Zunanje evalvacije na UM

​​​​​​​​​​Namen zunanje evalvacije je povečati pozitivne učinke samoevalvacije. Prednost zunanje evalvacije je večja usposobljenost in neodvisnost izvedencev za evalvacijo.
 
Postopek zunanje evalvacije univerze se prične na predlog senata univerze, postopek zunanje evalvacije članice univerze pa na predlog senata članice univerze oz. strokovnega sveta članice univerze.
 
Univerza ali članica univerze izbere izvajalca zunanje evalvacije. Zunanjo evalvacijo lahko opravi nacionalna evalvacijska agencija, lahko pa tudi priznana tuja agencija ali ustrezna institucija iz mednarodne mreže za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Izvajalec zunanje evalvacije je imenovan za vsako posamezno evalvacijo posebej.
 
Izvajalec zunanje evalvacije bo na osnovi prejete vloge imenoval zunanjo evalvacijsko komisijo, ki je sestavljena iz neodvisnih izvedencev iz akademskega in/ali strokovnega sveta. Univerza ali članica univerze mora zunanji evalvacijski komisiji med njenim obiskom dati na razpolago vso dokumentacijo, ki jo ta potrebuje za izvedbo zunanje evalvacije:
  • letni program dela univerze ali članice univerze,
  • letno poročilo univerze ali članice univerze,
  • samoevalvacijsko poročilo univerze ali članice univerze, iz katerega morajo biti razvidne dejavnosti na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti ter odpravljanja pomanjkljivosti,
  • študentska anketa za zadnja tri študijska leta pred tistim, v katerem se je začela zunanja evalvacija univerze ali članice univerze, program dela iz prve alineje pa tudi za študijsko leto, v katerem se je zunanja evalvacija začela,
  • poslovnik o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti univerze ali članice univerze,
  • poslanstvo in vizija univerze ali članice univerze,
  • strateški načrt univerze ali članice univerze,
  • če se ocenjuje kakovost članice univerze, tudi strateški načrt, poslanstvo in vizija univerze,
  • dokumentacija, ki jo vodi univerza ali članice univerze na podlagi Zakona o visokem šolstvu in drugih zakonov,
  • druga dokumentacija, za katero univerza ali članica univerze meni, da je potrebna oz. jo potrebuje zunanja evalvacijska komisija za izvedbo zunanje evalvacije.
 
Obisk zunanje evalvacijske komisije vključuje pogovore članov zunanje evalvacijske komisije s pedagoškim in nepedagoškim osebjem, vodstvom univerze ali članice univerze ter študenti. V času obiska zunanje evalvacijske komisije ji morajo biti na razpolago tudi vsi zaposleni, ki odgovarjajo za posamezne procese.
 
Stroške obiska zunanje evalvacijske komisije vključi v finančni načrt in krije univerza ali članica univerze sama.
 
Zunanja evalvacijska komisija izdela evalvacijsko poročilo in z njim najprej seznani rektorja univerze ali dekana, direktorja oz. ravnatelja članice univerze. Vodstvo v dogovorjenem roku poda svoje pripombe. Zunanja evalvacijska komisija nato posreduje evalvacijsko poročilo univerzi ali članici univerze. S poročilom zunanje evalvacijske komisije in ugotovitvami iz tega poročila mora univerza ali članica univerze seznaniti vse svoje zaposlene. Poročilo zunanje evalvacijske komisije se javno objavi. Z ugotovitvami iz poročila lahko univerza ali njena članica seznanita ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, in druge zunanje institucije.
Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava