotizacija ne krije.


Vse aktivnosti se morajo načrtovati čim bolj ekonomično.


 

4.       PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA

Prijavitelj, ki so mu odobrena sredstva iz tega razpisa, mora ves čas skrbeti, da ne prihaja do dvojnega financiranja[1].

 


5.       POSTOPEK PRIJAVE


Članica mora poslati popolno »Vlogo na razpis za sofinanciranje poletnih šol v študijskem letu 2016/17« s programom poletne šole na naslov:


Univerza v Mariboru

Oddelek za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor


s pripisom »Prijava za sofinanciranje poletnih šol«.


Nepopolne prijave bodo pozvane v dopolnitev.


 

6.       IZBOR IN DOLOČITEV VIŠINI SOFINANCIRANJA


O izboru in določitvi višine sredstev za sofinanciranje posamezne poletne šole bo odločala komisija Službe za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti.

 

 

7.       OBVEZNOSTI PRIJAVITELJA PO KONČANI MOBILNOSTI


V roku 30 dni po zaključku poletne šole, mora prijavitelj, ki so mu bila odobrena sredstva, na naslov Univerza v Mariboru, Oddelek za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, poslati:

 • poročilo o izvedeni poletni šoli in
 • kopijo vseh dokazil o stroških, ki so predmet sofinanciranja iz tega razpisa.​
   

8.       DRUGE DOLOČBE RAZPISA IN RAZPISNA DOKUMUNTACIJA

Razpisna   dokumentacija   in   vse   dodatne   informacije   se   nahajajo   na   spletni   strani   UM: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/Sofinanciranje-poletnih-sol-UM-2017.aspx. ​​

 

Kontakt:


Uroš Kline

Koordinator razpisa


Tel.: (02) 23 55 342

Elektronski naslov: uros.kline@um.si 

 


Maribor, dne 01. 06. 2017

 

​Priloge:

Priloga 1 - Vloga na razpis za sofinanciranje poletnih šol v študijskem letu 2016/17


Vloga za sofinanc​iranje poletnih šol v študisjkem letu 2016-17.docx
[1] Pri tem je potrebno še posebej izpostaviti primere financiranja stroškov tujega predavatelja, ki koristil kakšen drug vir za svojo mobilnost (ERASMUS+, CEEPUS….). Sofinanciranje takšnih mobilnosti je prepovedano.


Urednik strani:  

 Razpis sofinancira

​​​
​​logotip-UM.png

logo-erasmus-plus.png
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava