Strokovno praktično usposabljanje v tujini - pogodbeno leto 2014

​​​​Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: UM)

 

objavlja

 

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV IN MLADIH DIPLOMANTOV Z NAMENOM STROKOVNEGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (PRIPRAVNIŠTVA) V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+
/pogodbeno leto 2014/
 
 
 

1.      NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter spodbuja mobilnost. Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma:

-          izboljšan učni uspeh;
-          boljša zaposljivost in poklicne možnosti;
-          okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;
-          večja samostojnost in samozavest;
-          izboljšano znanje tujih jezikov;
-          okrepljena medkulturna zavest;
-          aktivnejša udeležba v družbi;
-          boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
-          večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.
 
 
2.      KDO SE LAHKO PRIJAVI 
Na razpis se lahko prijavijo:
a)          študenti UM, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa študenta programa   Erasmus:
·       da so med opravljanjem strokovnega usposabljanja v tujini vpisani v študijski program, ki ga izvaja fakulteta Univerze v Mariboru;
·       da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
b)      mladi diplomanti UM, vendar se morajo na razpis prijaviti v zadnjem letu študija (torej v času, ko še imajo aktiven status študenta), strokovno praktično usposabljanje pa morajo pričeti in zaključiti v roku enega leta po zaključeni diplomi.
 
Študent lahko pridobi status Erasmus študenta največ 12 mesecev na akademski cikel* (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in strokovnega praktičnega usposabljanja.
 
Študent s statusom programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus finančne dotacije.
 
Študentom priporočamo, da opravljeno mobilnost zabeležijo v svoj življenjepis. Vzorec najdete tukaj: http://www.europass.si/europass_mobilnost.aspx.

 

Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 2 meseca) prijavijo na ta razpis za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus +.
 
Strokovno praktično usposabljanje oz. pripravništvo v tujini v okviru programa ERASMUS mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje v tujini, za kar morajo jamčiti vsi vključeni akterji pred začetkom mobilnosti, še posebej pa mentor na matični fakulteti in Erasmus fakultetni koordinator s podpisom dokumenta »Learning Agreement for Traineeship«.
 
Študent se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za 1 strokovno praktično usposabljanje v tujini.
 
Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in študenti, ki prijavljenih mobilnosti z namenom študija v tujini na programu Erasmus pred prijavo na ta razpis niso realizirali (oz. niso poslali odjave do za to določenega roka).
 
 
3.      KJE SE LAHKO MOBILNOST IZVAJA 
Organizacija gostiteljica je lahko visokošolska institucija, nosilka Erasmus listine ali katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Taka organizacija je lahko na primer:
- javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
- javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
- socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice,obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
- raziskovalni inštitut,
- fundacija,
- šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega
do višjega sekundarnega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
- neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
- organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve.
 
Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov:
-       institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami (obširen seznam je na voljo na spletni strani http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sl.htm)
-       organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije (da ne prihaja do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev).

 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Makedonija, Norveška in Turčija.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.
 
4.      OBDOBJE MOBILNOSTI 
Mobilnost lahko traja od 2 meseca (min. 60 dni) do 12 mesecev. Študent lahko prejme dotacijo za obdobja mobilnosti, ki skupaj trajajo največ 12 mesecev na posamezni cikel ali stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste dejavnosti mobilnosti.
 
Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oz. v roku največ enega leta po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi „asistentstva“ za bodoče učitelje. Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar koli je to mogoče.
 
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo zaključene najkasneje  do 31. maja 2016.
 
5.      FINANČNA DOTACIJA 
Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici ali v podjetju.

 

  Sredstva za sofinanciranje mobilnosti študnetov z namenom praktičnega usposablanja in študija v tujini je na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav odobrila Univerzi v Mariboru  Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) po pogodbi št. 14-103-000081.      
 
Študent lahko na podlagi tega razpisa pridobi sofinanciranje za največ 5 mesecev mobilnosti v tujini.
 
1 mesec pomeni 30 koledarskih dni. Enota za obračun dotacije je znesek na dan (npr. študent izvede mobilnost v trajanju 3 mesece in 10 dni – dotacija se izračuna za 100 dni, kar pomeni 3x30dni + 10dni=100 dni.).
 
Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+:
 
                                                                                                                 višina zneska dotacije
                                                                                                            (EUR/mesec)
 
Skupina 1
Programske države z visokimi stroški bivanja
Avstrija, Danska, Finska, Francija,
Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška,
Švedska, Velika Britanija
500
Skupina 2
Programske države s srednjimi stroški bivanja
Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija,
Španija, Turčija
              450
Skupina 3
Programske države z nižjimi stroški bivanja
Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Makedonija, Malta,
 Poljska, Romunija, Slovaška
400
 
Študent, ki odhaja v tujino, je še naprej upravičen prejemati celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.
 
Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo Erasmus, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.
 
Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli Pogodbo o finančni dotaciji za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+, kjer bodo pravila in obveznosti glede upravičenosti do te finančne dotacije določena bolj natančno. Dotacija bo nakazana po tem, ko bo UM prejela sredstva s strani Nacionalne agencije.
 
 
6.      PRIJAVA NA RAZPIS 

Prijavitelj mora za prijavo na razpis oddati:

1.      prijavni obrazec: https://aips.um.si/StudentsExchange.asp - izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti in oddati podpisano s strani mentorja na matični fakulteti;

2.      originalno potrjen sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship – priloga tega razpisa);

3.      pisno obrazložitev, kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju ali zaposljivosti prijavitelja;

4.      veljavno aktualno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od 1 meseca.

 

 
Vse dokumente je potrebno poslati po pošti (upošteva se datum prejetja pošte) na naslov:
Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor
 
   Po el. pošti poslane prijave ne bodo obravnavane in upoštevane.
 

Rok za prijavo ni določen - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU.

 

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

 

Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).

 

Kontakt:
tel: (02) 23 55 268
elektronski naslov: lidija.sosic@um.si
 
 
Priloge:
-       seznam Erasmus fakultetnih koordinatorjev in asistentov
-       sporazum za strokovno praktično usposabljanje v tujini (Learning Agreement   for Traineeship) z navodili (Annex1)
-       sprememba sporazuma LA for Traineeship
-       Traineeship Certificate
PONUDBE PRAKS:

Enviromental Engineering Department (Istanbul, Turkey).docx

European Youth Programme (Luxembourg, Luxembourg)

Junior project manager (Valencia, Spain).pdf

Languages Departement (Vilela - Paredes - Porto, Portugal).pdf

Languages Departement 2 (Vilela-Paredes-Porto, Portugal).pdf

Marketing Administrator Researcher (Limerick, Ireland).pdf

Office Administrator (Limerick, Ireland).pdf

Web content writer (Valencia, Spain).pdf

Web Developer SEO Specialist (Limerick, Ireland).pdf

Assistant architect (Warsaw, Poland).doc

Les cours de francais (République tchèque).doc

Office manager, production assistants, production secretaries (Warsaw, Poland).doc

Area organizzativa, accompagnatore turistico (Rutigliano, ITA) - rok za prijavo - 31-12-2015.pdf

Accounting, balance sheets (Sanary, France).pdf

Organizing courses program (Eger, Hungary).doc
Work in the gallery as assisten (Mallorca, Spain).DOC

Sales and Marketing (Split, Croatia).docx
PR, promotion, marketing (Praha, Czech Republic).pdf
Online marketers (Liberec, Czech Republic).doc
Manual worker at agro touristic farm, Manager , Guardian of the children (Torun, Poland).pdf
English or German trainee (South Tirol, Italy).pdf
English language, Math, Economics, Machanics, History (Pisa, Italy).pdf
Architect, designer, structural engineer structures, construction engineer (Hradec Kralove, Czech Republic).doc

Languages (Praha, Czech Republic)_student.docx
External Relations Division Assistant (Riga, Latvia).docx
Teacher education (Nove Zamky, Slovaska).doc
Web developer(Tallinn, Estonia).pdf
Primary School (Kosice, Slovaska).docx
International relations assistant (Zilina, Slovaska).pdf
Crisis Managementeducation and research (Zilina, Slovaska).pdf
Teacher education (Heverlee, Belgium).pdfNa spodnji povezavi najdete spletno stran, kjer so objavljene aktualne
ponudbe za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. 
ErasmusIntern​

Na spodnji povezavi najdete spletno stran, kjer so objavljene ponudbe

za opravljanje praktičnega usposabljanja v Španiji.

Spain-internship


Urednik strani: Eva Škruba
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava