Študij v tujini v programskih državah

​​​​​​II. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI  ERASMUS+

v programskih državah za pogodbeno obdobje 2016


 

DRUGI RAZPISNI ROK


 

Elektronska prijava je na voljo na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si


 

ROK ZA PRIJAVO NI DOLOČEN - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev


 

Na ta razpis se lahko študenti prijavijo za študij v tujini, ki se bo zaključil najkasneje do 31.5.2018.

 

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.


 

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem obdobju za ustrezno študijsko področje.


 

Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).


 

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.


 

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.


 

Erasmus+ finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini so bila na podlagi prijave na razpis, Univerzi v Mariboru odobrena s strani Nacionalne agencija RS - Center za mobilnost in evropske programe (v nadaljevanju CMEPIUS), s sporazumom štev. 16-103-021338. Po tem sporazumu se lahko sofinancirajo mobilnosti, ki bodo izvedene v pogodbenem obdobju 2016, ki traja 24 mesecev, z začetkom 1.6.2016 in koncem 31.5.2018.


 

Univerza v Mariboru (UM) je na podlagi prvega Razpisa za mobilnost študentov, objavljenega 22.1.2016, prejela prijave 303 študentov za študij v tujini v študijskem letu 2016/2017, za katere je rezervirala vsa za študij v tujini odobrena finančna sredstva.

Do 19.10.2016 je 57 študentov, ki so jih matične fakultete UM do roka potrdile za študij v tujini v študijskem letu 2016/2017, odjavilo svojo mobilnost, zato Univerza v Mariboru objavlja II. Razpis za mobilnost študentov za študij v tujini za pogodbeno leto 2016.


 

Na ta razpis se lahko študenti prijavijo le na tista mesta v okviru E​rasmus+ medinstitucionalnih sporazumov, ki niso bila zasedena na podlagi Razpisa, objavljenega januarja 2016 (povezava).


 

Seznam se bo po prejemu novih prijav in dodatnih odjav, enkrat na teden posodabljal, zato mora študent pred prijavo preveriti trenutno razpoložljiva mesta pri Erasmus fakultetnem koordinatorju. 


 

VIŠINA FINANČNE DOTACIJE ERASMUS+

 

Na podlagi določil programa Erasmus+ so programske države razdeljene v tri skupine glede na višino stroškov bivanja.  CMEPIUS je za pogodbeno leto 2016 določil višino finančne dotacije za posamezne skupine kot sledi:


 

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švica, Velika Britanija

 

430 EUR/mesec

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska,  Španija, Turčija

 

380 EUR/mesec

 

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška,

 

 

330 EUR/mesec

 

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje dololčene v razpisu Javnega sklada, ​​objavljene na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2016-212-jr-kopija-1/, pridobijo še dodatno štipendijo Ad futura za študijske obiske v višini 80 EUR/ mesec. Prijava za dodatna sredstva iz naslova razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je objavljena skupaj s tem razpisom (povezava do prijave​).


 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, lahko zaprosijo za dodana sredstva.   »Obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami« in navodila so objavljeni skupaj s tem razpisom.


 

Dodatna štipendija za študente iz socialno šibkejših okolij

V primeru odobritve dodatnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo študenti, ki bodo skupaj s prošnjo za Erasmus+ finančno dotacijo poslali originalno odločbo Centra za socialno delo, lahko kandidirali za dodatna sredstva v višini odobritve ministrstva (predvidoma 270 EUR/mesec). Ta dodatna štipendija bo lahko študentu odobrena le v primeru, če bodo na dan prejema študentove popolne prošnje za finančno dotacijo Erasmus+,  sredstva ki jih bo pridobila UM na razpisu ministrstva, še na voljo. 

OSNOVNI POGOJI 


 

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

- da bo imel celoten čas študija v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,

- da bo v času študija v tujini vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na matični fakulteti UM,

- da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v času študija v tujini), ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupne mobilnosti v tujini  v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.


 

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.


 

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis. V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).


 

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje.


 

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.


 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva oz. v državi, katere državljani so.


 

Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini!


 

Poleg teh pogojev lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med prijavnim postopkom.


 

Pred odhodom v tujino dogovorjene in od matične in partnerske institucije potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu (Learning Agreement for Studies), ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na matični fakulteti. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.


 

Pogoj programa Erasmus+ je, da so vse obveznosti opravljene v času Erasmus+ študija v tujini po vrnitvi priznane minimalno vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati:

- min. 10 ECTS za trimester,

- min. 20 ECTS za semester (oz. 6 mesecev študija v tujini) in

- min. 40 ECTS za študijsko leto (oz.12. mesecev študija v tujini).


 

Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Študent Erasmusa ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.


 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji.


 

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.


 

 

Spletna jezikovna podpora "Online Linguistic Support" (OLS)


 

Novost programa Erasmus+ je spletna jezikovna podpora za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju. Omogoča tud spletne jezikovne tečaje s katerim lahko študneti izboljšajo znanje. Več o Online Linguistic Support " (OLS) Evropske agencije EACEA Povezava do predstavitve OLS.


 

Študent mora, z izjemo matičnih govorcev zadevnega jezika opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu »Online language support (OLS)« pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS. Trenutno so to angleščina, nemščina, španščina, portugalščina, francoščina, italijanščina,  nizozemščina, češčina,  grščina, danščina, poljščina, švedščina.

Namen preverjanja je študentom, katerih znanje ne dosega vsaj nivoja B2, omogočiti izpopolnjevanje jezika z jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

Rezultat preizkusa znanja jezika, ki ga bodo udeleženci opravili pred odhodom na mobilnost, ne bo izločitveni kriterij za udeležbo.


 


 

POSTOPEK PRIJAVE:


 

1.) Študent na spletni strani:​ www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Medinstitucionalni-sporazumi-ERASMUS+.aspx.​ Erasmus + preveri seznam razpoložljivih mest in študijskih programov na partnerskih institucijah v tujini, ki so na voljo študentom posamezne fakultete.

Na tej spletni strani študenti najdejo naslednje informacije:
- seznam partnerskih institucij, kjer lahko študenti posameznih fakultet še opravijo del študijskih obveznosti in število razpoložljivih mest (s časom trajanja) na posamezni instituciji;
- spletne naslove partnerskih institucij v tujini, kjer najdejo več informacij o partnerskih institucijah, razpoložljivih študijskih programih, zahtevanem znanju tujega jezika, stroških bivanja, pogojih in rokih za prijavo na partnerski univerzi v tujini in
- elektronski naslov kontaktne osebe na partnerski instituciji.


 

Študent na spletni strani partnerske univerze preveri aktualne roke katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru v katerem jeziku so predavanja za izbrane predmete, ter v skladu z objavljenimi možnostmi izbere partnersko institucijo v tujini  (univerzo gostiteljico), na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznost. Glede na to, da se seznam razpoložljivih mest  posodablja 1 x tedensko, preveri pri Erasmus fakultetnem koordinatorju, ali je mesto na izbrani partnerski instituciji še prosto.


 

Elektronski naslovi Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah Univerze v Mariboru so na voljo na spletni strani: Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM.


 

2.) Študent pri Erasmus fakultetnem koordinatorju preveri tudi s strani fakultete zahtevan postopek prijave (morebiti dodatno zahtevane interne dokumente in interne roke) in kriterije izbora.


 

3.) Po prejemu informacije, da je mesto na izbrani partnerski instituciji prosto, študent sestavi ustrezen študijski sporazum "LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES", ki je sestavni del tega razpisa. Študent poskrbi tudi za to, da študijski sporazum izpolni in predloži v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko poslan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa.


 

4.) Študent odda elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru: https://studentexchange.um.si (Prijava za študente UM)

Dostop na spletno stran je možen le s številko indeksa in AIPS-geslom.

Ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s pritiskom na gumb "Confirm Application".


 

5.) V primeru, da matična fakulteta študenta zahteva dodatne interne dokumente in določa dodatne interne roke, mora študent do določenega roka na fakulteti oddati tudi te dokumente.


 

6.) Fakultetni Erasmus koordinator v bazi prijavo študenta potrdi ter Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru pošlje dopolnitev seznama izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini za pogodbeno leto 2016.


 

7.) V primeru, da partnerska institucija v tujini to zahteva, fakultetni Erasmus koordinator (do s strani partnerske institucije določenega roka in na od nje določenem obrazcu) pošlje partnerski instituciji nominacijo za dodatno potrjene študente. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija, kot je preostalih prostih mest za posamezno študijsko področje, določeno v medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+)  povezava​ 


 

8.) Po prejemu dopolnitve seznama izbranih študentov Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti za potrjenega študenta rezervira finančna sredstva za študij v tujini in študenta o tem obvesti na elektronski naslov: ime.priimek@student.um.si.   


 

9.) Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni s strani institucije gostiteljice dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini) pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini.


 

Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah določeni zelo različno. Večinoma (lahko tudi prej ali kasneje) od aprila do junija za študij v tujini v prvem semestru in od oktobra do novembra za študij v tujini v drugem semestru.

Študent pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

Po potrditvi prijave s stani Erasmus fakultetnega koordinatorja je študentu v bazi omogočen izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo.

Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu (Acceptance letter) in potrjene študijske sporazume.


 

10.) Ko študent s strani univerze gostiteljice prejme potrdilo o tem, da je sprejet in potrjen študijski sporazum, iz spletne strani preko katere se je prijavil na ta razpis (https://studentexchange.um.si), natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+ in jo skupaj z ostalo dokumentacijo za pridobitev finančne dotacije pošlje na naslov:


 

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje

in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 


 

DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV FINANČNE DOTACIJE mora vsebovati naslednje dokumente:


 

1.)   Originalno Prošnja za finančno dotacijo Erasmus+  /- študent  jo natisne s spletne strani, kjer se je prijavil  https://studentexchange.um  ter obvezno podpiše. Po potrebi podatke ročno popravi,

 

2.)   Kopijo potrdila o sprejemu (Acceptance Letter) ali potrjen  prijavni obrazec (Application Form) /- ki ga študent prejme od univerze gostiteljice iz tujine/ ,
 

3.)    kopijo potrjenega študijskega sporazuma (Learning Agreement)   

Študijski sporazum mora podpisati študent, s podpisom in žigom pa ga morata potrditi tudi koordinator na matični fakulteti (UM) in obvezno tudi univerza gostiteljica v tujini! /- končno podpisano verzijo pošlje študentu univerza gostiteljica iz tujine/


 

4.)   kopijo uradnega študijskega koledarja (Academic Calendar) – ki se lahko natisne s spletne strani univerze posteljice.


 

Opcijsko:


 

5.)    študenti ki izpolnjujejo pogoje razpisa Javnega sklada, pošljejo skupaj z zgoraj navedeno dokumentacijo tudi Prijavo za dodatna sredstva iz naslova razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki je objavljena skupaj s tem razpisom (povezava do prijave).

 

6.)   V primeru, da študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema eno izmed naslednjih socialnih pravic: 1.  državno štipendijo, 2. varstveni dodatek, 3. otroški dodatek, 4. denarna socialna pomoč ali 5. dodatek za velike družine, zgoraj navedenim dokumentom priloži še originalno veljavno odločbo Centra za socialno delo


 

Če bodo na dan prejema popolne  prošnje na voljo dodatna sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za študente iz socialno šibkejših okolij, ki jih bo UM pridobila na razpisu, bodo lahko študenti, ki bodo skupaj s prošnjo za Erasmus+ finančno dotacijo poslali veljavno odločbo Centra za socialno delo, prejeli dodatna sredstva v višini odobritve ministrstva (predvidoma 270 EUR/mesec). V primeru, da odločba CSD ni izdanan na ime študenta, mora študent skupaj z odločbo CSD priložiti tudi »Potrdilo iz gospodinjske evidence«, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od  socialnih pravic. Posameznik lahko zaprosi za izdajo potrdila o gospodinjski skupnosti na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije, osebno ali preko enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.  Vloga je dostopna na:  evloga_za_potrdilo_iz_gospodinjske_....pdf „ Za družinske člane se štejejo osebe, ki živijo v isti gospodinjski skupnosti.


 

Študent mora prošnjo za finančno dotacijo oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini. Popolne prošnje bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema.


 

Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.


 

Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. dan prvega predavanja, pozdravna prireditev, ki jo prireja institucija gostiteljica ali pa medkulturni tečaji (npr. Welcome week).

Za čas trajanja tečajev tujega jezika (angleščine, nemščine, španščine, portugalščine, francoščine, italijanščine,  nizozemščine, češčine,  grščine, danščine, poljščine, švedščine, ki je na voljo v sistemu OLS), ki jih morebiti organizirajo univerze v tujini pred pričetkom semestra, študenti do finančne dotacije Erasmus+ niso upravičeni, razen izjemoma v primeru, da je tečaj del ostalega programa kulturne priprave. (npr. v sklopu Welcome week). Kmalu bodo na voljo tudi izpiti in tečaji za jezike naslednjih držav: HU, FI, BG, RO, SK in HR.

Tečaji jezikov, ki v sistemu OLS niso na voljo, se lahko štejejo v obdobje le, če je tuj jezik vključen kot predmet v študijski sporazum (Learning Agreement)


 

Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.


 

Študijski sporazum Learning Agreement for Studies mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) od matične fakultete UM in univerze gostiteljice iz tujine.


 

Po prejemu popolne prošnje za finančno dotacijo bo Univerza v Mariboru študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa in jih bodo fakultete uvrstile na dodaten seznam izbranih študentov za študijsko izmenjavo v tujini v pogodbenem letu 2016, poslala (vendar ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus+ aktivnosti študenta v tujini) v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti.

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.


 

Kontakt za vprašanja,  vezana na finančno dotacijo Erasmus+, štipendijo Javnega sklada RS ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami in študente iz socialno depriviligiranega okolja je: Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Lidija Sosič
T:02/2355268, E: lidija.sosic@um.si


 

Kontakt za vprašanja,​ vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje, ...) so fakultetni Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah Univerze v Mariboru (Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM).

Datum objave: 19.10.2016​​


 


 

​​​​

Editor:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava