Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Komisija je bila ustanovljena novembra 1997, takrat se je imenovala Komisija za ocenjevanje notranje kvalitete. Januarja 2000 se je preimenovala v Komisijo za ocenjevanje kvalitete visokošolske dejavnosti, od decembra 2003 pa nosi ime Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU) in je od tedaj stalna komisija Senata UM.

 

KOKU sproti obvešča senat univerze o svojih ugotovitvah, sprejetih sklepih in stališčih, predlogih in mnenjih ter o možnih rešitvah in mu je za svoje delo odgovorna. Obravnava in odloča o zadevah s področja managementa kakovosti na univerzi in na njenih članicah ter spremlja postopke samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter predlaga senatu univerze ustrezne odločitve. Poleg tega komisija spodbuja, usklajuje in spremlja skrb za kakovost na univerzi in na članicah univerze. Sodeluje s SE in s tovrstnimi komisijami drugih slovenskih univerz.

 

Komisija deluje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom UM, Merili NKKVŠ in Pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov komisije. Pri svojem delu uporablja Poslovnik Senata UM. KOKU pripravlja letno poročilo o dejavnostih in rezultatih na področju managementa kakovosti na univerzi, ki ga obravnavajo senat univerze in drugi organi univerze in je javno objavljeno na spletni strani univerze.

 

V svojem sedanjem mandatu (2011-2015) šteje KOKU 28 članov, izmed njih po enega predstavnika vsake članice UM, nadalje predstavnika nepedagoških delavcev ter 7 predstavnikov študentov, ki jih imenuje Študentski svet UM. Člani komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev so izvoljeni za mandatno dobo štirih let, člani komisije iz vrst študentov pa za mandatno dobo dveh let.

 

Osnovni cilji komisije v tekočem študijskem letu slejkoprej ostajajo:

  • slediti celovitemu konceptu managementa kakovosti v visokem šolstvu,
  • izvajati permanentne (letne) samoevalvacije univerze in njenih članic,
  • slediti učinkom za izboljšanje ter
  • letno poročati Senatu UM.

 

Naloge komisije

​KOKU o svojih ugotovitvah, stališčih in predlogih sproti obvešča Senat UM in mu je za svoje delo odgovorna. Obravnava in odloča o zadevah s področja managementa kakovosti ter spodbuja, usklajuje in spremlja skrb za kakovost na UM in njenih članicah ter spremlja postopke samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic. Vseskozi spodbuja, usklajuje in spremlja skrb za kakovost na UM in na njenih članicah.

 

Izhodišča za svoje dejavnosti v študijskem letu 2012/2013 je KOKU opredelila s svojim letnim delovnim načrtom​.

 

KOKU nalaga članicam UM da letno izvajajo samoevalvacije (od leta 2000), od leta 2008 pa komisija po vzoru zunanjih evalvacij izvaja tudi notranje in notranje »follow up« institucionalne evalvacije članic UM.

​​

Pravilnik Komisije

Za pomoč pri svojem delu je KOKU izdelala svoj pravilnik Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov KOKU. Namen pravilnika je ureditev postopkov samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter sestavo in število članov komisije. Pravilnik je bil predhodno usklajen tudi z nacionalnimi evalvacijskimi merili.

 

Pravilnik uvodoma opredeljuje postopek samoevalvacije univerze in njenih članic, v nadaljevanju pravilnika so opredeljeni postopki zunanje evalvacije univerze in njenih članic, opredeljuje pa tudi tudi sestavo KOKU, postopek imenovanja komisije, imenovanje nadomestnih članov KOKU in mandat članov KOKU.

 

Trenutno je pravilnik v fazi prenove, osnutek novega pravilnika bo v kratkem obravnavala Statutarna komisija UM.


Sodelovanje članov KOKU na strokovnih srečanjih
KOKU od leta 2008 organizira skupni delovni razgovor njenih članov ter članov komisij za kakovost članic UM. Predsednik KOKU predstavi njeno dosedanje delo ter ocenjuje izvedene institucionalne zunanje evalvacije v slovenskem visokošolskem prostoru. Gost delovnega razgovora je izkušeni domači strokovnjak s področja managementa kakovosti v visokem šolstvu.


 

Člani KOKU, ki sodelujejo pri akreditacijah in zunanjih evalvacijah se udeležujejo letnih izobraževanj, ki jih prireja NAKVIS. Poleg navedenega se člani KOKU občasno udeležijo kakšnega izmed posvetov na tematiko managementa kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji, medtem ko predsednik KOKU in njen strokovni sodelavec že nekaj let zaporedoma aktivno z referati sodelujeta na mednarodnih strokovnih in znanstvenih posvetih doma in tudi širše.

​​​​​​​
Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava