Študij v tujini v študijskem letu 2016/17

RAZPIS

ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM

ŠTUDIJA V TUJINI

ERASMUS+

v študijskem letu 2016/2017

Rok za oddajo elektronske prijave študentov na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si je

15. marec 2016!


Prijava bo odprta od 12. februarja 2016 naprej.


 

FAKULTETE LAHKO ZA PRIJAVO SVOJIH ŠTUDENTOV DOLOČIJO INTERNE ROKE, DO KATERIH MORAJO ŠTUDENTI ODDATI S STRANI FAKULTETE DODATNO

DOLOČENE DOKUMENTE !

Interni roki fakultet so lahko določeni tudi pred 15. 3. 2016.

 

Program Erasmus omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

 

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu za ustrezno študijsko področje.

 

Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.


Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.


 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2016 do najkasneje 30. septembra 2017.

 

Osnovni pogoji

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

- da bo imel čas študija v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,

- da bo v študijskem letu 2016/2017 vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na matični fakulteti UM,

- da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2016/2017) ne bo presegel maksimuma 12  mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.

 

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.


 

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca). Vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

 

Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis. V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+  mobilnost med programskimi in partnerskimii (ne-evropskimi)  državami (KA107).

 

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje. 

 

Novost programa Erasmus+ je spletna jezikovna podpora za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju, in spletni jezikovni tečaj s katerim lahko izboljšajo znanje. Več podrobnosti o Online Linguistic Support " (OLS) Evropske agencije EACEA  Povezava do predstavitve OLS.

Jezikovna podpora je trenutno na voljo v naslednjih jezikih: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina  portugalščina, češčina,  grščina, poljščina, švedščina in danščina.

Namen preverjanja je študentom, katerih znanje ne dosega vsaj nivoja B2, omogočiti izpopolnjevanje jezika z jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.  

Rezultat preizkusa znanja jezika, ki ga bodo udeleženci opravili pred odhodom na mobilnost, ne bo izločitveni kriterij za udeležbo.

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva oz. v državi, katere državljani so.

 

Celoten čas Erasmus+ študija v tujini, mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini!


 

Pri prejetih prošnjah za finančno dotacijo Erasmus+ za študij v krajih, ki so v skladu s programom »Distance calculator« : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, manj kot 200 km (zračne linije) oddaljeni od sedeža fakultete ali stalnega bivališča študenta, lahko UM, pred pripravo pogodbe o finančni dotaciji ali pred izvedbo nakazila avansa, zahteva dodatna dokazila kot so: kopija pogodbe o namestitvi v kraju študija za celotno obdobje, kopija potrdila o nakazilu prve najemnine in potrdilo o prijavi na uradu za tujce v kraju študija v tujini.

Vsi študenti, ki bodo študij opravljali v takih krajih, in tisti pri katerih bo v program študija v tujini vključena priprava dipl. ali mag. dela, bodo morali po zaključku skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja študija v tujini.


 

Poleg teh pogojev lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med prijavnim postopkom.

 

Pred odhodom v tujino dogovorjene in od matične in partnerske institucije potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu (Learning Agreement for Studies), ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na matični fakulteti. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

 

Pogoj programa Erasmus+ je, da so vse obveznosti opravljene v času Erasmus+ študija v tujini po vrnitvi priznanane minimalno vsaj z vpisom v dodatek k diplomi.

 

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati:

-  min. 10 ECTS za trimester,

- min. 20 ECTS za semester in

- min. 40 ECTS za študijsko leto.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) v skladu z višino odobrenih sredstev Evropske Komisije slovenskim institucijam, predvidoma najkasneje do konca junija 2016, odobrila sredstva za sofinanciranje določenega števila mobilnosti študentov in za določeno število mesecev študija v tujini v študijskem letu 2016/2017.

 

Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Študent Erasmusa ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.

 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji.

 

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

 

Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+ in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu za študij v tujini v študijskem letu 2016/2017, bosta določena predvidoma v juniju 2016.


 

*za informacijo; v študijskem letu 2015/2016 je bila finančna dotacija določena kot sledi:

Višina zneska dotacije

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija 400 EUR/mesec

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija 350 EUR/mesec  

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška300 EUR/mesec

 

Znotraj določenih treh skupin lahko institucije v okviru nacionalnih limitov določijo enoten/fiksen znesek za posamezno skupino držav. Za študijsko leto 2016/2017 nacionalni limiti še niso določeni. Objavljeni bodo takoj ko bodo potrjeni.

 

Če bo Univerzi v Mariboru odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov, bodo imeli prednost pri dodelitvi dotacij tisti študenti, ki v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali študija Erasmus v tujini.


 

Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev študija v tujini, bo Univerza v Mariboru najprej znižala število mesecev sofinanciranja tistim študentom, ki so se prijavili za študij v tujini za dalj časa.


 

V primeru, da bo Univerzi v Mariboru odobrenih večje število mest, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini, bo sprejemala dodatne prijave na razpis do zapolnitve mest in porabe sredstev.

 

Študenti, ki se bodo prijavili na Razpis Univerze v Mariboru za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ in jih bodo matične fakultete za študij v tujini v študijskem letu 2016/2017 potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o višini Erasmus+ finančne dotacije, o možnostih pridobitve dodatnih štipendij in vseh nadaljnjih postopkih obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si .

 

Študenti iz socialno deprivilegiranega okolja bodo lahko zaprosili za dodatek (osnova za dodelitev bo ustrezna odločba/potrdilo Centra za socialno delo). Višina dodatka za študijsko leto 2016/2017 tudi še ni določena in bo objavljena naknadno.

*Npr. za študijsko leto 2015/2016 je znašala 150 Eur/mesec.

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva.

 

Dodatno k Erasmus finančni dotaciji so lahko študenti, ki so izpolnjevali s strani Javnega sklada določene pogoje, od študijskega leta 2010/2011 naprej pridobili še dodatno štipendijo na osnovi razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Ni še znano ali bo razpis za te dodatne štipendije (ki so v študijskem letu 2015/2016  znašale 80 EU /mesec) objavljen tudi za študijsko leto 2016/2017 ali ne.

 

 

POSTOPEK PRIJAVE:

1.) Študent na spletni strani Medinstitucionalni sporazumi Erasmus + preveri seznam razpoložljivih mest in študijskih programov na partnerskih institucijah v tujini, ki so na voljo študentom posamezne fakultete.
Na tej spletni strani študenti najdejo naslednje informacije:
- seznam partnerskih inštitucij, kjer lahko študenti posameznih fakultet v študijskem letu 2016/2017 opravijo del študijskih obveznosti;

- število razpoložljivih mest (s časom trajanja) na posamezni instituciji;
- spletne naslove partnerskih institucij v tujini, kjer najdejo več informacij o partnerskih institucijah, razpoložljivih študijskih programih, zahtevanem znanju tujega jezika, stroških bivanja in pogojih za prijavo na partnerski univerzi v tujini;
- elektronski naslov kontaktne osebe na partnerski instituciji in

- informativne roke za oddajo dokumentov na partnerskih institucijah (natančne roke je potrebno preveriti na uradnih spletnih straneh partnerske institucije! ).

V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere partnersko institucijo v tujini (univerzo gostiteljico), na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznosti.


2.) Študent na spletni strani fakultete UM (navedeni spodaj) preveri s strani fakultete zahtevan postopek prijave (morebiti dodatno zahtevane interne dokumente in interne roke) in kriterije izbora v primeru, da se bo na posamezno univerzo partnerico prijavilo več študentov kot je razpoložljivih mest. Fakultete so te podatke objavile na spodaj navedenih spletnih straneh:

EPFhttp://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/erasmus/
FERIhttp://feri.um.si/studij/erasmus/
FGhttp://www.fgpa.um.si/mednarodna-dejavnost/izmenjava/erasmus-mobilnost/Strani/studenti.aspx
FShttp://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=29
FKKThttp://www.fkkt.um.si/sl/erasmus
FOVhttp://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Mednarodno-sodelovanje
FFhttp://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost/erasmus/
FNM http://fnm.um.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2435&Itemid=176&lang=sl
PEFhttp://pef.um.si/294/erasmus%2B+razpis+za+studijsko+leto+20152016
PFhttp://www.pf.um.si/sl/erasmus
FKBVhttp://fkbv.um.si/mednarodno-sodelovanje-in-izmenjava/mobilnost-studentov
FZVhttp://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=11148&Itemid=371.
FVV http://www.fvv.uni-mb.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost-studentov.aspx
FLhttp://fl.um.si/mednarodna-dejavnost/mobilnost-studentov/erasmus/postopek-prijave/
MFhttp://www.mf.uni-mb.si/index.php/sl/mednarodno-sodelovanje
FEhttp://www.fe.um.si/sl/erasmus.html
FThttp://ft.uni-mb.si/studenti/studij-v-tujini


Elektronski naslovi Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah Univerze v Mariboru so na voljo na spletni strani: Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM.

 

3.) Študent na spletni strani partnerske univerze preveri, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru in v kakšnem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in sestavi ustrezen študijski sporazum "LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES", ki je sestavni del tega razpisa. Študent poskrbi tudi za to, da študijski sporazum izpolni in predloži v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko poslan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. Matična fakulteta študenta na UM lahko za pripravo študijskega sporazuma določi dodaten rok.

4.) Študent najkasneje do 15. marca 2016 odda elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru: https://studentexchange.um.si

Dostop na spletno stran je možen le s številko indeksa in AIPS-geslom.

Ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s pritiskom na gumb "Confirm Application".

 

5.) V primeru, da matična fakulteta študenta zahteva dodatne interne dokumente in določa dodatne interne roke, mora študent do določenega roka na fakulteti oddati tudi te dokumente.

 

Na podlagi prejetih prijav fakulteta izvede izbirni postopek in študente obvesti o razvrstitvi.

 

Elektronske prijave študentov se lahko po roku oddaje z dovoljenjem in potrditvijo fakultetnih Erasmus koordinatorjev še spreminjajo. Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolnoma usklajena s fakultetnim koordinatorjem in ko fakultetni Erasmus koordinator v bazi prijavo potrdi, ter Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru pošlje seznam izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini v študijskem letu 2016/2017.

 

Končni rok za oddajo seznamov izbranih študentov fakultet UM za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2016/2017, je 10. 6. 2016. Po tem datumu spremembe niso več možne.

 

Po potrditvi prijave študenta Erasmus fakultetnega koordinatorja, je študentu v bazi omogočen izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo.


V primeru, da partnerska univerza v tujini to zahteva, fakultetni Erasmus koordinator (do s strani partnerske institucije določenega roka in na od nje določenem obrazcu) pošlje partnerski instituciji nominacijo izbranih študentov. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija, kot je to za posamezno študijsko področje določeno v medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+ (Medinstitucionalni sporazumi).

 

6.) Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni morebiti dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini) pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini.

Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah določeni zelo različno. Večinoma (lahko tudi prej ali kasneje) od aprila do junija za študij v tujini v prvem semestru in od septembra do novembra za študij v tujini v drugem semestru.

Študent pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu (Acceptance letter) in potrjene študijske sporazume. Študenti, ki se prijavijo za študij v tujini v zimskem semestru običajno prejmejo te dokumente v poletnih mesecih oz. v septembru, ostali pa kasneje.

 

7.) Študent po prejemu pisma o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjenega prijavnega obrazca (Application Form) in potrjenega študijskega sporazuma (Learning Agreement for studies) od univerze gostiteljice iz tujine iz spletne strani preko katere se je prijavil na ta razpis (https://studentexchange.um.si), natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice, pošlje na naslov:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje

in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor


Če študent ne prejme pisma o sprejemu (Acceptance Letter), iz katerega sta natančno razvidna datum začetka in datum konca Erasmus aktivnosti na univerzi gostiteljici v tujini, študent prošnji za finančno dotacijo obvezno priloži še potrdilo o trajanju rednih študijskih obveznosti v tujini ali študijski koledar (Academic Calendar) univerze gostiteljice.

 

Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

 

Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. dan začetka prvega predavanja, pozdravna prireditev, ki jo prireja institucija gostiteljica ali pa medkulturni tečaji (npr. Welcome week).

 

Za čas trajanja tečajev tujih jezikov, ki jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra,  so študenti upravičeni prejeti Erasmus+ finančno dotacijo le v primeru, če je tak tuj jezik vključen kot predmet v študijski sporazum in le za tiste jezike, za katere niso omogočena preverjanja in tečaji v sistemu spletne jezikovne priprave »Online Linguistic Support« (OLS). Torej za čas trajanja tečajev tujih jezikov, ki jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra (zaenkrat) za naslednje jezike: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina  portugalščina, češčina,  grščina, poljščina, švedščina in danščina, finančne dotacije Erasmus, ni možno prejeti.

Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

 

Študijski sporazum Learning Agreement for Studies mora biti obvezno potrjen, s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) od matične fakultete UM in univerze gostiteljice iz tujine.

 

Po prejemu finančnih sredstev s strani Nacionalne agencije (CMEPIUS) bo Univerza v Mariboru študentom, ki jih bodo fakultete UM do 10. 6. 2016 uvrstile na seznam izbranih študentov za študijsko izmenjavo v tujini v študijskem letu 2016/2017 in ki bodo oddali popolne prošnje za pridobitev finančne dotacije Erasmus, poslala (vendar ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus+ aktivnosti študenta v tujini) v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti.

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.


V primeru, da bo s strani fakultet UM za študij v tujini v študijskem letu 2016/2017 (s seznami izbranih študentov) potrjenih več študentov, kot bo odobrenih mest (oz. finančnih sredstev) s strani CMEPIUS-a, bo Univerza v Mariboru sprejemala popolne prošnje in odobravala finančno dotacijo študentom le do zapolnitve mest in do porabe sredstev.

 

Kontakt za vprašanja vezana na finančno dotacijo Erasmus+, štipendijo Javnega sklada RS ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami in študente iz socialno deprivilegiranega okolja je:

Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Lidija Sosič
T: 02/23 55 268
E: lidija.sosic@um.si

Kontakt za vprašanja vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje, ...) so fakultetni Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah Univerze v Mariboru (Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM).

Datum objave: 22. 1. 2016

Urednik strani: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava