Izjava o Evropski visokošolski politiki

 

I.                    Uvod

 

Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM) je javna široko usmerjena institucija, ki se zavzema za odličnost v izobraževanju in širjenju znanja skozi temeljne aplikativne raziskave in umetniško izražanje. Spodbuja mednarodno interdisciplinarno sodelovanje in pošteno konkurenco, študentom zagotavlja enake možnosti, za jedro svojih vrednot pa postavlja svobodo mišljenja in izražanja ter nediskriminacijo. Zavzema se za najvišje standarde poštenja in integritete. UM je usmerjena k spodbujanju partnerstva z gospodarstvom, vladnimi in nevladnimi organizacijami ter z družbo kot celoto z namenom bogatitve poučevanja, raziskovalne ustvarjalnosti in mobilnosti, usmerjena je k vzgajanju angažiranih državljanov, krepitvi demokratičnih in etičnih vrednot in civilne odgovornosti, k spoštovanju okoljskih tem, k spodbujanju trajnostnega razvoja in prispevanju k javnemu dobremu.

 

II.                  Načela modernizacije in razvoja

 

Raziskovalno, razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru (RAZ:UM) v skladu s strategijo razvoja raziskovalne dejavnosti Univerze v Mariboru pospešuje raziskovanje in študijske programe, usmerjene v  povpraševanje evropskega gospodarstva in družbe, kar naj bi preprečilo nezaposlenost diplomantov po zaključku izobraževanja in zapolnilo praznino v verigi ponudbe pri prenosu znanja od ideje do inovacije. Univerza v Mariboru bo nadaljevala z izboljševanjem mehanizmov zagotavljanja kakovosti, in sicer  skladno s strategijo razvoja kulture kakovosti, ki je bila sprejeta v letu 2012 in jo podpira tudi stalno notranje in periodično zunanje merjenje in vrednotenje kakovosti.  

 

Zaradi geografskih razmer bo Univerza v Mariboru ostala most med zahodno in severno evropsko regijo ter jugovzhodno Evropo, skozi svojo kulturno in zgodovinsko integracijo pa tako v centralno evropsko in alpsko, kakor tudi vzhodno evropsko in jadransko regijo. Ta edinstvena vez zavezuje Univerzo v Mariboru k temu, da bo gonilna sila povezovanja mobilnosti tako čez bližnje slovenske meje kot tudi širše čez meje s podonavskimi in jadranskimi univerzami ter drugimi visokošolskimi zavodi. Prenos znanja, most med ustvarjalnim umom in praktično uporabo inovacije, predstavlja povezovanje študentov in raziskovalcev s podjetniki, ki stremijo k ustvarjanju bazena najbolj bistrih umov regije z namenom kreiranja ključnega inovacijskega centra za srednjo in jugovzhodno Evropo, za kohezivno in sodobno evropsko regijo znotraj evropskega visokošolskega prostora. V razviti srednji in jugovzhodni Evropi se ne bomo bali bega možganov in izgube mladih.

 

Univerza v Mariboru je in bo podpirala integracijo in izboljševanje kakovosti upravljanja univerz, posebej znotraj svoje regije, kjer pogled na upravljanje visokega šolstva še vedno nazaduje za drugimi evropskimi regijami. Sodobna organizacija univerzitetne uprave in strukture, ki temelji na načelih racionalne rabe virov in optimizacije porabe znotraj postavljenih prioritet, naj bo prav tako vodilo za bolj učinkovito financiranje raziskovanja in izobraževanja ter za zanimanje deležnikov iz gospodarstva in za vrnitev mobilnih študentov domov.

 

 

 

III.                Osrednji elementi institucionalne politike

 

Za zagotavljanje omenjene organizacije in razvoja bo Univerza v Mariboru pospešila in širila svojo mrežo bilateralnih partnerjev z evropskih visokošolskih zavodov in izven njenih meja, ki ga s posebnim poudarkom na regionalni razvoj predvideva krovni dokument o internacionalizaciji UM. Aktivnosti Univerze v Mariboru za povečanje mobilnosti z in na UM bodo usmerjene na vse, ki jih izmenjava zanima, še posebej pa na študente in zaposlene z manjšimi možnostmi. Društvo študentov invalidov UM in Študentski svet UM sta univerzi v pomoč pri omogočanju mobilnosti za študente invalide, spodbuja pa se tudi mobilnost za ostale študente s posebnimi potrebami, socialno šibke študente, pri tem pa ne ločuje glede na spol ter verske in etnične skupine. Vsi na univerzi so vedno obveščeni o temeljnih načelih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali izhajajo iz akademskih ali administrativnih vrst, UM pa jih obvešča o uspehih dobre prakse znotraj svojih struktur in omrežij. Poseben poudarek bo na UM namenjen praktičnemu usposabljanju in priznavanju mehkih znanj znotraj obstoječih študijskih programov.

Ne zgolj zaradi racionalizacije, temveč večinoma zaradi ugotovljenih potreb po interdisciplinarnosti in mednarodni integraciji UM, strategija internacionalizacije na področju izobraževanja kot prioriteto navaja mednarodne interdisciplinarne študijske programe na vseh stopnjah, in sicer s poudarkom na priznavanju vnaprej dogovorjenih in uresničenih študijskih dosežkov na podlagi meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS. Univerza v Mariboru si po najboljših močeh prizadeva, da bi premagala vse ovire za ustvarjanje takih programov.Izjava je bila sprejeta na Senatu Univerze v Mariboru, dne 16.4.2013

Različica: 3.0

Urednik strani: Mladen Kraljić
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava