Študij v tujini v programskih državah - II. razpisni rok

                                                     II. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+

 

v programskih državah za študijsko leto 2018/2019


DRUGI RAZPISNI ROK


ROK ZA PRIJAVO NI DOLOČEN - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.


Na ta razpis se lahko študenti prijavijo za študij v tujini v letnem (drugem) semestru študijskega leta 2018/2019 in le na tista mesta v okviru E rasmus+ medinstitucionalnih sporazumov, ki niso bila zasedena na podlagi Razpisa, objavljenega 24. januarja 2018.


Na dan objave II. razpisa so objavljena prosta mesta na partnerskih institucijah v tujini na nasledji povezavi: Medninstitucionalni sporazumi Erasmus+


Študent mora pred prijavo preveriti trenutno razpoložljiva mesta pri Erasmus fakultetnem koordinatorju in se  NAJPREJ PRIJAVITI NA MATIČNI FAKULTETI!


Elektronska prijava je na voljo na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si


Na podlagi prejetih prijav sodelujočih institucij je Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) v skladu z višino odobrenih sredstev Evropske Komisije slovenskim institucijam, odobrila sredstva za sofinanciranje študija v tujini v študijskem letu 2018/2019.

 

Ker je bilo Univerzi v Mariboru odobrenih večje število mest, kot je trenutno prijavljenih in s strani fakultet potrjenih študentov za študij v tujini, Univerza v Mariboru objavlja II. Razpis.


Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.


Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem obdobju za ustrezno študijsko področje.


Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).


Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.


Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.


Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene najkasneje 30. septembra 2019.


OSNOVNI POGOJI


Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:


- da bo imel celoten čas študija v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,

- da bo v času študija v tujini vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na matični fakulteti UM,

- da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v času študija v tujini), ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.


Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.


Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.


Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.


Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis. V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).


Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje.


Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: ali aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za mobilnost z namenom študija v tujini.


Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo izdal potnega naloga.


Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.


Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.


Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini!


Pred odhodom v tujino dogovorjene in od matične in partnerske institucije potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu in dogovoru o priznavanju, ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na matični fakulteti. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.


Študijski sporazum Learning Agreement Student Mobility for Studies mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) od matične fakultete UM in univerze gostiteljice iz tujine.


Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti opravljene v času Erasmus+ študija v tujini po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati:

— min. 10 ECTS za trimester,

— min. 20 ECTS za semester in

— min. 40 ECTS za študijsko leto.


Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Študent Erasmusa ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.


Dotacija je lahko odobrena samo za obdobje navedeno v pismu o sprejemu, ki ga študent prejme od univerze gostiteljice in v času trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem univerze gostiteljice.


 Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.


Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejema finančne dotacije.

Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. dan začetka prvega predavanja, pozdravna prireditev, ki jo prireja institucija gostiteljica ali pa medkulturna predpriprava (npr. Welcome week).

 

Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki je na voljo v sistemu OLS, ki jih morebiti organizirajo univerze v tujini pred pričetkom semestra, študenti do finančne dotacije niso upravičeni, razen v primeru, če je tečaj le del ostalega programa kulturne priprave. (npr. če predstavlja le del programa v sklopu Welcome week) oz. je kulturna priprava del jezikovnega tečaja, ali če je to tečaj tujega jezika iz strokovne terminologije iz področja prejemnikovega študija ali tečaj splošnega jezika na višji stopnji kot so tečaji, ki so na voljo v sistemu OLS. Če izpolnjuje te pogoje se tečaj jezika, lahko šteje v obdobje le,  če je ta tuj jezik tudi kot predmet vključen v študijski sporazum (Learning Agreement).

 

Tečaji jezikov, ki v sistemu OLS niso na voljo se lahko štejejo v obdobje le, če je tuj jezik kot predmet vključen v študijski sporazum (Learning Agreement) in bo univerza gostiteljica potrdila datum pričetka tečaja kot datum začetka trajanja Erasmus aktivnosti.


Spletna jezikovna podpora "Online Linguistic Support" (OLS) je orodje, ki študentom  omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju. Omogoča tudi spletne jezikovne tečaje s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje. Več o Online Linguistic Support " (OLS) Evropske agencije EACEA Povezava do predstavitve OLS.

Študent mora opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS.


Poleg teh pogojev lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med prijavnim postopkom.

 

 

VIŠINA FINANČNE PODPORE ERASMUS+ IN DODATNIH ŠTIPENDIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 

 

1.     Nacionalna agencija je določila višino Erasmus+ finančne dotacije (podpore) za posamezno skupino držav za študijsko leto 2018/2019, kot sledi:

 

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

 

          520 EUR/mesec
   

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska          450 EUR/mesec

 

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška,  nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija

 

          370 EUR/mesec

 

 

2.     k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ (259.javni razpis), za študijsko leto 2018/2019, zaprosijo za dodatno štipendijo  Javnega štipendijskega, razvojnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (JS RS).

 

Dodatna štipendija JS RS znaša 64,00 EUR mesečno in se izplača le za mesec, za katerega študent prejme Erasmus dotacijo, skladno z določbami pogodbe med študentom in prijaviteljem.

 

Na razpis se je prijavila Univerza v Mariboru, ko bo prijava možna za študente, bo PRIJAVNI OBRAZEC objavljen skupaj s tem razpisom.

 ​


3.     Študenti iz socialno šibkejših okolij (ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine) lahko zaprosijo za dodatek (dodatno spodbudo za socialno šibkejše) k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji.

 

Višina dodatne spodbude za socialno šibkejše za razpisno leto 2018, ki se študentu lahko odobri, če študent pravočasno pošlje prijavo in ustrezna dokazila na naslov Univerze v Mariboru, znaša v skladu z objavljenim Pozivom za oddajo vloge Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, kot sledi:Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

 

200 EUR/mesec

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska200 EUR/mesec

 

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška,  Republika Makedonija, Turčija

 

220 EUR/mesec

 

Projekt za odobritev tega dodatka delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer se izvaja v okviru Operativnega programa 2014—2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.

 

 

4.     Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva.

 

Za ta dodatna sredstva lahko zaprosijo študenti s posebnimi potrebami (to so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami), ki imajo Sklep senata matične fakultete o dodelitvi/odobritvi statusa osebe s posebnimi potrebami in manj kot 3 mesece staro potrdilo zdravnika, v katerem zdravnik potrjuje, da zaradi Erasmus+ študija v tujini potrebujejo dodatne zdravstvene storitve, terapije, pripomočke in/ali drugo.  Ekonomski razlogi se ne uvrščajo med posebne potrebe.


Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami morajo temeljiti na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Do dodelitve teh dodatnih sredstev pa so upravičeni študenti le  v primeru, če jim ta dodatna sredstva ne bi bila odobrena, ne bi mogli ustrezno izvesti Erasmus+ študija v tujini.


Vlogo pošljejo študenti na naslov Univerze v Mariboru.

 


POSTOPEK PRIJAVE

 


1.) Študent na spletni strani prosta mesta v skladu z Medinstitucionalnimi sporazumi Erasmus + preveri seznam razpoložljivih mest in študijskih programov na partnerskih institucijah v tujini, ki so ostala na voljo študentom posamezne fakultete.

Na tej spletni strani študenti najdejo naslednje informacije:
- seznam partnerskih inštitucij, kjer lahko študenti posameznih fakultet v študijskem letu 2018/2019 opravijo del študijskih obveznosti;

- spletne naslove partnerskih institucij v tujini, kjer najdejo več informacij o partnerskih institucijah, razpoložljivih študijskih programih, zahtevanem znanju tujega jezika, stroških bivanja in pogojih za prijavo na partnerski univerzi v tujini;
- elektronski naslov kontaktne osebe na partnerski instituciji in

- število razpoložljivih mest za študente posamezne stopnje (s časom trajanja) na posamezni partnerski instituciji.

Glede na to, da koordinatorji razpolagajo z informacijami o dodatnih prijavah in dodatnih odjavah, študent pri fakultetnem koordinatorju preveri trenutno stanje razpoložljivih mest, torej ali je mesto na izbrani partnerski instituciji še prosto.


Elektronski naslovi Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah Univerze v Mariboru so na voljo na spletni strani: Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM.


Študent na spletni strani partnerske univerze preveri aktualne roke in katere obveznosti lahko opravi v letnem (drugem) semestru, ter v katerem jeziku so predavanja za izbrane predmeteter v skladu z objavljenimi možnostmi izbere partnersko institucijo v tujini (univerzo gostiteljico), na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznost. Prijavi se lahko le za študij na partnerski instituciji, kjer rok za nominacijo in prijavo za drugi semester še ni potekel.

 


2.) Študent pri Erasmus fakultetnem koordinatorju preveri tudi s strani matične fakultete  UM zahtevan postopek prijave (morebiti dodatno zahtevane interne dokumente in interne roke) in kriterije izbora. V primeru, da matična fakulteta študenta zahteva dodatne interne dokumente in določa dodatne interne roke, mora študent do določenega roka na fakulteti oddati tudi te dokumente.


Prvi splošni kriterij izbora v primeru, da se na eno institucijo prijavi več študentov kot je razpisanih mest, ki ga morajo fakultete upoštevati je ta, da imajo prednost pri izbiri v primeru, da se prijavi na eno institucijo več študentov kot je razpisanih mest, tisti študenti, ki predhodno še niso odjavili svoje mobilnosti.

 

 

3.) Po prejemu potrditve fakultetnega koordinatorja, da je mesto na izbrani partnerski instituciji še prosto študent odda elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru: https://studentexchange.um.si (Prijava za študente UM).

Dostop na spletno stran je možen le s številko indeksa in AIPS geslom.

Ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s pritiskom na gumb "Confirm Application".

 


4.) Študent sestavi ustrezen študijski sporazum »Learning Agreement Student Mobility for Studies«, ", ki je sestavni del tega razpisa. Študent poskrbi tudi za to, da študijski sporazum izpolni in predloži v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko poslan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. 5.) Fakultetni Erasmus koordinator v bazi prijavo študenta potrdi ter Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru pošlje dopolnitev seznama izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini v študijskem letu 2018/2019.


Po tem ko Erasmus fakultetni koordinator prijavo v bazi potrdi je študentu omogočen izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo.

 

Po prejemu dopolnitve seznama izbranih študentov Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti za potrjenega študenta rezervira finančna sredstva za študij v tujini in študenta o tem in o vseh nadaljnjih postopkih, prijavah za  pridobitev dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi OLS, obvesti na elektronski naslov: ime.priimek@student.um.si,  oz. naslov, ki je naveden na študentovi prijavi.

 

 

6.) V primeru, da partnerska institucija v tujini to zahteva, fakultetni Erasmus koordinator (do s strani partnerske institucije določenega roka in na od nje določenem obrazcu) pošlje partnerski instituciji nominacijo za dodatno potrjene študente. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija, kot je preostalih prostih mest za posamezno študijsko področje, določeno v medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+).

 


7.) Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni s strani institucije gostiteljice dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini) pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini.


Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah določeni zelo različno. Večinoma (lahko tudi prej ali kasneje) od septembra do januarja za študij v tujini v drugem semestru.


Študent se na matični fakulteti pozanima o postopku pošiljanja dokumentacije na univerzo gostiteljico v tujino. Na nekaterih fakultetah UM dokumentacijo na partnerske institucije pošljejo Erasmus koordinatorji ali mednarodna pisarna fakultete, medtem ko morajo študenti nekaterih fakultet dokumente v tujino poslati sami.


Študent pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

 


8.) Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu (Acceptance letter) in potrjene študijske sporazume.

 


9.) Ko študent od univerze gostiteljice iz tujine prejme pismo o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjen prijavni obrazec (Application Form) in potrjen študijski sporazum (»Learning Agreement Student Mobility for Studies) iz spletne strani preko katere se je prijavil na ta razpis https://studentexchange.um.si, natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in skupaj z dokumenti, prejetimi od univerze gostiteljice, pošlje na naslov:


Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje

in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor​ 

DOKUMENTACIJA


Dokumnetacijo, ki jo mora študent poslati na zgoraj naveden naslov  za pridobitev osnovne Erasmus+ finančne dotacije (ki mora biti odobrena pred odobritvijo vseh ostalih dodatnih virov sredstev);


1.  Originalno podpisana Prošnja za finančno dotacijo Erasmus+ /- študent jo natisne s spletne strani, kjer se je prijavil https://studentexchange.um ter obvezno podpiše. Po potrebi podatke ročno popravi,


2.  Kopija potrdila o sprejemu (Acceptance Letter) ali potrjen prijavni obrazec (Application Form) /- ki ga študent prejme od univerze gostiteljice iz tujine/ ,


3.  Kopija potrjenega študijskega sporazuma (Learning Agreement)

Študijski sporazum mora podpisati študent, s podpisom in žigom pa ga morata potrditi tudi koordinator na matični fakulteti (UM) in obvezno tudi univerza gostiteljica v tujini! /- Končno podpisano verzijo pošlje študentu univerza gostiteljica iz tujine/


4.  Kopijo uradnega študijskega koledarja (Academic Calendar) – ki se lahko natisne s spletne strani univerze gostiteljice.

V primeru, če študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema eno izmed spodaj navedenih petih  socialnih pravic


5.  študent zgoraj navedenim dokumentom priloži originalno (ali uradno overjeno kopijo) veljavno odločbe Centra za socialno delo, ki dokazuje, da v času oddaje prošnje prejema on ali član skupnega gospodinjstva eno izmed naslednjih socialnih pravic: 1. državno štipendijo, 2. varstveni dodatek, 3. otroški dodatek, 4. denarno socialna pomoč ali 5. dodatek za velike družine.


V primeru, da odločba CSD ni izdana na ime študenta, mora študent skupaj z odločbo CSD priložiti tudi »Potrdilo iz gospodinjske evidence«, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od socialnih pravic. Posameznik lahko zaprosi za izdajo potrdila o gospodinjski skupnosti na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije, osebno ali preko enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vloga je dostopna na: evloga_za_potrdilo_iz_gospodinjske_....pdf „ Za družinske člane se štejejo osebe, ki živijo v isti gospodinjski skupnosti.


Študent mora prošnjo za finančno dotacijo in zahtevane dokumente oddati dovolj zgodaj pred pričetkom aktivnosti v tujini, da bo lahko pred odhodom v tujino podpisal pogodbe o finančni dotaciji.


Popolne prošnje bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema.

 

Po prejemu popolne prošnje za finančno dotacijo Erasmus+ bo Univerza v Mariboru študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa in jih bodo fakultete uvrstile na dodaten seznam izbranih študentov za študijsko izmenjavo v tujini v študijskem letu 2018, poslala (vendar ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus+ aktivnosti študenta v tujini) v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti.

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.

 

 


Kontakt za vprašanja vezana na finančno dotacijo (podporo) Erasmus+dodano štipendijo Javnega sklada RS, dodatek za Študente iz socialno šibkejših okolij ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami:

Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, 

Lidija Sosič (02 23 55 268),

E: lidija.sosic@um.si.

 

Kontakt za vprašanja vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje...) so fakultetni Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah Univerze v Mariboru Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM.


Datum objave: 13.9.2018


Editor:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava