Human Resources for Scientific Research

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​

The University of Maribor is aware of the importance of human resources for cutting-edge research, which is also reflected in the Human Resources Strategy of the University of Maribor incorporating a European Charter for Researchers and a Code of conduct for the Recruitment of Researchers since 2010.SLOVENIAN LEGISLATION, COLLECTIVE AGREEMENTS, CODE AND DECREES:

Slovenian legislation:

 • Employment Relationship Act / Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US),
 • Research and Development Act / Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A) and regulations adopted on the basis thereof governing research and development activities. 
 • Public Agencies Act / Zakon o javnih agencijah  (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 - EZ-A in 33/11 - ZEKom-C),
 • Salary System in the Public Sector Act / Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 72/03, 115/03 - uradno prečiščeno besedilo, 126/03, 20/04 - uradno prečiščeno besedilo, 70/04, 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 53/05, 70/05 - uradno prečiščeno besedilo, 14/06, 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 27/06 - skl. US, 68/06, 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 121/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 80/08, 120/08 - odl. US, 48/09, 91/09, 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17 in 23/17 - ZDOdv), 
 • Civil Servants Act / Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 23/05, 35/05 - uradno prečiščeno besedilo, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 21/06 - odl. US, 23/06 - skl. US, 62/06 - skl. US, 68/06 - ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 11/07 - skl. US, 33/07, 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF),
 • Higher Education Act / Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7, Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16),
 • Public Information Access Act / Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 96/05 - uradno prečiščeno besedilo, 113/05 - ZInfP, 109/05 - ZDavP-1B, 28/06, 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15 in 32/16),
 • Health and Safety at Work Act / Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),
 • Copyright and Related Rights Act / Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001 - ZCUKPIL, 43/2004, 17/2006, 114/2006 - ZUE, 139/2006, 68/2008, 110/2013, 56/2015, 63/2016 – ZKUASP)
 • Industrial Property Act / Zakon o industrijski lastnini/ (Uradni list RS, št. 45/01, 96/02, 7/03 - uradno prečiščeno besedilo, 37/04, 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06, 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 100/13),
 • Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act / Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 - odl. US in 51/14),
 • Equal Opportunities for Women and Men Act / Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 - ZUNEO-A in 33/16 - ZVarD),
 • Slovenian Qualifications Framework Act / Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15),
 • National Professional Qualifications Act / Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00, 55/03, 83/03 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06, 1/07 - uradno prečiščeno besedilo in 85/09),
 • Act Regulating the Procedure for Recognition of Professional Qualifications for Practising Regulated Professions / Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16),

Strategic documents / Strateški dokumenti

 • Resolution on the National Research and Development Programme 2011-2020 / Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11)

 • National St rategy on Open Access to Scientific Publications and research Data in Slovenia 2015-2020  / Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 
 • Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Hu manities / Berlinska deklaracija o odprtem dostopu do znanosti
 • Code of Con duct for Public Servants / Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01)
 • Lisbo n Recognition Convention / Lizbonska konvencija

Rules / Pravilniki:

 • Rules on Researcher Titles / Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 - popr., 5/17 in 31/17),
 • Rules on procedures for financing, co-financing, evaluating and monitoring the implemen tation of research activities / Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16),
 • Rules on the conclusion of hosting agreements between research organisations and third-country researches / Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 34/08 in 37/15),
 • Rules on the reporting of the vacancy or the type of work to the Employment Service of the Republic of Slovenia, public announcement and the process of job placements / Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela ZRSZZ, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Uradni list RS, št. 53/17),


Rules / Pravila:

 • Rules on monitoring the implementation of research programmes / Pravila za spremljanje izvajanja raziskovalnih programov

Methodlogies / Metodologije

 • Methodology for the evaluation of applications to calls / Metodologija ocenjevanja prijav za razpise

Manuals / Navodila:

 • Manual on setting prices for the use of research equipment, notification and reporting on the use of research equipment / Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme

Collective agreements  / Kolektivne pogodbe

 • Collective Agreement for non-commercial activities in the Republic of Slovenia / Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 - KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 51/16, 49/16, 88/16, 3/17, 27/17, 38/17, 35/17 in 35/17),
 • Collective agreement for public sector / Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/ 14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16 in 88/16 - ZUPPJS17, 21/2017, 46/2017),
 • Collective agreement for research activities / Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 - popr., 5/93, 18/94 - ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 - ZDMPNU, 51/98, 73/98 - popr., 39/99 - ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 - popr., 43/06 - ZKolP, 61/08, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15, 106/15, 4/16 in 51/16, 3/17, 38/17, 46/17 in 46/17 ),
 • Annex to the Collective agreement for research activities / Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS št. 61/08, 83/10, 89/10, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17).

Decrees / Uredbe:

 • Decree on the promotion of civil servants to salary grades / Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/2008, 91/2008, 113/2009),
 • Decree on the performance-related bonus paid to public employees for increased workload / Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence  (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 95/14 - ZUPPJS15, 90/15 - ZUPPJS16 in 88/16 - ZUPPJS17),
 • Decree on the criteria for determining the amount of position allowance for civil servants / Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10),
 • Decree on the classification of job positions in public agencies, public funds and public institutes into salary grades / Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11 in 46/17),
 • Decree concerning performance at work related to selling goods and services in the market / Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
 • Decree on uniform methodology and forms for the calculation and payment of salaries in the public sector / Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in  izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16 in 14/17)
 • Decree on norms and standards used to determine funding for research activities financed from the Republic of Slovenia budget / Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financiran e iz Proračuna RS (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17).

Internal regulations / Interni akti  

 • Statute of the University of Maribor / Statut Univerze v Mariboru (Statut UM-12, Uradni list RS, št. 29/17),
 •  Code of Professional Ethics of the University of Maribor of 24 November 2015 / Kodeks profesionalne etike Univerze v Mariboru z dne 24. 11. 2015,
 •  Development Strategy of the University of Maribor 2013-2020 / Strategija razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020
 • Strategy of Scientific Research and Development Activities of the University of Maribor 2013-2018 / Strategija znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti Univerze v Mariboru 2013-2018 
 • Rules on industrial property rights management at the University of Maribor / Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerze v Mariboru /  (Obvestila UM XXX-6-2012)
 • Rules on protection of personal and classified information / Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov/ (Obvestila UM št. XXIV-9-2006)
 • Framework Information Security Policy / Krovna informacijska varnostna politika/ (Obvestila UM XXXI-5-2013)
 • Instructions on determining archiving periods and archives and records management at the University of Maribor of 1 January 2015 / Navodilo o določanju rokov hranjenja in upravljanju dokumentarnega gradiva Univerze v Mariboru z dne 1. 1. 2015
 • Rules on protection of dignity at work for employees of the University of Maribor / Pravilnik o zagotavljanju varovanja dostojanstva delavcev Univerze v Mariboru pri delu/ (Obvestila UM XXXIII-1-2015)
 • Rules on promotion of employees of the University of Maribor to salary grades / Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede/ (Uradni list RS št. 29/2017),
 • Criteria for appointment to University ranks / Merila za izvolitev v naziv (Obvestila UM štev. XXX-5-2012)
 • General regulation on organizational and staffing structure of the University, faculties and other members / Splošni akt o organiziranosti in sistemizaciji univerze, članic in drugih članic (Obvestila UM XXXV-1-2017)
 • Organizational regulation on working h​ours of the University of Maribor / Organizacijski akt o delovnem času Univerze v Mariboru / (Obvestila UM št. XXVI-8-2008)
 • Rules on reimbursement of commuting and meal expenses of employees of the University of Maribor / Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom delavcev na Univerzi v Mariboru/ (Obvestila št. XXVIII-6-2010)
 • Rules on reducing direct teaching obligations at the University of Maribor / Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerze v Mariboru / (Obvestila UM št. XXIII-2-2005)
 •  


    ​​​​
  Editor: Department for Development and Students Affair
   University of Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenia | Phone: +386 2 23 55 280 | Fax: +386 2 23 55 211 | Cookies | Login