Trajnostno in družbeno odgovorna univerza

​​​​​​​ 

Na Univerzi v Mariboru želimo s pozitivnim zgledom ustvariti inovativno okolje in učinkovito organizacijo, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomogla h kakovostnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu (TDO) razvoju univerze, mesta in države. Ker na Univerzi v Mariboru še ne udejanjamo dovolj teh načel, smo ustanovili Svet in Komisijo za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo. Svet je pripravil predloge smeri razvoja Univerze v Mariboru, Komisija pa bo izdelala načrt udejanjanja strateških usmeritev, ki jih je 29. 5. 2012 potrdil Senat Univerze v Mariboru.

Nov model TDO univerze bo pripomogel k boljšemu razumevanju in upoštevanja okoljske, gospodarske, socialne in etične dimenzije trajnostnega razvoja. Želimo, da bo Univerza v Mariboru s svojim delovanjem pomembno vplivala tudi na druge javne, privatne, vladne in nevladne ter industrijske organizacije, da prevzamejo model TDO razvoja.

Zakaj s​mo postali trajnostna in družbeno odgovorna univerza?

Na fakultetah Univerze v Mariboru dela, poučuje, študira in raziskuje več kot triindvajset tisoč ljudi. Poraba energije, vode in materialov je primerljiva s porabo v velikem podjetju. Okoljsko onesnaževanje ne nastaja samo v predavalnicah in laboratorijih, temveč tudi v pisarnah in kabinetih, na parkiriščih itd. Za inoviranje univerze v trajnostno in družbeno odgovorno  organizacijo je potrebno zajeti vse štiri ključne sestavine trajnostnega razvoja (okoljsko, gospodarsko, etično in socialno).

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja se ne nanaša samo na porabo virov (energija, voda, minerali), onesnaževanje (zrak, voda, tla) ter zmanjševanje odpadkov, temveč tudi na transport, hrano (ekološko pridelana), uporabo in način oskrbe zemljišč, kratke in zelene oskrbovalne verige ....

Gospodarska dimenzija se izkazuje skozi finančni vidik (zmanjšanje stroškov, pridobivanje sredstev za raziskave in razvoj), trženje in upravljanje, zeleno javno naročanje (proizvodov z najmanjšimi vplivi na okolje), ki vsebuje npr. tudi obvezen delež ekoloških živil v javni prehrani študentov in zaposlenih ...

Socialna dimenzija vključuje izobraževanje, sodelovanje s skupnostjo, spodbuja okoljsko zavest in vrednote. Omogoča tudi razvijanje in spoštovanje etičnih vrednot, zagotavlja solidarnost in družbeno kohezivnost.

Etična dimenzija vsebuje vrednote, kulturo, etiko in norme soodvisnosti in primerne celovitosti na njeni osnovi ter lastnosti sedmih načel DO po ISO 26000. Dimenzije trajnosti niso ločeni stebri, ampak so vgrajene ena v drugo. 

Najširša je okoljska dimenzija, ki pogojuje in vključuje družbeno, le ta pa gospodarsko, vsem pa so skupno izhodišče etične vrednote. Prav tako je zelo pomembna komunikacija in zadovoljstvo vseh akterjev v procesu delovanja, ki je usklajena z načeli TDO.

Urednik strani: Iztok Slatinek
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava