»Follow up« notranje evalvacije na UM

​​​​​ 

Za uspeh evalvacijskega procesa je nujno potrebno, da se le-ta ne konča z zaključnim evalvacijskim poročilom. Presojanje kakovosti je dinamičen proces, ki se odvija nepretrgano in ga je potrebno redno ponavljati, pri naslednjih zunanjih pregledih pa upoštevati napredek, storjen od prejšnjega pregleda. Pri nadaljnjem spremljanju kakovosti so ključnega pomena vse aktivnosti, ki potekajo na visokošolski instituciji po zaključeni evalvaciji. V skladu z institucionalno avtonomijo evalviranih fakultet se lahko le-te same odločijo, ali bodo upoštevala priporočila evalvatorjev za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oz. krepitev prednosti. Kljub temu pa je pričakovati, da bo evalvirana fakulteta analizirala lastne izkušnje in rezultate evalvacije (tako v smislu samoevalvacije kot tudi dela evalvacijske komisije) ter obravnavala priporočila evalvatorjev, navedena v zaključnem poročilu.

 

Po zaključeni prvotni evalvaciji (zunanji ali notranji) bodo ekspertne skupine Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU) že evalvirano fakulteto še naknadno evalvirale. KOKU bo sestavila skupino treh ocenjevalcev, ki bo ovrednotila vpliv prvotne evalvacije na razvoj institucije, izkušnje pridobljene po uvedbi ukrepov ter možnosti za nadaljnje izboljšave.

 

Doslej opravljene notranje institucionalne evalvacije so bile po splošni oceni vseh vpletenih zelo uspešne ter izvedene v smislu obojestranskega zadovoljstva. Zaradi potrditve o pravilnosti usmeritve celotnega projekta ter na podlagi primerov dobre prakse evalviranih fakultet je KOKU aprila 2012 predlagala nadgradnjo: izvajanje projekta »follow up« (dodatnih, nadaljnjih) notranjih institucionalnih evalvacij na UM.

 

Na podlagi izdelanega modela notranjih institucionalnih evalvacij na UM potekajo tudi vsi posamezni procesi »follow up« notranjih institucionalnih evalvacij, kot sledijo:

 
 

·         pričetek »follow up« notranjega evalvacijskega postopka

(ostaja nespremenjen: evalvirano fakulteto predlaga KOKU),

·         evidentiranje kandidatov za člane notranjih evalvacijskih komisij

(notranja evalvacijska komisija šteje tri namesto pet članov: predsednika, strokovnega sodelavca - kontaktno osebo in študenta),

·         merila za ocenjevanje

(ostajajo nespremenjena: nacionalna merila NAKVIS),

·         imenovanje notranje evalvacijske komisije

(ostaja nespremenjeno: evalvatorje imenuje na predlog KOKU rektor UM),

·         priprava notranje evalvacijske komisije na evalvacijski obisk

(ostaja nespremenjeno: preučitev zahtevane dokumentacije evalvirane fakultete, ključno je zadnje poročilo o zunanji oz. notranji institucionalni evalvaciji),

·         priprava evalvirane članice UM na evalvacijski obisk

(ostaja nespremenjeno: priprava zahtevane dokumentacije),

·         evalvacijski obisk

(ostaja nespremenjen: dvodnevni obisk notranje evalvacijske komisije na sedežu evalvirane fakultete, vnaprej potrjen urnik razgovorov),

·         poročilo o notranji institucionalni evalvaciji

(ostaja nespremenjeno: evalvacijsko poročilo na podlagi nacionalnih evalvacijskih meril, upoštevajoč zadnje poročilo o zunanji oz. notranji institucionalni evalvaciji),

·         zaključek notranjega evalvacijskega postopka

(ostaja nespremenjen: na podlagi poročila o »follow up« notranji institucionalni evalvaciji evalvirana fakulteta izdela akcijski načrt korektivnih ukrepov, vso dokumentacijo v zvezi s »follow up« notranjim evalvacijskim postopkom obravnavata KOKU ter Senat UM),

·         povratne informacije o opravljeni »follow up« notranji institucionalni evalvaciji

(ostajajo nespremenjene: evalvirana fakulteta (vodstvo in študenti posebej) izpolni anketni vprašalnik o izvedeni »follow up« notranji institucionalni evalvaciji).

 

Projekt »follow up« notranjih institucionalnih evalvacij zaključi postopek spremljanja kakovosti in prispeva k bistveno boljši pripravljenosti članic UM pred obveznim cikličnim zunanjim preverjanjem kakovosti – zunanjimi evalvacijami v okviru akreditacijskih postopkov. Z zanesljivostjo trdimo, da so članice UM, ki so doslej prestale notranjo ali zunanjo institucionalno evalvacijo, bistveno bolje pripravljene na tovrstne periodične institucionalne evalvacije, kar se zrcali predvsem z zavedanjem o skrbi za kakovost, potrebi po managementu kakovosti, bistveno izboljšanih samoevalvacijskih poročilih ter kontinuiranem spremljanju kakovosti v posameznih procesih.

 

Terminski plan projekta »follow up« notranjih institucionalnih evalvacij na UM:

november 2012 – Fakulteta za zdravstvene vede

april 2013 – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

oktober 2013 – Filozofska fakulteta

april 2014 – Pravna fakulteta

oktober 2014 – Fakulteta za strojništvo

april 2015 – Fakulteta za gradbeništvo

oktober 2015 – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

april 2016 – Fakulteta za varnostne vede

oktober 2016 – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

april 2017 – Fakulteta za organizacijske vede

oktober 2017 – Ekonomsko-poslovna fakulteta

april 2018 – Pedagoška fakulteta

oktober 2018 – Medicinska fakulteta

 

Odgovorna oseba pri projektu je mag. Miha Pauko, strokovni sodelavec KOKU, sicer pa avtor modela notranjih institucionalnih evalvacij na UM, član notranjih evalvacijskih komisij na UM ter član registra strokovnjakov NAKVIS.

 
Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava