Mednarodna kreditna mobilnost

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM

ŠTUDIJA NA INSTITUCIJAH V PARTNERSKIH DRŽAVAH

ERASMUS+ (KA107) – MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST

v pogodbenem letu 20171. SPLOŠNO

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

 

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz partnerskih držav, s katerimi ima Univerza v Mariboru (v nadaljevanju: UM) podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost študentov z namenom študija.


Na ta razpis se lahko prijavijo študenti:

- iz UM za mobilnost na katerokoli partnersko institucijo,

- iz partnerske institucije za mobilnost na UM.

 

V okviru tega razpisa bodo sofinancirane samo tiste mobilnosti na partnerske institucije, oz. iz teh držav na UM, za katere je UM dobila odobrena sredstva.

Seznam partnerjev po drzavah


​Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

 

Študenti, ki bodo v okviru tega razpisa prejeli finančna sredstva se lahko prijavijo na mobilnost samo za čas enega semestra (doktorski študenti se lahko prijavijo tudi za čas treh mesecev). Študent se lahko pred koncem semestra odloči podaljšati mobilnost, vendar bo za dodatno obdobje mobilnosti prejel finančno dotacijo samo v primeru, da ostanejo finančna sredstva.

 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1.7.2017 do najkasneje 31.7.2019.


2.OSNOVNI POGOJI

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

- da bo imel v času študija v tujini aktiven status študenta na univerzi pošiljateljici,
- da bo v študijskem letu 2017/2018 oz. 2018/2019 vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na univerzi pošiljateljici,
- da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2017/2018 oz. 2018/2019) ne bo presegel maksimuma 12  mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+. Študenti enovitega študijskega programa ne smejo preseči 24 mesecev.


Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za študij prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje. 


Študent se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za 1 študentsko mobilnost v tujini.


Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.


Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva ali v državi, katere državljani so.


Celoten čas Erasmus+ študija v tujini, mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini! UM lahko kadarkoli zahteva dokazila o bivanju kot so: kopija pogodbe o namestitvi v kraju študija za celotno obdobje, prijava na uradu za tujce v kraju študija v tujini, potrdila o nakazilu najemnin, itd.


Pred odhodom v tujino, dogovorjene in od institucije gostiteljice in pošiljateljice potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu (Learning Agreement for Studies), ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na matični fakulteti. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznavanja.

 

Pogoj programa Erasmus+ je, da so vse obveznosti opravljene v času Erasmus+ študija v tujini po vrnitvi priznane minimalno vsaj z vpisom v dodatek k diplomi.


Po sklepu Senata UM morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati:
- min. 10 ECTS za trimester,
- min. 20 ECTS za semester (6 mesecev) in
- min. 40 ECTS za študijsko leto (12 mesecev).


3. FINANČNA DOTACIJA

Študent prejme dotacijo za potne stroške in individualno podporo.

 

Dotacija za potne stroške je odvisna od razdalje med krajem sedeža domače univerze prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti in se dodeli na temelju dejanskih stroškov, vendar največ do zneskov v Tabeli 1.


Tabela 1 - Potni stroški – najvišji zneski glede na razdalje med krajem sedeža domače univerze prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti


Razdalje Višina zneska dotacije (EUR/udeleženec)
Za razdalje od 0 do 99 km0​
Za razdalje od 100 do 499 km
180​
Za razdalje od 500 do 1999 km275
Za razdalje od 2000 do 2999 km
360
Za razdalje od 3000 do 3999 km530
Za razdalje od 4000 do 7999 km820
Za razdalje 8000 km ali več
​1100​​

​Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm). Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska dotacije EU za kritje povratne poti.

 

Individualna podpora Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+ se dodeli na podlagi Tabele 2.

 

Tabela 2 - Višina individualne podpore

Država pošiljateljicaDržava gostiteljicaVišina zneska dotacije (EUR/mesec)
Partnerska državaSlovenija800
SlovenijaPartnerska država650

 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na univerzi gostiteljici.

 

Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. dan začetka prvega predavanja, pozdravna prireditev, ki jo prireja institucija gostiteljica ali pa medkulturni tečaji (npr. Welcome week).

 

Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

 

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

 

Prednost pri dodelitvi dotacij imajo tisti študenti, ki v predhodnih letih še niso po predvidenem roku za odpoved odpovedali študij v tujini iz programov mobilnosti Erasmus VŽU in Erasmus+.

 

Projekt bo financiral naslednje mobilnosti glede na državo mobilnosti iz naslednje tabele:

Tabela 3 – Seznam odobrenih držav in števila mobilnosti

DržavaNo. of approved mobility
Japonska
1 (samo študenti 3. stopnje)​
Kitajska
1 (samo študenti 3. stopnje)
Rusija2

 

V primeru, da bo UM za študij v partnerskih državah v študijskem letu 2018/2019 prejela več popolnih prijav, kot je razpoložljivih mest (oz. finančnih sredstev), bo UM izvedla izbirni postopek na podlagi naslednjih kriterijev:  


40% - Akademski uspeh študenta

30% - Motivacijsko pismo

30% - Življenjepis z navedenimi dodatnimi dejavnostmi


Študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo imeli prednost.


UM bo strmela k enaki zastopani partnerskih institucij.

V primeru, da bodo po poteku tega razpisa ostala finančna sredstva za sofinanciranje študija v tujini, bo razpisan dodaten rok za prijavo.


Študenti, ki se bodo prijavili na ta razpis bodo o rezultatih izbirnega postopka in vseh nadaljnjih postopkih obveščeni na elektronski naslov s katerim so se prijavili na razpis.

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva.

 

4. PRIJAVA​

 

Pred prijavo na razpis študent preveri seznam partnerskih institucij, področij in stopnje študija. V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere partnersko institucijo v tujini (univerzo gostiteljico), na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznosti.

 

Pred prijavo na razpis mora študent preveriti interne postopke za prijavo na mobilnost za študij v tujini na matični fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Prijava na razpis mora vsebovati:

1. Learning Agreement for Studies (obsega prijavo in študijski sporazum), dostopen na naslednji povezavi - https://studentexchange.um.si/ (izberite mobilnost: Mednarodna kreditna mobilnost), mora biti potrjen s strani študenta in fakultetnega Erasmus koordinatorja institucije pošiljateljice*

2. potrdilo o vseh opravljenih izpitih za vse stopnje študija

3. potrdilo o znanju angleškega jezika za minimalno B1 stopnjo po CEFR (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp ). Znanje angleškega jezika se dokazuje s potrditvijo potrdila (priloga 1) s strani profesorja angleščine na matični fakulteti ali s predložitvijo TOEFL rezultat 42 (IBT) in več, IELTS 4.0 in več, ali z drugim enakovrednim certifikatom

4. podpisano izjavo o morebitnih že izvedenih študentskih mobilnostih (priloga 2)

5. podpisano izjavo o državi stalnega bivališča, državi rojstva in državljanstvu (priloga 3)
6. motivacijsko pismo do max. 1 A4 strani podpisano s strani študenta

7. življenjepis (Europass) z navedenimi dodatnimi dejavnostmi (priloga 4)

8. veljavno aktualno potrdilo o vpisu

9. kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)

 

*Študenti, ki bodo na mobilnosti pripravljali diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo morajo prijavi priložiti tudi »Mobility Activity Plan« (priloga 5), potrjen s strani študenta in fakultetnega Erasmus koordinatorja institucije pošiljateljice.

 

Vsi dokumenti morajo biti v PDF obliki.


Popolno prijavo na razpis študent pošlje na naslov:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 
Razpis je odprt do porabe sredstev! 


​Kontakt:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Eva Škruba
T: 02/23 55 446
E: ana.milovan@um.si

 

Maribor, 9.5.2017 ​

Popravek razpisa v točki 3., tabela 3 - Seznam odobrenih držav in števila mobilnosti objavljen dne 12.12.2017.​

Urednik strani: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava