Raziskovalec je nedvomno poklic, ki odpira možnosti razvoja raznolikih karier na univerzah, v raziskovalnih organizacijah, tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Raziskovalec konceptualizira in kreira nova znanja, izdelke, procese, metode ali sisteme pri čemer je odgovoren tudi za menedžment s tem povezanih projektov. Na univerzah je vsak nosilec pedagoškega procesa istočasno raziskovalec, medtem ko vsak raziskovalec ne sodeluje v pedagoškem procesu. Raziskovalec predstavlja srčiko dveh najpomembnejših, medsebojno prepletenih dejavnosti: pedagoške in raziskovalne.
 
Univerza v Mariboru se zaveda ključnega pomena raziskovalcev, človeških virov zato je junija 2009 aktivno pristopila k implementaciji Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Listine in Kodeksa).
 
Univerza v Mariboru s tem prispeva k prizadevanjem Evropske komisije pri oblikovanju skupnega raziskovalnega prostora, enotnega trga delovne sile za raziskovalce, mobilnosti znotraj njega, atraktivnosti karier, ki jih ta poklic omogoča, atraktivnejših delovnih pogojev, razvoju različnih spretnosti in veščin raziskovalcev ter čim stabilnejši socialni varnosti.
 

Univerza v Mariboru je prva univerza v slovenskem prostoru, ki je pridobila priznanje Evropske komisije za skladnost kadrovske strategije za raziskovalce (Human Resources Strategy for Researcheres – HRS4R) z omenjenima Listino in Kodeksom. Sočasno s tem je pridobila tudi dovoljenje za uporabo logotipa »HR Excellence in Research«, ki ta prizadevanja vizualno simbolizira.

Urednik strani: