Študij v tujini v programskih državah

                                                   


RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+

 

v programskih državah za študijsko leto 2018/2019

 

Rok za oddajo elektronske prijave študentov

na spletni strani univerze v Mariboru 

https://studentexchange.um.si je 30. marec 2018 

 

ŠTUDENT SE MORA NAJPREJ do 15.marca 2018

PRIJAVITI NA MATIČNI FAKULTETI!

 

 

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.


Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem obdobju za ustrezno študijsko področje.


Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).


Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

 

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2018 do najkasneje 30. septembra 2019.


 

OSNOVNI POGOJI

 

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

 

- da bo imel celoten čas študija v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,

 

- da bo v času študija v tujini vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na matični fakulteti UM,

 

- da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v času študija v tujini), ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.


 

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija

 

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.


Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.


Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis. V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).

 

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje.


Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: ali aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za mobilnost z namenom študija v tujini.


Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo krill stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

 

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

 

Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini!

 

Pred odhodom v tujino dogovorjene in od matične in partnerske institucije potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu ( »Learning Agreement Student Mobility for Studies), ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na matični fakulteti. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

 

Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti opravljene v času Erasmus+ študija v tujini po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

 

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati:

— min. 10 ECTS za trimester,

— min. 20 ECTS za semester in

— min. 40 ECTS za študijsko leto.


Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Študent Erasmusa ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.

 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji.

 

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.


 

Poleg teh pogojev lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med prijavnim postopkom.


Na podlagi prejetih prijav sodelujočih institucij bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) v skladu z višino odobrenih sredstev Evropske Komisije slovenskim institucijam, predvidoma najkasneje junija 2018, odobrila sredstva za sofinanciranje določenega števila mobilnosti študentov in za določeno število mesecev študija v tujini v študijskem letu 2018/2019.

 

Nacionalna agencija je določila višino Erasmus+ finančne dotacije (podpore) za posamezno skupino držav za študijsko leto 2018/2019 kot sledi:

 

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

 

      520 EUR/mesec

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska
     450 EUR/mesec

 

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška,  nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija,

 

     370 EUR/mesec

 

Če bo Univerzi v Mariboru odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov, bodo imeli prednost pri dodelitvi dotacij tisti študenti, ki v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali študija Erasmus v tujini.

 

Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev študija v tujini, bo Univerza v Mariboru najprej znižala število mesecev sofinanciranja tistim študentom, ki so se prijavili za študij v tujini za dalj časa.

 

V primeru, da bo Univerzi v Mariboru odobrenih večje število mest, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini, bo sprejemala dodatne prijave na razpis do zapolnitve mest in porabe sredstev.

 

Študenti iz socialno šibkejših okolij (ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine) bodo lahko predvidoma tudi za Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2018/2019 zaprosili za dodatek k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji. Višina tega dodatka za študijsko leto 2018/2019 še ni znana, za študijsko leto 2017/2018 pa je znašala 250 EUR/mesec.

 

V sladu z informacijami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo predvidoma tudi letos objavljen poziv za oddajo vloge za projekt Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij. Navedeno operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.

 

Dodatno k Erasmus finančni dotaciji so lahko študenti, ki so izpolnjevali s strani Javnega sklada določene pogoje, od študijskega leta 2010/2011 naprej pridobili še dodatno štipendijo iz naslova Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Ni še znano ali bo razpis za te dodatne štipendije (ki je v študijskem letu 2017/2018  znašala 70 EU /mesec) objavljen tudi za študijsko leto 2018/2019.

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva.

 

Študenti, ki se bodo prijavili na Razpis Univerze v Mariboru za sofinanciranje mobilnost študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah in jih bodo matične fakultete za študij v tujini v študijskem letu 2018/2019 potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus+ finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si .

 

 

Spletna jezikovna podpora "Online Linguistic Support" (OLS) je orodje, ki študentom  omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju. Omogoča tudi spletne jezikovne tečaje s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje. Več o Online Linguistic Support " (OLS) Evropske agencije EACEA Povezava do predstavitve OLS.

Študent mora opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS.

 

Zaenkrat so v sistemu OLS na voljo izpiti in tečaji za naslednje jezike: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, portugalščina, češki, grški, poljski, švedski, danski, finski, slovaški, bolgarski, hrvaški, madžarski in romunski jezik.

 

 

POSTOPEK PRIJAVE:

 

 

1.) Študent na spletni strani Medinstitucionalni sporazumi Erasmus + preveri seznam razpoložljivih mest in študijskih programov na partnerskih institucijah v tujini, ki so na voljo študentom posamezne fakultete.
 

Na tej spletni strani študenti najdejo naslednje informacije:
- seznam partnerskih inštitucij, kjer lahko študenti posameznih fakultet v študijskem letu 2018/2019 opravijo del študijskih obveznosti;

- spletne naslove partnerskih institucij v tujini, kjer najdejo več informacij o partnerskih institucijah, razpoložljivih študijskih programih, zahtevanem znanju tujega jezika, stroških bivanja in pogojih za prijavo na partnerski univerzi v tujini;

- število razpoložljivih mest za študente posamezne stopnje (s časom trajanja) na posamezni partnerski instituciji;
 

V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere partnersko institucijo v tujini (univerzo gostiteljico), na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznosti.

 

 

2.) Študent na spletni strani fakultete UM (navedeni spodaj) preveri s strani fakultete UM zahtevan postopek prijave (morebiti dodatno zahtevane interne dokumente) in kriterije izbora v primeru, da se bo na posamezno univerzo partnerico prijavilo več študentov kot je razpoložljivih mest.

 

Prvi splošni kriterij izbora v primeru, da se na eno institucijo prijavi več študentov kot je razpisanih mest, ki mora veljati za vse fakultete UM, je ta, da imajo prednost pri izbiri v primeru, da se prijavi na eno institucijo več študentov kot je razpisanih mest, tisti študenti, ki predhodno še niso odjavili svoje mobilnosti.

 

Fakultete UM so podatke objavile na spodaj navedenih spletnih straneh:

 

EPFhttp://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/erasmus/
FERIhttp://feri.um.si/studij/erasmus/
FGhttp://www.fg.um.si/mednarodna-dejavnost/izmenjava/erasmus-mobilnost/Strani/default.aspx
FShttp://www.fs.um.si/studij/studij-v-tujini/erasmus/
FKKThttp://www.fkkt.um.si/sl/erasmus
FOVhttp://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Mednarodno-sodelovanje
FFhttp://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost/erasmus/
FNMhttps://www.fnm.um.si/index.php/2016/03/11/mobilnost-tudentov-2/
PEFhttp://pef.um.si/294/erasmus%2B+razpis+za+studijsko+leto+
PFhttp://www.pf.um.si/studij/erasmus/erasmus/
FKBVhttp://fkbv.um.si/mednarodno-sodelovanje-in-izmenjava/mobilnost-studentov
FZVhttp://www.fzv.um.si/program-erasmus-plus
FVV http://www.fvv.uni-mb.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost-studentov.aspx
FLhttp://fl.um.si/mednarodna-dejavnost/mobilnost-studentov/erasmus/postopek-prijave/
MF http://mf.um.si/si/viri/mednarodno-sodelovanje    
FEhttps://www.fe.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus.html
FThttp://www.ft.um.si


Elektronski naslovi Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah Univerze v Mariboru so na voljo na spletni strani: Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM.

 

 

3.) Študent, na spletni strani partnerske univerze preveri, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru in v kakšnem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in sestavi ustrezen študijski sporazum »Learning Agreement Student Mobility for Studies«, ki je sestavni del tega razpisa.

 

Študent poskrbi tudi za to, da študijski sporazum izpolni in predloži v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko poslan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. Matična fakulteta študenta na UM lahko za pripravo študijskega sporazuma določi dodaten rok.

 

 

4.) Do 15.marca 2018 študent na matični fakulteti odda s strani fakultete zahtevane dokumente.

 

Na podlagi prejetih prijav fakulteta izvede izbirni postopek in študente obvesti o razvrstitvi.


 

5.) Študent najkasneje do 30. marca 2018 odda elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru: https://studentexchange.um.si.

 

Dostop na spletno stran je možen le s številko indeksa in AIPS-geslom. Ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s pritiskom na gumb "Confirm Application".

 

Elektronske prijave študentov se lahko po roku oddaje z dovoljenjem in potrditvijo fakultetnih Erasmus koordinatorjev še spreminjajo.

 

Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolnoma usklajena s fakultetnim koordinatorjem in ko fakultetni Erasmus koordinator v bazi prijavo potrdi, ter Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru pošlje seznam izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini v študijskem letu 2018/2019.

 

Rok do katerega morajo fakultete univerzi poslati seznam izbranih študentov za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2018/2019, je  5. junij 2018.

 

Po tem ko Erasmus fakultetni koordinator prijavo v bazi potrdi je študentu omogočen izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo.


V primeru, da partnerska univerza v tujini to zahteva, fakultetni Erasmus koordinator (do s strani partnerske institucije določenega roka in na od nje določenem obrazcu) pošlje partnerski instituciji nominacijo izbranih študentov.

 

Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija, kot je to za posamezno študijsko področje določeno v medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+ (Medinstitucionalni sporazumi).

 

 

9.) Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni s strani institucije gostiteljice dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini) pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini.

 

Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah določeni zelo različno. Večinoma (lahko tudi prej ali kasneje) od aprila do junija za študij v tujini v prvem semestru in od septembra do novembra za študij v tujini v drugem semestru.

 

Študent se na matični fakulteti pozanima o postopku pošiljanja dokumentacije na univerzo gostiteljico v tujino. Na nekaterih fakultetah UM dokumentacijo na partnerske institucije pošljejo Erasmus koordinatorji ali mednarodna pisarna fakultete, medtem ko morajo študenti nekaterih fakultet dokumente v tujino poslati sami.

Študent pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

 

Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu (Acceptance letter) in potrjene študijske sporazume. Študenti, ki se prijavijo za študij v tujini v zimskem semestru običajno prejmejo te dokumente v poletnih mesecih oz. v septembru, ostali pa kasneje.

 

 

7.) Ko študent od univerze gostiteljice iz tujine prejme pismo o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjen prijavni obrazec (Application Form) in potrjen študijski sporazuma (»Learning Agreement Student Mobility for Studies) iz spletne strani preko katere se je prijavil na ta razpis https://studentexchange.um.si, natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in skupaj s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice, pošlje na naslov:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje

in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor


 

 

Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

 

Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. dan začetka prvega predavanja, pozdravna prireditev, ki jo prireja institucija gostiteljica ali pa medkulturni predpriprava (npr. Welcome week).

 

Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

 

Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki je na voljo v sistemu OLS, ki jih morebiti organizirajo univerze v tujini pred pričetkom semestra, študenti do finančne dotacije niso upravičeni, razen v primeru, če je tečaj le del ostalega programa kulturne priprave. (npr. če predstavlja le del programa v sklopu Welcome week) oz. je kulturna priprava del jezikovnega tečaja, ali če je to tečaj tujega jezika iz strokovne terminologije iz področja prejemnikovega študija ali tečaj splošnega jezika na višji stopnji kot so tečaji, ki so na voljo v sistemu OLS. Če izpolnjuje te pogoje se tečaj jezika, lahko štejejo v obdobje le,  če je ta tuj jezik tudi kot predmet vključen v študijski sporazum (Learning Agreement).

 

Tečaji jezikov, ki v sistemu OLS niso na voljo, se lahko štejejo v obdobje le, če je tuj jezik kot predmet vključen v študijski sporazum (Learning Agreement) in bo univerza gostiteljica potrdila datum pričetka tečaja kot datum začetka trajanja Erasmus aktivnosti.

 

Študijski sporazum Learning Agreement Student Mobility for Studies mora biti obvezno potrjen, s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) od matične fakultete UM in univerze gostiteljice iz tujine.

 

Po prejemu finančnih sredstev s strani Nacionalne agencije (CMEPIUS) bo Univerza v Mariboru študentom, ki jih bodo fakultete UM do 5. 6. 2018 uvrstile na seznam izbranih študentov za študijsko izmenjavo v tujini v študijskem letu 2018/2019, in ki bodo oddali popolne prošnje za pridobitev finančne dotacije Erasmus, poslala (vendar ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus+ aktivnosti študenta v tujini) v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti.

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.

 

 


Kontakt za vprašanja vezana na finančno dotacijo Erasmus+, dodano štipendijo Javnega sklada RS, dodatek za študente iz socialno šibkejših okolij ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami:

Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti,

Lidija Sosič, (02) 23 55 268,

E: lidija.sosic@um.si.

 

 

Kontakt za vprašanja vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje, ...) so fakultetni Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah Univerze v Mariboru Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM).

 

 


Datum objave: 24.1.2018

 

 


 


 

Editor:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava