Študij v tujini v programskih državah

​​                                            


 


 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+


 

v programskih državah za študijsko leto 2019/2020

 

Rok za oddajo elektronske prijave študentov

na spletni strani univerze v Mariboru 

https://studentexchange.um.si je 30. marec 2019 

 

ŠTUDENT SE MORA NAJPREJ do 15. marca 2019

PRIJAVITI NA MATIČNI FAKULTETI!

 

 

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini.


Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2019/2020 za ustrezno študijsko področje.


Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.


 

V kolikor Velika Britanija ob izstopu iz EU ne bo sklenila sporazuma z EU o sodelovanju v programu Erasmus+, prijavitelji in udeleženci mobilnosti v Veliko Britanijo ne bodo upravičeni do prejema finančnih sredstev.

 

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2019 do najkasneje 30. septembra 2020.


 

OSNOVNI POGOJI

 

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program Erasmus+, da:

 

1. bo imel celoten čas študija v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,

2. bo v času študija v tujini vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na matični fakulteti UM,

3. skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v času študija v tujini), ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programov Erasmus VŽU (2007-2013), Erasmus Mundus in Erasmus+.


 

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

 

Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis. V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).

 

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) ali tretje stopnje.


Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi praktično usposabljanje. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin (aktivnosti lahko potekata druga za drugo ali hkrati). Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje, kot za mobilnost z namenom študija v tujini.


Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

 

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus ali Erasmus+.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

 

Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini!

 

Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti UM priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene od matične fakultete UM in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement Student Mobility for Studies). Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno, le če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

 

Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

 

Po sklepu Senata UM morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

- 10 ECTS za trimester,

- 20 ECTS za semester in

- 40 ECTS za študijsko leto.


Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.


 

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu s tem razpisom.

 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji.

 

Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.


Poleg teh pogojev tega razpisa lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate na razpisana mesta na partnerskih institucijah, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med samim prijavnim postopkom.


Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) je v skladu z višino odobrenih sredstev Evropske Komisije odobrila višino sredstev za sofinanciranje določenega števila mobilnosti študentov in določila višino mesečne dotacije v študijskem letu 2019/2020.Višina Erasmus dotacije v študijskem letu 2019/2020 za posamezno skupino držav:​


 

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška,  Švedska, Združeno kraljestvo​

 

      520 EUR/mesec

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija
     470 EUR/mesec

 

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

 

     420 EUR/mesec

 

Če bo Univerzi v Mariboru odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov, bodo imeli prednost pri dodelitvi dotacij tisti študenti, ki v predhodnih letih še niso odpovedali prijavljene mobilnosti za Erasmus študij v tujini.

 

Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev študija v tujini, bo Univerza v Mariboru najprej znižala število mesecev sofinanciranja tistim študentom, ki so se prijavili za študij v tujini za dalj časa.

 

V primeru, da bo Univerzi v Mariboru odobrenih večje število mest, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini, bo sprejemala dodatne prijave na razpis do zapolnitve mest in porabe sredstev.


 

Študenti s posebnimi potrebami bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Študenti iz socialno šibkejših okolij, ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo, iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine, bodo lahko za Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2019/2020 zaprosili za dodatek k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji. Višina tega dodatka za študijsko leto 2019/2020 znaša 200 EUR/mesec. Navedeno operacijo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.

 

Študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega sklada določene pogoje, bodo lahko predvidoma tudi v študijskem letu 2019/2020 pridobili dodatno štipendijo Ad futura (Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskaga sklada RS), vendar bo višina štipendije znana šele predvidoma avgusta 2019 (v študijskem letu 2018/2019 je znašala 64,00 EUR/mesec).

 

Študenti, ki se bodo prijavili na ta razpis in jih bodo matične fakultete potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si

 

Spletna jezikovna podpora "Online Linguistic Support" (OLS) študentom omogoča spletne jezikovne tečaje, s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje jezika, ki ga bodo uporabljali v času študija. Več o (OLS) Evropske agencije EACEA najdete na naslednji povezavi: https://erasmusplusols.eu/sl/.


Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+, je dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred in ob koncu obdobja mobilnosti,  opravljanje spletnega preverjanja pred odhodom oz. ob začetku mobilnosti je predpogoj za mobilnost. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.  


 

 

 

POSTOPEK PRIJAVE:

 

1.) Študent na spletni strani Medinstitucionalnih sporazumov programa Erasmus+ preveri seznam razpoložljivih mest in študijskih programov na partnerskih institucijah v tujini, ki so na voljo študentom posamezne fakultete.
 

Na tej spletni strani študenti najdejo naslednje informacije:
- seznam partnerskih inštitucij po posameznih fakultetah Univerze v Mariboru

- področje študija, za podorčje katerega je sporazum podpisan in

- število razpoložljivih mest za študente posamezne stopnje (s časom trajanja) po posamezni partnerski instituciji.
 

V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere partnersko institucijo v tujini (univerzo gostiteljico), na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznosti.

 

2.) Študent na spletni strani matične fakultete (navedeni spodaj) preveri s strani fakultete  zahtevan postopek prijave (morebiti dodatno zahtevane interne dokumente) in kriterije izbora v primeru, da se bo na posamezno univerzo partnerico prijavilo več študentov kot je razpoložljivih mest. Prvi splošni kriterij izbora v tem primeru je ta, da imajo prednost pri izbiri študenti, ki v peteklih razpisih programa Erasmsu+ predhodno še niso odjavili svoje mobilnosti.

 

Fakultete UM so podatke objavile na spodaj navedenih spletnih straneh:


 

EPF - http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/erasmus/

FERI - http://feri.um.si/studij/erasmus/

FGPA - https://www.fgpa.um.si/erasmus/studentska-mobilnost/

FS - https://www.fs.um.si/studij/studentska-izmenjava/erasmus/

FKKT - http://www.fkkt.um.si/sl/erasmus

FOV - https://fov.um.si/sl/studij/mobilnost

FF - http://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost/erasmus/

FNM - https://www.fnm.um.si/index.php/2016/03/11/mobilnost-tudentov-2/

PEF - http://pef.um.si/294/erasmus%2B+razpis+za+studijsko+leto+

PF - http://www.pf.um.si/studij/erasmus/erasmus/

FKBV - http://fkbv.um.si/mednarodno-sodelovanje-in-izmenjava/mobilnost-studentov

FZV - http://www.fzv.um.si/program-erasmus-plus

FVV - https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/mednarodna-mobilnost/dokumenti-in-povezave/

FL - http://fl.um.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost-studentov/erasmus/postopek-prijave/

MF - http://mf.um.si/si/viri/mednarodno-sodelovanje 
FE - https://www.fe.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus.html

FT -  https://www.ft.um.si/mednarodno_sodelovanje/erasmus


Elektronski naslovi Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah so na voljo na spletni strani: Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM.

 

 

3.) Študent mora na spletni strani partnerske univerze preveriti, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru in v kakšnem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in sestavi ustrezen študijski sporazum »Learning Agreement Student Mobility for Studies«, ki je sestavni del tega razpisa.

 

Študent poskrbi tudi za to, da študijski sporazum izpolni in predloži v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko poslan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. Matična fakulteta študenta lahko za pripravo študijskega sporazuma določi dodaten rok.


 

 

4.) Do 15. marca 2019 mora študent na matični fakulteti oddati s strani fakultete zahtevane dokumente.


 

Na podlagi prejetih prijav fakulteta izvede izbirni postopek in študente obvesti o razvrstitvi.


 

5.) Študent mora najkasneje do 30. marca 2019 oddati elektronsko prijavo za Erasmus študij na spletni strani: https://studentexchange.um.si. Dostop do spletne prijave je možen z digitalno identitetu Univerze v Mariboru. Ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s pritiskom na gumb "Confirm Application".

 

Elektronske prijave študentov se lahko po roku oddajo le z dovoljenjem in potrditvijo fakultetnih Erasmus koordinatorjev.

 

Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolnoma, usklajena in potrjena s strani fakultetnega Erasmus koordinatorja ter sporočena Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru preko seznama izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini v študijskem letu 2019/2020.

 

Rok, do katerega morajo fakultete univerzi poslati seznam izbranih študentov za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2019/2020, je 10. junij 2019.

 

V primeru, da partnerska univerza v tujini zahteva uradno nominacijo izbranih študentov, fakultetni Erasmus koordinatorji nominirajo izbrane študente. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija posameznega študijskega področja, kot je določeno v medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+ (Medinstitucionalni sporazumi).


 

 

6.) Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni s strani institucije gostiteljice dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini), pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini.

 

Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah določeni zelo različno. Večinoma od aprila do junija za študij v tujini v prvem semestru in od septembra do novembra za študij v tujini v drugem semestru.

 

Študent se na matični fakulteti pozanima o postopku pošiljanja dokumentacije na univerzo gostiteljico v tujino. Na nekaterih fakultetah dokumentacijo na partnerske institucije pošljejo Erasmus koordinatorji ali mednarodne pisarne fakultet, medtem ko morajo študenti nekaterih dokumente v tujino poslati sami.

Študent pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

 

Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu (Acceptance letter) in potrjene študijske sporazume. Študenti, ki se prijavijo za študij v tujini v zimskem semestru običajno prejmejo te dokumente v poletnih mesecih oz. v septembru, ostali pa kasneje.

 

 

7.) Ko študent od univerze gostiteljice iz tujine prejme pismo o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjen prijavni obrazec (Application Form) in potrjen študijski sporazuma (»Learning Agreement Student Mobility for Studies) iz spletne strani preko katere se je prijavil na ta razpis https://studentexchange.um.si, natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in skupaj s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice, pošlje na naslov:


 

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje

in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor


 

Izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo je možen po potrditvi Erasmus fakultetnega koordinatorja.


 


 

DRUGE DOLOČBE:


 

Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega tečaja/prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.

 

Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.


 

Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

 

Študijski sporazum "Learning Agreement Student Mobility for Studies" mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) od matične fakultete UM in univerze gostiteljice iz tujine.


Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

 

Po prejemu finančnih sredstev s strani Nacionalne agencije bo Univerza v Mariboru študentom, ki jih bodo fakultete do 10. junija 2019 uvrstile na seznam izbranih študentov za Erasmus študij v študijskem letu 2019/2020, in ki bodo oddali popolne prošnje za pridobitev finančne dotacije programa Erasmus+, poslala v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti. Študenti bodo prejeli pogodbe ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus aktivnosti v tujini.

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.


Kontakt za vprašanja, vezana na finančno dotacijo Erasmus+, dodano štipendijo Javnega sklada RS, dodatek za študente iz socialno šibkejših okolij ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami:


 

Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Urša Segala

T: (02) 23 55 286

E: outgoing.erasmus@um.si

 

Kontakt za vprašanja, vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje, ...) so fakultetni Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah Univerze v Mariboru (Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe) na fakultetah UM).


Datum objave: 12. 2. 2019

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava