Strokovno praktično usposabljanje v tujini

​​​​​               

 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM USPOSABLJANJA V TUJINI V PROGRAMU ERASMUS+

 

1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: UM).

  

 

2. NAMEN IN CILJ RAZPISA

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 – 2020, ki študente spodbuja k kratkoročni mednarodni mobilnosti, ki jim prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter krepi medkulturne kompetence in mehke veščine, kot so komunikacijske sposobnosti, znanje tujih jezikov, timsko delo, delo v medkulturnih skupinah itd. Ta razpis se nanaša na Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov, ki podpira projekte mobilnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

 

Program omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo študenti v okviru svojega študija in mladi diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Makedonija, Norveška in Turčija.

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšan učni uspeh;
 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti;
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;
 • večja samostojnost in samozavest;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena medkulturna zavest;
 • aktivnejša udeležba v družbi;
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

 

3. KDO SE LAHKO PRIJAVI

Na razpis se lahko prijavijo:

 • študenti UM, ki imajo celoten čas praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti UM in so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija in
 • diplomanti UM, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija ali v času absolventa (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v 12 mesecih po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31.5.2019.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva ali v državi, katere državljani so.

 

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki v času dosedanjega študija na isti stopnji še niso izkoristili 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ (vključno z udeležbo na Erasmus+ mobilnosti med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami – Mednarodna kreditna mobilnost). Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega obdobja praktičnega usposabljanja, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer lahko študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj trajajo 24 mesecev.

 

Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t.i. zero grant študenti).

 

Strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje v tujini, za kar jamčijo študent, mentor na fakulteti in Erasmus+ fakultetni koordinator s podpisom dokumenta "Learning Agreement for Traineeship". Erasmus koordinator na matični fakulteti ne more biti istočasno tudi mentor. Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar je to mogoče.

 

Strokovno praktično usposabljanje študentov mora biti po zaključku priznano na matični fakulteti UM vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

 

Študent mora celoten čas strokovnega praktičnega usposabljanja bivati v kraju opravljanja mobilnosti v tujini. Študent mora skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja praktičnega usposabljanja, sicer do finančne dotacije na podlagi tega razpisa ni upravičen.

 

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

 


 

4. ORGANIZACIJA GOSTITELJICA

Mobilnost se lahko izvede na:

 • javni ali zasebni  organizaciji,  ki  je  aktivna  na  trgu  dela  ali  v  izobraževanju, usposabljanju in na področju mladine. Taka organizacija je lahko na primer:
 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • visokošolska institucija (univerza), ki sodeluje v programu Erasmus+.

 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov:

 • institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami (obširen seznam je na voljo na spletni strani http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sl.htm)
 • organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije (da ne prihaja do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev).

 

5. OBDOBJE MOBILNOSTI

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno na najmanj 2 meseca (min. 60 dni) do največ 12 mesecev. Študent lahko koristi status Erasmus+ študenta in prejme Erasmus+ dotacijo za obdobje mobilnosti, ki skupaj traja največ 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste mobilnosti. Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

 

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oz. v roku največ 12 mesecev po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi  "asistentstva" za bodoče učitelje.

 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo zaključene najkasneje do 31. 5. 2019.

 

Študentom priporočamo, da opravljeno obdobje mobilnosti zabeležijo v svoj življenjepis. Vzorec se nahaja na naslednji spletni strani: http://www.europass.si/europass_mobilnost.aspx.

 


 

6. FINANČNA DOTACIJA

Erasmus+ finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini so bila UM dodeljena s strani nacionalne agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS). Erasmus+ finančna dotacija se omeji glede na razpoložljiva sredstva. Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.

 

Finančna dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov mobilnosti v celoti.

 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici v tujini.

 

Na podlagi določili programa Erasmus+ so programske države razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja.  Nacionalna agencija CMEPIUS je določila višino finančne dotacije za posamezne skupine kot sledi v Tabeli 1:

 

Tabela 1: Višina Erasmus+ dotacije po državah


 

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, ​Velika Britanija

 

450 EUR/mesec


 

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja


 

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska,  Španija, Turčija

 


 

400 EUR/mesec

 


 

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja


 

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška,

 

 


 

350 EUR/mesec

 

 

Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli pogodbo o finančni dotaciji za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+, kjer bodo pravice, obveznosti in odgovornosti pri dodelitvi finančne dotacije pravila in obveznosti glede upravičenosti do Erasmus+ finančne dotacije natančneje določena.

 

Študenti, ki odhajajo v tujino, so še naprej upravičeni prejemati celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

 

UM je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od nacionalne agencije CMEPIUS.

 


 

7. DODATEK K OSNOVNI ERASMUS+ FINANČNI DOTACIJI IZ PROGRAMA ERASMUS+

Študenti, ki opravljajo Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz programa Erasmus+ (dodatek za prakso) v višini 100 EUR na mesec.

 

Študenti, ki bodo prejeli dodatno štipendijo za študente iz socialno šibkejših okolij iz točke 8.3 tega razpisa, niso upravičeni do tega dodatka za prakso

 


 

8. DODATNE FINANČNE DOTACIJE K OSNOVNI ERASMUS+ DOTACIJI

Študenti lahko ob izpolnjevanju pogojev zaprosijo za naslednja dodatna sredstva k osnovni Erasmus+ dotaciji:

- Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami;

- Dodatek k Erasmus+ finančni dotaciji iz vira JS RS za razvoj kadrov in štipendije;

- Dodatna štipendija za študente iz socialno šibkejših okolij.

 

8.1. DODATNA SREDSTVA ZA MOBILNOSTI ZA UDELEŽENCE S POSEBNIMI POTREBAMI

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus+ mobilnost z namenom usposabljanja v tujino, lahko zaprosijo za dodatna sredstva. Obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami, poziv in navodila so objavljeni skupaj s tem razpisom.

 

8.2. DODATEK K ERASMUS+ FINANČNI DOTACIJI IZ VIRA JS RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, objavljenega na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2017-233-jr/, pridobijo še dodatno štipendijo Ad futura za študijske obiske v višini 70 EUR/ mesec. Prijavi obrazec za ta dodatna sredstva je objavljena skupaj s tem razpisom.

 

8.3. DODATNA ŠTIPENDIJA ZA ŠTUDENTE IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki bodo skupaj s prošnjo za Erasmus+ finančno dotacijo poslali originalno odločbo Centra za socialno delo, kandidirajo za dodatna sredstva MIZŠ iz programa "Mobilnost študentov iz socialno šibkejših" v višini 250,00 EUR na mesec. Ta dodatna štipendija bo lahko študentu odobrena le v primeru, če bodo na dan prejema študentove popolne prošnje za Erasmus+ finančno dotacijo, sredstva, ki jih bo pridobila UM na razpisu ministrstva, še na voljo.

 

Cilj projekta »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij« je izboljšanje udeležbe slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini ter posledično povečanje učinka mobilnosti ter pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru programa Erasmus+.

 

V primeru, da študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema eno izmed naslednjih socialnih pravic: 1.  državno štipendijo, 2. varstveni dodatek, 3. otroški dodatek, 4. denarna socialna pomoč ali 5. dodatek za velike družine, lahko skupaj s prijavo na ta razpis pošlje tudi prijavo za dodatna sredstva za študente iz socialno šibkejših okolij z obveznimi prilogami (prijava je objavljena skupaj s tem razpisom).

 

V primeru, da odločba CSD ni izdana na ime študenta, mora študent skupaj z odločbo CSD priložiti tudi »Potrdilo iz gospodinjske evidence«, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od  socialnih pravic. Posameznik lahko zaprosi za izdajo potrdila o gospodinjski skupnosti na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije, osebno ali preko enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.  Vloga je dostopna na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1260. Za družinske člane se štejejo osebe, ki živijo v isti gospodinjski skupnosti.

 

 

9. PRIJAVA NA RAZPIS

 

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«:

1.       izpolni spletno prijavo na https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx - izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti;

2.       zagotoviti originalno potrjen (podpisan in ožigosan) sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship), ki je priložena razpisu;

3.       napisati motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije:

 • kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti UM;
 • kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
 • natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve...).

4.       zagotoviti veljavno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov;

 

Vse dokumente iz prejšnjega odstavka je potrebno poslati po pošti (upošteva se datum prejetja pošte) na naslov:

 

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

Po elektronski pošti poslane prijave oz. poslane kopije dokumentov ne bodo obravnavane in bodo zavržene.

 

Rok za prijavo ni določen - UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

 

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

 

Popolne prijave bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema.

 

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati kvaliteto mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo z odločbo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojna Komisija za sprejemanje odločitev pri izvajanju projektov Erasmus+ KA103 in KA107.

 


 

10. SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA "ONLINE LINGUISTIC SUPPORT" (OLS)

Erasmus+  "Online Linguistic Support" (OLS) je spletna jezikovna podpora za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju. Omogoča tudi spletne jezikovne tečaje s katerim lahko študenti izboljšajo znanje. Več o »Online Linguistic Support" (OLS) je dostopno na naslednji spletni strani: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_en.

 

Z izjemo matičnih govorcev zadevnega jezika mora študent opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu »Online language support (OLS)« pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS. Trenutno so to angleščina, nemščina, španščina, portugalščina, francoščina, italijanščina,  nizozemščina, češčina,  grščina, danščina, poljščina, švedščina.

 

Namen preverjanja je študentom, katerih znanje ne dosega vsaj nivoja B2, omogočiti izpopolnjevanje jezika z jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

 

Rezultat preizkusa znanja jezika, ki ga bodo udeleženci opravili pred odhodom na mobilnost, ne bo izločitveni kriterij za udeležbo.

 


 

11. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE

Kontakt: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Suzana Rizani Ropoša: suzana.roposa@um.si; Tel: (02) 23 55 255

 

Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM:

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Erasmus-koordinatorji.aspx


 

Ponudbe strokovnih usposabljan v tujini: https://erasmusintern.org/.

 

Maribor, dne 19.1.2018


 

Urednik strani: Oddelek za mednarodno sodelovanje
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava