Mobilnost osebja za namen poučevanja v tujini

erasmus+logo_mic.jpg

RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA

NA VISOKOŠOSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI

V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

za pogodbeno leto 2014

/ROK PRIJAVE NI DOLOČEN / RAZPIS BO ODPRT DO PORABE SREDSTEV/


 

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Univerzi v Mariboru odobril sredstva v višini 39.000 EUR za sofinanciranje 78 mobilnosti učnega osebja (tako za izvedbo predavanj učnega osebja Univerze v Mariboru v tujini, kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetij, ki jih članice Univerze v Mariboru povabijo, da pri njih opravljajo pedagoško dejavnost).


Mobilnost osebja za namen poučevanja (»Staff mobility for teaching«) omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju/v kateri koli akademski disciplini.


 

Osebje mora izvajati svojo mobilnost v katerikoli sodelujoči državi Programa, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča.

 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

 

Partnerske visokošolske institucije v tujini so tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+  za mobilnost osebja za namen poučevanja v tujini za ustrezno študijsko leto in ustrezno študijsko področje.

 

Partnerska visokošolska institucija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred začetkom obdobja mobilnosti strinjati s programom predavanj, ki jih bodo opravljali gostujoči učitelji.

 

Trajanje posamezne mobilnosti

Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 delovna dneva in ne več kot 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja.

 

Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur poučevanja na teden (ali na katero koli krajše obdobje bivanja).

 

Maksimalna višina sredstev, ki jo lahko posameznik pridobi za posamezno mobilnost na podlagi tega razpisa je 600 EUR.


 

Obdobje

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo zaključene najkasneje do 31. maja 2016. Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje prijave za dotacijo.


 

Minimalne zahteve:

 • Udeleženci morajo biti zaposleni na Univerzi v Mariboru (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali delati na Univerzi v Mariboru na podlagi podjemne oz. avtorske pogodbe.  Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

 • Za mobilnost zaposlenih iz podjetij velja, da mora biti oseba zaposlena v podjetju. Zaposleni mora biti državljan sodelujočih držav v programu Erasmus+ ali državljan druge države, ki je zaposlen ali živi v sodelujoči državi.

 • Mobilnost lahko poteka le med nosilkama univerzitetne listine Erasmus+ in mora vedno imeti podlago v vnaprej podpisanem medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+, izjema so vabljeni predavatelji iz podjetij v tujini.

 • Prednost pri izboru imajo posamezniki, ki se prijavijo za sodelovanje prvič.

Zaposlena oseba Univerze v Mariboru v akademskem letu 2014/2015 ne more prejeti sofinanciranja mobilnosti na isti instituciji v tujini na podlagi Razpisa za sofinanciranje osebja za namen poučevanja in na podlagi Razpisa za sofinanciranje mobilnosti z namenom usposabljanja osebja v tujini Erasmus+.


 

Na področju izobraževanja se na podlagi dejavnosti mobilnosti v programu Erasmus+ pričakujejo naslednji rezultati:

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;

 • okrepljene zmogljiv

 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;

 • osti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;

   

 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;

 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov

 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;

 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;

 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;

 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;

 • izboljšano znanje tujih jezikov;

 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.

Postopek prijave:


 

Popolne prijave morajo biti poslane po pošti v zaprti kuverti na naslov:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje in

programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 MARIBOR


 

s pripisom »Prijava na Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja Erasmus+«.


 

Prijava na razpis mora vključevati:

 1. Izpolnjen in podpisan obrazec »PRIJAVA NA RAZPIS«
 2. Originalno potrjen programa predavanj »MOBILITY AGREEMENT«, ki sta ga potrdili matična fakulteta in partnerska institucija v tujini,
 3. predračun stroškov z navedenim natančnim zneskom, ki se bo financiral iz tega vira, ki ga mora potrditi odgovorna oseba na matični fakulteti.

Obvezna pravna osnova za izvedbo mobilnosti in odobritev sofinanciranja je veljaven medinstitucionalni sporazum Erasmus+ za mobilnost osebja za namen poučevanja.


 

Prijave za mobilnost za namen poučevanja na institucijah, s katerimi ni sklenjen ustrezen medinstitucionalni Erasmus+ sporazum, ne bodo obravnavane!

 

Fakultetni Erasmus koordinatorji razpolagajo s podatki o tem, s katerimi tujimi institucijami v tujini je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+  za mobilnost osebja za namen poučevanja za ustrezno študijsko leto in ustrezno študijsko področje.


 

Seznam koordinatorjev za program Erasmus+ in Erasmus kontaktnih oseb na članicah Univerze v Mariboru:

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Erasmus-koordinatorji.aspx


 

Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom prijavitelja v tujino.

 

Program predavanj »MOBILITY AGREEMENT« je program pedagoških obveznost, ki ga predloži vsak udeleženec mobilnosti. Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela in pričakovane rezultate.

 

V okviru matične fakultete mora program predavanj »MOBILITY AGREEMENT« podpisati prijavitelj in odobriti dekan ter ERASMUS koordinator na fakulteti.

 

Udeleženci se obvežejo k spoštovanju določil s predloženo prijavo in programom predavanj, ki ga s podpisom potrdijo vse udeležene stranke.

 

Posameznik lahko na podlagi tega razpisa zaprosi le za eno mobilnost na isti instituciji gostiteljici.

 

Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti.

 

Vsaka mobilnost je upravičena do dodelitve zgolj ene dotacije iz proračuna EU. Dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička prejemnika.


 

Če bo na razpis v istem dnevu prispelo več prijav, kot bo še preostalih prostih mest oz. razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):
1.)  prijavitelji, ki se za sodelovanje prijavljajo prvič (pri številu prijav posameznika se štejejo tudi prijave, ki kasneje niso bile realizirane),
2.)  prijavitelji s fakultet, ki so tovrstno mobilnost najavile v mesecu marcu 2014,
3.)  prijavitelji, katerih dogovorjena mobilnost v tujini se bo pričela prej,
4.) prijavitelji, ki bodo zagotovili višji delež sofinanciranja iz drugih virov.

Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do porabe sredstev.


Po realizaciji mobilnosti:

 1. Udeleženci mobilnosti o svojem pridobljenem znanju in izkušnjah na mobilnosti, pripravi na mobilnost ter o nadaljnjem delovanju poročajo preko spletnega vprašalnika v orodju »Mobility Tool«, ki ga po končani mobilnosti prejmejo na svoj elektronski naslov. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko institucija pošiljateljica zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto dotacijo EU.
 2. Najkasneje v roku 45 dni po opravljeni/realizirani mobilnosti posameznega udeleženca, kateremu je bilo sofinanciranje na podlagi razpisa odobreno, fakulteta na naslov Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno in programe mobilnosti, Slomškov trg 15, 2000 Maribor predloži naslednje dokumente:
  1. obračun vseh stroškov mobilnosti  na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega razpisa. Obračun mora potrditi odgovorna oseba fakultete, priložiti pa je potrebno kopije dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo. Originalna dokazila se morajo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila.
  2. originalno potrdilo institucije gostiteljice izključno na predpisanem obrazcu Letter of confirmation for Erasmus+ Teaching Mobility in the Academic Year 2014/2015 (ki je sestavni del tega razpisa) z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter uradnim žigom. Minimalno mora biti izvedenih 8 ur predavanj na teden na eni instituciji gostiteljici v času trajanja ene mobilnosti (ena mobilnost pomeni, da se izvaja v zaporednih delovnih dnevih).

Skupna višina sofinanciranja za posamezno mobilnost ne sme presegati:

1. določenega maksimuma 600 EUR;

2. višine sredstev, za katere je prijavitelj zaprosil v predračunu stroškov;

3. 80 % vseh stroškov obračunanih v skladu s slovensko zakonodajo;

4. naslednjih limitov:

4.1.)  maksimalna višina dnevnic (pavšal stroškov za bivanje in nočitev) za mobilnost v posamezno skupino držav:
Skupina A - Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija 80 EUR/ dan 
Skupina B – Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Turčija 70 EUR/ dan  
Skupina C - Makedonija, Nemčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija 60 EUR/ dan  
Skupina D - Hrvaška, Estonija, Litva 50 EUR/ dan  

4.2.) maksimalna višina sofinanciranja potnih stroškov (odvisna od št. km do namembne institucije)

- od    100  do 499 km:  180 EUR

- od   500 do 1999  km:  275 EUR

- od 2000 do 2999  km:  360 EUR

od 3000 do 3999  km:  530 EUR

Za izračun se uporablja  kalkulator razdalj: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Razdalja se računa od sedeža matične institucije (univerze ali fakultete / odvisno od obračunanih stroškov v potnem nalogu)) do sedeža namembne institucije. Za izračun maksimalnega sofinanciranja potnih stroškov se šteje razdalja v eno smer.

 

V primeru poti iz kraja, ki ni enak kraju pošiljajoče organizacije, do kraja, ki ni enak kraju sprejemne organizacije, je treba dejansko pot dokazati z vozovnicami ali drugimi računi, ki vsebujejo kraj odhoda in prihoda.

Za pot se lahko upošteva, če je to zaradi narave poti potrebno, največ en dan neposredno pred prvim dnem aktivnosti v tujini in en dan neposredno po zadnjem dnevu aktivnosti.


Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi.

 

Več informacij:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno  sodelovanje in

programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 MARIBOR


 

Uroš Kline

Tel.: (02) 23 55 342

Elektronski naslov: uros.kline@um.si 


 

Priloge:

 • prijava na razpis,
 • program predavanj (»MOBILITY AGREEMENT /STAFF MOBILITY FOR TEACHING«),
 • obrazec za predračun stroškov,
 • kode področij izobraževanja in usposabljanja (ISCED Fields of Education and Training),
 • potrdilo institucije gostiteljice »Letter of confirmation for Erasmus Teaching Staff Mobility".
 • Vodnik za prijavitelje:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf 

 

Datum objave: 05.11.2014   


Urednik strani: Lidija Sosič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava