Študij v tujini v študijskem letu 2015-2016

RAZPIS
ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM
ŠTUDIJA V TUJINI
ERASMUS+
v študijskem letu 2015/2016
 
 
/Rok za oddajo elektronske prijave študentov na spletni strani Univerze v Mariboru  https://aips.um.si/StudentsExchange.asp je 2. marec 2015!

 Prijava bo odprta od 20. januarja 2015 naprej.
 
FAKULTETE LAHKO ZA PRIJAVO SVOJIH ŠTUDENTOV DOLOČIJO INTERNE ROKE, DO KATERIH MORAJO ŠTUDENTI ODDATI S STRANI FAKULTETE DODATNO
DOLOČENE DOKUMENTE !
Interni roki fakultet so lahko določeni tudi pred 2. 3. 2015 !
 
Program Erasmus študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.
 
Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti so tiste institucije s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+  o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu za ustrezno študijsko področje.
 
Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).
 
Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.
 
Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.
 
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. julija 2015 do najkasneje 30. septembra 2016.
 
Osnovni pogoji
Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:
- da ima med študijem v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,
- da bo v študijskem letu 2015/2016 vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na matični fakulteti UM,
- da v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2015/2016) še ni izkoristil 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU in Erasmus+.
Študent ima v okviru programa Erasmus+  možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija. 
 
Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca). Vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta.
 
Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.
 
Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis za študij v tujini v okviru programa Erasmus +.
 
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča in v državi univerze pošiljateljice.

Študenti Erasmus+ imajo možnost uporabe "Online Linguistic Support " (OLS) Evropske agencije EACEA študentom. Povezava do predstavitve OLS.  

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in Erasmus+.
Poleg  teh pogojev lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med prijavnim postopkom.
 
Pred odhodom v tujino dogovorjene in od matične in partnerske institucije potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu (Learning Agreement for Studies), ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na matični fakulteti.
 
Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.
 
Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati:
  min. 10 ECTS za trimester,
  min. 20 ECTS za semester in
  min. 40 ECTS za študijsko leto.
 
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Mariboru, predvidoma najkasneje do konca junija 2015, odobrila sredstva za sofinanciranje določenega števila mobilnosti študentov in za določeno število mesecev študija v tujini v študijskem letu 2015/2016.
 
Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
 
Študent Erasmusa ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.
 
Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji.
 
Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.
 
Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+ in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu za študij v tujini v študijskem letu 2015/2016,  bosta določena predvidoma v juniju 2015 na osnovi spodnjih omejitev:
 
                                                                                                                 Višina zneska dotacije
                                                                                                            (min. – max. EUR/mesec)
 
Skupina 1
Programske države z visokimi stroški bivanja
Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija
 
400 - 500
Skupina 2
Programske države s srednjimi stroški bivanja
Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija, Turčija
 
350 - 450
Skupina 3
Programske države z nižjimi stroški bivanja
Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška
300 - 400
 
Univerza v Mariboru bo lahko določila enoten/fiksen znesek za posamezno skupino držav.    
          
Če bo Univerzi v Mariboru odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov, bodo imeli prednost pri dodelitvi dotacij tisti študenti, ki v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali študija Erasmus v tujini. 
 
Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev študija v tujini, bo Univerza v Mariboru najprej znižala število mesecev sofinanciranja tistim študentom, ki so se prijavili za študij v tujini za dalj časa.
 
V primeru, da bo Univerzi v Mariboru odobrenih večje število mest, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini, bo sprejemala dodatne prijave na razpis do zapolnitve mest in porabe sredstev.
 
Študenti iz socialno deprivilegiranega okolja bodo lahko zaprosili za dodatek (osnova za dodelitev bo ustrezna odločba/potrdilo Centra za socialno delo).
 
Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva. 
 
Dodatno k Erasmus finančni dotaciji so lahko študenti, ki so izpolnjeval s strani Javnega sklada določene pogoje, od študijskega leta 2010/2011 naprej pridobili še dodatno štipendijo v višini 150 EUR/mesec na osnovi razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Če bo razpis objavljen tudi za študijsko leto 2015/2016 bo znano predvidoma julija.
 
Študenti, ki se bodo prijavil na Razpis Univerze v Mariboru  za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ in jih bodo matične fakultete za študij v tujini v študijskem letu 2015/2016 potrdile ter uvrstile  na seznam izbranih študentov, bodo o višini Erasmus+ finančne dotacije, o možnostih pridobitve dodatnih štipendij in vseh nadaljnjih postopkih obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si .
 
POSTOPEK PRIJAVE:
 
1.) Študent na spletni strani Medinstitucionalni sporazumi Erasmus +  preveri seznam razpoložljivih mest in študjskih programov na partnerskih instituacijah v tujini, ki so na voljo študentom posamezne fakultete.
Na tej spletni strani študenti najdejo naslednje informacije:
- seznam partnerskih inštitucij, kjer lahko študenti posameznih fakultet v študijskem letu 2015/2016 opravijo del študijskih obveznosti 
- število razpoložljivih mest (s časom trajanja) na posamezni instituciji;
- spletne naslove partnerskih institucij v tujini, kjer študenti najdejo več informacij o partnerskih institucijah, razpoložljivih študijskih programih, zahtevanem znanju tujega jezika, stroških bivanja in pogojih za prijavo na partnerski univerzi v tujini;
- elektronski naslov kontaktne osebe na partnerski instituciji in
- informativne roke za oddajo dokumentov na partnerskih instituacijah (natančne roke je potrebno preveriti na uradnih spletnih straneh partnerske institucije! ).
V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere partnersko institucijo v tujini (univerzo gostiteljico), na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznosti.

2.) Študent na spletni strani fakultete UM (navedeni spodaj) preveri s strani fakultete zahtevan postopek prijave (morebiti dodatno zahtevane interne dokumente in interne roke) in kriterije izbora v primeru, da se bo na posamezno univerzo partnerico prijavilo več študentov kot je razpoložljivih mest. Fakultete so te podatke objavile na spodaj navedenih spletnih straneh:
 
EPFhttp://www.epf.uni-mb.si/mednarodna_dejavnost/Vsebina/default.aspx 
FERIhttp://feri.um.si/studij/erasmus/
FGhttp://www.fg.um.si/mednarodna-dejavnost/izmenjava/erasmus-mobilnost/Strani/default.aspx
FShttp://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=29
FKKThttp://www.fkkt.um.si/sl/erasmus
FOVhttp://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Mednarodno-sodelovanje
FFhttp://www.ff.uni-mb.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost/erasmus/
FNMhttp://www.fnm.uni-mb.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1057&Itemid=153&lang=sl
PEFhttp://pef.um.si/294/erasmus%2B+razpis+za+studijsko+leto+20152016
PFhttp://www.pf.uni-mb.si/sl/erasmus
FKBVhttp://fk.uni-mb.si/mednarodno-sodelovanje-in-izmenjava/mobilnost-studentov
FZVhttp://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=11148&Itemid=371.
FVV http://www.fvv.uni-mb.si/mednarodno-sodelovanje/mobilnost-studentov.aspx 
FLhttp://fl.um.si/mednarodna-dejavnost/mobilnost-studentov/erasmus/postopek-prijave/
MFhttp://www.mf.uni-mb.si/index.php/sl/mednarodno-sodelovanje
FEhttp://www.fe.um.si/sl/erasmus.html
FThttp://ft.uni-mb.si/studenti/studij-v-tujini

Elektronski naslovi Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah Univerze v Mariboru so na voljo na spletni strani: Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM.
 
3.) Študent na spletni strani partnerske univerze preveri katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru in v kakšnem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in sestavi ustrezen študijski sporazum "LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES", ki je sestavni del tega razpisa. Študent poskrbi tudi za to, da študijski sporazum izpolni in predloži v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko poslan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. Matična fakulteta študenta na UM lahko za pripravo študijskega sporazuma določi dodaten rok.

 4.)  Študent najkasneje do 2. marca 2015 odda elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru:  https://aips.um.si/StudentsExchange.asp
Dostop na spletno stran je možen le s številko indeksa in AIPS-geslom.
Ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s pritiskom na gumb SUBMIT.
 
5.) V primeru, da matična fakulteta študenta zahteva dodatne interne dokumente in določa dodatne interne roke, mora študent do določenega roka na fakulteti oddati tudi te dokumente.
 
Na podlagi prejetih prijav fakulteta izvede izbirni postopek in študente obvesti o razvrstitvi.
 
Elektronske prijave študentov se lahko po roku oddaje z dovoljenjem in potrditvijo fakultetnih Erasmus koordinatorjev še spreminjajo. Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolnoma usklajena s fakultetnim koordinatorjem in ko fakultetni Erasmus koordinator v bazi prijavo potrdi, ter Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru pošlje seznam izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini v študijskem letu 2015/2016.
 
Končni rok za oddajo seznamov izbranih študentov fakultet UM za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2015/2016, je 5.6.2015.  Po tem datumu spremembe niso več možne.
 
Po potrditvi prijave študenta Erasmus fakultetnega koordinatorja, je študentu v bazi omogočen izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo.

V primeru, da partnerska univerza v tujini to zahteva, fakultetni Erasmus koordinator (do s strani partnerske institucije določenega roka in na od nje določenem obrazcu) pošlje partnerski instituciji nominacijo izbranih študentov. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija, kot je to za posamezno študijsko področje določeno v medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+  (Medinstitucionalni sporazumi).
 
6.) Študent  na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije  tujini, izpolniti morebiti dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti, ki jh zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini) pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini.
Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah določeni zelo različni. Večinoma (lahko tudi prej ali kasneje) od aprila do junija za študij v tujini v prvem semestru in od septembra do novembra za študij v tujini v drugem semestru.
Student pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje. 
Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu (Acceptance letter) in potrjene študijske sporazume. Študenti, ki se prijavijo za študij v tujini v zimskem semestru običajno prejmejo te dokumente v poletnih mesecih oz. v septembru, ostali pa kasneje. 
 
7.) Študent po prejemu pisma o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjenega prijavnega obrazca (Application Form) in potrjenega študijskega sporazuma (Learning Agreement for studies) od univerze gostiteljice iz tujine iz spletne strani preko katere se je prijavil na ta razpis (https://aips.um.si/StudentsExchange.asp), natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice, pošlje na naslov:
Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje
in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor
 
Će študent ne prejeme pisma o sprejemu (Acceptance Letter) iz katerega sta natančno razvidna datum začetka in datum konca Erasmus aktivnosti na univerzi gostiteljici  v tujini, študent prošnji za finančno dotacijo obvezno priloži še potrdilo o trajanju rednih študijskih obveznosti v tujini ali študijski koledar (Academic Calendar).
 
Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.
 
Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. dan začetka prvega predavanja, pozdravna prireditev, ki jo prireja institucija gostiteljica ali pa jezikovni ali medkultutrni tečaji (npr. Welcome week).
 
Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, so študenti upravičeni prejeti Erasmus+ finančno dotacijo le v primeru, če je tak tuj jezik vključen kot predmet v študijski sporazum. 
 
Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.
 
Študijski sporazum Learning Agreement for Studies mora biti obvezno potrjen, s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študneta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) od  matične fakultete UM in univerze gostiteljice iz tujine.
 
Po prejemu finančnih sredstev s strani Nacionalne agencije (CMEPIUS) bo Univerza v Mariboru študentom, ki jih bodo fakultete UM uvrstile na seznam izbranih študentov za študijsko izmenjavo v tujini v študijskem letu 2015/2016, in  ki bodo oddali popolne prošnje za pridobitev finančne dotacije Erasmus, poslala (vendar ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus+ aktivnosti študenta v tujini) v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+.

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.

V primeru, da bo s strani fakultet UM za študij v tujini v študijskem letu 2015/2016 (s seznami izbranih študentov) potrjenih več študentov, kot bo odobrenih mest (oz. finančnih sredstev) s strani CMEPIUS-a, bo Univerza v Mariboru sprejemala popolne prošnje in odobravala finančno dotacijo študentom le do zapolnitve mest in porabe sredstev.

 

Kontakt za vprašanja vezana na finančno dotacijo Erasmus+, štipendijo Javnega sklada RS ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami in študente iz socialno deprivilegiranega okolja je:
Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Lidija Sosič
T: 02/23 55 268
E: Outgoing.Erasmus@um.si

Kontakt za vprašanja vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje, ...) so fakultetni Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah Univerze v Mariboru (Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe na fakultetah UM).

Datum objave: 13.1.2015

 
Urednik strani: Lidija Sosič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava