Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini 2014-2016

erasmus+logo_mic.jpg

RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA Z NAMENOM USPOSABLJANJA

V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za študijsko leto 2014/2016


/ROK PRIJAVE NI DOLOČEN / RAZPIS BO ODPRT DO PORABE SREDSTEV/

 

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Univerzi v Mariboru (UM) odobril sredstva v višini 19.000 EUR.


 

1. NAMEN IN CILJI RAZPISA

Ta tip mobilnosti podpira strokovni razvoj zaposlenih na visokošolskih institucijah z usposabljanji v tujini (razen konferenc!) in sledenjem na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.


 

Cilji tovrstnih aktivnosti so predvsem povečanje kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na UM v okviru programa Erasmus+  (odhajajočih in prihajajočih študentov): navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele študente UM na Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje v tujini, obisk partnerskih institucij, s katerimi imajo fakultete UM aktivno izmenjavo študentov v okviru programa Erasmus+, sodelovanje na organiziranih tednih usposabljanja (Erasmus Staff Training Week) na visokošolskih institucijah v tujini, navezovanje stikov z visokošolskimi institucijami v tujini, ki sodelujejo v programu Erasmus+ in bi lahko postale Erasmus+ partnerske institucije UM ipd.


 

Na področju izobraževanja se na podlagi dejavnosti mobilnosti v programu Erasmus+ pričakujejo naslednji rezultati:

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja po vseh državah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost dela in dejavnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljena podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu;
 • več priložnosti za strokovni razvoj.

2. KDO SE LAHKO PRIJAVI

Na razpis se lahko prijavijo zaposleni UM, ki izpolnjujejo naslednje minimalne zahteve programa:

 • Prijavitelj mora biti zaposleni na UM (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali delati na UM na podlagi podjemne oz. avtorske pogodbe. Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca;
 • Mobilnost lahko poteka le med nosilkama Erasmus univerzitetne listine in mora imeti vedno podlago v medinstitucionalnem dogovoru (bilateralnem sporazumu Erasmus), razen za mobilnosti v podjetje;
 • Prednost pri prijavi na ta na razpis imajo zaposleni UM, ki aktivno sodelujejo v postopkih prijave in izbora študentov UM, ki odhajajo na Erasmus+ mobilnost v tujino in tujih študentov, ki prihajajo na Erasmus mobilnost na UM. To so Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe oz. zaposleni, ki Erasmus koordinatorjem pri zgoraj omenjenih postopkih aktivno pomagajo, ki se bodo prijavili do 31.4.2016.


Mobilnost, ki jo zaposleni prijavi na ta razpis, se pojmuje kot celota in ni zamenljiva; mobilnost ni vezana ne na institucijo gostiteljico, ne na prijavitelja (če se prijavitelj, kateremu je bila mobilnost na podlagi tega razpisa že odobrena, odloči zamenjati institucijo gostiteljico oz. če želi mobilnost na določeni instituciji gostiteljici namesto te osebe izvesti druga zaposlena oseba Univerze v Mariboru, se mora vložiti nova vloga na razpis – zamenjava ni mogoča!).


 

Zaposleni UM ne more opravljati mobilnost na isti instituciji v okviru tega razpisa in Razpisa za sofinanciranje učnega osebja za namen poučevanja na visokošolskih partnerskih institucijah v tujini v okviru programa Erasmus+ 2014/16.


 

V okviru tega razpisa se lahko na isti instituciji v tujini hkrati udeležita mobilnost samo 2 zaposlena UM.
 

Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini!


 

3. KJE SE LAHKO MOBILNOST IZVAJA

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE (Erasmus univerzitetne listine) ali katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.  

Taka organizacija je lahko na primer:

- javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);

- javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;

- socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice,  obrtniška/poklicna združenja in sindikati;

- raziskovalni inštitut;

- fundacija;

- šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do višjega

   sekundarnega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem

   odraslih);

- neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;

- organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve.

 

Vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v državi programa Erasmus+.

Zaposleni lahko izvajajo svojo mobilnost v katerikoli državi programa Erasmus+, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča.


 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.


 

Partnerske visokošolske institucije v tujini so tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+  za mobilnost osebja z namenom usposabljanja v tujini za ustrezno študijsko leto in ustrezno študijsko področje. Partnerska organizacija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred začetkom obdobja mobilnosti strinjati s programom usposabljanja, ki ga bo izvajal zaposleni.

 


 

4. OBDOBJE MOBILNOSTI

Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 delovna dneva in ne več kot 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja.


 

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo zaključene najkasneje do 31. maja 2016. Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje prijave za dotacijo.


 

5. FINANČNA SREDSTVA

Maksimalna višina sredstev, ki jo lahko posameznik pridobi za posamezno mobilnost na podlagi tega razpisa je 600 EUR.


 

Zaposleni Univerze v Mariboru v pogodbenem letu 2014/2016 ne more prejeti sofinanciranja mobilnosti na isti instituciji v tujini na podlagi Razpisa za sofinanciranje osebja za namen poučevanja in na podlagi Razpisa za sofinanciranje mobilnosti z namenom usposabljanja osebja v tujini Erasmus+.


 

Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti.


 

Vsaka mobilnost je upravičena do dodelitve zgolj ene dotacije iz proračuna EU. Dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička prejemnika.


 

Skupna višina sofinanciranja za posamezno mobilnost ne sme presegati:

1. določenega maksimuma 600 EUR;

2. višine sredstev, za katere je prijavitelj zaprosil v predračunu stroškov;

3. 80 % vseh stroškov obračunanih v skladu s slovensko zakonodajo;

4. naslednjih limitov:

4.1.) maksimalna višina dnevnic (pavšal stroškov za bivanje in nočitev) za mobilnost v posamezno skupino držav:


 

Skupina A:  Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija    80 EUR/ dan 

Skupina B:  Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Turčija

   70 EUR/ dan  

Skupina C:  Makedonija, Nemčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija

   60 EUR/ dan  

Skupina D:  Hrvaška, Estonija, Litva

   50 EUR/ dan  


 

4.2.) maksimalna višina sofinanciranja potnih stroškov (odvisna od št. km do namembne institucije):

- od 100 do 499 km:  180 EUR

- od 500 do 1999 km:  275 EUR

- od 2000 do 2999 km:  360 EUR

- od 3000 do 3999 km: 530 EUR


Za izračun se uporablja kalkulator razdalj.


 

Razdalja se računa od sedeža matične institucije (univerze ali fakultete, odvisno od obračunanih stroškov v potnem nalogu) do sedeža namembne institucije. Za izračun maksimalnega sofinanciranja potnih stroškov se šteje razdalja v eno smer. 


 

V primeru poti iz kraja, ki ni enak kraju pošiljajoče organizacije, do kraja, ki ni enak kraju sprejemne organizacije, je treba dejansko pot dokazati z vozovnicami ali drugimi računi, ki vsebujejo kraj odhoda in prihoda.


 

Za pot se lahko upošteva, če je to zaradi narave poti potrebno, največ en dan neposredno pred prvim dnem aktivnosti v tujini in en dan neposredno po zadnjem dnevu aktivnosti.


 

Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi.
 

6. PRIJAVA NA RAZPIS

Popolna prijava na ta razpis vključuje:

 • izpolnjen in podpisan obrazec »Prijava na razpis STT«;
 • original izpolnjenega programa usposabljanja »MOBILITY AGREEMENT - STAFF MOBILITY FOR TRAINING«, ki sta ga potrdili matična fakulteta in partnerska institucija v tujini;
 • obrazec »Predračun stroškov« z navedenim natančnim zneskom, ki se bo financiral iz tega vira – obrazec mora potrditi odgovorna oseba na matični fakulteti.
MOBILITY AGREEMENT je obrazec, s katerim se določi namen, dodane vrednosti in cilji usposabljanja ter aktivnosti tekom mobilnosti. Obrazec podpišejo udeleženec, domača institucija (dekan in Erasmus fakultetni koordinator) ter institucija gostiteljica pred odhodom v tujino.

Prijave za mobilnost z namenom usposabljanja v tujini na institucijah, s katerimi ni sklenjen ustrezen medinstitucionalni Erasmus+ sporazum, ne bodo obravnavane!

Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom prijavitelja v tujino, prav tako mora biti prijava na razpis oddana pred pričetkom mobilnosti v tujini!

Popolne prijave morajo biti poslane po pošti v zaprti kuverti na naslov:

Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in
programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 MARIBOR

s pripisom »Prijava na Razpis za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini Erasmus+ 2014/16«

Če bo na razpis v istem dnevu prispelo več prijav, kot bo še preostalih prostih mest oz. razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1, če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):
1.) prijavitelji, ki aktivno sodelujejo v postopkih prijave in izbora študentov UM, ki odhajajo na Erasmus mobilnost v tujino in tujih študentov, ki prihajajo na Erasmus mobilnost na UM (to so Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe oz. zaposleni, ki Erasmus koordinatorjem pri zgoraj omenjenih postopkih aktivno pomagajo);
2.) prijavitelji, ki bodo tekom mobilnosti v tujini poiskali Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje za študente UM;
3.) prijavitelji, ki se za sodelovanje prijavljajo prvič (pri številu prijav posameznika se štejejo   tudi prijave, ki kasneje niso bile realizirane);
4.) prijavitelji s fakultet, ki so tovrstno mobilnost najavile v mesecu marcu 2014;
5.) prijavitelji, katerih dogovorjena mobilnost v tujini se bo pričela prej;
6.) prijavitelji, ki bodo zagotovili višji delež sofinanciranja iz drugih virov.

Po realizirani mobilnosti mora udeleženec:
 1. poročati preko spletnega vprašalnika v orodju »Mobility Tool« (o pripravi na mobilnost, pridobljenih izkušnjah tekom mobilnosti ipd.), ki ga po končani mobilnosti prejme na svoj elektronski naslov. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko institucija pošiljateljica zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto dotacijo EU.
 2. poskrbeti, da najkasneje v roku 45 dni po opravljeni/realizirani mobilnosti, za katero mu je bilo odobreno sofinanciranje na podlagi tega razpisa, fakulteta na naslov Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno in programe mobilnosti, Slomškov trg 15, 2000 Maribor predloži naslednje dokumente:
  1. obračun vseh stroškov mobilnosti  na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega razpisa. Obračun mora potrditi odgovorna oseba fakultete, priložiti pa je potrebno kopije dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo. Originalna dokazila se morajo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila.
  2. originalno potrdilo institucije gostiteljice izključno na predpisanem obrazcu Letter of confirmation for Erasmus+ Staff Training Mobility 2014/2015 (ki je sestavni del tega razpisa) z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter uradnim žigom.

7. KONTAKT

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno in

meduniverzitetno sodelovanje

Uroš Kline

tel: (02) 23 55 342

elektronski naslov: uros.kline@um.si

 

 

Priloge:

 

Maribor, dne 15. 1. 2015


 

PONUDBE: 


 

 Aktualne ponudbe Staff Training Week

Universiteit Gent (Februar 2016), Gent, Belgija
University Consortium of Pori (Marec 2016), Pori, Finska
Estonian University of Life Sciences (March 2016), Tartu, Estonia
U.Porto (Marec, Maj, November 2016), Porto, Portugalska
Brno University of Technology (April 2016), Czech Republic
FH Joanneum (April 2016), Graz, Austria
University of Hradec Králové (April 2016), Hradec Králové, Czech Republic
University in Zlin (April 2016), Zlin, Czech Republic
University of Edinburgh (April 2016), Edinburgh, Škotska
University of Amsterdam (April 2016), Amsterdam, Nizozemska
Masaryk University (April 2016), Brno, Czech Republic
Technische Universität Dresden (May 2016), Dresden, Germany
University of Madeira (April 2016), Madeira, Portugalska
AAU Klagenfurt (April 2016), Klagenfurt, Avstrija
Hochschule Nordhausen (April 2016), Nordhausen, Nemčija
Siauliai University (April 2016), Vilniaus, Litva
Universida de Vigo (April 2016), Vigo, Španija
Freie Universität Berlin (April 2016), Berlin, Germany
University of Applied Sciences Upper Austria (April 2016), Wels, Austria
Vilniaus kolegija (April 2016), Vilniaus, Litva
Radboud University (May 2016), Nizozemska
Lithuanian Sports University (May 2016), Kaunas, Lithuania
Pamukkale University (May 2016), Denizli, Turčija
Ankara University (May 2016), Ankara, Turkey
Marburg University (May 2016), Marburg, Germany
Technische Universitat Dresden (May 2016), Dresden, Nemčija
University of Angers (Maj 2016), Angers, Francija
University of Jan Evangelista Purkyně (April 2016), Ústí nad Labem, Czech Republic
Pomeranian University in Słupsk (June 2016), Slupsk, Poland
University of Jyväskylä (Junij 2016), Jyväskylä, Finska
University of Cyprus (June 2016), Nicosia, Ciper
Cyprus University of Technology (June 2016), Lemesos, Cyprus


Urednik strani: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava