Notranje programske evalvacije na UM

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

S spremembo Zakona o visokem šolstvu, s katero so ukinjene ponovne akreditacije študijskih programov, univerza sprejema pristojnost in tudi odgovornost za spremljanje in izboljševanje kakovosti svojih študijskih programov. UM​​ je sprejela dokument, ki ureja procese notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti njenih študijskih programov. Vključuje postopke razvoja in potrjevanja novih študijskih programov ter sprememb študijskih programov, izdelavo učnih načrtov in politiko načrtovanja razpisa za vpis.


Z ureditvijo procesov notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na UM zagotavljamo sistem kakovosti na področju izobraževanja in poučevanja, vključno z učnim okoljem in relevantnimi povezavami z raziskovalnim delom. Sistem kakovosti je zastavljen na način, da načrtovanje, izvedba, evalvacije in izvajanje akcijskih načrtov predstavljajo zaključeno zanko.


Notranje programske evalvacije so neodvisne evalvacije študijskih programov, ki jih UM izvaja periodično, tako da je vsak študijski program na ta način evalviran najmanj enkrat v obdobju 5 let. Notranja programska evalvacija predstavlja pripravo fakultete na zunanje evalvacije, hkrati pa z notranjimi programskimi evalvacijami UM pridobiva zunanji/neodvisen pogled na doseganja postavljenih ciljev študijskega programa in testira učinkovitost svojega notranjega sistema kakovosti na fakulteti. V okviru notranje programske evalvacije se neodvisno presodijo evalvirani študijski programi, njihovo izvajanje, doseganje postavljenih ciljev ter potreb študentov in družbe.

 

Študijski programi so praviloma evalvirani po istih kriterijih, kot za samoevalvacijo študijskih programov, hkrati pa gre v okviru notranje programske evalvacije tudi za presojo napredka od zadnje zunanje in/ali notranje evalvacije in učinkovitost notranjega sistema kakovosti članice UM. Notranje programske evalvacije se praviloma izvedejo hkrati za skupino študijskih programov več stopenj (celotna vertikala), ki jih izvaja določena fakulteta, za njihovo izvajanje pa se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na UM.

 

Načrt izvedbe neodvisnih notranjih programskih evalvacij študijskih programov ali skupine študijskih programov na predlog pristojne Komisije za dodiplomski študij ali Komisije za podiplomski študij vsako leto najkasneje junija za naslednje študijsko leto potrdi Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze. Načrtovane evalvacije se izvedejo v naslednjem koledarskem letu.

 

Oddelek za razvoj in študentske zadeve pripravi predlog izvajalcev notranje programske evalvacije iz nabora ustreznih evalvatorjev oziroma v skladu z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih evalvacij na UM. Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze potrdi predlog izvajalcev notranje programske evalvacije in ga posreduje rektorju univerze, ki v roku enega meseca imenuje notranjo evalvacijsko komisijo, ki izvede evalvacijo študijskega programa ali skupine študijskih programov.

 Urednik strani: mag. Miha Pauko​
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava