Samoevalvacije na UM

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Članice in druge članice UM od leta 2000 vsako leto izvedejo samoevalvacijo in pripravljajo poročila s področja kakovosti. Glavni namen je ocena stanja in priprava izboljšav v skladu s pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze (Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov komisije za ocenjevanje kakovosti univerze).
 
Samoevalvacijsko poročilo pripravi samoevalvacijska skupina članice univerze. Samoevalvacija se lahko izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni študijskega predmeta, na ravni študijskega in raziskovalnega programa v okviru posamezne organizacijske enote, na ravni članice univerze ali druge članice univerze ali rektorata univerze ali na ravni univerze. V praksi se običajno uporablja kombinacija samoevalvacij na različnih ravneh.
 
V procesu zagotavljanja kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela se samoevalvacija na članicah univerze začne na ravni organizacijskih enot in je osredotočena na izobraževalno, raziskovalno oziroma strokovno dejavnost (programska samoevalvacija). Samoevalvacijski ciklus se na ravni članice univerze zaključi, ko se programske samoevalvacije vgradijo v samoevalvacijo na višji ravni (institucionalna samoevalvacija). V skupnem poročilu o institucionalni samoevalvaciji so povzetki samoevalvacijskih poročil dopolnjeni s pregledi dela skupnih služb in vodstva, ki vključuje splošnejša področja.
 
Pri samoevalvaciji univerze ali članice univerze se v skladu z merili nacionalnega evalvacijskega organa ocenjujejo:
  • vpetost v okolje,
  • delovanje visokošolskega zavoda,
  • dokumentacija ter skrb za kakovost,
  • kadri,
  • študenti,
  • materialne razmere,
  • zagotavljanje kakovosti.
 
Samoevalvacijski proces se zaključi z oblikovanjem ocene o prednostih in pomanjkljivostih posameznih vidikov ter s predlogi za izboljšanje kakovosti. Samoevalvacijska skupina obravnava dejansko stanje, oblikuje oceno tega stanja ter pripravi predloge možnih ukrepov za obvladovanje, odpravljanje oz. izboljšanje ugotovljenih pomanjkljivosti.
 
Letno samoevalvacijsko poročilo obravnavajo senat, strokovni svet druge članice in drugi organi članice univerze, vključno z odgovornimi komisijami, študentskim svetom in akademskim zborom. Poročilo o samoevalvaciji za preteklo študijsko leto posredujejo članice univerze strokovni službi UM do 15. januarja.
Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava