RAZPIS ZA STROKOVNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V ZDA IN EGIPTU

​​RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM

STROKOVNEGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

 NA ORGANIZACIJAH V PARTNERSKIH DRŽAVAH

ERASMUS+ (KA107) – MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST

v študijskem letu 2019/2020 in 2020/2021

 

 

1. SPLOŠNO

 

Program Erasmus+ omogoča študentu opravljanje strokovnega praktičnega usposabljanja v partnerski državi na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija. Študent lahko opravlja strokovno praktično usposabljanje na organizaciji gostiteljici, ki je lahko katera  koli  javna  ali  zasebna  organizacija,  ki  je  dejavna  na  trgu  dela  ali  na  področju izobraževanja, usposabljanja in  mladine. Taka organizacija je lahko na primer:

 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • socialni  partner  ali  drug  predstavnik  sveta  dela,  tudi gospodarske  zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center   za izobraževanje(na   kateri   koli ravni,   od predšolskega  do srednješolskega  izobraževanja,  vključno  s  poklicnim  izobraževanjem  in izobraževanjem odraslih);
 • nepridobitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki   zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • partnerski visokošolski instituciji.

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz partnerskih držav, s katerimi ima Univerza v Mariboru (v nadaljevanju: UM) podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost študentov.

 


2.OSNOVNI POGOJI

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru.

Obdobje strokovnega praktičnega usposabljanja je omejeno na najmanj 2 meseca (min. 60 dni) do največ 12 mesecev. Študent lahko koristi status Erasmus+ študenta in prejme Erasmus+ dotacijo za obdobje mobilnosti, ki skupaj traja največ 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste mobilnosti. Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

 

Strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje v tujini, za kar jamčijo študent, mentor na fakulteti in Erasmus+ fakultetni koordinator s podpisom dokumenta "Learning Agreement for Traineeship". Erasmus koordinator na matični fakulteti ne more biti istočasno tudi mentor. Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar je to mogoče. 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene od 1.2.2020 do 31.7.2021 oz. do 31.7.2022, vendar je opravičljivo obdobje mobilnosti odvisno predvsem od države destinacije mobilnosti.

 

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

- da bo imel v času mobilnosti v tujini aktiven status študenta na univerzi pošiljateljici,

- da bo v študijskem letu 2019/2020 oz. 2020/2021 vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na univerzi pošiljateljici,

- da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2019/2020 oz. 2020/2021) ne bo presegel maksimuma 12  mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+. Študenti enovitega študijskega programa ne smejo preseči 24 mesecev.


 

Študent se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za 1 študentsko mobilnost v tujini.


 

Roka za prijavo ni, razpis bo odprt do zapolnitve mest oz. porabe sredstev.


 

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.


 

Popolne prijave bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema.


 

Študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo imeli prednost.


 

Če bo na razpis prispelo sočasno več popolnih prijav za praktično usposabljanje, kot je razpoložljivih mest, bodo imeli pri izbiri prednost sledeči kandidati:

 • ki so vpisani na višjo stopnjo študija,
 • ki so vpisani v višji letnih na trenutni stopnji študija,
 • ki imajo višjo povprečno oceno vseh opravljenih izpitov na študijskem programu, na katerega so vpisani.

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva ali v državi, katere državljani so.

Celoten čas Erasmus+ mobilnosti v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini! UM lahko kadarkoli zahteva dokazila o bivanju kot so: kopija pogodbe o namestitvi v kraju študija za celotno obdobje, prijava na uradu za tujce v kraju študija v tujini, potrdila o nakazilu najemnin, itd.

Strokovno praktično usposabljanje študentov mora biti po zaključku priznano na matični fakulteti UM vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

 

 

3. FINANČNA DOTACIJA

Študent prejme dotacijo za potne stroške in individualno podporo.

 

Dotacija za potne stroške je odvisna od razdalje med krajem sedeža domače univerze prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti in se dodeli na temelju dejanskih stroškov, vendar največ do zneskov v Tabeli 1.


Tabela 1 - Potni stroški – najvišji zneski glede na razdalje med krajem sedeža domače univerze prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti


 

Razdalje Višina zneska dotacije (EUR/udeleženec)
Za razdalje od 10 do 99 km20
Za razdalje od 100 do 499 km180
Za razdalje od 500 do 1999 km275
Za razdalje od 2000 do 2999 km360
Za razdalje od 3000 do 3999 km530
Za razdalje od 4000 do 7999 km820
Za razdalje 8000 km ali več1500

 

Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm).

Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska dotacije EU za kritje povratne poti.

 

Individualna podpora Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+ se dodeli na podlagi Tabele 2.

 

Tabela 2 - Višina individualne podpore

Država pošiljateljicaDržava gostiteljicaVišina zneska dotacije (EUR/mesec)
Partnerska državaSlovenija800
SlovenijaPartnerska država700

 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti v tujini v skladu s podpisanim "Learning Agreement for Traineeship".

 

Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

 

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

 

Prednost pri dodelitvi dotacij imajo tisti študenti, ki v predhodnih letih še niso po predvidenem roku za odpoved odpovedali študij v tujini iz programov mobilnosti Erasmus VŽU in Erasmus+.

 

 

4. PRIJAVA

Projekt bo financiral naslednje mobilnosti glede na državo mobilnosti iz naslednje tabele:

Tabela 3 – Seznam odobrenih držav in števila mobilnosti

Država

Število odobrenih mobilnosti

Mobilnost realizirati do

Max. trajanje sofinanciranja

Erasmus+ KA107 projektno leto

Združene države Amerike

2

31. 7. 2021

3 mesece

2018

Združene države Amerike

1

31. 7. 2022

3 mesece

2019

Egipt

2

31. 7. 2022

3 mesece

2019 

Študenti, ki se bodo prijavili na ta razpis, bodo o vseh nadaljnjih postopkih obveščeni na elektronski naslov, s katerim so se prijavili na razpis.

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva.

 

Prijava na razpis mora vsebovati:

1. popolnoma izponjen in potrjen Learning Agreement for Traineeship (priloga 1)

2. potrdilo o vseh opravljenih izpitih za vse stopnje študija s povprečno oceno

3. podpisano izjavo o morebitnih že izvedenih študentskih mobilnostih (priloga 3)

4. podpisano izjavo o državi stalnega bivališča, državi rojstva in državljanstvu (priloga 4)
5. motivacijsko pismo do max. 1 A4 strani podpisano s strani študenta

6. veljavno aktualno potrdilo o vpisu

7. izjava študenta/-ke o sodelovanju v projektu Erasmus+

 


 

​Popolno prijavo na razpis študent pošlje na naslov:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

 

5. INFORMACIJE O PRAVICAH ZA POSAMEZNIKE, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

 

11.1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, pravna podlaga za njihovo obdelavo ter osebni podatki posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na operacijah, sofinanciranih iz sredstev programa Erasmus+

Temeljni namen zbiranja podatkov o udeležencih v okviru programa Erasmus+ je spremljanje, vrednotenje, preverjanje in zagotavljanje skladnosti z Uredbo (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa »Erasmus+«, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Program Erasmus+ zajema obdobje od leta 2014 do leta 2020. Splošni cilj in posebni cilji programa Erasmus+ so navedeni v  členih 4, 5, 11 in 16 Uredbe.

Na ta način vsi, ki so udeleženi v izvajanju programa Erasmus+, zagotavljajo učinkovito, transparentno in k ciljem usmerjeno porabo javnih (EU) sredstev.

 

 

Za zbiranje podatkov od udeležencev mobilnosti programa Erasmus+ je skladno s pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), UM upravičena, da podatke zbira, obdeluje in posreduje v obdelavo preko IT-orodij, ki jih zagotovi Evropska Komisija, v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 in Uredbo (EU) 2016/679.

 

11.2. Upravljavci osebnih podatkov

Naziv in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravičenec): Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, e-naslov: rektorat@um.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (kadar ta obstaja): Doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, e-naslov: dpo@um.si

 

11.3. Pravice posameznika v zvezi z danimi osebnimi podatki

Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov (npr. če ne obstoji več pravna podlaga v pravu Unije ali Republike Slovenije za njihovo obdelavo in hrambo), pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali njihov popravek, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu zoper upravljavce. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec.

 

11.4. Obdobje hrambe osebnih podatkov

UM je skladno s pogodbo dolžna zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih programa Erasmus+, vključno z osebnimi podatki udeležencev mobilnosti v obdobju najmanj 5 let po odobritvi končnega poročila projekta Erasmus+ KA107, projektno leto 2018 in projektno leto 2019.

 

Kontakt:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Maja Štiglic​
T: 02/23 55 380
E: maja.stiglic@um.si

 

Maribor, 01. 06. 2020Urednik strani: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava