Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Komisija je bila ustanovljena leta 1997 kot Komisija za ocenjevanje notranje kvalitete. Leta 2000 se je preimenovala v Komisijo za ocenjevanje kvalitete visokošolske dejavnosti, od leta 2003 pa nosi ime Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU) in je od tedaj stalna komisija Senata UM.


Komisija sproti obvešča senat univerze o svojih ugotovitvah, sprejetih sklepih in stališčih, predlogih in mnenjih ter o možnih rešitvah in mu je za svoje delo odgovorna. Obravnava in odloča o zadevah s področja managementa kakovosti na univerzi in na njenih članicah ter spremlja postopke samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter predlaga senatu univerze ustrezne odločitve. Poleg tega komisija spodbuja, usklajuje in spremlja skrb za kakovost na univerzi in na članicah univerze.


Komisija deluje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom UM, Poslovnikom kakovosti UM, Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti na UM in Merili NAKVIS. Pri svojem delu uporablja Poslovnik Senata UM. Komisija pripravlja letno poročilo o dejavnostih in rezultatih na področju vodenja kakovosti na univerzi, ki ga obravnavajo senat in drugi organi univerze in je javno objavljeno na njeni spletni strani.


Komisija šteje 27 članov, izmed njih po enega predstavnika vsake članice UM, predstavnika nepedagoških delavcev ter 6 predstavnikov študentov, ki jih imenuje Študentski svet UM. Člani komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev so izvoljeni za mandatno dobo štirih let, tisti iz vrst študentov pa za mandatno dobo dveh let.


Strateški načrt aktivnosti komisije v tekočem študijskem letu zajema:

 • sodelovanje z Oddelkom za razvoj in študentske zadeve UM,
 • sodelovanje z Oddelkom za izobraževanje in študij UM,
 • sodelovanje z Oddelkom za raziskovalno in umetniško dejavnost UM,
 • sodelovanje z Oddelkom za mednarodno sodelovanje UM,
 • sodelovanje z Delovno skupino za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru,
 • sodelovanje pri definiranju izhodišč politike kakovosti na UM,
 • spodbujanje uveljavljanja akademskih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja kakovosti,
 • spremljanje uresničevanja načrta sprejetih aktivnosti za izboljšanje kakovosti oziroma odpravljanje ugotovljenih slabosti,
 • spodbujanje in spremljanje razprav o samoevalvacijskih poročilih članic na organih članic UM in organih UM,
 • spodbujanje usposabljanja članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze in članov komisij za ocenjevanje kakovosti članic in drugih članic UM,
 • sodelovanje članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze na strokovnih, znanstvenih in drugih srečanjih,
 • vključevanje vseh zaposlenih in študentov na UM k prizadevanjem za dvig kulture kakovosti na UM,
 • sodelovanje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, seznanjanje javnosti z rezultati spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na UM.
Naloge komisije
Komisija o svojih ugotovitvah, stališčih in predlogih sproti obvešča Senat UM in mu je za svoje delo odgovorna. Obravnava in odloča o zadevah s področja vodenja kakovosti ter spodbuja, usklajuje in spremlja skrb za kakovost na UM in njenih članicah ter spremlja postopke samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic. Vseskozi spodbuja, usklajuje in spremlja skrb za kakovost UM in njenih članic.

Izhodišča za svoje dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 je KOKU opredelila s svojim letnim delovnim načrtom.

KOKU nalaga članicam UM, da letno izvajajo samoevalvacije (od leta 2000), v obdobju 2008–2017 pa po vzoru zunanjih institucionalnih evalvacij izvaja tudi notranje in »follow up« notranje institucionalne evalvacije članic UM in notranje programske evalvacije študijskih programov.. 

Pravilnik komisije
Za pomoč pri svojem delu je KOKU izdelala svoj Pravilnik o ocenjevanju kakovosti na UM, s katerim ureja postopke samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter sestavo in število članov komisije. Pravilnik je bil predhodno usklajen tudi z nacionalnimi akreditacijskimi in evalvacijskimi merili.

Pravilnik uvodoma opredeljuje postopek samoevalvacije univerze in njenih članic, v nadaljevanju pravilnika pa so opredeljeni postopek notranje programske evalvacije, postopek zunanje evalvacije univerze in njenih članic ter sestava in delo komisije za ocenjevanje univerze.

Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava