Strokovno praktično usposabljanje v tujini – pogodbeno leto 2016

​​

1. NAMEN IN CILJ RAZPISA

 

Namen tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter spodbuja mobilnost. Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma:

 

- izboljšan učni uspeh;

 

- boljša zaposljivost in poklicne možnosti;

 

- okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;

 

- večja samostojnost in samozavest;

 

- izboljšano znanje tujih jezikov;

 

- okrepljena medkulturna zavest;

 

- aktivnejša udeležba v družbi;

 

- okrepitev osveščenosti in razumevanje drugih kultur in držav z zagotavljanjem priložnosti za vzpostavitev omrežij mednarodnih stikov;

 

- boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;

 

- večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

 

 

2. KDO SE LAHKO PRIJAVI

 

Na razpis se lahko prijavijo:

 

a) študenti UM, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa študenta programa   Erasmus:

  - da so med opravljanjem strokovnega usposabljanja v tujini vpisani v študijski program, ki ga izvaja fakulteta Univerze v Mariboru;

   - da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.

 

b) mladi diplomanti UM, vendar se morajo na razpis prijaviti v zadnjem letu študija (torej v času, ko še imajo aktiven status študenta), strokovno praktično usposabljanje pa morajo pričeti in zaključiti v roku enega leta po zaključeni diplomi.

 

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, to pomeni, da lahko pridobi status Erasmus študenta za največ 12 mesecev na akademski cikel* (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd..). V primeru enostopenjskih študijskih programov, na primer medicine, lahko obdobja mobilnosti študentov trajajo največ 24 mesecev.

 

Pretekle izkušnje v okviru programa Erasmus Vseživljenjsko učenje, Erasmus+, programa Erasmus Mundus in mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107) se upoštevajo v obdobju 12 mesecev na cikel študija.

 

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta.

 

Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).

 

Strokovno praktično usposabljanje oz. pripravništvo v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje v tujini, za kar morajo jamčiti vsi vključeni akterji pred začetkom mobilnosti, še posebej pa mentor na matični fakulteti in Erasmus fakultetni koordinator s podpisom dokumenta »Learning Agreement for Traineeship«.  Erasmus koordinator na matični fakulteti ne more biti istočasno tudi mentor.

 

Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar koli je to mogoče.

 

Strokovno praktično usposabljanje študentov mora biti po zaključku priznano na matični fakulteti Univerze v Mariboru vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

 

Študent mora celoten čas strokovnega praktičnega usposabljanja bivati v kraju opravljanja mobilnosti v tujini!

 

Študent mora skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja praktičnega usposabljanja, sicer do finančne dotacije na podlagi tega razpisa ni upravičen.

 

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

 

Spletna jezikovna podpora "Online Linguistic Support" (OLS)

 

Erasmus+  "Online Linguistic Support" (OLS) je spletna jezikovna podpora za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju. Omogoča tud spletne jezikovne tečaje s katerim lahko študneti izboljšajo znanje. Več o Online Linguistic Support " (OLS) Evropske agencije EACEA Povezava do predstavitve OLS.

 

Z izjemo matičnih govorcev zadevnega jezika mora študent opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu »Online language support (OLS)« pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS. Trenutno so to angleščina, nemščina, španščina, portugalščina, francoščina, italijanščina,  nizozemščina, češčina,  grščina, danščina, poljščina, švedščina.

 

Namen preverjanja je študentom, katerih znanje ne dosega vsaj nivoja B2, omogočiti izpopolnjevanje jezika z jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

 

Rezultat preizkusa znanja jezika, ki ga bodo udeleženci opravili pred odhodom na mobilnost, ne bo izločitveni kriterij za udeležbo.

 

 

3. KJE SE LAHKO MOBILNOST IZVAJA

 

Organizacija gostiteljica je lahko visokošolska institucija, nosilka Erasmus listine ali katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Taka organizacija je lahko na primer:

 

- javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);

 

- javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;

 

- socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice,obrtniška/poklicna združenja in sindikati;

 

- raziskovalni inštitut;

 

- fundacija;

 

- šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega

 

do višjega sekundarnega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);

 

- neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;

 

- organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;

 

- visokošolska institucija države Programa, ki je nosilka Erasmus listine. 

 

 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov:

 

- institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami (obširen seznam je na voljo na spletni strani http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sl.htm)

 

- organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije (da ne prihaja do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev).

 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Makedonija, Norveška in Turčija.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva oz. v državi, katere državljani so.

 

 

4. OBDOBJE MOBILNOSTI

 

Mobilnost lahko traja od 2 meseca (min. 60 dni) do 12 mesecev. Študent lahko koristi Erasmus status in prejme Erasmus dotacijo za obdobja mobilnosti, ki skupaj trajajo največ 12 mesecev na posamezni cikel ali stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste dejavnosti mobilnosti. Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

 

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oz. v roku največ enega leta po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi „asistentstva" za bodoče učitelje.

 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo zaključene najkasneje  do 31. maja 2018.

 

Študentom priporočamo, da opravljeno obdobje mobilnosti zabeležijo v svoj življenjepis. Vzorec najdete tukaj: http://www.europass.si/europass_mobilnost.aspx.

 

 

5. FINANČNA DOTACIJA

 

Erasmus+ finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini so bila na podlagi prijave na razpis Univerzi v Mariboru odobrena s strani Nacionalne agencija RS - Center za mobilnost in evropske programe (v nadaljevanju CMEPIUS), s sporazumom štev. 16-103-021338. Po tem sporazumu se lahko sofinancirajo mobilnosti, ki bodo izvedene v pogodbenem obdobju 2016.

 

Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici ali v podjetju.

 

Na podlagi določili programa Erasmus+ so programske države razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja.  Nacionalna Agencija CMEPIUS je določila višino finančne dotacije za posamezne skupine kot sledi:

 

 

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švica, Velika Britanija

 

430 EUR/mesec

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska,  Španija, Turčija

 

380 EUR/mesec

 

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška,

 

 

330 EUR/mesec

 

 

 

Študenti, ki opravljajo Erasmus strokovno praktično usposabljanje, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz dotacije EU (dodatek za prakso) v višini 100 EUR na mesec.

Študenti, ki bodo prejeli dodatno štipendijo za študente iz socialno šibkejših okolij, niso upravičeni do dodatka za prakso v višini 100 EUR na mesec.


Študent, ki odhaja v tujino, je še naprej upravičen prejemati celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo Erasmus, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

 

Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli Pogodbo o finančni dotaciji za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+, kjer bodo pravila in obveznosti glede upravičenosti do te finančne dotacije natačneje določena.

 

1 mesec pomeni 30 koledarskih dni. Enota za obračun dotacije je znesek na dan (npr. študent izvede mobilnost v trajanju 3 mesece in 10 dni – dotacija se izračuna za 100 dni, kar pomeni 3x30dni + 10dni=100 dni.).

 

Pogodbe o finančni dotaciji bodo pripravljene za polne mesece. Za pripravo pogodbe o finančni dotacijo se bodo šteli polni meseci, ki bodo razvidni iz datuma pričetka in zaključka Erasmus aktivnosti študenta  kot sledi;  X polnih mesecev + zadnji mesec do vključno 14 dni se šteje X mesecev, X mesecev + zadnji mesec 15 dni in več se šteje X + 1 mesec.

 

Dnevi v plus  ali v minus se bodo obračunali po zaključku mobilnosti študenta in po tem ko bo študent oddal popolno končno poročilo,  na podlagi dejanskega trajanja mobilnosti študenta v tujini, ki bo razvidno z dokumenta Traineeship Certificate.

 

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.

 

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, lahko zaprosijo za dodatna sredstva. Obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami, poziv in navodila so objavljeni skupaj s tem razpisom.

 

Študent s statusom programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus finančne dotacije.

 

Dodatek k ERASMUS+ finančni dotaciji iz vira JS RS za razvoj kadrov in štipendije

 

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v razpisu Javnega sklada, objavljenega na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2016-212-jr-kopija-1/, pridobijo še dodatno štipendijo Ad futura za študijske obiske v višini 80 EUR/ mesec. Prijava za dodatna sredstva iz naslova razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je objavljena skupaj s tem razpisom.

 

Dodatna štipendija za študente iz socialno šibkejših okolij

 

Cilj projekta Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje udeležbe slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini ter posledično povečanje učinka mobilnosti ter pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru programa Erasmus+.

V primeru, da študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema eno izmed naslednjih socialnih pravic: 1.  državno štipendijo, 2. varstveni dodatek, 3. otroški dodatek, 4. denarna socialna pomoč ali 5. dodatek za velike družine, lahko skupaj s prijavo na ta razpis pošlje tudi prijavo za dodatna sredstva za študente iz socialno šibkejših okolij z obveznimi prilogami (prijava je objavljena skupaj s tem razpisom). V kolikor bodo na dan prejema študentove popolne vloge na ta razpis sredstva, ki jih je pridobila UM na razpisu ministrstva, še na voljo, študent lahko prejme dodatna sredstva v višini 270 EUR/mesec.

V primeru, da odločba CSD ni izdana na ime študenta, mora študent skupaj z odločbo CSD priložiti tudi »Potrdilo iz gospodinjske evidence«, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od  socialnih pravic. Posameznik lahko zaprosi za izdajo potrdila o gospodinjski skupnosti na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije, osebno ali preko enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.  Vloga je dostopna na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1260. Za družinske člane se štejejo osebe, ki živijo v isti gospodinjski skupnosti.

 

6. PRIJAVA NA RAZPIS

 

Prijavitelj mora za prijavo na razpis oddati:

 

1. prijavni obrazec: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx​ - izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti;

 

2. originalno potrjen (podpis in žig) sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship – priloga tega razpisa);

 

3. natančno (od prijavitelja podpisano) obrazložitev v slovenskem jeziku, ki mora zajemati naslednje informacije:

- kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti UM;

- kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;

- natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve...)

 

4. veljavno aktualno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov.

 

 

Vse dokumente je potrebno poslati originalno potrjene po pošti (upošteva se datum prejetja pošte) na naslov:

 

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

 

Po elektronski pošti poslane prijave oz. poslane kopije dokumentov ne bodo obravnavane in upoštevane.

 

Rok za prijavo ni določen - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

 

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

 

Popolne prijave bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema.

 

 

Kontakt:

Suzana Rizani Ropoša

tel: (02) 23 55 255​

elektronski naslov: suzana.roposa@um.si

 

 

Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM:

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Erasmus-koordinatorji.aspx

 

 

 Priloge:

- sporazum za strokovno praktično usposabljanje v tujini (Learning Agreement  for  

  Traineeship) z navodili

- prijava za dodatna sredstva za socialno šibke - Erasmus+ 2016

- poziv Erasmus+ k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev za udeležence,

  študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami

- obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za mobilnosti za udeležence s posebnimi

  potrebami

- prijava za dodatna sredstva Javnega sklada RS 2016

- Študentska listina Erasmus+

- potrdilo o opravljenem usposabljanju v tujini »Traineeship Certificate«

 

 

Datum objave:


PONUDBE PRAKS:
1. s strani slovenske Nacionalne Agencije CMEPIUS priporočene strani za iskanje:
ErasmusIntern​
Erasmus alumni
Garag Erasmus
JOE+
PRAXIS
EURES

CMEPIUS svetuje previdnost glede raznih posredniških agencij in svetuje študentom direkten stik s podjetji in iskanje preko zgornjih spletnih strani!

 

2. spletne strani s ponudbami praks, ki jih prejme Univerza v Mariboru neposredno od ponudnikov in za kvaliteto praks in ponudnikov ne more prevzeti odgovornosti:

Spain-internship
Modern Polyglots Ltd (Ireland)
Cork, Dublin, Limerick (Ireland)
Portugalska - seznam praks
Španija - seznam praks
UPCT International Office
UPCT Oficina de Posgrado FCE
UPCT PRENSA
UPCT-Area of English Studies

Marketing Administrator Researcher (Ireland)

Office Administrator (Ireland)

Web Developer SEO Specialist (Ireland)

Education, languages, humanities (Austria)

Polleo Sport (Hrvaška)

Glassdoor

Travel coordinator and Social Media Marketing Intern (Wuppertal, Germany)

Business and management positions (Barcelona, Spain)

Education positions (Castellon, Spain)

Hospitality and tourism vacancies (Castellon,, Spain)

PIC MANAGEMENT

ESPA UK

Placement offer - University of Burgundy.pdf

Training experience

Globaltranslators
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava