Strokovno praktično usposabljanje v tujini - pogodbeno leto 2015

 

 

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: UM)

 

objavlja

 

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV IN MLADIH DIPLOMANTOV Z NAMENOM STROKOVNEGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (PRIPRAVNIŠTVA) V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

/pogodbeno leto 2015/

 

 

 

1. NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter spodbuja mobilnost. Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma:

- izboljšan učni uspeh;

- boljša zaposljivost in poklicne možnosti;

- okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;

- večja samostojnost in samozavest;

- izboljšano znanje tujih jezikov;

- okrepljena medkulturna zavest;

- aktivnejša udeležba v družbi;

- boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;

- večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

 

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta.

 

2. KDO SE LAHKO PRIJAVI 

Na razpis se lahko prijavijo:

a) študenti UM, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa študenta programa   Erasmus:

  - da so med opravljanjem strokovnega usposabljanja v tujini vpisani v študijski program, ki ga izvaja fakulteta Univerze v Mariboru;

   - da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.

b) mladi diplomanti UM, vendar se morajo na razpis prijaviti v zadnjem letu študija (torej v času, ko še imajo aktiven status študenta), strokovno praktično usposabljanje pa morajo pričeti in zaključiti v roku enega leta po zaključeni diplomi.

 

Študent lahko pridobi status Erasmus študenta največ 12 mesecev na akademski cikel* (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd..).

 

Študent s statusom programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus finančne dotacije.

 

Študentom priporočamo, da opravljeno mobilnost zabeležijo v svoj življenjepis. Vzorec najdete tukaj: http://www.europass.si/europass_mobilnost.aspx.

 

Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU in programa Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 2 meseca) prijavijo na ta razpis za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus +.

 

Strokovno praktično usposabljanje oz. pripravništvo v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje v tujini, za kar morajo jamčiti vsi vključeni akterji pred začetkom mobilnosti, še posebej pa mentor na matični fakulteti in Erasmus fakultetni koordinator s podpisom dokumenta »Learning Agreement for Traineeship«.  Erasmus koordinator na matični fakulteti ne more biti istočasno tudi mentor.

 

Strokovno praktično usposabljanje študentov mora biti po zaključku priznano na matični fakulteti Univerze v Mariboru minimalno z vpisom v dodatek k diplomi.


 

Celoten čas praktičnega usposabljanja, mora praktikant bivati v kraju opravljanja usposabljanja v tujini!


 

Študent mora skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja praktičnega usposabljanja, sicer do finančne dotacije na podlagi tega razpisa ni upravičen.

 

Pri prejetih prijavah za praktično usposabljanje v krajih, ki so v skladu s programom »Distance calculator« : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, manj kot 200 km (zračne linije) oddaljeni od sedeža fakultete ali stalnega bivališča študenta, lahko UM, pred pripravo pogodbe o finančni dotaciji ali pred izvedbo nakazila avansa, zahteva  dodatna dokazila kot so: kopija pogodbe o namestitvi v kraju opravljanja prakse za celotno obdobje, kopija potrdila o nakazilu prve najemnine in potrdilo o prijavi na uradu za tujce v kraju opravljanja prakse.

 

 

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in Erasmus+ in študenti, ki prijavljenih mobilnosti z namenom študija in/ali z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini na programu Erasmus pred prijavo na ta razpis niso realizirali (oz. niso poslali odjave do za to določenega roka).

 

 

3. KJE SE LAHKO MOBILNOST IZVAJA 

Organizacija gostiteljica je lahko visokošolska institucija, nosilka Erasmus listine ali katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Taka organizacija je lahko na primer:

- javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);

- javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;

- socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice,obrtniška/poklicna združenja in sindikati;

- raziskovalni inštitut;

- fundacija;

- šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega

do višjega sekundarnega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);

- neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;

- organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve.

 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov:

- institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami (obširen seznam je na voljo na spletni strani http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sl.htm)

- organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije (da ne prihaja do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev).

 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Makedonija, Norveška in Turčija.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v Sloveniji in v državi svojega stalnega bivališča, rojstva oz. v državi, katere državljani so.

 

 

4. OBDOBJE MOBILNOSTI 

Mobilnost lahko traja od 2 meseca (min. 60 dni) do 12 mesecev. Študent lahko koristi Erasmus status in prejme  dotacijo za obdobja mobilnosti, ki skupaj trajajo največ 12 mesecev na posamezni cikel ali stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste dejavnosti mobilnosti.

 

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oz. v roku največ enega leta po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi „asistentstva" za bodoče učitelje. Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar koli je to mogoče.

 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo zaključene najkasneje  do 31. maja 2017.

 

5. FINANČNA DOTACIJA 

Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici ali v podjetju.

 

Sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom praktičnega usposabljanja in študija v tujini je na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije odobrila Univerzi v Mariboru Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) s sporazumom o dodelitvi dotacije za projekt v okviru programa Erasmus+, štev. sporazuma 15-103-012455.      

 

Študent lahko na podlagi tega razpisa pridobi finančno dotacijo za sofinanciranje največ 5 mesecev praktičnega usposabljanja v tujini.

 

1 mesec pomeni 30 koledarskih dni. Enota za obračun dotacije je znesek na dan (npr. študent izvede mobilnost v trajanju 3 mesece in 10 dni – dotacija se izračuna za 100 dni, kar pomeni 3x30dni + 10dni=100 dni.).

 

Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+:

 

Višina zneska dotacije v EUR/mesec

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija  500 EUR/mesec

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija  450 EUR/mesec

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška 400 EUR/mesec

 

Študent, ki odhaja v tujino, je še naprej upravičen prejemati celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo Erasmus, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

 

Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli Pogodbo o finančni dotaciji za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+, kjer bodo pravila in obveznosti glede upravičenosti do te finančne dotacije določena bolj natančno.

Pogodbe o finančni dotaciji bodo pripravljene, in avans nakazan, za polne mesece. Za pripravo pogodbe o finančni dotacijo se bodo šteli polni meseci, ki bodo razvidni iz datuma pričetka in zaključka Erasmus aktivnosti študenta  kot sledi;  X polnih mesecev + zadnji mesec do vključno 14 dni se šteje X mesecev, X mesecev + zadnji mesec 15 dni in več se šteje X + 1 mesec. 

Dnevi v plus  ali v minus se bodo obračunali po zaključku mobilnosti študenta in po tem ko bo študent oddal popolno končno poročilo,  na podlagi dejanskega trajanja študija študenta v tujini, ki bo razvidno iz potrdil univerze gostiteljice.

 

 

6. PRIJAVA NA RAZPIS 

Prijavitelj mora za prijavo na razpis oddati:

1. prijavni obrazec: https://aips.um.si/StudentsExchange.asp - izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti;

2. originalno potrjen (podpis in žig) sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship – priloga tega razpisa);

3.natančno (od prijavitelja podpisano) obrazložitev v slovenskem jeziku, kakšno delo bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, kako je to delo povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti UM in kako bo praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju ali zaposljivosti. V obrazložitev je potrebno vključiti natančen opis institucije (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve...) in opis službe/oddelka, kjer bo študnet oravljal prakso;

4. veljavno aktualno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov.

 

Vse dokumente je potrebno poslati originalno potrjene po pošti (upošteva se datum prejetja pošte) na naslov:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

Po elektronski pošti poslane prijave oz. poslane kopije dokumentov ne bodo obravnavane in upoštevane.

 

Rok za prijavo ni določen - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

 

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

 

Popolne prijave bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema. 

 

Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).

 

Kontakt:

Eva Škruba
tel: (02) 23 55 446

elektronski naslov: eva.skruba@um.si

 

Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM: 

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Erasmus-koordinatorji.aspx

 

 Priloge:

- sporazum za strokovno praktično usposabljanje v tujini (Learning Agreement  for Traineeship) z navodili

- sprememba sporazuma LA for Traineeship

- potrdilo o opravljenem usposabljanju v tujini »Traineeship Certificate«


Datum objave: 30.9.2015


PONUDBE PRAKS:
1. s strani slovenske Nacionalne Agencije CMEPIUS priporočene strani za iskanje:
ErasmusIntern​
Erasmus alumni
Garag Erasmus
JOE+
PRAXIS
EURES

CMEPIUS svetuje previdnost glede raznih posredniških agencij in svetuje študentom direkten stik s podjetji in iskanje preko zgornjih spletnih strani!

 

2. spletne strani s ponudbami praks, ki jih prejme Univerza v Mariboru neposredno od ponudnikov in za kvaliteto praks in ponudnikov ne more prevzeti odgovornosti:

Spain-internship
Modern Polyglots Ltd (Ireland)
Cork, Dublin, Limerick (Ireland)
Portugalska - seznam praks
Španija - seznam praks
UPCT International Office
UPCT Oficina de Posgrado FCE
UPCT PRENSA
UPCT-Area of English Studies

Marketing Administrator Researcher (Ireland)

Office Administrator (Ireland)

Web Developer SEO Specialist (Ireland)

Education, languages, humanities (Austria)

Polleo Sport (Hrvaška)

Glassdoor

Travel coordinator and Social Media Marketing Intern (Wuppertal, Germany)

Business and management positions (Barcelona, Spain)

Education positions (Castellon, Spain)

Hospitality and tourism vacancies (Castellon,, Spain)

PIC MANAGEMENT

ESPA UK

Placement offer - University of Burgundy.pdf

Training experience

Globaltranslators


Urednik strani: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava