Študij v tujini v programskih državah

​​​​                                                  ​       

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+

 

2. RAZPISNI ROK​


v programskih državah za študijsko leto 2019/2020

 

Rok za oddajo elektronske prijave študentov v AIPS-u je do porabe sredstev!

 

ŠTUDENT MORA NAJPREJ PREVERITI RAZPOLOŽLJIVA MESTA NA PARTNERSKIH INSTITUCIJAH


 

1. NAMEN IN CILJ RAZPISA


Program Erasmus+ omogoča študentom Univerze v Mariboru (UM), da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji, vključujoč s pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog (izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični fakulteti opravijo na partnerski instituciji v tujini.


Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2019/2020 za ustrezno študijsko področje.


Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.​


V kolikor Velika Britanija ob izstopu iz EU ne bo sklenila sporazuma z EU o sodelovanju v programu Erasmus+, bodo prijavitelji in udeleženci mobilnosti za Veliko Britanijo upravičeni do prejema finančnih sredstev, samo če bodo uradno začeli z mobilnostjo pred datumom izstopa Velike Britanije iz EU, brez sporazuma o izstopu.


 

Študij na partnerski instituciji v tujini mora trajati najmanj 3 mesece in lahko traja največ 12 mesecev. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2019 do najkasneje 30. septembra 2020.


Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost koristiti mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študent enovitega študijskega programa ima možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave. V obdobje izmenjave se štejejo tudi pretekle mobilnosti programa Erasmus VŽU (2007–2014), Erasmus Mundus in Erasmus+ KA107 (ne-evropske države). Ta pravila veljajo tudi za obdobje mobilnosti, ​katere se je študent udeležil brez Erasmus dotacije (t.i, »zero grant« študent).

Poleg pogojev tega razpisa lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate na razpisana mesta na partnerskih institucijah, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med samim prijavnim postopkom.

 
2. OSNOVNI POGOJI

 

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje za pridobitev dotacije programa Erasmus+:


1. celoten čas študija v tujini bo imel aktiven status študenta na matični fakulteti UM,

2. v času študija v tujini mora biti vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,

3. skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji, na katero bo vpisan v času študija v tujini, ne bo presegel maksimuma 12 mesecev oz. 24 mesecev na enovitem magistrskem študiju skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programov Erasmus VŽU (20072013), Erasmus Mundus in Erasmus+.


Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

 

Študent mora bivati v kraju univerze gostiteljice celoten čas Erasmus študija.

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) ali tretje stopnje.


Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi praktično usposabljanje. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin (aktivnosti lahko potekata druga za drugo ali hkrati). Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje, kot za mobilnost z namenom študija v tujini.


Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti UM priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene s strani matične fakultete UM in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement Student Mobility for Studies). Priznavanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le v primeru, da študent ni dosegel nivoja znanja oz. usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za upravičenost do finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

- 10 ECTS za trimester,

- 20 ECTS za semester in

- 40 ECTS za študijsko leto.

 

3. FINANČNA PODPORA PROGRAMA ERASMUS+ IN DODATNE ŠTIPENDIJE


Študenti, ki se bodo prijavili na ta razpis in jih bodo matične fakultete potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si

 

3.1 DOTACIJA PROGRAMA ERASMUS+


Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu s tem razpisom.


Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji.


Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega tečaja/prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.


Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.


Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen do prejema finančne dotacije.

Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+ je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.


Višine mesečnih dotacij za ta razpis, določene s strani nacionalne agencije CMEPIUS s soglasjem Evropske Komisije, so naslednje:

  

Skupina 1
Programske države z visokimi stroški bivanja
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška,  Švedska, Združeno kraljestvo
 
      520 EUR/mesec
Skupina 2
Programske države s srednjimi stroški bivanja
Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija     470 EUR/mesec
 
Skupina 3
Programske države z nižjimi stroški bivanja
 
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija
 
     420 EUR/mesec

 

3.2 DODATNA SREDSTVA ZA MOBILNOSTI ZA UDELEŽENCE S POSEBNIMI POTREBAMI


Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna sredstva.


 

Obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami, poziv in navodila so objavljeni skupaj s tem razpisom v prilogah.

 
3.3 DODATNA SREDSTVA IZ  NASLOVA JAVNEGA ŠTIPENDIJSKEGA, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS


Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Javnem razpisu štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2019, pridobijo še dodatno štipendijo Ad futura za študijske obiske v višini 27,97 EUR/ mesec. ​

 
3.4 DODATNA ŠTIPENDIJA ZA ŠTUDENTE IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

 

Študenti iz socialno šibkejših okolij, ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo, iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine, bodo lahko za Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2019/2020 zaprosili za dodatek k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji.


Višina tega dodatka za študijsko leto 2019/2020 znaša 200 EUR/mesec.


Navedeno operacijo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.

 
4. ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)


Spletna jezikovna podpora (OLS) študentom omogoča spletne jezikovne tečaje, s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje jezika, ki ga bodo uporabljali v času študija. Več o tem spletnem jezikovnem orodju najdete na naslednji povezavi: https://erasmusplusols.eu/sl/.


Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+ je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti in ob koncu obdobja mobilnosti. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.  
 
5. POSTOPEK PRIJAVE


a). Študent pri fakultetnem Erasmus koordinatorju preveri seznam razpoložljivih mest po študijskih področjih na partnerskih institucijah v tujini, ki so na voljo študentom posamezne fakultete. 


Informativni seznam je objavljen na naslednji povezavi: Sporazumi Erasmus+


Na tej spletni strani študenti najdejo naslednje informacije:

- seznam partnerskih inštitucij po posameznih fakultetah UM,
- področje študija, za področje katerega je sporazum podpisan in
- število razpoložljivih mest za študente posamezne stopnje (s časom trajanja) po posamezni partnerski instituciji.

V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere partnersko institucijo v tujini, na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznosti.


b). Študent na spletni strani matične fakultete (povezave so navedene spodaj) preveri s strani fakultete  zahtevan postopek prijave.


Fakultete UM so podatke objavile na spodaj navedenih spletnih straneh:


EPF - http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/erasmus/
FERI - http://feri.um.si/studij/erasmus/
FGPA - https://www.fgpa.um.si/erasmus/studentska-mobilnost/
FS - https://www.fs.um.si/studij/studentska-izmenjava/erasmus/
FKKT - http://www.fkkt.um.si/sl/erasmus
FOV - https://fov.um.si/sl/studij/mobilnost
FF - http://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost/erasmus/
FNM - https://www.fnm.um.si/index.php/2016/03/11/mobilnost-tudentov-2/
PEF - http://pef.um.si/294/erasmus%2B+razpis+za+studijsko+leto+
PF - http://www.pf.um.si/studij/erasmus/erasmus/
FKBV - http://fkbv.um.si/mednarodno-sodelovanje-in-izmenjava/mobilnost-studentov
FZV - http://www.fzv.um.si/program-erasmus-plus
FVV - https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/mednarodna-mobilnost/dokumenti-in-povezave/
FL - http://fl.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus/mobilnost-studentov/
MF - http://mf.um.si/si/viri/mednarodno-sodelovanje 
FE - https://www.fe.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus.html
FT -  https://www.ft.um.si/mednarodno_sodelovanje/erasmus

Seznam Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah je na voljo na spletni strani: Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM.


c). Študent mora na spletni strani partnerske univerze preveriti, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru, v katerem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in sestavi ustrezen študijski sporazum, ki je sestavni del tega razpisa.


Študent poskrbi tudi za to, da študijski sporazum izpolni in predloži v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko poslan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. Matična fakulteta študenta (UM) lahko za pripravo študijskega sporazuma določi dodaten rok.

 
d). Prosta mesta na partnerskih institucijah so omejena. Na podlagi prejetih prijav fakulteta izvede izbirni postopek, pri čemer ima prednost za posamezno mesto na tuji instituciji študent, ki je prej poslal popolno prijavo.
 
e). Študent mora v AIPS-u oddati elektronsko prijavo za Erasmus študij.

 
Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolno usklajena in potrjena s strani fakultetnega Erasmus koordinatorja ter sporočena Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti UM preko seznama izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini v študijskem letu 2019/2020.


V primeru, da partnerska univerza v tujini zahteva uradno nominacijo izbranih študentov, fakultetni Erasmus koordinatorji nominirajo izbrane študente. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija posameznega študijskega področja, kot je določeno v Erasmus sporazumu.

  
f). Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni s strani institucije gostiteljice dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini), pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini. 


Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah določeni zelo različno. Večinoma od aprila do junija za študij v prvem semestru in od septembra do novembra za študij v drugem semestru.

 

Študent se na matični fakulteti pozanima o postopku pošiljanja dokumentacije na univerzo gostiteljico. Na nekaterih fakultetah dokumentacijo na partnerske institucije pošljejo Erasmus koordinatorji ali mednarodne pisarne fakultet, medtem ko morajo študenti nekaterih dokumente v tujino poslati sami.

Študent pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.


Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu (Acceptance letter) in potrjene študijske sporazume. Študenti, ki se prijavijo za študij v zimskem semestru običajno prejmejo te dokumente v poletnih mesecih oz. v septembru, ostali pa kasneje.


Študijski sporazum "Learning Agreement Student Mobility for Studies" mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) s strani matične fakultete UM in univerze gostiteljice iz tujine (podpis in žig).

 
g). Ko študent od univerze gostiteljice iz tujine prejme pismo o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjen prijavni obrazec (Application Form) in potrjen študijski sporazum (»Learning Agreement Student Mobility for Studies) iz spletne strani, do katere dostopa preko AIPS-a natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in skupaj s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice, pošlje na naslov:


Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje
in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo je možen po potrditvi Erasmus fakultetnega koordinatorja.

6. DRUGE DOLOČBE

Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.


Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus ali Erasmus+.

 
Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).


Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.


7. KONTAKTI
 
Kontakt za vprašanja, vezana na finančno dotacijo Erasmus+, dodano štipendijo Javnega sklada RS, dodatek za študente iz socialno šibkejših okolij ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami:


Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Urša Segala
T: (02) 23 55 286
E: outgoing.erasmus@um.si​ 


Kontakt za vprašanja, vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje...) so fakultetni Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah Univerze v Mariboru (Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe) na fakultetah UM).


Datum objave: 14. 6. 2019

Urednik strani: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava